Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Обзор'
ОслоЗавтрак в отеле – шведский стол. Обзорная экскурсия по Осло с посещением Сити Холл, Парламента, Королевского дворца, парка скульптур Вигеданда. По...полностью>>
'Доклад'
государственной ветеринарной службы области за 2010 год, в 2011 году и основных направлениях деятельности на 2012 год и плановый период 2013-2014 год...полностью>>
'Документ'
Луиза Piccarreta"Маленькая дочь Божественной Воли" J.M.J.Царица НебеснаяВ Царстве Божественной ВолиМолитва к Царице Небесной за каждый день ...полностью>>
'Документ'
Я давно занимаюсь креатологией, этим новым мировоззрением 21 века. Так сложилось, что она стала таким мировоззрением, независимо от меня, её автора, ...полностью>>

“Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

зі статистики на тему:

“Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

Виконала:

студентка ІІ курсу

спеціальності

“Облік та аудит”

Соловйова К.І.

Перевірив:

науковий керівник

Єрьоменко

м.Дніпродзержинськ

2004 р.

Зміст

Вступ.

1. Теоретичне обґрунтування вибору системи показників виробництва продукції будівництва

2. Конкурентні сили Дніпродзержинського ринку будівельних послуг та місце ООО «Промбуд-ЛТД» на ньому.

2.1 Аналіз ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська.

2.1.1. Структура будівельної галузі

2.1.2. Аналіз даних про фінансово-економічне положення будівельних організацій.

2.2 Коротка характеристика діяльності ТОВ «Промбуд-ЛТД»

3. Статистический анализ показателей выпуска продукции.

3.1 Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р.

3.2. Аналіз динаміки виробництва продукції.

3.3. Аналіз структури виробництва продукції.

Висновки

Список літератури

Додатки

Вступ.

Актуальність теми. Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників, регулятором виробництва був не реальний попит, а - виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали споживання, формували потреби і випуск показників.

У цих умовах проблема конкурентноздатності підприємства і продукції, у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, те зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реализации на зовнішньому рику.

З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її рішення зажадало від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного підприємства стає підвищення конкурентноздатності для закріплення його позицій на ринку з метою одержання максимального прибутку.

На сучасному етапі економічного і соціального розвитку України будівництво є однієї з найважливіших галузей матеріального виробництва. Найголовніша задача будівництва - відновлення на сучасній технічній основі виробничих фондів, розвиток і удосконалювання соціальної сфери.

Витрати на розширене відтворення основних фондів являють собою капітальні вкладення. Розмаїтість капітальних вкладень вимагає правильного їхнього угруповання. Капітальні вкладення групуються по різних ознаках: по характері організації робіт; за структурою (видам); по обсязі робіт; по галузевій ознаці, напрямкам, призначенню і ступеню готовності. По характері організації робіт розрізняють капіталовкладення, виконувані підрядним способом, тобто спеціальними підрядними будівельними організаціями на договірних засадах і виконувані господарським способом, тобто самими виробничими підприємствами. Основний обсяг капіталовкладення в даний час більш 90 відсотків здійснюється підрядним способом.

У функції підрядчика входить виробництво будівельно-монтажних робіт і забезпечення введення в експлуатацію виробничих потужностей і будівельних об'єктів.

Організація маркетингу в підрядній будівельній компанії має ряд особливостей, обумовлених специфікою діяльності такого роду підприємств. Будучи, по своїй суті, виробничою організацією, кінцевий результат її виробничого процесу – об'єкт завершеного будівництва, як товар не розглядається, він виступає, в основному, у якості іміджевого, рекламного елемента. У виді товару підрядна будівельна організація пропонує покупцю (замовнику) визначений комплекс виробничих послуг, виступаючи на конкретному сегменті будівельного ринку як сервісне підприємство.

Таким чином, підрядна будівельна організація сполучить у собі одночасно характерні риси промислового підприємства і підприємства сфери обслуговування. Наслідком цього є прикордонний характер маркетингу, що викликає необхідність комплексного підходу до його організації, і віддає йому специфічні риси, не характерні для більшості виробничих підприємств.

Ціль роботи – провести структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності підрядного будівельного підприємства на прикладі ТОВ «Промбуд-ЛТД» м. Дніпродзержинськ

Виходячи з цілей роботи потрібно вирішити наступні задачі:

 • Дати теоретичне обґрунтування вибору системи показників виробництва продукції будівництва

 • Визначити конкурентні сили Дніпродзержинського ринку будівельних послуг та місце ООО «Промбуд-ЛТД» на ньому.

 • Провести статистический анализ показателей выпуска продукции.

1. Теоретичне обґрунтування вибору системи показників виробництва продукції будівництва

У будівництві як галузі народного господарства здій­снюється розширене відтворення основних фондів вироб­ничого та невиробничого призначення. Основне завдання будівництва — нарощування виробничого потенціалу країни на новій технічній основі, спорудження житла і об'єктів культурно-побутового призначення. Будівни­цтво відіграє велику роль у розвитку і розміщенні про­дуктивних сил, у рімкміні таких назрілих проблем, як охорона навколишнього середовища. Від правильного введення в дію основних фондів залежать необхідні темни зростання виробництва, постійне оновлення засо­бів праці, впровадження більш досконалої техноло­гії виробництва, рівномірний розвиток продуктивних сил.

Продукцією капітального будівництва є передусім закінчені і введені в дію будівлі та споруди виробничого (заводи, електростанції, греблі та ін.) та невиробничого (житлові будинки, лікарні, школи) призначення. У будів­ництві виконують також роботи по розширенню та реконструкції діючих підприємств, ремонту будівель і споруд, проектно-розвідувальні роботи, які збільшують попередньо створену вартість.

Виробничий характер будівництва має деякі особли­вості. Об'єкти будівництва локально прикріплені до землі, тобто нерухомі. В зв'язку з цим виробничий процес по­стійно переривається і будівельні організації переміщу­ються від об'єкта до об'єкта. В результаті виникають до­даткові витрати у зв'язку з переміщенням техніки, спо­рудженням тимчасових споруд. Виробничий процес має індивідуальний характер, і тому на кожну будову розроб­ляють технічні проекти і кошториси. Будівельні об'єкти потребують для свого завершення тривалого за часом виробничого періоду, що приводить до особливого поряд­ку осліку і розрахунку виконаних робіт, а також наявності значного обсягу незавершеного будівельного виробницт­ва. Будівельні роботи проводяться під відкритим небом, у зв'язку з чим в осінньо-зимовий період вони скоро­чуються і дорожчають. Такі особливості будівельного ви­робництва необхідно приховувати при проведенні економіко-статистичіюго аналізу в будівництві.

Продукцію будівництва створюють постійно діючі госпрозрахункові будівельні організації (БМУ, ПМК, будівельні поїзди та ін.), які в цілому створюють буді­вельну індустрію і виконують роботи підрядним мето­дом, а також промислові, сільськогосподарські та інші підприємства і організації, які виконують будівельні роботи господарським методом. Особливим типом буді­вельних організацій є будинково- і заводобудівельні ком­бінати, які поєднують промислові і будівельні функції. Але оскільки кінцевим результатом їх діяльності висту­пають будинки і споруди, то всю створену продукцію за­раховують до складу будівельної.

Крім того, до складу продукції будівництва як галузі народного господарства входить також індивідуальне житлове будівництво.

У процесі будівництва широко кооперуються між со­бою загальнобудівельні та спеціалізовані організації. Організації, які ведуть загальнобудівельпі роботи, є ге­неральним підрядчиком на будівництві об'єкта, а орга­нізації, що викопують окремі види робіт (електромон­тажні, санітарно-технічні та ін.) — субпідрядниками. Продукцією загальнобудівельних організацій залежно від тривалості будівництва об'єкта може бути не лише закінчена будівля (споруда), а й певний вид робіт. Для спеціалізованих субпідрядних організацій будівельною продукцією є окргмпіі комплекс чи вид робіт, який перед­бачений Іфоскпіо-коиїторисноіо документацією і виділяє­ться із напільного обсягу робіт.

Будівлі та споруди з часом починають руйнуватись і пофебують ремонту. Роботи, які пов'язані з ремонтом будіїзель та споруд і виконуються будівельними організа­ціями, вважають продукцією будівництва.

Різна діяльність у будівництві неоднакова за при­значенням, характером продукту, що створюється, особ­ливостями технологічного процесу і іншими ознаками. Тому в складі будівництва як галузі народного госпо­дарства виділяють підгалузі або види діяльності (вироб­ництва): інженерно-розвідувальну (геологорозвідуваль­ну), проектно-кошторисну і будівельну (будівельне ви­робництво).

Продукцію будівництва в статистиці вивчають у взаємозв'язку з капітальними вкладеннями. Під капіталь­ними вкладеннями розуміють сукупність витрат на про­сте і розширене відтворення основних фондів народного господарства. Таке спільне вивчення капітальних вкла­день та продукції потрібне насамперед для того, щоб аналізувати, як розподіляються капітальні вкладення за об'єктами і якою мірою такий розподіл забезпечує завершення будівель у нормативні строки.

Продукція будівництва в значній своїй величині є результатом освоєння капітальних вкладень, фінансових інвестицій.

Капітальні вкладення - це витрати, спрямовані на розширення і відшкодування основних виробничих фондів у галузях народного господарства, а також інвестування на створення нових невиробничих фондів.

Капітальні вкладення класифікуються по призначенню, по напрямку витрат і по джерелах фінансування.

Класифікація по призначенню характеризується розподілом величини капітальних вкладень спрямованих на створення і розширення основних виробничих фондів і невиробничих фондів, тобто зв'язаних зі зведенням промислових об'єктів і будівель невиробничого призначення.

По призначенню витрат виділяються наступні групи.

1. Витрати на будівельні роботи. Сюди входять витрати на нове будівництво, а також реконструкцію і розширення будинків, включаючи монтаж будівельних конструкцій, санітарно-технічні роботи, зведення ліній энерго і теплопостачання і комунікацій і благоустрою території.

2. Витрати на придбання устаткування, що підрозділяється на устаткування, що вимагає і не потребуючого монтажу.

3. Витрати на розвідницьке і эксплутационное буравлення нафтових і газових шпар.

4. Витрати на придбання господарського інвентарю й інструмента, що входять в основні фонди.

5. Витрати на проектно-дослідницькі роботи, зв'язані з підготовкою до спорудження нових об'єктів, розширенням і реконструкцією вже існуючих.

6. Витрати на придбання транспортних засобів.

7. Інші капітальні вкладення. Сюди відносяться витрати, зв'язані з підготовкою кадрів для здійснення будівництва об'єктів, а також витрати на зміст управлінського персоналу будівельних організацій.

При класифікації капітальних вкладень по джерелах фінансування виділяються джерела фінансування капітальних вкладень і канали фінансування.

Джерелом капітальних вкладень, що направляються на розширення основних виробничих фондів, є частина національного доходу, використовувана на нагромадження. Відшкодування основних фондів, що вибувають з виробництва, здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Каналами фінансування є: державний бюджет і децентралізовані джерела. Окремо виділяються капітальні вкладення финансируемые за рахунок засобів підприємств із різними формами власності.

Звітність по капітальних вкладеннях має свої специфічні особливості. До виконаних капітальних вкладень відносяться початі і закінчені будівельні роботи, а також закінчені частини конструктивних елементів (роботи нульового циклу, монтаж коробки будинків, опоряджувальні роботи й ін.), прийняті по актах.

У змісті цих актів включаються окремі види й етапи робіт, по яких виконаний повний склад робіт. При будівництві господарським способом, тобто за рахунок засобів споруджуваної організації (завод, фабрика і т.п.) до складу виконаних капітальних вкладень включаються усі фактичні виробничі роботи.

Продукцію будівництва обчислюють у натуральному ї вартісному вираженні. Облік продукції будівництва у натуральному вираженні здійснюють на всіх стадіях готовності будівель (споруд). Це дає змогу охаракте­ризувати її в фізичних мірах довжини, площі, обсягу тощо. Використовують кількісні та якісні натуральні показники. Кількісні дають уяву про обсяг будівництва, тобто показують число побудованих об'єктів (шкіл, лі­карень і житлових будинків, заводів). Якісні показники характеризують якість будинків (споруд), тобто їх роз­міри та можливості (кількість квартир та житлова пло­ща в них, кількість учнівських місць у школі, виробнича потужність заводу).

Натуральні показники необхідні для здійснення пла­номірного відтворення основних фондів окремих галузей народного господарства та контролю за будівельним виробництвом і є базовими для формування всієї системи показників продукції будівництва.

Продукцією будівництва в натуральному вираженні виступають закінчені будівельні об'єкти: будинку заводів і фабрик, нафтові шпари, мости, житлові будинки і будинки культурно-побутового призначення.

Будівельною діяльністю є також капітальний ремонт будинків і споруджень. Одиниці виміру готової продукції будівництва в натуральному вираженні характеризуються великою розмаїтістю і значною мірою залежать від цільового призначення споруджуваного об'єкта: м 2 жилою площі, а також і зробленої площі, м 3 для різного роду об'єктів для збереження рідких, сипучих і газоподібних продуктів, км. для трубопроводів і т.д.

До складу готових об'єктів здава будівельними організаціями входять не тільки заводи, фабрики, адміністративні будинки, але й устаткування, інвентар і т.п. Усе це говорить про те, що потрібно розмежовувати продукцію будівництва і капітальні вкладення. Елементами капітальних вкладень як особливої діяльності матеріального виробництва є будівельні, монтажні, проектно-дослідницькі, геологорозвідувальні і бурові роботи.

Щоб дістати узагальнену характеристику різної за якістю будівельної продукції, здійснюють облік її у вар­тісному вираженні, використовуючи для цього кошторисні ціни. Техніко-економічні особливості виробництва продукції будівництва і, зокрема, індивідуальний харак­тер об'єктів, що споруджують, приводять до того, що вартість продукції шппачають на основі кошторису ви­трат, який разом з проектом складають на кожний об'єкт і називають кошторисною вартістю. Для розрахунку кошторисної вартості використовують кошторисно-нор-мативні документи (єдині норми і розцінки, збірники розцінок на монтаж устаткування тощо).

У вартісному вираженні будівельна продукція обчислюється у формі валової, товарної і чистої продукції.

Валова продукція будівництва містить у собі обсяги всіх робіт, фактично виконаних у звітному періоді і являють собою суму вартості закінчених об'єктів, зміни вартості залишків незавершеного будівельного виробництва і вартості капітального ремонту будинків і споруджень. До складу валової продукції по елементах витрат входять вартість усіх будівельних, монтажних, геологорозвідувальних, бурових робіт, здійснюваних за рахунок засобів капітального будівництва, витрати на будівельно-дослідницькі роботи, що відносяться до даних об'єктів, вартості незавершеного будівництва і капітального ремонту будинків і споруджень.

Оцінка більшої частини об'єктів визначається на основі кошторисної вартості будівництва, що визначається виходячи з діючих у будівництві кошторисних норм і розцінок різних видів робіт виходячи з вимог ринкових відносин і укладених контрактів між замовником і виконавцем.

Валова продукція індивідуального будівництва населення дорівнює вартості будівель різного призначення (житлові будинки, сараї, гаражі й ін.) і вартості капітального ремонту будівель.

Завдання статистики полягає в тому, щоб визначити обсяг продукції будівництва по окремих будівельних організаціях та галузі в цілому; здійснювати контроль за своєчасним введенням у дію готових об'єктів та вико­нанням будівельно-монтажних робіт і вивчати динаміку їх; проводити аналіз ритмічності і якості виконання бу­дівельних робіт, а також дати характеристику впливу окремих факторів нл обсяг створеної продукції.

Для вирішення завдань, що стоять перед статистикою, використовують дані статистичної звітності, а також дані одноразових обстежень у будівництві, що

2. Конкурентні сили Дніпродзержинського ринку будівельних послуг та місце ООО «Промбуд-ЛТД» на ньому.

2.1 Аналіз ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська.

Перехід української економіки до ринкових відносин, відмовлення від методів адміністративного керування привів до великих змін. Сильні зміни як структури ринку, так і поводження окремих підприємств відбулися й у будівельному комплексі. Це зробило дуже актуальним пошук рішення проблем функціонування галузі.

Природно, що суспільство чекає від галузі в цілому росту обсягу будівництва при одночасному зниженні ціни будівельних послуг і підвищенні їхньої якості. Ефективне функціонування будівельного ринку важливо не тільки для споживача (низькі ціни і висока якість), але і повинно вести до розвитку будівельного комплексу в цілому.

Парадоксом функціонування вітчизняного будівництва виглядає ситуація, коли іноземні фірми, що функціонують у більш твердих податкових, інституціональних і конкурентних умовах, надають більш висока якість будівельно-монтажних робіт (БМР) і порівняно низькі ціни на українському ринку. Щодо сформованого положення в якості БМР і цінах між іноземними і вітчизняними фірмами, а також функціонування ринку будівельних послуг звичайно висуваються наступні гіпотези (у більшості випадків вони підносяться як уже готові пояснення, що не вимагають перевірки):

 • ринок будівельних послуг є монополізованою галуззю;

 • продуктивність і рентабельність на великих підприємствах більш висока, чим у малих будівельних організацій;

 • існуюча система оподатковування не дозволяє розвиватися будівельним фірмам;

 • ступінь зносу основних фондів у будівництві також дуже висока і продовжує рости внаслідок недостачі засобів на розвиток;

 • державне регулювання функціонування галузі і контроль є не ефективними;

 • у силу високих податків і витрат на 1 грн. СМР будівельні організації, щоб розвиватися й ухилятися від сплати високих податків, ховають свої доходи (прибутку).

У дослідженні діяльності підприємств можливе застосування різноманітних статистичних показників і методів статистики. Однак перш, ніж розглядати ці можливості, хотілося б приділити увагу питанням організації і проведення статистичних спостережень, як першого етапу будь-якого статистичного дослідження, що забезпечує успіх (чи невдачу) подальшого статистичного аналізу.

Статистичне спостереження - це перша стадія статистичного дослідження, науково-організований збір даних про явища і проце -си суспільного життя.

У процесі статистичного спостереження формується необхідна статис­тична інформація, яка потім піддається систематизації, зведенню, обробці, аналізу і узагальненню.

У статистичній практиці застосовують різні форми і види статистичного спостереження. З точки зору організації розрізняють дві його форми - звіт­ність і спеціально організоване спостереження.

Звітністю називають форму спостереження, при якій статистич ні дані надходять у статистичні органи від підприємств і фірм у вигляді обов'язкових звітів про їх роботу за установленими формами та у відповідні строки.

Статистична звітність складається на основі даних первинного обліку, який ведеться на всіх підприємствах, організаціях і установах.

Дані первинного обліку на підприємствах підсумовуються, їх результати заносяться у форми статистичної звітності, яка згідно табеля звітності подає­ться в органи державної статистики та свої вищі органи. За строками подання звітність поділяється на поточну, що подається на протязі року, і річну, яка складається за більш широкою програмою.

На основі даних звітності базується вся поточна статистика, вивчаються закономірності розвитку окремих підприємств, об'єднань та галузей народ­ного господарства.

Будь-яке спостереження розпочинається з визначення чіткої мети його проведення. Ось чому перш за все необхідно сформулювати мету і завдання всієї роботи, а вже потім вирішувати інші питання. Мета спостереження - це основний очікуваний результат статистично­го дослідження, її чітке формулювання дозволяє уникнути збирання непов­них або зайвих даних. Відповідно до поставленої мети визначається об'єкт статистичного спо­стереження. Об'єктом статистичного спостереження називається сукуп­ність одиниць досліджуваного явища, про яке повинні бути зібрані статисти­чні дані. Наприклад, при здійсненні перепису промислового устаткування об'єктом спостереження буде сукупність верстатів, машин, механізмів і ін­ших одиниць устаткування, що знаходяться на промислових підприємствах. Успіх всієї роботи в значній мірі залежить від точності визначення об'єкта спостереження, встановлення меж досліджуваної сукупності. Якщо об'єкт визначено невірно, то, можливо, якась його частина не буде досліджена.

Поряд з визначенням об'єкта статистичного спостереження необхідно визначити і одиницю цієї сукупності, а також встановити одиницю спосте­реження. Одиниця сукупності - це первинний елемент об'єкта статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають спостереженню. Від одиниці статистичної сукупності слід відрізняти одиницю спостереження. Одиниця спостереження - це та первинна ланка, від якої повинні бути одержані необхідні статистичні дані. Інакше кажучи, одиниця сукупності - це те, що піддається дослідженню, а одиниця спостереження - це джерело одержання відомостей.

2.1.1. Структура будівельної галузі

Відповідно до вихідної парадигми дослідження повинне починатися зі структури будівельної галузі. Але перед тим, як приступити безпосередньо до опису структури ринку, необхідно визначити його границі для того, щоб потім точно визначити ступінь концентрації цього ринку. У дослідженні мають місце два типи границь, що визначають розмір ринку:

 • продуктова границя (будуть розглядатися підприємства, що мають ліцензії на проведення будівельних і ремонтних робіт);

 • географічна границя ринку, обумовлена самою метою роботи (будівельний комплекс м. Дніпродзержинська).

Якщо дотримувати цих двох обмежень, то в м. Дніпродзержинську в 2001 р. діяло 21 будівельних организации, а в 2002 р. - 18, що на 1,15 % менше, ніж у 2001 р., у 2004 р. - 14, що на 3,4 % менше, ніж у 2001 р. і на 3,1 % менше, ніж у 2002 р. Тобто відбулося зниження кількості будівельних фірм.

Основним показником для визначення розміру фірми буде чисельність зайнятих у виробництві, тому що будівництво є в першу чергу трудомістким виробництвом. Відповідно до цього показника виділяють три категорії фірм:

 • дрібні (малі) з чисельністю зайнятих до 100 чоловік;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 3. Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання володимир Полуянов

  Документ
  Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно скорочуються витрати на
 4. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 5. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

  Документ
  Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.

Другие похожие документы..