Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У навчальному посібнику викладені події, проаналізовані процеси та явища, що відбувалися в Сполучених Штатах Америки в період між першою та другою св...полностью>>
'Изложение'
Слово 5. О чувствах душевных и телесных, о добродетелях и какая добродетель от какой рождается. О больших и начальных добродетелях. Если кто эти добр...полностью>>
'Доклад'
Я слышала, что выбор темы – сложный процесс. Даже подготовка самой презентации занимает меньшее время. Почему я выбрала эту тему? Почему именно горные...полностью>>
'Тезисы'
«Частно-государственное партнерство в решении задач модернизации основных фондов системы водопроводно-канализационного хозяйства г. Москвы. Проблемы ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).
 2. Курс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми

  Курс лекцій
  Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчальногозакладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”,протокол № 4 від 05.
 3. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

  Документ
  Програму обговорено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту та адміністрування від 03.09.2010 р., протокол № 12 та на засіданні методичної ради факультету економіки та менеджменту від 29.
 4. Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дидактичним забезпеченням з курсу «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 - «Туризм», спеціальності 6.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» галузі знань 0201 «Культура»

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки
 6. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 -«Менеджмент») харків хнамг 2008

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 - «Менеджмент») / Укл.
 7. Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 - „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401 - „Сфера обслуговування” розглянуто та схвалено на
 8. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 9. Робоча навчальна програма курсу «Вища освіта І Болонський процес» напряму підготовки: освітньо-кваліфікаційного рівня Програму підготовлено кафедрою фізичної географії І картографії

  Документ
  Мета дисципліни: ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.
 10. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.
 11. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 12. Програма вступного випробування з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Менеджмент»

  Документ
  Програма вступного випробування з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки «Менеджмент» спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» складена на основі навчальних програм УАГІ ВМУУ
 13. Программа програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень

  Программа
  Програма комплексного державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Туризм” розглянуто та схвалено на засіданні кафедри туризму та готельно-ресторанної
 14. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

  Документ
  Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.
 15. Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності" для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм"

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.020107 - „Туризм”). Авт.
Страницы:

1