Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В составе безработных граждан : женщины- 60 %; молодежь в возрасте до 29 лет- 26 %. Более 40% граждан с пониженной конкурентоспособностью на рынке тру...полностью>>
'Документ'
Преступное деяние – это действие или бездействие, совершенное вменяемым физическим лицом, достигшим возраста уголовной ответственности, в нарушение у...полностью>>
'Документ'
История правовой и политической мысли советского периода это история борьбы против государственности и права в их некоммунистическом смысле и значен...полностью>>
'Рабочая программа'
Пищевая химия [Текст] : рабочая программа изучения курса и варианты контрольных работ для студентов специальности 26.02.02 «Технология хлеба, кондите...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Зміст вступ (3)

  Документ
  Актуальність теми. До закономірностей розвитку сучасного суспільства слід віднести об’єктивний процес посилення соціалізації економічних систем, підпорядкування економічної політики завданням розвитку людини.
 2. Зміст вступ (11)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах поглиблення ринкових трансформацій і переходу України на інтенсивний шлях розвитку важливими стають питання, які пов'язані з пошуком нових шляхів підвищення ефективності фінансового управління на промисловому
 3. Зміст вступ (1)

  Документ
  Актуальність теми. Питання судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права України набуло особливої актуальності в контексті судово-правової реформи, яка триває в Україні.
 4. Зміст вступ (2)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Серед актуальних проблем сучасних форм порушення прав людини вагоме місце посідає проблема торгівлі людьми, яка має довге історичне та етнонаціональне коріння.
 5. Зміст вступ (6)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Розвиток незалежної України вимагає вирішення багатьох складних соціально-економічних та політичних проблем у суспільстві.
 6. Зміст вступ (7)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Остання чверть двадцятого століття характеризується переходом до нового постіндустріального етапу науково-технічного прогресу, який називають сучасною технологічною революцією.
 7. Зміст вступ (12)

  Документ
  Актуальність теми. Повернення України в русло загальноєвропейського цивілізаційного розвитку бачиться виключно на шляху ринку, демократії, широких особистих прав і свобод громадян.
 8. Зміст вступ (13)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні та зміни, що відбуваються в усіх сферах її суспільного життя, вимагають перегляду змісту багатьох нормативно-правових актів попереднього періоду розвитку
 9. Зміст вступ 2 (2)

  Документ
  На визначеному історичному етапі збільшення кількості міжнародних господарських зв'язків з неминучістю привело до підвищення ролі валютно-фінансової сфери у світовому масштабі.
 10. Зміст Вступ 3 (2)

  Документ
  Саме слово «музей» іде своїми коренями в культуру Древньої Греції. Вираження «museion» на російську мову буквально переводиться як храм муз. Однак, музей греків був відмінним від нашого розуміння цього вираження.
 11. Зміст Вступ 3 (3)

  Документ
  За умов розвитку ринкового середовища та виходу України за національні межі господарювання для промислових підприємств значну роль відіграє забезпеченість власними фінансовими ресурсами.
 12. Зміст Вступ (4)

  Документ
  В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на підприємствах дедалі більше визначає успіх підприємницької діяльності. Нові ідеї і продукти, нові технології та організаційні рішення виводять підприємства з кризових
 13. Зміст Вступ (8)

  Документ
  Еволюція взаємозв’язків і взаємовпливів адміністративно-територіального устрою та державного управління в українських землях у Х – на початку ХХ ст. .
 14. Зміст вступ (9)

  Документ
  Складний процес історичного розвитку України закономірно зумовив об’єктивні труднощі практичного становлення її незалежності як рівноправного суб’єкта міжнародної спільноти.
 15. Зміст вступ (10)

  Закон
  Актуальність дослідження обумовлена потребою вирішення проблем, які виникли внаслідок розбудови Української держави у контексті положень Конституції України 1996 року, яка закріпила низку програмних настанов, пов’язаних із формуванням
Страницы:

1