Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Заседание'
Как сообщает пресс-служба ТПП РФ, в работе заседания приняли участие вице-президент ТПП РФ Георгий Петров, председатель Российско-австрийского делово...полностью>>
'Документ'
1.Затвердити склад комісії для вивчення стану управлінської діяльності щодо організації профільного навчання та науково-методичного забезпечення, пси...полностью>>
'Документ'
Уважаемый президент Буш,Я - один из немногих парижских интеллигентов, кто с самого начала публично поддерживал вооруженную интервенцию против Саддама ...полностью>>
'Конкурс'
Привлечь внимание к искусству устного рассказа, популяризировать устное творчество среди учащихся начального и среднего этапа для развития их коммуник...полностью>>

Вівденко (Єлісєєва) Ірина

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК

Вівденко (Єлісєєва) Ірина

м. Брянка

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Чим якнайдалі сучасна вища освіта рухається на шляху реформ та модернізації, тим більш вагоме значення набуває удосконалення системи підготовки майбутніх фахівців, які окрім професійних знань, умінь та навичок володіли б самостійністю, ініціативністю, уміннями моделювати, конструювати та нестандартно підходити до проблем професійної діяльності.

У складі якостей, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності майбутнього фахівця з графічного дизайну, згідно професіограми, одне з основних місць посідають творчі здібності.

Дослідження багатьох учених стосовно навчальних технологій взагалі та їхнього запровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема з графічного дизайну, зробили значний внесок у розв’язання проблем удосконалення навчання студентів у ВНЗ та формування відповідних професійних умінь. При цьому важливими є проблеми визначення та класифікації професійних умінь, визначення оптимальних педагогічних умов, які забезпечують формування студентів на тому якісному рівні, що необхідний для інтенсивного входження в професійну діяльність, обґрунтування методичного забезпечення педагогічного керування цим процесом.

Проблема формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій актуалізує у собі дослідження з певних напрямків, а саме: теорії і психології творчості, творчого мислення (Дж. Гілфорд, Г. Альтшуллер В.О. Моляко); процесу інформатизації освіти, використання інформаційних технологій навчання (В.Ю.Бикова, Ю.О. Жука, та ін.); організаційно-педагогічних засад підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України (В.Ф Прусак, Ю.В. Яворик); формування та розвитку творчої особистості на засадах педагогіки творчості (Я.О. Пономарьов С.О Сисоєва), формування професійних та професійно-творчих умінь як найважливішого засобу успішної діяльності, показника професійної майстерності майбутнього фахівця (В.І. Загвязинський, І.А.Зязюн, В.А.Кан-Калік ); концепції особистісно орієнтованого навчання та гуманізації освіти (Г.О. Балл, В.С. Ледньов).

Для визначення сутнісної характеристики професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну важливим є ретроспективний аналіз понять «професійні уміння», «творчі уміння» та зокрема визначення конструктивної функції інформаційних технологій у процесі формування професійно-творчих умінь.

Процес формування професійно-творчих умінь майбутніх фахівців з графічного дизайну засобами інформаційних технологій полягає, на нашу думку, в створені спеціальних психолого-педагогічних умов, що сприятимуть формуванню у них проблемного бачення, здатності до висування оригінальних ідей, дослідницької діяльності, до подолання інерції мислення, розвитку уміння аналізувати інтегрувати та синтезувати інформацію для подальшого її втілення в продукті графічного дизайну з використанням сучасних інформаційних технологій.

Література

1. Новиков А.М. Об аспектах и уровнях развития профессиональной культуры специалиста / А.М.Новиков // Специалист. – № 8. – 2003. – С. 29 – 34.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (63)

  Автореферат
  Захист дисертації відбудеться „ ” 2010 р. о год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, м.
 2. Видання четверте

  Документ
  У книзі на ба­га­то­му істо­рич­но­му ма­теріалі, фак­тах, свідчен­нях чис­лен­них російських та за­кор­дон­них ав­торів аналізу­ють­ся пе­ре­ду­мо­ви, ви­то­ки, за­ко­номірності ви­ник­нен­ня, роз­вит­ку і за­не­па­ду Російської імперії.
 3. Халқымыздың рухани-мәдени, оку-білім саласьш әр қилы замандарда, әр алуан саяси жүйе жағдайында өрге сүйреген Қайрагкерлер

  Документ
  Халқымыздың рухани-мәдени, оку-білім саласьш әр қилы замандарда, әр алуан саяси жүйе жағдайында өрге сүйреген Қайрагкерлер. «Елім», «жүртым» деп шайқайрақша жанылып өткен Күрескерлер.
 4. Та зовнішня політика (1945-70-ті роки)

  Документ
  C. П. Галака, П. Ф. Кириенко, І. Д. Коміренко, В. В. Копійка, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинський, В. М. Матвієнко, І. О. Мін-газутдінов, О. С. Пархомчук, І.
 5. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..