Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В целях организации оказания специализированной дерматовенерологической медицинской помощи на территории города Новосибирска, осуществления взаимодей...полностью>>
'Документ'
«Золотой век» Тверского княжества пришелся на время Михаила Ярославича Тверского. Он родился осенью 1271 года. В Святцах ближайшим небесным заступник...полностью>>
'Урок'
Урок проводится при изучении темы: «Электрические явления» -физика, «Периодический закон и периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева...полностью>>
'Документ'
Понятие о веществах, способных влиять на психику», «Риск и ответственность» и т.п. в соответствии с программой «Мой выбор» В течение года психолог, у...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 2. Оплата праці   Стаття 94

  Документ
  Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
 3. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 4. Аналіз проекту закону україни

  Закон
  Прогнозний обсяг номінального ВВП, закладений до бюджетних розрахунків на 2006 рік, складає 512,5 млрд.гривень. Проти показника, врахованого при розробленні проекту бюджету на 2005 рік, прогнозний ВВП на наступний рік є більшим на 76,5 млрд.
 5. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства Загальні положення

  Документ
  - обгрунтованості співвідношень в оплаті праці різних груп і категорій працюючих виходячи з їх ролі у виробничому процесі, кваліфікаційно-професійного досвіду,
 6. “Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці”

  Документ
  В умо­вах ри­н­ко­вої еко­но­мі­ки від­бу­ли­ся по­мі­т­ні змі­ни в опла­ті пра­ці, яка за­ле­жить вже не тіль­ки від ре­зуль­та­тів пра­ці ро­бі­т­ни­ків, а й від ефектив­но­с­ті ді­я­ль­но­с­ті ви­ро­б­ни­чих під­роз­ді­лів.
 7. 1. 1 Склад фонду оплати праці І його характеристика

  Документ
  Питання нарахування заробітної плати, а також податкового та бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в праці бухгалтерії кожного підприємства.
 8. Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Оплата праці

  Реферат
  Оплата праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу.
 9.  коефіцієнт інтенсивності джерел приросту фонду оплати праці

  Документ
  Актуальність теми. Основним джерелом формування національного багатства є промислові підприємства, які створюють основний обсяг доданої вартості в індустріальних економіках.
 10. План: Організація оплати праці на підприємстві: види, форми І системи оплати праці 4

  Реферат
  Назва реферату: Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників різних галузей народного господарстваРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
 11. «Праця: право чи обов'язок (трудові права неповнолітніх)»

  Урок
  У 2007 році вперше в Україні з ініціативи Київської міської організа­ції Профспілки працівників освіти і науки України в 9-х класах загаль­ноосвітніх шкіл м.
 12. І. загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодексу України

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 13. Рішенням Конституційного Суду України  від 14 грудня 2011 року №18-рп/2011 розділ I. Загальні положення стаття Сфера дії Податкового кодекс

  Кодекс
  Поняттю "щомісячне довічне грошове утримання", що міститься у підпункті "е" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу дано офіційне тлумачення Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 18-рп/2011
 14. І. загальні положення стаття 1

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 15. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.
Страницы:

1