Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 080800 – ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА при очной форме обуч...полностью>>
'Презентация'
- Ваша задача сегодня ответить на важный вопрос. Что я открыл на уроке, что показалось мне наиболее интересным в чтении и анализе лирического стихотво...полностью>>
'Доклад'
Публичный доклад подготовлен с целью широкой информированности общественности о результатах образовательной деятельности школы в 2010-2011 учебном го...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Философия» подготовлен в соответствии с новым государственным образовательным стандартом по дисциплине «Фи...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. А. М. Куліш Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної системи України

  Документ
  3 Організаційно-правове забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією Розділ 3 Особливості правового статусу органів правоохоронної системи України 3.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 3. Навчальний посібник підготовлено за сприяння Національного банку України

  Документ
  Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А. М., Іоффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селіванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 6. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Калюк Олексій Миколайович

  Документ
  в Україні у 1939-1953 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . .
 7. Міністерство внутрішніх справ україни академія внутрішніх військ мвс україни Збірник тез доповідей підсумкової конференції наукового товариства слухачів, курсантів І студентів

  Документ
  Голова оргкомітету: заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з наукової роботи, доктор технічних наук професор полковник Морозов О.
 8. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 9. Університет державної податкової служби україни на правах рукопису Параниця Сергій Павлович

  Документ
  3.1. Засоби попередження та припинення правопорушень, пов’язаних з використанням зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами 150
 10. Міністерство внутрішніх справ україни Академія внутрішніх військ мвс україни науково-дослідний центр академіі вв мвс україни

  Документ
  Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м.
 11. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ (2)

  Документ
  Рекомендовано Вченою радою навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ 27 квітня 2011 року (протокол № 4).
 12. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «судові та правоохоронні органи україни» Для студентів ІІ курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Укладачі

  Документ
  «Судові та правоохоронні органи України» — це нормативний спеціалізований курс, який вивчається на початку опрацювання юридичної проблематики майбутніми фахівцями (бакалаврами, магістрами) в галузі права.
 13. Щербина В. С щ64 Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. І доп

  Документ
  У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні пра­вові інститути Загальної частини господарського права, а також питан­ня правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особ­лива частина) на основі Господарського
 14. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 15. Тема Суть І функції фінансів

  Документ
  Фінанси є історично сформованою, складною та багатогранною економічною категорією. Виник термін у ХІІІ ст. Фінанси ( від лат. „financia” ) в перекладі означає готівка, доход, в широкому розумінні, - грошові засоби, обов’язкова сплата грошей.
Страницы:

1