Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 09.04.2008 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Министерства финансов Республики...полностью>>
'Документ'
З метою покращення якості підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, розширення кількості профес...полностью>>
'Документ'
Известны способы лечения метастатических опухолей печени путем их хирургического удаления. Недостатком этих способов является высокая травматичность ...полностью>>
'Сценарий'
 Добрый день, мамы, бабушки, девочки и мальчики! Сегодня мы поздравляем вас с самым удивительным праздником – Праздником Весны! И все наши улыбки, пе...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Програма переддипломної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня" бакалавр" (спеціальність 050102 "Економічна кібернетика")

  Диплом
  Програма переддипломної практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників від університету та бази практики. Основна задача програми полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати всю діяльність
 4. М забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм», спеціальності 6

  Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 5. Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (2)

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 6. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 7. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 8. Робоча навчальна програма доказування на досудовому слідстві для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

  Документ
  Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Доказування на досудовому слідстві» затверджена на засіданні кафедри кримінально-процесуальної діяльності протокол №  від .
 9. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0305 економіка та підприємництво

  Документ
  Мета: Сформувати в нової генерації української інтелігенції світорозуміння, адекватне мисленню та завданням, що стоять перед людством у ХХІ ст. Сприяти гуманітаризації вищої освіти.
 10. Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 11. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.
 12. Програма навчальної дисципліни філософія сталого розвитку людства (шифр І назва навчальної дисципліни)

  Документ
  Завдання: Проаналізувати глобалізаційні тенденції та їх соціальні наслідки. Розкрити сучасний етап науково-технологічної революції (НТР) та глобальні проблеми людства.
 13. Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 14. Програма навчальної дисципліни естетика постмодернізму для спеціальності «культурологія» філософського факультету

  Документ
  Естетика постмодернізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «культурологія» філософського факультету. - : , 20 .- __ с.
 15. Навчально-методичний комплекс з дисципліни банківське право для студентів навчально-наукового інституту права та психології

  Документ
  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ващенко Ю.
Страницы:

1