Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
желая содействовать развитию экономического, научного, технического и культурного сотрудничества между обоими Государствами и заключить Соглашение об...полностью>>
'Конкурс'
В прошлом году вся наша страна отметила один из великих праздников – 65-ый День Победы в Великой Отечественной войне. Об этой страшной войне я знаю и...полностью>>
'Учебный курс'
Затем была рассмотрена структура и основные понятия UML, представлена постановка учебной задачи, на которой далее будет иллюстрироваться изучаемый мат...полностью>>
'Руководство'
В подмосковном Юбилейном под тяжестью снега частично обрушилась кровля котельной, пострадавших нет (Информационное агентство «Итар-Тасс», 04.02.2011) ...полностью>>

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

13. Тренінговий комплект контрольних робіт

13. Тренінговий комплект контрольних робіт

13.1. Завдання на контрольну роботу № 1

Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

1. Що таке ринок ?

а) економічна категорія товарного виробництва, яка являє собою
сферу товарно-грошового обігу;

б) економічна категорія, яка охоплює виробничу та збутову
діяльність;

в) економічна категорія гнучкого реагування виробництва на попит.

2. Сутність маркетингу:

а) орієнтація на виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві і на котрі існує значний попит;

б) орієнтація на продаж тих товарів, які вже вироблені без врахування потреб споживачів;

в) орієнтація на певну категорію споживачів.

3. Маркетинг починається з:

а) розроблення і виробництва товару;

б) дослідження ринку та потреб споживачів;

в) інформаційної рекламної кампанії.

4. Концепція :

а) product, рlace, promotion, package;

б) people, personal, price, package;

в) product, рlace, promotion, price.

5. Маркетингова товарна політика – це:

а) створення нових товарів (послуг) або модифікування наявних
властивостей та характеристик;

б) підтримування сукупності властивостей товарів (послуг), уже
впроваджених на ринок;

в) комплекс заходів щодо створення товарів (послуг) і управління ними з метою задоволення потреб споживачів.

6. Користуючись методом простих формул ціну (Ц) можна розрахувати так:

а) Ц=ЗК; б) Ц=3/К; в) Ц=К/3,

де З – витрати на виробництво та реалізацію продукції; К – коефіцієнт, величина якого залежить від величини необхідних податків та бажаної величини прибутку (К>1).

7. При прориві на нові ринки використовують стратегію:

а) єдиних цін;

б) гнучких цін;

в) низьких цін.

8. Канал збуту це:

а) сукупність фірм, які виконують посередницькі функції;

б) сукупність окремих осіб, які виконують посередницькі функції;

в) сукупність фірм чи фізичних осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і сприяють переданню прав на них.

9. Хто може бути адресатами комунікаційної політики підприємства?

а) споживачі, посередники;

б) конкуренти;

в) комісіонери.

10. Що таке престижна реклама?

а) реклама в престижній пресі;

б) реклама фірми, яка вигідно відрізняє її від фірм-конкурентів;

в) реклама на престижних телевізійних каналах.

11. Маркетингове дослідження – це систематизований процес збору та аналізу інформації:

а) про ситуацію, що склалась на ринку з метою заволодіння нових сегментів;

б) про нові тенденції ділової активності;

в) для прийняття конкретних управлінських рішень.

12. До основних методів збору первинних даних відносять:

а) опитування, спостереження, експеримент, моделювання;

б) спостереження, кореляційний аналіз, моделювання;

в) анкетування, експертна оцінка, спостереження.

13. Аналіз господарського “портфеля” проводиться для:

а) оцінювання фінансового стану підприємства;

б) виявлення можливих маркетингових небезпек;

в) оцінювання рентабельності всіх підрозділів підприємства.

14. До глобальних маркетингових стратегій належать:
а) диверсифікація, сегментація, концентрація;

б) інтернаціоналізація, диверсифікація, сегментація;

в) диверсифікація, концентрація, фокусування.

15. Підприємство виробляє і продає один тип кулькової ручки за єдиною ціною. У своїй діяльності підприємство орієнтується на:

а) стратегію масового охоплення;

б) маркетингову концепцію;

в) стратегію концентрації.

16. Для якої стратегії характерним є розширення підприємницької активності за рахунок товарної політики шляхом модернізації товарів, розширення асортименту ?

а) стратегії розвитку товару;

б) стратегії розвитку ринку;

в) стратегії глибокого проникнення на ринок.

17. Розширення діяльності підприємства через узяття під контроль або приєднання до інших підприємств належить до :

а) інтенсивного розвитку;

б) інтеграційного розвитку;

в) диверсифікації;

18. Які з наведених методів належать до контролю за виконанням річних планів ?

а) аналіз ринку та можливостей збуту;

б) аналіз рентабельності;

в) ревізія маркетингу;

19. Чотири типи ринкової конкуренції:

а) функціональна, видова, товаро-видова, товаро-родова;

б) конкуренти-бажання, марки-конкуренти, товаро-родові конкуренти, товаро-видові конкуренти;

в) функціональна, видова, предметна, цінова.

20. Актом недобросовісної конкуренції вважається:

а) будь-який акт конкуренції, що протирічить чесним звичаям в промислових і торговельних справах;

б) активна рекламна кампанія в ЗМІ;

в) продаж морально і фізично застарілих товарів.

21. Маркетингові цілі банку це:

а) структура банківської організації та внутрішня культура обслуговування;

б) його завдання, конкретизовані за часом і обсягами;

в) дотримання високого рівня ліквідності.

22. Сегментація банківського корпоративного ринку здійснюється за:

а) обігом коштів, географічними особливостями, рівнем експорту;

б) оборотними коштами, основними засобами, заборгованістю, відмінностями з конкурентами;

в) обома вищезазначеними ознаками.

23. Що таке брокераж?

а) операція з купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

б) випуск в обіг банківських та казначейських цінних паперів;

в) купівля-продаж цінних паперів на біржі за дорученням їх власника.

24. Клірінг – це:

а) вид довгострокової оренди;

б) система розрахунків, яка виключає оплату готівкою;

в) система обміну товару, що не супроводжується грошовими переказами.

25. Що означає “Індекс Доу Джонса” ?

а) сукупний показник акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі;

б) середньоамериканський показник акцій;

в) сукупний показник акцій 20 провідних корпорацій США.

Практична частина

Львівська кондитерська фірма “Світоч” продала на внутрішньому ринку в 2006 р. печива на суму Q1= 700 тис. грн. На ринку печива за той самий період конкуренти продали аналогічної продукції на суму Qk = 5000 тис. грн. Обсяг найпотужнішого з конкурентів Q2 =1050 тис. грн.

Служба маркетингу фірми Світоч після ринкових досліджень зробила висновок, що при активній маркетинговій діяльності ємність ринку в 2007 році можна збільшити до Є= 8500 тис. грн.

Визначіть:

Вправа 1. Яку частину ринку печива захопила фірма “Світоч” в 2006 році?

Вправа 2. Знайдіть відносну частину ринку підприємства стосовно основного конкурента в 2007 році.

Вправа 3. Наскільки використано маркетинговий потенціал фірми з продажу печива?

13.2. Завдання на контрольну роботу № 2

Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

1. Що таке маркетинг?

а) забезпечення запланованого рівня прибутковості, активний контроль за ринком і ціною;

б) комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, який охоплює всі стадії руху товару від вивчення попиту, виробництва і реалізації товару;

в) заходи проти економічних криз і забезпечення відповідності попиту та пропозиції.

2. Що таке ринок продавця?

а) економічна категорія товарного виробництва, яка являє собою сферу гнучкого реагування виробництва на попит;

б) ринок, на якому пропозиція перевищує попит;

в) ринок, на якому попит значно перевищує пропозицію.

3. Яку систему охоплює маркетинг?
а)виробничу;

б) збутову;

в) виробничо-збутову.

4. Соціально-етичний маркетинг це:

а) концепція, яка об’єднує принципи екологічного та гуманістичного маркетингу;

б) концепція, яка спирається на високі етичні принципи, задоволення потреб широких верств суспільства;

в) діяльність, яка бере за мету увагу до якості навколишнього середовища, захист споживачів.

5. Розробка товару це:

а) підтримування сукупності властивостей товарів (послуг);

б) створення нових товарів (послуг) або модифікування наявних властивостей та характеристик;

в) комплекс заходів щодо створення товарів (послуг) з метою отримання прибутку.

6. Користуючись методом “середні витрати + прибуток”, ціну ) можна розрахувати так:

а) 

б) 

в) 

де ЗП – прямі витрати на виготовлення одиниці продукції;

П – бажаний прибуток, %.

7. По відношенню до дуже зацікавлених споживачів може використовуватись стратегія:

а) гнучких, еластичних цін;

б) престижних цін;

в) дискримінаційних цін.

8. Довжину каналу збуту визначає:

а) кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача;

б) будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача;

в) виробник, який продає свій товар безпосередньо споживачам.

9. Цілеспрямована діяльність фірми у справі впливу на органи державної влади для створення сприятливих для неї умов функціонування називається:

а) пропагандою;

б) лобіюванням;

в) паблісіті.

10. Превентивна рекламаце:

а) реклама з метою підриву позицій конкурентів;

б) реклама з метою випередження конкурентів;

в) реклама в обмеженому обсязі.

11. Яка реклама називається агресивною?

а) та, що демонструє переваги однієї фірми над іншою;

б) та, що демонструє переваги товарів фірми-конкурента;

в) та, що демонструє негативні характеристики товарів конкурентів.

12. Процес маркетингових досліджень починається з:

а) збору та аналізу вторинної інформації;

б) визначення проблем дослідження;

в) визначення методів дослідження та можливостей фірми для їх проведення

13. Спостереженням називають метод, за допомогою якого:

а) вивчають і фіксують поведінку в реальних ситуаціях;

б) фіксують поведінку в спеціально створених умовах;

в) в контрольних умовах вивчають вплив на процес одного або кількох факторів.

14. Три види базових маркетингових стратегій:

а) виживання, стабілізації, росту;

б) недиференційованого маркетингу, диференційованого маркетингу, концентрованого маркетингу;

в) корпоративна, ділова, функціональна.

15. Стратегічні напрями досягнення ринкової мети:

а) інтенсифікація існуючих можливостей, об'єднання зусиль з іншими фірмами, вихід в інші сфери бізнесу;

б) цінове лідерство, диференціація, концентрація;

в) розвитку, підтримки, збирання “урожаю”.

16. Сутність якої стратегії полягає в адаптації існуючих товарів підприємства до нових ринків збуту?

а) стратегії розвитку ринку;

б) стратегії розвитку товару;

в) глибокого проникнення на ринок.

17. Які з перелічених планів входять у план маркетингу?

а) план випуску товарів;

б) план ринкової діяльності;

в) план маркетингових досліджень.

18. Хто здійснює контроль за прибутковістю на підприємстві?

а) керівники відділів;

б) керівник служби маркетингу;

в) контролер маркетингу (маркетолог).

19. П’ять видів ринкової конкуренції:

а) функціональна, видова, предметна, цінова, прихована цінова;

б) конкуренти-бажання, товаро-родова, товаро-видова, цінова, не-цінова;

в) товаро-родова, товаро-видова, предметна, цінова, нецінова.

20. Маркетинг ідеї – це:

а) діяльність по створенню, підтримці або зміни поведінки по відношенню до конкретної особи;

б) розробка і впровадження заходів щодо сприйняття аудиторією певної громадської думки;

в) обидві тестові відповіді.

21. Система банківської маркетингової інформації складається з:

а) системи внутрішньої звітності, зовнішньої інформації, систе ми маркетингових досліджень;

б) статистичної звітності, бухгалтерської звітності, актів ревізії та перевірок;

в) газет, журналів, радіо, телебачення.

22. Чотири групи банківських клієнтів:

а) дуже багаті, багаті, спеціалісти, підприємці;

б) корпорації, підприємства, уряд, роздрібний ринок;

в) корпорації, роздрібний ринок, кредитно-фінансові установи, урядовий ринок.

23. Складене з вертикальних штрихів і проміжків зображення – це:

а) товарна марка;

б) штрихове кодування;

в) знак першокласної продукції.

24. Міжнародний маркетинг передбачає:

а) збут продукції національних підприємств, побудованих за кордоном, в треті країни або зворотно в свою;

б) збут продукції національних підприємств за кордон;

в) збут продукції національних підприємств, побудованих за кордоном.

25. Ємність міжнародного ринку – це:

а) загальна пропозиція товарів та послуг;

б) обсяг товару, що реалізується протягом певного часу;

в) ступінь задоволення попиту на товари та послуги.

Практична частина

Необхідно дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті, виходячи з таких умов:

 • ємність сегмента становить М = 193 тис. грн.;

 • фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1 = 47,05 тис. грн.;

 • запланований обсяг збуту товарів у наступному році Q2 = 52,96 тис. грн.;

 • ціна продажу товару у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц = 9,7 грн/грн.;

 • собівартість виробництва і продажу товару у звітному й наступному роках не змінюється і становить С = 6,3 грн/один.;

 • для досягнення запланованих обсягів збуту в наступному році необхідно витратити на маркетингові заходи В2=12 тис. грн., тоді як у звітному році на маркетинг було витрачено лише В1=12 тис. грн.

Визначіть:

Вправа 1. Частку ринку, що утримувало підприємство у звітному році 1), та частку ринку, яку планується захопити наступного року 2).

Вправа 2. Фактично отриманий балансовий прибуток (П1) та очікуваний прибуток у наступному році 2).

Вправа 3. Зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних прибутків.

13.3. Завдання на контрольну роботу № З

Теоретична частина

Пропонуємо визначити правильні відповіді на наступні тестові питання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

1. Що таке ринок покупця?

а) ринок, на якому попит значно перевищує пропозицію;

б) ринок, на якому відкриті можливості вибору товарів;

в) ринок, на якому можна збути все, що вироблено.

2. Що таке попит?

а) потреба у вирішенні проблем, висунутих життям;

б) потенціальна потреба споживача в нових товарах;

в) фінансово забезпечена потреба в товарах.

3. Маркетинг починається з:

а) розробки та виробництва товару;

б) дослідження ринку та потреб споживачів;

в) рекламної кампанії.

4. Глобальний маркетинг – це:

а) пропонування стандартизованих товарів широкому колу споживачів;

б) ділова активність для задоволення потреб іноземних споживачів;

в) розробка та реалізація генеральної програми дій підприємства для задоволення цільового ринку.

5. Що таке елімінування?

а) модифікація застарілого товару;

б) процес зняття застарілого продукту з ринку;

в) агресивне рекламування застарілого продукту.

6. Значення точки беззбитковості (Q) можна визначити за формулою:

а); б) ; в)

де Fпостійні витрати; Р – ціна; Vпитомі змінні витрати.

7. Дає можливість продавати товари за каталогами:

а) стратегія незаокруглених цін;

б) стратегія стабільних цін;

в) стратегія єдиних цін.

8. Рівень каналу збуту – це:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ucraina terra Cosaccorum: Україна земля козацька

  Навчально-методичний посібник
  Ucraina terra Cosaccorum: Україна - земля козацька: Навч.-метод. посібник / Укл.: О.І. Шкира, Л.В. Губар, Л.М. Забарило та ін.- Переяслав-Хм., 2009.- …с.
 2. Відділ освіти Таращанської районної державної адміністрації

  Документ
  Модель діяльності товариства «Співдружність» учнівських самодіяльних об’єднань, товариств, організацій, клубів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів Таращанського району
 3. Завдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад

  Документ
  Стереж т¸ кореш к, трубач м, обреч нный, царевич м, лапш вый, зайч нок, горяч , ш к, беч вка, огорч нный, братц м, мальч нка, сундуч к, ш рох, галч нок, борщ вый, зрач к, отц м, трущ бы.
 4. Відділ освіти Веселинівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Веселинівська районна гуманітарна гімназія

  Документ
  Дана методична розробка слугуватиме путівником вчителям географії, керівникам гуртків краєзнавчого спрямування, класним керівникам при викладанні розділу „Географія своєї області” у 9 класі, проведенні краєзнавчих занять та позакласних заходів.
 5. Укладач: Яценко Т. В

  Документ
  Карабаєва І.І. – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії «Психології обдарованості» інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України;

Другие похожие документы..