Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Великолепие древних храмов, тщательно сохраненные традиции в сочетании с новейшими технологиями и новым ритмом современной жизни – все это производит...полностью>>
'Документ'
В целях осуществления налоговыми органами полномочий главных администраторов доходов и администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской ...полностью>>
'Документ'
Информационная теория релейной защиты становится важной составной частью ее теоретических основ. В докладе изложен взгляд на такие разделы информацио...полностью>>
'Документ'
800 лет назад, в начале XIII века, мир стал свидетелем рождения первой мировой Супердержавы, равной которой не было ни в Древнем Мире, ни в Средневеко...полностью>>

Харківський інститут економіки ринкових (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приватний вищий навчальний заклад України

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

МЕНЕДЖМЕНТ

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки:

6.030504 "Економіка підприємства"

6.030507 "Маркетинг"

6.030509 "Облік і аудит"

6.030502 "Економічна кібернетика

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Менеджмент" підготовки бакалавра з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030502 "Економічна кібернетика".

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою менеджменту організацій протоколом від 2007.11.24 № 4.

 3. Укладач: Марченко Л.С., доц. кафедри менеджменту організацій.

 4. Відповідальний за випуск: Оганезова Г.В., канд. екон. наук, доцент, зав. кафедрою менеджменту організацій.

- Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 19с.

ВСТУП

Виконання домашньої письмової контрольної роботи є однією з форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

З дисципліни "Менеджмент" робочим планом підготовки бакалавра з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030507 "Маркетинг", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030502 "Економічна кібернетика" заочної форми навчання передбачено виконання в 5 семестрі письмової домашньої контрольної роботи.

Контрольні завдання складені відповідно до вимог робочої програми учбової дисципліни "Менеджмент" з урахуванням модульного принципу організації учбового процесу і рейтингового оцінювання знань студентів з кожного із залікових модулів.

Завдання до контрольної роботи включають питання теоретичного характеру (для перевірки засвоєння програмного матеріалу) і завдань (для перевірки умінь студентів застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань).

Самостійно виконана контрольна робота повинна відповідати варіанту, встановленому за останньою цифрою реєстраційного номера залікової книжки студента.

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Домашня контрольна робота виконується студентом після самостійного вивчення програмного матеріалу 1 залікового модуля "Основні поняття і категорії менеджменту та його складові елементи" і 2 залікового модуля "Механізм та інструментарій системного управління організаціями".

У контрольній роботі необхідно розкрити основний зміст теоретичних питань як з використанням літератури, що рекомендується, так і прикладів на підставі фактичного матеріалу за місцем роботи або даних конкретних установ, організацій, підприємств (за визначеним варіантом).

Контрольна робота має бути виконана грамотно, акуратно, з дотриманням основних вимог до її оформлення. Оформлення роботи слід починати з вказівки варіанта завдання; потім, вказавши номер і тему залікового модуля та зміст питання або завдання, привести грамотну і конкретну відповідь, вказавши і розкривши суть визначень, понять, явищ, законів і тому подібне Усі цитати, фактичні і статистичні матеріали, що були використані в роботі, мають бути відмічені посиланнями за типом: [3, с.54] (3 – порядковий номер джерела відповідно до переліку літератури; 54 – номер сторінки джерела). В кінці роботи необхідно дати перелік використаної літератури, вказати дату виконання роботи і підпис студента. Робота має бути виконана не пізніше, ніж за місяць до сесії. Для можливих зауважень викладача слід залишати поля, а в кінці – передбачити місце для написання рецензії.

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Система поточного контролю і оцінювання знань з дисципліни направлени на мотивацію самостійної роботи студентів заочної форми навчання протягом семестру. Оцінювання знань студентів за кожним із залікових модулів здійснюється на основі визначення суми балів за результатами поточного контролю аудиторної і позааудиторної самостійної та індивідуальної роботи і модульного контролю. Діапазон балів від 0 до 100. Контрольна робота за результатами рецензування оцінюється окремо за кожним заліковим модулем в діапазоні від 0 до 50 балів.

При оцінюванні знань і умінь студентів використовуються такі якісні показники як: повнота, глибина, логічність, системність, оперативність, свідомість, узагальненість знань і умінь студентів. Окрім цього враховуються такі критерії оцінювання як уміння студента пов'язувати зміст дисципліни із змістом майбутньої професійної діяльності, обгрунтованість вирішення професійних завдань, а також ступінь самостійності студента. На оцінку впливає не тільки правильність, але і чіткість відповіді студента, письмова культура його мови.

Таблица 2.1 - Критерії оцінювання виконання домашньої письмової роботи

Види контролю

Параметри оцінки

Кількість

балів

- відповідь на теоретичне запитання

 1. повністю відповідає вимогам еталона за теорією і розрахунками;

 2. є незначні відхилення в оформленні;

 3. окремі неточності у посиланнях на джерела, написанні формул та тексту;

 4. не відповідає вимогам за теорією

15

10

5

0

- розв’язання розрахункового завдання

 1. повністю відповідає еталонному розв’язанню;

 2. незначні відхилення в оформленні і розрахунках;

 3. окремі неточності у написанні формул та результатах розрахунків;

 4. невірно розв’язана задача або розв’язана менше 50%

20

15

10

0

3 ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Варіант 1

 1. Управлінські відносини як предмет менеджменту.

 2. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Сутність та класифікація методів менеджменту.

3. Завдання

Обґрунтувати доцільність створення кемпінгу. Для обґрунтування прийняття управлінського рішення необхідно дослідити попит і визначити кількість клієнтів, при якій створення фірми буде ефективним.

1. Витрати на створення кемпінгу - 30000 грн

2. Передпускові експлуатаційні витрати - 150000 грн.

3. Експлуатаційні витрати, пов'язані з виробничою діяльністю - 200000 грн.

4 Прямі витрати на обслуговування одного клієнта - 35 грн. в день.

5. Вартість однієї путівки на 1 день - 50 грн.

Розрахувати точку беззбитковості бізнесу, використовуючи аналітичний та графічний методи.

Варіант 2

 1. Механізм процесу управління.

 2. Функції менеджменту як види управлінської діяльності; класифікація і характеристика.

3. Завдання

Визначити графічно та аналітично, при якій кількості туристів на рік доцільно створення туристичної фірми. Вихідні дані:

1. Витрати по створенню фірми - 50000 грн.

2. Передпускові експлуатаційні витрати - 200000грн.

3. Експлуатаційні витрати, пов'язані з виробничою діяльністю - 350000 на 1 рік.

4. Прямі витрати на обслуговування одного туриста - 30 грн. на добу

5. Доходи від основної діяльності - вартість однієї путівки строком на 10 днів - 300 грн.

6. Податки, обов'язкові платежі та збори враховані при визначенні вартості путівки.

На основі виконаних розрахунків та досліджень попиту прийняти управлінське рішення.

Варіант 3

 1. Системний і ситуаційний підходи до управління.

 2. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл.

3. Завдання

Обґрунтувати прийняття управлінського рішення про ефективність інвестицій, що спрямовуються на придбання туристською фірмою автобуса середньої місткості.

Вихідна інформація для прийняття УР:

1. Вартість автобуса з урахуванням ПДВ, спец податку, мита і зборів - 250000 дол. США.

2. Місткість - 50 осіб.

3. Коефіцієнт випуску на лінію - 0,65.

4. Річні експлуатаційні витрати складають 90000 дол. США.

5. Плановий дохід на 1 туриста за один добо/день - 55 дол. США.

6. Податок на прибуток - 40%.

7. Джерело інвестицій - банківський кредит під 50% річних, що складає 140000 дол. США.

Для обґрунтування рішення про придбання автобуса необхідно виконати такі розрахунки:

1. Визначити валовий прибуток (як різницю між доходами і витратами, включаючи витрати на придбання автобуса та експлуатаційні витрати).

2. Визначити прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства.

Варіант 4

 1. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень.

 2. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

3. Завдання

Підприємство роздрібної торгівлі наступного року передбачає реалізувати 50000 пар взуття. Середня ціна реалізації за пару взуття – 80 грн., закупівельна ціна за пару взуття – 50 грн.

Сукупні постійні витрати на рік:

 • оплата праці – 200000 грн.;

 • реклама – 400000 грн.;

 • інші витрати – 200000 грн.

 1. Визначити критичний обсяг реалізації товару.

 2. Обчислити прибуток або збиток магазину, якщо буде реалізовано 45000 пар взуття.

 3. Визначити, скільки пар взуття потрібно реалізувати, щоб одержати

10000 грош. одиниць прибутку, якщо за реалізацію кожної пари взуття буде введена додаткова оплата у розмірі 5 грн. Який при цьому має бути товарообіг?

Розрахувати точку беззбитковості бізнесу, використовуючи аналітичний та графічний методи.

Варіант 5

 1. Класичні теорії менеджменту.

 2. Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації

3. Завдання

Якщо фірма може організувати виробництво будь-якого з трьох продуктів А, В, С, то який варіант вона обере і чому?

Проведіть необхідні розрахунки та заповніть наступну таблицю:

Витрати на одиницю продукції, грн.

Ціна реалізації, од./грн.

Обсяг продажу, од.

Загальна виручка від продажу, грн.

Загальні витрати, грн.

Прибуток (дохід), грн.

Прибуток (дохід) з вкладеної гривні, грн.

А.17

23

185

?

?

?

?

В.16

21

200

?

?

?

?

С.14

19

218

?

?

?

?

Варіант 6

 1. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження.

 2. Економічні, адміністративні, соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.

3. Завдання

Треба визначити темп приросту обсягу продаж фірми у наступному періоді та напрямки розширення ринку за такими даними:

 • обсяг продажу у попередньому періоді товару А на ринку 1 складав

450 тис.у.о.;

 • те ж на ринку 2 – 130 тис.у.о.;

 • обсяг продажу у попередньому періоді товару Б на ринку 1 складав

1240 тис.у.о.;

 • те ж на ринку 3 – 3150 тис.у.о.;

 • на основі сегментації ринку установлено, що темпи приросту обсягу продаж товару А на наступний період становить 5 %;

 • те ж на ринку 2 – 12%;

 • темпи приросту обсягу продаж товару Б на наступний період становить

2,5 %;

 • те ж на ринку 3 – 4,5%.

Проаналізувати управлінське рішення.

Варіант 7

 1. Характеристика інтегрованих підходів до управління.

 2. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Сутність та класифікація методів менеджменту.

3. Завдання

На підставі розрахунку доходів від експлуатації готельних місць обґрунтувати прийняття рішення, виходячи з такої ситуації:

Готель має провести реконструкцію та перепланування окремих номерів і підсобних приміщень. Завдяки цьому у плановому періоді планується введення в експлуатацію додатково 25 місць. На початок року в готелі було 150 місць. Номерний фонд готелю складають:

 • одномісні номери вищої категорії - 10;

 • одномісні номери першої категорії - 20;

 • одномісні номери другої категорії - 20;

 • двомісні номери першої категорії - 20;

 • двомісні номери другої категорії - 30.

Ціна місця за добу складає: одномісний (вища категорія) - 400 грн.; одномісний (перша категорія) - 220 грн.; двомісний (перша категорія) - 150 грн.; одномісний (друга категорія) - 100 грн.; двомісний (друга категорія) - 75 грн.

Варіант 8

 1. Комунікації: поняття, характеристика, різновиди комунікацій, процес комунікацій.

 2. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

3. Завдання

В ресторані склалася така ситуація:

Ціни на продукти А і С (31,57 грн. і 30,22 грн.) не були прийняті клієнтами. Ціни, що виявились цілком реалізованими, були дещо нижче 30 грн., що веде до зменшення виручки. Щоб одержати бажаний прибуток, продукт В має бути проданий не за початковою розрахованою ціною, а за ціною, яка покриває втрати від продуктів А і С.

Обґрунтувати прийняті ціни на продукти А, В, С, використовуючи метод калькуляційного вирівнювання.

Вихідні дані:

№ з/п

Показники

Продукт А

Продукт В

Продукт С

1.

Запланований збут, тис. шт.

17,0

51,0

29,0

2.

Запланована виручка, тис. грн.

3.

Початкова ціна за шт.

31,57

28,02

30,22

4.

Ціна, за якою реалізується продукт, за шт.

29,9

-

29,8

5.

Виручка від реалізації, тис. грн.

6.

Недопокриття, тис. грн.

7.

Сума відхилення виручки від планової за всіма продуктами, тис. грн.

8.

Виручка після калькуляційного вирівнювання

9.

Штучна ціна після калькуляційного вирівнювання

Варіант 9

 1. Рівні управління; групи менеджерів; сфери менеджменту.

 1. Економіко-правові основи управління приватним підприємством.

3. Завдання

Припустимо, що фірма вважає свій дохід максимальним, коли продукт обходився їй не дорожче 38 грн. і що при кожній з указаних альтернативних технологій (див. табл.) випускається бажаний обсяг продукції.

Фактор виробництва

Ціна за

одиницю, грн.

Технології (одиниця ресурсу)

№1

№2

№3

 1. Підприємницька здібність

5

6

3

5

 1. Труд

3

10

3

4

 1. Земля

2

3

2

6

 1. Капітал

2

2

5

8

а) Якій технології віддасть перевагу фірма? Чому? За якою технологією виробництво буде прибутковим, а за якою – збитковим?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Харківський інститут економіки ринкових (3)

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики робочої програми навчальної дисципліни підготовки бакалавра в галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 6.
 2. Харківський інститут економіки ринкових (2)

  Документ
  РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог Варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Історія економіки і економічної думки" підготовки бакалавра з напряму 0501 "Економіка
 3. Харківський інститут економіки ринкових (1)

  Документ
  РОЗРОБЛЕНО у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра з галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки: 6.
 4. Харківський інститут економіки ринкових (4)

  Документ
  РОЗРОБЛЕНО у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра з галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки: 6.
 5. Харківський інститут економіки ринкових (5)

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Мікроекономіка " підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 6.

Другие похожие документы..