Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Инициирование создания рабочей группы для реализации намеченных рекомендаций и предложений по усовершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующе...полностью>>
'Документ'
164.1. Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу з урахуванням ...полностью>>
'Презентация'
Круглый стол «Итоги инновационной деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в новосибирской области в 1...полностью>>
'Документ'
1. Введение. Предмет полевой фольклористики: живая фольклорная традиция. Отношение полевой фольклористики к теоретической, единство и различие подходо...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Л. В. Багрій-Шахматов доктор юридичних наук, професор, академік

  Документ
  § 4 гл. 2; гл. 13 (у співавторстві з А. В. Кирилюком); В. О. Корчинський, кандидат юридичних наук, доцент — глави 6, 7, 9, 15; В. Б. Василець, кандидат юридичних наук — гл.
 2. Щербак С. В. Ф79 Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник

  Закон
  Авер 'янов В. Б. - доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.
 3. І. П. Голосніченко доктор юридичних наук, професор

  Документ
  Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-право­вої доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України.
 4. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100
 5. Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка протокол №1 від 22 січня 1999 р

  Документ
  Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2 . - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8
 6. Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Документ
  Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О.
 7. Удк 342. 84(477)(082) ббк 67. 9 (4укр) 400

  Документ
  РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: М.М.Рябець, заслужений юрист України (голова редакційної колегії); Я.В.Давидович, заслужений юрист України (заступник голови редакційної колегії); О.
 8. М. В. Костицького, доктора юридичних наук, професора

  Документ
  Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від ідеологічних міфів і догм потребує глибо­кого філософсько-раціоналістичного осягнення морально-правового поля, системи цінностей та методів її дослід­ження.
 9. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права

  Документ
  До матеріалів увійшли доповіді, висновки, резолюції, рекомендації авторитетних міжнародних організацій Ради Європи, у тому числі: Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), Парламентської Асамблеї Ради
 10. В. В. Бедь юридична психологія

  Документ
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології;
 11. Зміст (13)

  Документ
  § 2. Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд та інших іноземних загарбників (XIII—XIV ст.
 12. В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора (2)

  Документ
  24 серпня 1991 р. стало історичною подією в житті українсь­кого народу. В цей день Верховна Рада України проголосила утво­рення самостійної незалежної держави.
 13. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 14. Переднє слово

  Документ
  Цей Катехизм призначений не лише для широких верств населення, але також може бути підручником для катехитів і проповідників. Матеріал для них друкується дрібним шрифтом.
 15. Олександр Боргардт

  Документ
  Писати про себе якось рівноцінно написанню автобіографії, та на цьому й полягає головна неприємність чогось подібного. А тому й узя­тися за це було нелегко.
Страницы:

1