Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Изменение шифров в курсовой системе повышения квалификации библиотечных работников образовательных учреждений всех типов и видов на 011- 01 учебный го...полностью>>
'Документ'
Торгово-промышленная палата РФ предлагает снизить ставки страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в моногородах, а так...полностью>>
'Документ'
Преподаватель-организатор ОБЖ 3а,б,в,г 4.1 . 10.05. Актовый зал школы «Новогодняя сказка» Классные руководители 3 классов Заместитель директора по во...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Програма переддипломної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня" бакалавр" (спеціальність 050102 "Економічна кібернетика")

  Диплом
  Програма переддипломної практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників від університету та бази практики. Основна задача програми полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати всю діяльність
 4. Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня " бакалавр " за напрямом підготовки "фінанси І кредит "

  Документ
  Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” – виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для молодших
 5. М забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм», спеціальності 6

  Документ
  Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 6. Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (2)

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 7. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 8. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 9. Робоча навчальна програма доказування на досудовому слідстві для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

  Документ
  Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Доказування на досудовому слідстві» затверджена на засіданні кафедри кримінально-процесуальної діяльності протокол №  від .
 10. Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економіка підприємства”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 11. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 12. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0305 економіка та підприємництво

  Документ
  Мета: Сформувати в нової генерації української інтелігенції світорозуміння, адекватне мисленню та завданням, що стоять перед людством у ХХІ ст. Сприяти гуманітаризації вищої освіти.
 13. Характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 030509 «Облік І аудит», професійного спрямування «Облік І аудит в підприємництві»

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 14. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.
 15. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (7)

  Конкурс
  Жихор О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.
Страницы:

1