Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Экономический рост 2 -х гг. был главным фактором позитивных социальных изменений, однако социальные последствия экономического роста в регионах разли...полностью>>
'Рабочая программа'
уметь анализировать и комментировать художественные произведения различных жанров: дать тематическую и композиционную характеристику произведений, вы...полностью>>
'Документ'
Відповідно до cт.79 Бюджетного Кодексу України, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України...полностью>>
'Документ'
«Окружающая среда – среда обитания и деятельности человечества, окружающий человека природный и созданный им материальный мир; совокупность внешних п...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Реферат Банківська система зарубіжних країн

  Реферат
  Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і звернення йшов паралельно і тісно перепліталося.
 2. Самостійна робота студентів з дисциплини «грошово-кредитні системи зарубіжних країн»

  Документ
  Самостійна робота студентів (позааудиторна та аудиторна) проводиться відносно кожної теми дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”. Основною формою перевірки якості результатів її виконання є поточний модульний контроль,
 3. Реферат на тему: Суть банківського права провідних зарубіжних країн (2)

  Реферат
  В економічному розвитку будь-якої країни важливе місце посідає банківська діяльність — основний елемент функціону­вання фінансової системи країни. Виступаючи важливим інструментом фінансово-кредитного механізму держави, банківська
 4. Опанувавши цей курс, студенти зможуть: на основі систематизації знань визначати законо­мірності розвитку грошово-кредитних І банківських систем країн; аналізувати сучасні тенденції в розвитку грошових І кредитних си­стем зарубіжних країн

  Закон
  Метою вивчення дисципліни „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” є формування у студентів знань й розуміння закономірностей та основних етапів еволюції, принципів побудови та особ­ливостей форм організації грошових та кредитних
 5. Державне право зарубіжних країн

  Документ
  Навчальний посібник являє собою комплекс навчально-методичних ма­теріалів до курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", який є обов'язковим для викладання у вищих юридичних закладах III-IV рівня акредитації.
 6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни актуальні проблеми банківського права для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство»

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Актуальні проблеми банківського права" для студентів навчально-наукового інституту права та психології спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
 7. «Платіжні системи»

  Документ
  Основним завданням, яке стоїть перед банківською системою України, є посилення її ролі у процесах економічних перетворень. Серед фінансових посередників банки посідають ключове місце, оскільки, виконуючи певні економічні функції,
 8. Список літератури №2011 Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учеб пособ. Х.: Одиссей, 2002. 256 с. Аграрне право України: Підручник / За ред. О. О. Погрібного. К.: Істина, 2005

  Документ
  Антологія української юридичної думки. В.10 т./ Редкол.: Ю.С.Шемшученко та ін. / Упоряд.: О.М.Костенко, О.О.Кваша. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2004.
 9. Реферат на тему: “банківський сектор україни: проблеми І перспективи”

  Реферат
  Процес переходу України до якісно нової форми економічних відно­син, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову
 10. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 11. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 12. План Вступ Комерційні та кооперативні банки як учасники кредитної системи Сутність кредитних спілок

  Реферат
  Становлення ринкових умов господарювання в Україні зумовило перехід до двохрівневої банківської системи, а банки є практично найважливішою складовою кредитної системи.
 13. Реферат на тему: Законодавство про банки

  Реферат
  Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйлі з'явилися в епоху Відродження в італійських містах.
 14. Реферат звіт про ндр

  Реферат
  Мета роботи – вивчення стану фактичного харчування дорослого населення України (з врахуванням професії, віку, статі, пори року), визначення харчової та біологічної цінності раціонів та рівня вмісту вітамінів в сечі, їх гігієнічна
 15. Реферат на тему (232)

  Реферат
  Період становлення ринкової економіки в Україні характеризу­ється значною нестабільністю економічних процесів. За надзвичай­но короткий історичний період країна пережила кілька ажіотажних сплесків ділової активності в різних сферах
Страницы:

1