Рекомендуем ознакомиться

'Программные требования'
В номинациях «Скрипка», «Саксофон» и «Академическое пение» организаторы могут предоставить участнику квалифицированного концертмейстера на основании ...полностью>>
'Документ'
Страхование и его функции в обороте: защита частных интересов и распределение риска. Неблагоприятный отбор. Публичные и частные интересы в страховании...полностью>>
'Лекция'
Лекция 2. Трение, износ и стойкость инструмента. Охлаждение и смазка при бработке резанием. Качество поверхностного слоя детали. Методы формообразова...полностью>>
'Методическое письмо'
Письмо подготовлено членами федеральной предметной комиссии по математике к. п. н. Л.О. Денищевой, к. п. н. Н.Б. Мельниковой, к. п. н. К.А. Краснянско...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія

  Документ
  Завдання: опанувати теоретико - методологічні та методичні основи курсу; поняттєво – термінологічний апарат; методологію та методику дослідження макрорегіонів; навиками аналізу та синтезу; оволодіти способами картографування геопросторової
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

  Документ
  Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.
 3. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни " Регіональна економіка" для студентів заочної форми навчання Рівне 2010

  Конспект
  Термін «регіон» походить від латинського “regio” (країна, область) і у багатьох західноєвропейських мовах співпадає змістовно з терміном «район», або є дуже близьким до нього за своїм значенням.
 4. Навчальна програма навчальної дисципліни " митна логістика" Напрям: 0502 "Менеджмент"

  Документ
  Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 6.050200 “Логістика”, №НБ – 7 – 208/01, затвердженого 22.
 5. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 6. Робоча навчальна програма з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робоча навчальна програма складена к.е.н., доцентом кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Дібровою Ларисою Василівною
 7. Курс Викладач Безуглий В. В дисципліна Економічна та соціальна географія України модуль 1

  Лекція
  Адміністративно-територіальний устрій – розподіл території країни на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких утворяться місцеві органи державної влади і керування.
 8. Економічна й соціальна рада Французької Республіки Економічна й соціальна рада – шлях до демократії майбутнього

  Документ
  Усі демократії світу, в тому числі й французька, прагнуть нових цінностей і способів для побудови свого майбутнього, для захисту від інколи трагічних нападів і, в будь-якому разі, щоб забезпечити більш постійне й пряме виявлення народної волі.
 9. Робоча навчальна програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання спеціальності "Міжнародне право"

  Документ
  Вивчення даного курсу дає студентам змогу здобути знання про процеси, що відбуваються в системі сучасного світового господарства в контексті їхнього впливу на формування політичної та економічної самодостатності, зі становленням нової
 10. Юрія Федьковича " затверджую " (12)

  Документ
  Робоча програма складена на основі Концепції стандарту вищої базової географічної освіти та навчальних підручників і посібників затверджених Міністерством освіти і науки України.
 11. Робоча програма навчальної дисципліни для (назва дисципліни) студентів за напрямом підготовки (1)

  Документ
  Мета: Метою навчального курсу “Техніко-економічні основи виробництва” є ознайомлення студентів з: поняттям: техніка, технологія, технологічний процес, технологічний уклад, етапи технологічного процесу, інновація, види інновацій; підходами
 12. Програма фахових випробовувань для вступників за напрямом "Культурологія" на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Актуальні проблеми сучасної культурології науки: виявлення внутрішнього потенціалу культури як засобу самореалізації людини; гармонізація самовідчуття індивіда з потоком культурної творчості; дослідження соціальних цінностей сучасної
 13. Програма фахових вступних випробувань з напряму "Географія" для квалікаційних рівнів "магістр", "спеціаліст" "

  Документ
  Верифікація прогнозу (пряма, похідна, інверсійна, консеквентна з врахуванням помилок, компетентним експертом або опонентом). Гранично допустиме екологічне навантаження, кореляційна залежність, метод, методика, методологія прогнозування.
 14. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» галузі знань 0201 «Культура»

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки
 15. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).
Страницы:

1