Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Родители представляют заказ на формирование качественно новой личности дошкольника – эмоциональной, благополучной, психически и физически здоровой, с...полностью>>
'Документ'
Эта книга посвящается человеку, которым я восхищаюсь. Другу, чьи объятия согревали меня, учителю, чья мудрость направляла меня, вдохновителю, чьи сло...полностью>>
'Закон'
Актуальність теми дослідження. Будь-яка сучасна державна система управління характеризується наявністю низки ознак, які дають змогу ідентифікувати її...полностью>>
'Программа'
«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 2. Араса шевченка 175 річчю Київського університету І 75 річчю географічного факультету присвячується          київ ніка-Центр 2007  

  Документ
  Суспільно-географічна підготовка фахівців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / За ред. Олійника Я.Б. - К., ВГЛ, «Ніка-Центр», 2007.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1)

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 2 від 18 лютого 2011 року)
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 6. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р

  Документ
  Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної конференції 30 квітня 2010 р.
 7. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 8. Теоретичні І методичні питання оцінки І прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем

  Документ
  Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають при формуванні, оцінці та використанні економічного потенціалу соціально-економічних систем як фактора стратегічного розвитку території.
 9. Н. Б. Кушнір Тлумачний словник економіста За редакцією проф. С. М. Гончарова Рекомендовано Міністерством освіти І науки України Рівне 2008

  Документ
  Тлумачний словник-довідник економіста підприємства містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками.
 10. Інститут економіки та промисловості нан м (3)

  Диплом
  Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)
 11. Національний транспортний університет Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту

  Документ
  Рекомендовано до друку Вченою радою Національного транспортного Університету, Президією Транспортної академії України та Вченою радою Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності
 12. Тема Потенціал національної економіки

  Документ
  Основою існування людського суспільства є вироб­ництво матеріальних і духовних благ. Узагальнювальними показ­никами результатів виробничої діяльності будь-якої країни є ва­ловий внутрішній продукт та національний дохід.
 13. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 14. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.
 15. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених (2)

  Документ
  Координатор роботи пленарного засідання: голова Ради молодих вчених, доцент кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцент Монастирський Григорій Леонардович.