Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Современное состояние качества подготовки специалистов и требования рынка труда предполагают внедрение научно обоснованных и экспериментально провере...полностью>>
'Урок'
1. Создать условия для формирования индивидуальных образовательных маршрутов уч-ся в процессе усвоения знаний о том, из каких материалов, в честь как...полностью>>
'Документ'
Индексы определяются по ограниченному набору товаров и услуг, которые состовляют основу потребления населения. Этот набор называется потребительской ...полностью>>
'Закон'
Ежегодный второй доклад подготовлен Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области в соответствии со статьей 17 Закона Псковской области от 30....полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 2. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 6. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.
 7. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (7)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.
 8. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (1)

  Документ
  Географічне розташування України визначило її статус як морської держави. Становлення України як морської держави, завдання посісти місце однієї з найпотужніших морських держав у світі неможливі за відсутності громадян, які спеціалізуються
 9. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (2)

  Документ
  Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального
 10. Миколаївський Комплекс національного університету «одеська юридична академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін (1)

  Документ
  Право і держава – це динамічні явища, які впливають на різні сторони життєдіяльності суспільства, і також самі перебувають у стані постійних змін і розвитку.
 11. Миколаївський комплекс національний університет «одеська юридична академія» Кафедра цивільно-правових дисциплін

  Документ
  Юридична наука не обмежується рамками національного права будь-якої окремої держави. Правознавство збагачують дослідження зарубіжних правових систем. Вони формують урівноважене, вільне від упереджень відношення до юридичної дійсності,
 12. Миколаївський комплекс національного університету «одеська юридчна академія» Кафедра кримінально-правових дисциплін

  Документ
  У всіх вищих навчальних закладах юридичного профілю кримінальний процес відноситься до переліку навчальних дисциплін, вивчення яких є умовою и передумовою для отримання диплому відповідного зразка.
 13. Миколаївський комплекс НаціоНАльного університету „ (1)

  Документ
  Адміністративне право є одною з найважливіших, фундаментальних галузей права у будь-якій державі, оскільки саме воно встановлює організаційні основи і систему державного управління, повноваження державних органів і установ, принципи
 14. Миколаївський комплекс національного університету „ (3)

  Документ
  Кримінологія як соціально-правова наука про злочинність, причини злочинності та окремих злочинів, суб’єктів кримінальних конфліктів та засоби контролю, стримання та обмеження злочинності набуває все більшого значення в останній час.
 15. Миколаївський комплекс національного університету „ (2)

  Документ
  Глобалізація соціальних і економічних процесів породила і глобалізацію злочинності, яка стає все більш організованою, транснаціональною, гнучкою, латентною.
Страницы:

1