Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Погашение кредита осуществляется в любом офисе Банка (в том числе с использованием Банковских Киосков самообслуживания (устройства cash-in , располож...полностью>>
'Урок'
.Концепция мира и человека в литературе. 3.Р/р. Сочинение. 1.Судьба человека в древнерусской литературе. .Жанр повести в ДРЛ....полностью>>
'Документ'
А.) 4 курс ИП 10 5 ПВ 10 5 СС 10 10 ТР 10 5 АР 15 5 АС 10 5 ПУ 10 5 ПО 5 0 ПО 5 0 РР 5 0 РП 10 5 3 РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО ПРО...полностью>>
'Книга'
В 1956 году лондонские издатели Сикер и Уорбург выпустили в свет то, что они считали очень хорошей оккультной книгой. Но ни они, ни нью-йоркское изда...полностью>>

Міністерство освіти І науки України (118)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Будівельний факультет

Інформаційний пакет

European credit transfer system (ESTS)

Напрям підготовки 0921 „Будівництво”

Спеціальність 6.092100 „Промислове та цивільне будівництво ”

Полтава

2006

Інформаційний пакет: напрям підготовки 0921 „Будівництво” (спеціальність „Промислове та цивільне будівництво” освітньо-квалі-фікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава. ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2006, - с.

Наводяться матеріали щодо характеристики навчального закладу; факультету; загальної практичної інформації з формальних питань щодо прийому студентів, в т.ч. іноземних; умов навчання; кваліфікації; програми навчання; викладацького складу; тривалості навчання; форм та методів навчання; оцінювання в системі ESTS та кредитно-модульній системі організації навчального процесу; мови навчання.

Розробники: декан будівельного факультету, к.т.н., доцент Щербінін Л.Г., завідувач кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент Шкурупій О.А., завідувач кафедри організації і технології будівництва та охорони праці, к.т.н., доцент Русін В.І.

Затверджено науково-методичною радою Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 14 вересня 2006 р., протокол №1

Відповідальні за випуск: заступники декана будівельного факультету, к.т.н., доцент Васюта В.В., к.т.н., доцент Муравльов В.В.

Зміст інформаційного пакету

Вступ – що таке ESTS

І. Навчальний заклад

А. Назва й адреса

Б. Академічний календар

В. Координатор ESTS від навчального закладу

Г. Загальний опис закладу

Д. Процедура допуску до навчання

ІІ. Загальна практична інформація

А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів на навчання

Б. Як потрапити до навчального закладу

В. Вартість проживання

Г. Забезпечення житлом

Д. Здоров’я і страхування:

 1. Медичне обслуговування

 2. Студенти з особливими проблемами

 3. Страхування

Е. Умови навчання:

 1. Бібліотека

 2. Умови для навчання

Є. Інша практична інформація

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

ІІІ. Будівельний факультет

А. Загальний опис факультету

Б. Ступенева структура:

 1. Кваліфікація (освітня та професійна)

 2. Діаграма структури програми навчання

В. Індивідуальні розділи програми навчання:

 1. Ідентифікація

 2. Опис

 3. Рівень

 4. Розділи програми (обов’язкові чи факультативні)

 5. Викладацький склад

 6. Тривалість навчання

 7. Форми та методи навчання

 8. Оцінювання

 9. Мова навчання

ІV. Словник термінології

Вступ

Європейська кредитно-трансферна система (ESTS) – це система, яка створена, для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними так і іноземними навчальними закладами.

Європейська система накопичення кредитів покликає забезпечити прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми і види навчання, дає можливість отримувати різні ступені ( бакалавр – магістр), дозволяє надати студентам кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого навчального закладу тощо.

В системі ESTS – КМСОНП всі навчальні програми виражені в академічних кредитах.

Кредити ESTS відображають загальне навантаження студента при вивченні певного курсу або якоїсь його частини (блоку). Вони також визначають, яку частину загального річного навчального навантаження займає даний курс (або блок курсу) у ВНЗ, що визначає кредити.

Кредити:

 • є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;

 • даються лише за успішності досягнення у навчанні;

 • даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані іншим ВНЗ;

 • в основі мають число 60, що є еквівалентом одного року навчання за денною формою.

Система ESTS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил застосування всіх її складових:

 • кредитів ESTS;

 • шкали оцінювання;

 • угоди про навчання;

 • інформаційних пакетів;

 • академічної довідки оцінювання знань студента (додатка до диплому).

У рамках Болонського процесу перший цикл навчання (3 або 4 роки навчання) дорівнює 180-240 кредитам. Другий цикл – (1 або 2 роки постбакалаврського навчання) дорівнює 60-120 кредитам.

В Україні ESTS реалізується під назвою кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та системи рейтингового оцінювання знань студентів (змістових освітніх одиниць – залікових кредитів).

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ESTS, національною системою і 100-бальною шкалою ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ESTS

з національною системою оцінювання в Україні та ПолтНТУ

Оцінка за шкалою ESTS

Процент студентів, які за- звичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

Оцінки

за національною системою

за системою

ПолтНТУ

А

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

(добре)

82-89

С

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75-81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-68

FX

-

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як перескладати

2

(незадовільно)

35-59

F

-

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

1-34

Угода про навчання між студентом і ВНЗ

Форма угоди наведена у додатку 1.

Таким чином українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації.

Полтавський національний технічний університет розпочав впроваджувати елементи ESTS – КМСОНП з 20 жовтня 2004 року (наказ МОН України від 20.10.2004 р. № 812).

І. Навчальний заклад

А. Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Першотравневий проспект, 24

м.Полтава

Україна

36011

тел./факс (053-22)2-28-50 (приймальня)

е-mail:rector@pntu.poltava.ua

Б. Академічний календар

Кален місяць

Осінній

семестр

вересень жовтень листопад грудень січень

Весняний семестр

лютий березень квітень травень червень липень серпень

Номер

тижня

Осінній

семестр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Весняний семестр

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Б А К А Л А В Р А Т

1-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

2-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

3-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

к

к

к

к

к

к

к

4-й курс

Осінній

семестр

к

к

Весняний семестр

п

п

п

п

ДА

ДА

М А Г І С Т Р А Т У Р А

Осінній семестр

к

к

к

Весняний семестр

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

КЕ

підготовка магістерської роботиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..