Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Трудно переоценить роль экспертных услуг в современном мире. Особенно актуальна, как показывает опыт, независимая экспертиза и оценка, которые провод...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 21 апреля 2009 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.341.05 в Российском государственном социальном университе...полностью>>
'Документ'
Твоя столица межсезонье (01.02.12-28.05.11) МоскваЕженедельный сборный тур для индивидуальных туристов (самостоятельный заезд и выезд в любой день не...полностью>>
'Кодекс'
Ст.139.1.12. В состав расходов не включаются расходы, на приобретение товаров (работ, услуг) у физических лиц уплачивающих единый налог ( кроме расход...полностью>>

Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» після окр «спеціаліст» за спеціальністю

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський

«_____» _______________ 2012 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«МАГІСТР» ПІСЛЯ ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСИ»

Дубляни – 2012

ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ

Сутність та функції фінансів. Сутність, призначення та роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм. Історія становлення та розвитку фінансової науки. Предмет і метод фінансової науки. Розвиток фінансової науки в Україні. Сучасна світова наукова фінансова думка.

Фінансова система та фінансові ресурси. Структура та будова фінансової системи. Сфери та ланки фінансових відносин. Будова національної фінансової системи. Склад, структура, види фінансових ресурсів. ВВП як основне джерело фінансових ресурсів.

Фінансова політика. Завдання та принципи фінансової політики. Форми та методи реалізації фінансової політики. Фінансова безпека держави. Фінансова криза та її характеристика.

Система державних фінансів. Призначення і суть державних фінансів. Державні доходи і витрати. Між бюджетні відносини. Місцеві фінанси. Централізовані державні фонди. Державний кредит.

Бюджет і бюджетна система. Економічна природа бюджету. Суть та призначення бюджету держави. Характеристика бюджетного устрою і бюджетної системи. Роль бюджету в регулюванні економічної ситуації. Бюджетний процес. Бюджетний дефіцит.

Податки та податкові системи. Передумови виникнення податків. Суть та види податків. Класифікація податків. Історія виникнення податків в Галичині. Наука про податки в Україні. Види прямого оподаткування. Непряме оподаткування.

Місцеві фінанси. Суть та теоретичні основи становлення місцевих фінансів. Поняття та значення місцевих бюджетів. Структурна будова місцевих бюджетів. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

Фінанси суб’єктів господарювання. Основний зміст та призначення фінансів підприємницьких структур. Принципи організації фінансів підприємницьких структур. Особливості організації фінансів підприємств з різною формою власності та видів діяльності. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів. Формування і використання обігових коштів та їх фінансовий аспект. Фінансове планування на підприємствах. Фінанси домогосподарств.

Цільові фонди фінансових ресурсів та соціальні гарантії населення. Економічна суть централізованих фондів цільового призначення. Характеристика бюджетних фондів цільового призначення. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування. Фонд сприяння зайнятості населення. Фонд сприяння конверсії. Державний інноваційний фонд. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування. Економічний зміст та призначення соціальних гарантій. Форми та види соціальних гарантій. Фінансовий аспект забезпечення соціальних гарантій.

Страхова справа. Економічна суть страхування. Галузі, форми і види страхування. Організація процесу страхування. Ринок страхових послуг. Страхування у сфері АПК.

Державний кредит та державний борг. Економічна суть і роль державного кредиту. Структура державного боргу та механізм його формування. Управління державним боргом та його обслуговування. Механізм обслуговування державного боргу України. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Загальна характеристика фінансів підприємств. Економічна суть та функції фінансів. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика. Організація та зміст фінансової роботи.

Організація грошових розрахунків. Організація та особливості розрахунків в АПК. Суть грошових розрахунків. Касові операції та порядок їх проведення. Розрахунки підприємств з постачальниками, підрядчиками і заготівельними організаціями. Грошові надходження та витрати, їх суть, склад і характеристика.

Формування і розподіл фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг. Формування затрат на виробництво і реалізацію продукції. Виробнича і повна собівартість. Виручка від реалізації. Канали реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг. Планування поступлення засобів і результатів від реалізації продукції, робіт і послуг.

Визначення фінансових результатів господарської діяльності. Економічний зміст валового доходу, чистого доходу, прибутку. Порядок формування, розподілу і використання прибутку в державних підприємствах. Формування і розподіл валового і чистого доходу в кооперативних формування.

Взаємовідносини агропромислових формувань з податковими органами та органами пенсійного і соціального страхування. Економічна суть взаємовідносин з податковими органами. Види податків. Характеристика Пенсійного забезпечення та соціального страхування. Порядок утворення і використання Пенсійного фонду. Види пенсій і допомог з соціального страхування, право на їх одержання.

Організація оборотних засобів агропромислових підприємств. Сутність оборотних активів, принципи їх нормування. Методика розрахунку нормативів власних оборотних засобів по окремих елементах. Джерела фінансування оборотних засобів та порядок їх планування.

Кредитування господарської діяльності агропромислових формувань. Економічна суть та необхідність кредитування. Загальні принципи прямого банківського кредитування. Кредитоспроможність підприємства та характеристика показників. Кредитний договір та порядок його складання.

Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Фінанси в кругообороті виробничих фондів. Капітальні вкладення та їх роль у створенні матеріально-технічної бази агропромислових формувань. Порядок складання та затвердження проектно-кошторисної документації. Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх планування.

Фінансування спеціальних заходів і витрат. Зміст спеціальних заходів та джерела їх фінансування. Операційні витрати, їх планування і фінансування. Витрати на соціально-культурні потреби та їх фінансування.

Фінансове планування на господарському рівні. Фінансовий план як складова частина плану економічного і соціального розвитку. Методи фінансового планування. Складання таблиці "Фінансовий план".

Фінанси господарських товариств та агропромислових об'єднань. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств. Особливості формування і розподілу прибутку в акціонерних товариствах.

СТРАХУВАННЯ

Страхування в економічній системі суспільства. Необхідність страхового захисту. Функції страхування. Принципи страхування. Класифікація страхування. Страховий ризик.

Страховий ринок. Становлення страхового ринку. Види страхових компаній і порядок їх утворення. Договір страхування, його зміст і значення. Маркетинг у страхуванні. Державне регулювання страхової діяльності.

Майнове страхування. Суть та необхідність майнового страхування. Порядок прийняття на страхування різних видів майна. Визначення суми страхових платежів за різними видами майна. Розрахунок розміру збитків та страхових відшкодувань. Страхування транспортних засобів та вантажів. Страхування будівель, тварин та домашнього майна.

Особисте страхування. Страхування життя та його основні види. Страхування від нещасних випадків. Медичне страхування.

Страхування відповідальності та перестрахування. Страхування відповідальності на транспорті. Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Перестрахування і співстрахування. Договори та їх види.

Основи фінансової діяльності страховика. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страховика.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Сутність та види податків. Поняття і функції податків. Елементи податків та їх класифікація. Види прямого оподаткування. Непрямі податки.

Податкова система і податкова політика. Податки в системі державних доходів. Принципи оподаткування. Склад податкової системи України. Розподіл податків між ланками бюджетної системи.

Державна податкова служба України. Органи Державної податкової служби України та їх завдання. Функції ДПА України. Функції державного та базового рівня Державної податкової служби. Санкції, що накладаються органами податкової служби. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб податкових органів. Податкова міліція.

Податок на додану вартість. Платники, ставки та об’єкти оподаткування. База оподаткування. Порядок сплати податку на додану вартість. Строки сплати та податковий вексель. Пільги при оподаткуванні.

Податок на прибуток підприємств. Суб’єкти та ставки оподаткування. Валовий доход та валові витрати. Особливості оподаткування деяких видів операцій товарів та платників. Терміни сплати та пільги при сплаті податку на прибуток підприємств

Податок з доходів громадян. Платники, ставки та об’єкти оподаткування. Пільги, які надаються при сплаті податку. Порядок оподаткування різних видів доходів. Податковий кредит. Соціальна податкова пільга. Декларація про доходи.

Акцизний збір. Мито. Платники та ставки сплати акцизного збору. Порядок визначення сум сплати збору. Строк та порядок сплати збору. Особливості оподаткування окремих груп товарів та виробів. Характеристика мита.

Плата за ресурси та послуги. Плата за землю. Лісовий дохід. Плата за воду. Збір за геологорозвідувальні роботи виконані за рахунок держбюджету. Державне мито.

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва та фіксований сільськогосподарський податок. Можливі платники єдиного податку. Складові єдиного податку Особливості при нарахуванні та сплаті єдиного податку фізичними та юридичними особами. Платники та ставки фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку бюджетами та цільовими фондами

Місцеві податки і збори. Суть та значення місцевих податків і зборів. Податок з власників транспортних засобів. Комунальний податок. Податок з реклами. Місцеві збори.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Фінансовий ринок та його роль в економіці. Місце фінансового ринку в фінансовій системі. Сегменти фінансового ринку. Суб’єкти фінансового ринку. Фінансові інструменти. Державне, правове регулювання та саморегулювання фінансового ринку

Фінансові посередники. Поняття фінансового посередництва. Фінансові інститути. Учасники ринку цінних паперів. Лізингові та факторингові послуги. Брокерська та дилерська діяльність.

Ризик та ціна капіталу. Фінансовий ризик: поняття, класифікація, методи оцінки та управління ризиками. Ціноутворення на фінансовому ринку, методи та особливості.

Ринок капіталів. Структура ринку капіталів. Суть і функції кредиту. Учасники ринку капіталів. Облігації. Пайові цінні папери.

Ринок похідних фінансових інструментів. Види похідних фінансових інструментів. Форвардні та ф’ючерсні контракти. Опціони. Варанти. Деривативи.

Грошовий ринок та ринок банківських позичок. Суть та структура грошового ринку, об’єкти і суб’єкти. Функції грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Функції ринку банківських позик. Операції центральних банків на відкритому ринку.

Валютний ринок. Поняття валютного ринку його типи. Функції валютного ринку. Валюта і валютний курс. Валютні операції.

Фондова біржа та біржові операції. Фондова біржа. Класифікаційні ознаки фондової біржі. Вимоги до фондових бірж. Функції сучасної фондової біржі.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Економічна суть, призначення та характеристика бюджету. Економічний зміст бюджету. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Бюджет як основний фінансовий план. Бюджетний дефіцит та його характеристика. Роль бюджету у фінансовому механізмі.

Склад бюджетної системи та бюджетний устрій. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи. Основи бюджетного устрою. Види бюджетів. Розмежування доходів і видатків бюджету. Бюджетний процес та його складові. Бюджетний кодекс України.

Між бюджетні відносини та системи бюджетного вирівнювання. Поняття та мета регулювання між бюджетних відносин. Бюджетне регулювання. Між бюджетні трансферти їх характеристика та порядок надання. Бюджетні позики, особливості їх надання.

Система доходів бюджету. Організація системи доходів бюджету. Методи та джерела формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України.

Система видатків бюджету. Економічна суть та роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб. Форми та методи бюджетного фінансування. Розпорядники бюджетних коштів. Нормування видатків. Види норм.

Видатки бюджету на народне господарство і науку. Витрати на економічні цілі. Бюджетне інвестування. Видатки на розвиток сільського та лісового господарства. Видатки на науку та джерела їх фінансуваня. Особливості планування видатків на народне господарство.

Видатки на соціальний захист і соціальну сферу. Соціальні видатки бюджету та їх склад. Форми і види соціального захисту. Видатки на освіту, охорону здоров’я, розвиток культури, на фізичну культуру і спорт. Порядок планування і фінансування видатків.

Видатки на управління і оборону. Фінансування виконавчої, законодавчої та судової влади. Видатки на національну оборону. Видатки на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

Державний кредит. Суть та форми державного кредиту. Державні позики та їх види. Характеристика внутрішніх і зовнішніх запозичень. Управління державним боргом.

Управління бюджетною системою. Система управління бюджетною системою. Організація загальнодержавного управління бюджетною системою України. Оперативне управління бюджетною системою. Управління бюджетними коштами на мікрорівні.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Теоретичні основи фінансового менеджменту. Суть, мета фінансового менеджменту. Завдання та функції фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту. Системи організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Вимоги до фінансової звітності. Механізм фінансового менеджменту та його складові.

Управління грошовими потоками. Поняття грошового потоку. Характеристика грошових потоків за видами, напрямами руху, обсягами, рівнем достатності, безперервністю, часом формування. Суть, мета та принципи управління грошовими потоками. Оптимізація грошових потоків.

Вартість грошей в часі та її використання у фінансових розрахунках. Поняття та основні положення концепції вартості грошей в часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей. Майбутня і теперішня вартість грошей. Ануїтет. Методи визначення вартості грошової одиниці.

Управління прибутком. Поняття прибутку як фінансової категорії. Цінова політика, види витрат підприємства. Види прибутку, управління прибутком. Операційний аналіз на підприємстві.

Управління активами. Сутність оборотного капіталу. Управління оборотними активами: виробничими запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами. Суть та класифікація необоротних активів. Етапи управління необоротними активами. Джерела фінансування активів підприємства.

Вартість та оптимізація капіталу підприємства. Економічна сутність капіталу підприємства. Мета та завдання формування капіталу. Управління власним та позиковим капіталом. Фінансовий важіль. Вартість капіталу.

Управління інвестиціями. Сутність і форми інвестицій. Управління реальними та фінансовими інвестиціями. Інвестиційний проект. Інвестиційний портфель.

Управління фінансовими ризиками. Місце ризику в діяльності підприємства. види ризиків та їх характеристика. Принципи та послідовність управління фінансовими ризиками. Внутрішні та зовнішні механізми нейтралізації ризиків. Страхування ризиків.

Аналіз фінансових звітів. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Аналіз ефективності господарської діяльності та прибутковості підприємства.

Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування і планування. Суть і методи фінансового планування і прогнозування. Поточне та оперативне планування. Види поточних планів. Бюджетування.

Антикризове фінансове управління підприємством. Поняття та фінансова оцінка банкрутства. Методи прогнозування банкрутства. Санація підприємства. Форми санації. Мирова угода. Реструктуризація. Реорганізація.

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

Фінансова санація підприємства. Фінансова криза. Економічна сутність санації, мета та форми.

Санаційний аудит і контролінг. Сутність та основні завдання санаційного аудиту. Санаційна спроможність. Порядок проведення санаційного аудиту. Аудиторська перевірка. Сутність та основні завдання контролінгу. Функції та методи контролінгу.

Фінансування санації підприємств. Форми фінансування фінансової санації. Визначення фінансової рівноваги підприємства. Правила фінансування санації.

Внутрішні та зовнішні джерела санації підприємства. Внутрішні джерела санації та їх характеристика. Фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу. Реструктуризація боргів. Участь персоналу у фінансуванні санації.

Санація балансу. Економічний зміст та завдання санації балансу. Санаційний прибуток. Власний капітал та його функції. Збитки підприємства та джерела їх покриття. Операції з статутним фондом.

Реструктуризація підприємства. Сутність та форми реструктуризації: реструктуризація виробництва, активів, фінансова реструктуризація. Фінансовий механізм реструктуризації. Реорганізація та її види. Передавальний і розподільний баланс.

Оцінка вартості майна підприємств. Необхідність, завдання та принципи експертної оцінки майна підприємства. Оцінка цілісного майнового комплексу. Оцінка корпоративних прав.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Теоретичні основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Економічна суть та принципи організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова політика, стратегія і тактика, облікова політика, амортизаційна політика, кредитна та дивідендна політики.

Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційо-правових форм бізнесу. Фінансові аспекти створення та функціонування підприємств різних форм організації бізнесу. Особливості фінансової діяльності одноосібних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних довірчих та командитних товариств, акціонерних товариств, корпоративних об’єднань, підприємств з іноземними інвестиціями.

Формування власного капіталу суб’єктів господарювання. Власний капітал підприємства та його функції. Склад і структура власного капіталу. Особливості формування власного капіталу. Джерела формування власного капіталу. Звіт про власний капітал.

Внутрішні джерела фінансування підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства та їх класифікація. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів. Виручка від реалізації продукції, тезаврація прибутку, амортизаційні відрахування.

Дивідендна політика. Суть та мета дивідендної політики. Основні теорії дивідендної політики. Типи дивідендної політики. Основні форми та методи виплати дивідендів. Оподаткування дивідендів.

Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу. Місце і роль позичкового капіталу у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання. Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Принципи кредитування. Методи надання банківських кредитів. Порядок погашення. Комерційні кредити. Облігації. Факторинг.

Фінансові аспекти реорганізації підприємств. Економічна суть реструктуризації та реорганізації підприємств. Види реорганізації підприємства та їх характеристика. Форми реструктуризації. Передавальний та розподільний баланси та порядок їх складання.

Фінансово-інвестиційна діяльність підприємств. Економічна суть фінансово-інвестиційної діяльності. Цілі та об’єкти фінансового інвестування. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності та їх класифікація. Фінансування інвестицій в капітальні вкладення. Фінансування інвестицій в оборотні активи.

Оцінка вартості підприємства. Економічна сутність оцінки вартості підприємства. вартість капіталу підприємства та середньозважена вартість капіталу. Підходи оцінки вартості капіталу.

Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Правові та фінансові аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічних операцій. Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Організація розрахунків при зовнішньоторгових операціях. Страховий захист зовнішньоекономічної діяльності. Залучення кредитів.

Фінансовий контролінг. Сутність, функції та основні завдання фінансового контролінгу. Організація та інформаційна база фінансового контролінгу. Внутрішній аудит та консалтинг. Методи фінансового контролінгу.

Бюджетування. Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Мета та завдання бюджетування. Принципи бюджетування. Способи бюджетування. Система бюджетування на підприємстві.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (2)

  Документ
  Суть, роль і методологічні основи менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Суть, зміст менеджменту та управління. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління.
 2. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (1)

  Документ
  Агросфера як складова біосфери. Стратегія сталого розвитку. Концепція переходу України до сталого розвитку. Завдання, об'єкти вивчення та наукова проблематика агроекології.
 3. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (4)

  Документ
  Інтеграція і кооперація в сільському господарстві. Теоретичні засади та зміст кооперації. Кооператив як організаційна форма кооперації. Класифікація кооперативів.
 4. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (3)

  Документ
  Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Об'єкт і предмет містобудівного кадастру. Інформаційна система містобудівного кадастру. Структура даних містобудівного кадастру.
 5. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (3)

  Документ
  Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті.

Другие похожие документы..