Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время английский язык является самым востребованным и популярным языком. Для истории лингвистики характерен период активизации интереса к...полностью>>
'Конкурс'
Виявлення філологічно обдарованих учнів, створення індивідуально – диференційованих умов для лінгвістично – літературного та творчого розвитку кожної...полностью>>
'Документ'
Двадцять третього березня поточного року відбулося нагородження переможців Всеукраїнської акції «Охорона праці очима дітей». Конкурс був організовани...полностью>>
'Лекция'
Как мы уже говорили на прошлом занятии, хищником мы будем считать всякий организм, поедающий другой организм и не состоящий в симбиотических отношени...полностью>>

“Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

зі статистики на тему:

“Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

Виконала:

студентка ІІ курсу

спеціальності

“Облік та аудит”

Соловйова К.І.

Перевірив:

науковий керівник

Єрьоменко

м.Дніпродзержинськ

2004 р.

Зміст

Вступ.

1. Теоретичне обґрунтування вибору системи показників виробництва продукції будівництва

2. Конкурентні сили Дніпродзержинського ринку будівельних послуг та місце ООО «Промбуд-ЛТД» на ньому.

2.1 Аналіз ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська.

2.1.1. Структура будівельної галузі

2.1.2. Аналіз даних про фінансово-економічне положення будівельних організацій.

2.2 Коротка характеристика діяльності ТОВ «Промбуд-ЛТД»

3. Статистический анализ показателей выпуска продукции.

3.1 Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р.

3.2. Аналіз динаміки виробництва продукції.

3.3. Аналіз структури виробництва продукції.

Висновки

Список літератури

Додатки

Вступ.

Актуальність теми. Протягом багатьох десятків років у нашій країні, в умовах високої монополізації виробників, регулятором виробництва був не реальний попит, а - виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювали споживання, формували потреби і випуск показників.

У цих умовах проблема конкурентноздатності підприємства і продукції, у виробників практично не вставала, а якщо і виникала, те зважувалася лише у відношенні тієї продукції, що підлягала реализации на зовнішньому рику.

З розвитком ринкового механізму ця проблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її рішення зажадало від усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищення конкурентноздатності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим у сучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної і виробничо-збутової стратегії кожного підприємства стає підвищення конкурентноздатності для закріплення його позицій на ринку з метою одержання максимального прибутку.

На сучасному етапі економічного і соціального розвитку України будівництво є однієї з найважливіших галузей матеріального виробництва. Найголовніша задача будівництва - відновлення на сучасній технічній основі виробничих фондів, розвиток і удосконалювання соціальної сфери.

Витрати на розширене відтворення основних фондів являють собою капітальні вкладення. Розмаїтість капітальних вкладень вимагає правильного їхнього угруповання. Капітальні вкладення групуються по різних ознаках: по характері організації робіт; за структурою (видам); по обсязі робіт; по галузевій ознаці, напрямкам, призначенню і ступеню готовності. По характері організації робіт розрізняють капіталовкладення, виконувані підрядним способом, тобто спеціальними підрядними будівельними організаціями на договірних засадах і виконувані господарським способом, тобто самими виробничими підприємствами. Основний обсяг капіталовкладення в даний час більш 90 відсотків здійснюється підрядним способом.

У функції підрядчика входить виробництво будівельно-монтажних робіт і забезпечення введення в експлуатацію виробничих потужностей і будівельних об'єктів.

Організація маркетингу в підрядній будівельній компанії має ряд особливостей, обумовлених специфікою діяльності такого роду підприємств. Будучи, по своїй суті, виробничою організацією, кінцевий результат її виробничого процесу – об'єкт завершеного будівництва, як товар не розглядається, він виступає, в основному, у якості іміджевого, рекламного елемента. У виді товару підрядна будівельна організація пропонує покупцю (замовнику) визначений комплекс виробничих послуг, виступаючи на конкретному сегменті будівельного ринку як сервісне підприємство.

Таким чином, підрядна будівельна організація сполучить у собі одночасно характерні риси промислового підприємства і підприємства сфери обслуговування. Наслідком цього є прикордонний характер маркетингу, що викликає необхідність комплексного підходу до його організації, і віддає йому специфічні риси, не характерні для більшості виробничих підприємств.

Ціль роботи – провести структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності підрядного будівельного підприємства на прикладі ТОВ «Промбуд-ЛТД» м. Дніпродзержинськ

Виходячи з цілей роботи потрібно вирішити наступні задачі:

 • Дати теоретичне обґрунтування вибору системи показників виробництва продукції будівництва

 • Визначити конкурентні сили Дніпродзержинського ринку будівельних послуг та місце ООО «Промбуд-ЛТД» на ньому.

 • Провести статистический анализ показателей выпуска продукции.

1. Теоретичне обґрунтування вибору системи показників виробництва продукції будівництва

У будівництві як галузі народного господарства здій­снюється розширене відтворення основних фондів вироб­ничого та невиробничого призначення. Основне завдання будівництва — нарощування виробничого потенціалу країни на новій технічній основі, спорудження житла і об'єктів культурно-побутового призначення. Будівни­цтво відіграє велику роль у розвитку і розміщенні про­дуктивних сил, у рімкміні таких назрілих проблем, як охорона навколишнього середовища. Від правильного введення в дію основних фондів залежать необхідні темни зростання виробництва, постійне оновлення засо­бів праці, впровадження більш досконалої техноло­гії виробництва, рівномірний розвиток продуктивних сил.

Продукцією капітального будівництва є передусім закінчені і введені в дію будівлі та споруди виробничого (заводи, електростанції, греблі та ін.) та невиробничого (житлові будинки, лікарні, школи) призначення. У будів­ництві виконують також роботи по розширенню та реконструкції діючих підприємств, ремонту будівель і споруд, проектно-розвідувальні роботи, які збільшують попередньо створену вартість.

Виробничий характер будівництва має деякі особли­вості. Об'єкти будівництва локально прикріплені до землі, тобто нерухомі. В зв'язку з цим виробничий процес по­стійно переривається і будівельні організації переміщу­ються від об'єкта до об'єкта. В результаті виникають до­даткові витрати у зв'язку з переміщенням техніки, спо­рудженням тимчасових споруд. Виробничий процес має індивідуальний характер, і тому на кожну будову розроб­ляють технічні проекти і кошториси. Будівельні об'єкти потребують для свого завершення тривалого за часом виробничого періоду, що приводить до особливого поряд­ку осліку і розрахунку виконаних робіт, а також наявності значного обсягу незавершеного будівельного виробницт­ва. Будівельні роботи проводяться під відкритим небом, у зв'язку з чим в осінньо-зимовий період вони скоро­чуються і дорожчають. Такі особливості будівельного ви­робництва необхідно приховувати при проведенні економіко-статистичіюго аналізу в будівництві.

Продукцію будівництва створюють постійно діючі госпрозрахункові будівельні організації (БМУ, ПМК, будівельні поїзди та ін.), які в цілому створюють буді­вельну індустрію і виконують роботи підрядним мето­дом, а також промислові, сільськогосподарські та інші підприємства і організації, які виконують будівельні роботи господарським методом. Особливим типом буді­вельних організацій є будинково- і заводобудівельні ком­бінати, які поєднують промислові і будівельні функції. Але оскільки кінцевим результатом їх діяльності висту­пають будинки і споруди, то всю створену продукцію за­раховують до складу будівельної.

Крім того, до складу продукції будівництва як галузі народного господарства входить також індивідуальне житлове будівництво.

У процесі будівництва широко кооперуються між со­бою загальнобудівельні та спеціалізовані організації. Організації, які ведуть загальнобудівельпі роботи, є ге­неральним підрядчиком на будівництві об'єкта, а орга­нізації, що викопують окремі види робіт (електромон­тажні, санітарно-технічні та ін.) — субпідрядниками. Продукцією загальнобудівельних організацій залежно від тривалості будівництва об'єкта може бути не лише закінчена будівля (споруда), а й певний вид робіт. Для спеціалізованих субпідрядних організацій будівельною продукцією є окргмпіі комплекс чи вид робіт, який перед­бачений Іфоскпіо-коиїторисноіо документацією і виділяє­ться із напільного обсягу робіт.

Будівлі та споруди з часом починають руйнуватись і пофебують ремонту. Роботи, які пов'язані з ремонтом будіїзель та споруд і виконуються будівельними організа­ціями, вважають продукцією будівництва.

Різна діяльність у будівництві неоднакова за при­значенням, характером продукту, що створюється, особ­ливостями технологічного процесу і іншими ознаками. Тому в складі будівництва як галузі народного госпо­дарства виділяють підгалузі або види діяльності (вироб­ництва): інженерно-розвідувальну (геологорозвідуваль­ну), проектно-кошторисну і будівельну (будівельне ви­робництво).

Продукцію будівництва в статистиці вивчають у взаємозв'язку з капітальними вкладеннями. Під капіталь­ними вкладеннями розуміють сукупність витрат на про­сте і розширене відтворення основних фондів народного господарства. Таке спільне вивчення капітальних вкла­день та продукції потрібне насамперед для того, щоб аналізувати, як розподіляються капітальні вкладення за об'єктами і якою мірою такий розподіл забезпечує завершення будівель у нормативні строки.

Продукція будівництва в значній своїй величині є результатом освоєння капітальних вкладень, фінансових інвестицій.

Капітальні вкладення - це витрати, спрямовані на розширення і відшкодування основних виробничих фондів у галузях народного господарства, а також інвестування на створення нових невиробничих фондів.

Капітальні вкладення класифікуються по призначенню, по напрямку витрат і по джерелах фінансування.

Класифікація по призначенню характеризується розподілом величини капітальних вкладень спрямованих на створення і розширення основних виробничих фондів і невиробничих фондів, тобто зв'язаних зі зведенням промислових об'єктів і будівель невиробничого призначення.

По призначенню витрат виділяються наступні групи.

1. Витрати на будівельні роботи. Сюди входять витрати на нове будівництво, а також реконструкцію і розширення будинків, включаючи монтаж будівельних конструкцій, санітарно-технічні роботи, зведення ліній энерго і теплопостачання і комунікацій і благоустрою території.

2. Витрати на придбання устаткування, що підрозділяється на устаткування, що вимагає і не потребуючого монтажу.

3. Витрати на розвідницьке і эксплутационное буравлення нафтових і газових шпар.

4. Витрати на придбання господарського інвентарю й інструмента, що входять в основні фонди.

5. Витрати на проектно-дослідницькі роботи, зв'язані з підготовкою до спорудження нових об'єктів, розширенням і реконструкцією вже існуючих.

6. Витрати на придбання транспортних засобів.

7. Інші капітальні вкладення. Сюди відносяться витрати, зв'язані з підготовкою кадрів для здійснення будівництва об'єктів, а також витрати на зміст управлінського персоналу будівельних організацій.

При класифікації капітальних вкладень по джерелах фінансування виділяються джерела фінансування капітальних вкладень і канали фінансування.

Джерелом капітальних вкладень, що направляються на розширення основних виробничих фондів, є частина національного доходу, використовувана на нагромадження. Відшкодування основних фондів, що вибувають з виробництва, здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Каналами фінансування є: державний бюджет і децентралізовані джерела. Окремо виділяються капітальні вкладення финансируемые за рахунок засобів підприємств із різними формами власності.

Звітність по капітальних вкладеннях має свої специфічні особливості. До виконаних капітальних вкладень відносяться початі і закінчені будівельні роботи, а також закінчені частини конструктивних елементів (роботи нульового циклу, монтаж коробки будинків, опоряджувальні роботи й ін.), прийняті по актах.

У змісті цих актів включаються окремі види й етапи робіт, по яких виконаний повний склад робіт. При будівництві господарським способом, тобто за рахунок засобів споруджуваної організації (завод, фабрика і т.п.) до складу виконаних капітальних вкладень включаються усі фактичні виробничі роботи.

Продукцію будівництва обчислюють у натуральному ї вартісному вираженні. Облік продукції будівництва у натуральному вираженні здійснюють на всіх стадіях готовності будівель (споруд). Це дає змогу охаракте­ризувати її в фізичних мірах довжини, площі, обсягу тощо. Використовують кількісні та якісні натуральні показники. Кількісні дають уяву про обсяг будівництва, тобто показують число побудованих об'єктів (шкіл, лі­карень і житлових будинків, заводів). Якісні показники характеризують якість будинків (споруд), тобто їх роз­міри та можливості (кількість квартир та житлова пло­ща в них, кількість учнівських місць у школі, виробнича потужність заводу).

Натуральні показники необхідні для здійснення пла­номірного відтворення основних фондів окремих галузей народного господарства та контролю за будівельним виробництвом і є базовими для формування всієї системи показників продукції будівництва.

Продукцією будівництва в натуральному вираженні виступають закінчені будівельні об'єкти: будинку заводів і фабрик, нафтові шпари, мости, житлові будинки і будинки культурно-побутового призначення.

Будівельною діяльністю є також капітальний ремонт будинків і споруджень. Одиниці виміру готової продукції будівництва в натуральному вираженні характеризуються великою розмаїтістю і значною мірою залежать від цільового призначення споруджуваного об'єкта: м 2 жилою площі, а також і зробленої площі, м 3 для різного роду об'єктів для збереження рідких, сипучих і газоподібних продуктів, км. для трубопроводів і т.д.

До складу готових об'єктів здава будівельними організаціями входять не тільки заводи, фабрики, адміністративні будинки, але й устаткування, інвентар і т.п. Усе це говорить про те, що потрібно розмежовувати продукцію будівництва і капітальні вкладення. Елементами капітальних вкладень як особливої діяльності матеріального виробництва є будівельні, монтажні, проектно-дослідницькі, геологорозвідувальні і бурові роботи.

Щоб дістати узагальнену характеристику різної за якістю будівельної продукції, здійснюють облік її у вар­тісному вираженні, використовуючи для цього кошторисні ціни. Техніко-економічні особливості виробництва продукції будівництва і, зокрема, індивідуальний харак­тер об'єктів, що споруджують, приводять до того, що вартість продукції шппачають на основі кошторису ви­трат, який разом з проектом складають на кожний об'єкт і називають кошторисною вартістю. Для розрахунку кошторисної вартості використовують кошторисно-нор-мативні документи (єдині норми і розцінки, збірники розцінок на монтаж устаткування тощо).

У вартісному вираженні будівельна продукція обчислюється у формі валової, товарної і чистої продукції.

Валова продукція будівництва містить у собі обсяги всіх робіт, фактично виконаних у звітному періоді і являють собою суму вартості закінчених об'єктів, зміни вартості залишків незавершеного будівельного виробництва і вартості капітального ремонту будинків і споруджень. До складу валової продукції по елементах витрат входять вартість усіх будівельних, монтажних, геологорозвідувальних, бурових робіт, здійснюваних за рахунок засобів капітального будівництва, витрати на будівельно-дослідницькі роботи, що відносяться до даних об'єктів, вартості незавершеного будівництва і капітального ремонту будинків і споруджень.

Оцінка більшої частини об'єктів визначається на основі кошторисної вартості будівництва, що визначається виходячи з діючих у будівництві кошторисних норм і розцінок різних видів робіт виходячи з вимог ринкових відносин і укладених контрактів між замовником і виконавцем.

Валова продукція індивідуального будівництва населення дорівнює вартості будівель різного призначення (житлові будинки, сараї, гаражі й ін.) і вартості капітального ремонту будівель.

Завдання статистики полягає в тому, щоб визначити обсяг продукції будівництва по окремих будівельних організаціях та галузі в цілому; здійснювати контроль за своєчасним введенням у дію готових об'єктів та вико­нанням будівельно-монтажних робіт і вивчати динаміку їх; проводити аналіз ритмічності і якості виконання бу­дівельних робіт, а також дати характеристику впливу окремих факторів нл обсяг створеної продукції.

Для вирішення завдань, що стоять перед статистикою, використовують дані статистичної звітності, а також дані одноразових обстежень у будівництві, що

2. Конкурентні сили Дніпродзержинського ринку будівельних послуг та місце ООО «Промбуд-ЛТД» на ньому.

2.1 Аналіз ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська.

Перехід української економіки до ринкових відносин, відмовлення від методів адміністративного керування привів до великих змін. Сильні зміни як структури ринку, так і поводження окремих підприємств відбулися й у будівельному комплексі. Це зробило дуже актуальним пошук рішення проблем функціонування галузі.

Природно, що суспільство чекає від галузі в цілому росту обсягу будівництва при одночасному зниженні ціни будівельних послуг і підвищенні їхньої якості. Ефективне функціонування будівельного ринку важливо не тільки для споживача (низькі ціни і висока якість), але і повинно вести до розвитку будівельного комплексу в цілому.

Парадоксом функціонування вітчизняного будівництва виглядає ситуація, коли іноземні фірми, що функціонують у більш твердих податкових, інституціональних і конкурентних умовах, надають більш висока якість будівельно-монтажних робіт (БМР) і порівняно низькі ціни на українському ринку. Щодо сформованого положення в якості БМР і цінах між іноземними і вітчизняними фірмами, а також функціонування ринку будівельних послуг звичайно висуваються наступні гіпотези (у більшості випадків вони підносяться як уже готові пояснення, що не вимагають перевірки):

 • ринок будівельних послуг є монополізованою галуззю;

 • продуктивність і рентабельність на великих підприємствах більш висока, чим у малих будівельних організацій;

 • існуюча система оподатковування не дозволяє розвиватися будівельним фірмам;

 • ступінь зносу основних фондів у будівництві також дуже висока і продовжує рости внаслідок недостачі засобів на розвиток;

 • державне регулювання функціонування галузі і контроль є не ефективними;

 • у силу високих податків і витрат на 1 грн. СМР будівельні організації, щоб розвиватися й ухилятися від сплати високих податків, ховають свої доходи (прибутку).

У дослідженні діяльності підприємств можливе застосування різноманітних статистичних показників і методів статистики. Однак перш, ніж розглядати ці можливості, хотілося б приділити увагу питанням організації і проведення статистичних спостережень, як першого етапу будь-якого статистичного дослідження, що забезпечує успіх (чи невдачу) подальшого статистичного аналізу.

Статистичне спостереження - це перша стадія статистичного дослідження, науково-організований збір даних про явища і проце -си суспільного життя.

У процесі статистичного спостереження формується необхідна статис­тична інформація, яка потім піддається систематизації, зведенню, обробці, аналізу і узагальненню.

У статистичній практиці застосовують різні форми і види статистичного спостереження. З точки зору організації розрізняють дві його форми - звіт­ність і спеціально організоване спостереження.

Звітністю називають форму спостереження, при якій статистич ні дані надходять у статистичні органи від підприємств і фірм у вигляді обов'язкових звітів про їх роботу за установленими формами та у відповідні строки.

Статистична звітність складається на основі даних первинного обліку, який ведеться на всіх підприємствах, організаціях і установах.

Дані первинного обліку на підприємствах підсумовуються, їх результати заносяться у форми статистичної звітності, яка згідно табеля звітності подає­ться в органи державної статистики та свої вищі органи. За строками подання звітність поділяється на поточну, що подається на протязі року, і річну, яка складається за більш широкою програмою.

На основі даних звітності базується вся поточна статистика, вивчаються закономірності розвитку окремих підприємств, об'єднань та галузей народ­ного господарства.

Будь-яке спостереження розпочинається з визначення чіткої мети його проведення. Ось чому перш за все необхідно сформулювати мету і завдання всієї роботи, а вже потім вирішувати інші питання. Мета спостереження - це основний очікуваний результат статистично­го дослідження, її чітке формулювання дозволяє уникнути збирання непов­них або зайвих даних. Відповідно до поставленої мети визначається об'єкт статистичного спо­стереження. Об'єктом статистичного спостереження називається сукуп­ність одиниць досліджуваного явища, про яке повинні бути зібрані статисти­чні дані. Наприклад, при здійсненні перепису промислового устаткування об'єктом спостереження буде сукупність верстатів, машин, механізмів і ін­ших одиниць устаткування, що знаходяться на промислових підприємствах. Успіх всієї роботи в значній мірі залежить від точності визначення об'єкта спостереження, встановлення меж досліджуваної сукупності. Якщо об'єкт визначено невірно, то, можливо, якась його частина не буде досліджена.

Поряд з визначенням об'єкта статистичного спостереження необхідно визначити і одиницю цієї сукупності, а також встановити одиницю спосте­реження. Одиниця сукупності - це первинний елемент об'єкта статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають спостереженню. Від одиниці статистичної сукупності слід відрізняти одиницю спостереження. Одиниця спостереження - це та первинна ланка, від якої повинні бути одержані необхідні статистичні дані. Інакше кажучи, одиниця сукупності - це те, що піддається дослідженню, а одиниця спостереження - це джерело одержання відомостей.

2.1.1. Структура будівельної галузі

Відповідно до вихідної парадигми дослідження повинне починатися зі структури будівельної галузі. Але перед тим, як приступити безпосередньо до опису структури ринку, необхідно визначити його границі для того, щоб потім точно визначити ступінь концентрації цього ринку. У дослідженні мають місце два типи границь, що визначають розмір ринку:

 • продуктова границя (будуть розглядатися підприємства, що мають ліцензії на проведення будівельних і ремонтних робіт);

 • географічна границя ринку, обумовлена самою метою роботи (будівельний комплекс м. Дніпродзержинська).

Якщо дотримувати цих двох обмежень, то в м. Дніпродзержинську в 2001 р. діяло 21 будівельних организации, а в 2002 р. - 18, що на 1,15 % менше, ніж у 2001 р., у 2004 р. - 14, що на 3,4 % менше, ніж у 2001 р. і на 3,1 % менше, ніж у 2002 р. Тобто відбулося зниження кількості будівельних фірм.

Основним показником для визначення розміру фірми буде чисельність зайнятих у виробництві, тому що будівництво є в першу чергу трудомістким виробництвом. Відповідно до цього показника виділяють три категорії фірм:

 • дрібні (малі) з чисельністю зайнятих до 100 чоловік;

 • середні - чисельність зайнятих на який складає від 101 до 200 чоловік;

 • великі, де чисельність зайнятих перевищує 200 чоловік.

Через невелике число великих і середніх будівельних фірм, ці дві групи надалі будуть розглядатися як єдина група.

У будівельному комплексі в 2001р. було зайнято3169 чоловік, у 2004 р. - 1491 чоловік, що складає 53,9 % від 2001 р.

Групування будівельних фірм по числу зайнятих у виробництві представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. Групування фірм по числу зайнятих.

Число організацій

Чисельність зайнятих у виробництві

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

усього організацій

21

18

17

14

3169

2729

2350

1491

понад 100 чіл.

6

4

4

3

2692

2044

1830

1133

до 100 чіл.

15

14

13

11

477

685

520

358

З таблиці видно, що в галузі функціонує велика кількість дрібних організацій, що складають 71,4 % у 2001р., 77,8 % у 2002р., 76,5% у 2003р. і 78,6 % у 2004 р. від загальної кількості підприємств, що функціонують у галузі.

При такім співвідношенні великих і дрібних фірм у 2001-2004р., приблизно 73% усіх працюючих приходиться на середні і великі організації.

Велику частину будівельних організацій складають приватні фірми, на другому місці йдуть змішані фірми, державні і муніципальні. У 2001 р. на долю приватних фірм довелося 48,1% підрядних робіт, 37,5% - на частку змішаних фірм, 12,7% - на частку державних, 1,2% - на фірми муніципальної форми власності і 0,5% - на інші.

Зробивши вибір, за яким критерієм буде визначатися розмір фірми, знаючи частки обсягу виробництва великих будівельних організацій, а також загальний обсяг виконаних підрядних робіт, можна визначити рівень концентрації галузі. Концентрація виробництва означає ріст питомої ваги виробництва, здійснюваного на великих підприємствах, у загальному обсязі виробництва

Для підрахунку індексу концентрації в 2001р. будуть братися середні величини. Дані розрахунків представлені в таблицях 2 і 3.

У таблиці 2 представлені дані по великих і малих організаціях. В області функціонувало в 2001 р. 6 великих і середніх підприємств, що виконали будівельно-монтажних робіт (БМР) на суму 175530 тис. грн. Звідси, середня частка БМР по інших фірмах дорівнює 8559 тис. грн., що складає 4,69 % від загального обсягу. 15 малих організацій у 2001р. виконали СМР на суму 8559 тис. грн. У середньому на кожну фірму приходиться 570 тис. грн., що складає 0,31 % від загального обсягу.

Таблиця 2. Розрахунок показника концентрації будівельного комплексу в 2001 р.
(Обсяг підрядних робіт усього в 2001р. = 184 089 тис.грн.)

Загальний обсяг робіт і послуг організації, тис. грн.

Питома вага підприємства в загальному обсязі виробництва, %

Індекс концентрації, %

1

БМУ Спецбуд

84168,0

47,8

40,96

2

СМАО-8

15833,0

8,9

42,40

3

АТ КМУ ЦЭМ

13975,0

7,9

43,61

4

ТОВ«Промбуд-ЛТД»

22690,0

12,8

43,97

5

АТ "Будмаш"

16250,0

9,2

45,41

6

ЗАТ ДСУ-1

22614,0

12,8

48,30

7-21

Малі

8559,0

4,69

93,12

У таблиці 3 представлені дані по 3 великим організаціям. У м. Дніпродзержинську функціонувало в 2004 р. 3 великих і середніх підприємств, що виконали БМР на суму 219766 тис. грн. Звідси, середня частка БМР по інших фірмах дорівнює 10653,4 тис. грн., що складає 4,6% від загального обсягу. 11 малих організацій у 2004р. виконали БМР на суму 10653,4 тис. грн. У середньому на кожну фірму приходиться 968,5 тис. грн., що складає 0,42% від загального обсягу.

З таблиць 2 і 3 видно, що індекс концентрації дуже малий. У 2001 р. він склав HHI=93,12 і в 2004р. HHI=131,94 у діапазоні від 0 до 10000.

Таблиця 3. Розрахунок показника концентрації будівельного комплексу в 2004 р.
(Обсяг підрядних робіт усього в 2004 р. = 230419,4 тис. грн.)

Загальний обсяг робіт і послуг організації, тис. грн.

Питома вага підприємства в загальному обсязі виробництва, %

Індекс концентрації, %

1

БМУ Спецбуд

136637,0

59,3

77,44

2

ТОВ «Промбуд-ЛТД»

50250,0

21,8

80,78

3

ЗАТ ДСУ-1

32879,0

14,2

85,37

4-14

Малі

10653,4

4,6

131,94

На графіках згідно таблиці 2 і 3 можна побачити склад ринку будівельних послуг м.Дніпродзержинська 2001 та 2004р. та питому вагу підприємств в загальному обсязі виробництва (Додаток 1).

Таким чином, можна зробити висновок, що галузь є високо конкурентної, що спростовує першу гіпотезу відносно монополизированности будівельної галузі і є позитивною характеристикою ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська.

2.1.2. Аналіз даних про фінансово-економічне положення будівельних організацій.

У результаті дослідження будівельної галузі, були отримані наступні дані про фінансово-економічне положення великих і дрібних будівельних організацій. Дані представлені в табл.6 і 7.

Таблиця 6. Дані про фінансово-економічне положення будівельних організацій за 2001 р.

Фірма №

Обсяг робіт,
виконаний фірмою, тис. грн.

Чисельність

Прибуток, тис.грн.

Рентабельність від реалізації, %

Продуктивність,
тис.грн.

1

84168,0

1178

36849,0

40,3

472,9

2

15833,0

367

281,0

4,2

43,1

3

13975,0

220

1191,0

10,4

63,5

4

22690,0

396

3476,0

49,6

79,9

5

16250,0

276

94,0

0,6

58,9

6

22614,0

255

1270,0

4,9

145,9

7

639,0

25

224,0

2,3

61,1

8

625,0

15

26,4

12,4

30,1

9

381,0

18

759,0

13,5

28,5

10

494,8

37

11,9

2,4

32,8

11

803,0

29

875,0

6,5

107,9

12

1060,4

95

135,0

1,6

109,1

13

211,2

22

5681,8

29,4

181,1

14

816,0

12

758,0

8,8

86,4

15

1124,2

57

61,4

33,8

43,5

16

260,0

38

1051,0

5,1

76,5

17

387,0

26

12049,0

32,3

211,6

18

190,0

20

1400,0

1,1

119,0

19

721,6

10

65,7

9,1

72,2

20

437,2

41

46,5

2,5

45,4

21

408,0

32

54,0

3,8

44,0

Таблиця 7. Дані про фінансово-економічне положення будівельних організацій за 2004 р.

Фірма №

Обсяг робіт виконаний фірмою, тис. грн.

Чисельність

Прибуток,
тис. грн.

Рентабельність від реалізації,%

Продуктивність, тис. грн.

1

136637,0

348

54466,0

33,9

550,9

2

50250,0

233

4241,0

20,0

200,3

3

32879,0

552

725,0

2,1

38,2

4

652,0

52

1439,0

15,9

40,6

5

668,0

44

523,0

11,1

44,9

6

2879,0

28

1589,0

9,1

144,9

7

1880,0

31

346,0

17,5

104,6

8

736,0

22

8858,0

32,5

220,5

9

876,0

43

669,0

2,5

111,5

10

440,0

23

96,0

18,8

217,7

11

1900,0

45

1400,0

13,3

119,0

12

845,0

46

112,9

4,0

61,8

13

344,0

14

54,0

2,3

70,0

14

171,0

10

49,3

2,5

65,7

Підсумкові дані по таблицях 6 і 7 представлені в табл. 8

Таблиця 8. Підсумкові показники діяльності великих і дрібних будівельних організацій.

2001 р.

2004 р.

Великі і середні

Малі

Великі і середні

Малі

Рентабельність

Коливання в межах

0,6% - 49,6%

1,1% - 33,8%

2,1% - 33,9%

2,3% - 32,5%

середнє значення

14,1% 12,2%

(без цінового лідера)

10,3%

14,3% 12,1%

(без цінового лідера)

10,8%

Продуктивність

коливання в межах

43,1 - 472,9 т.грн.

28,5 - 211 т.грн.

38,2 - 550,9 т. грн.

40,6 - 220,5 т.грн.

середнє значення

108,7 - 85,9 т.грн. (без цінового лідера)

55,2 т.грн.

167,4 - 124,8 т.грн. (без цінового лідера)

107,5 т.грн.

З таблиці 8 видно, що середня рентабельність великих і дрібних фірм приблизно однакова і відрізняється на 3,8% у 2001р. і на 3,5% у 2004р. Крім того, у динаміку рентабельність як великих, так і дрібних фірм виросла відповідно на 0,2% і 0,5%. Якщо з вибірки виключити цінового лідера (фірма №1), то різниця в рентабельності між великими і дрібними підприємствами знижується до 1,9% у 2001р. і 1,3% у 2004р. Невелике розходження в рентабельності між великими і дрібними підприємствами є скоріше позитивною характеристикою ситуації в галузі.

Продуктивність великих фірм у порівнянні з малими в 2001р. була в 1,97 рази вище, у 2004р. - у 1,5 рази. При цьому продуктивність великих фірм виросла в середньому на 58,7 тис. грн. (що складає 54% від 2001р.), дрібних фірм на 52,3 тис. грн. (що складає 95% від 2001р.). Якщо розглядати дані про продуктивність без цінового лідера (фірма №1), то різниця знижується з 1,97 разів до 1,55 разів у 2001р. і з 1,5 разів до 1,2 разів у 2004р. Таким чином, навіть у результаті зниження різниці між великими і дрібними організаціями в продуктивності, у результаті видалення з вибірки цінового лідера, вона залишається істотної. Дана обставина характеризує галузь з поганої сторони, але необхідно відзначити тенденцію скорочення різниці в рентабельності між великими і дрібними організаціями з 1,97 разів у 2001р. до 1,5 разів у 2004р. з ціновим лідером і з 1,55 разів у 2001р. до 1,2 разів у 2004р. без нього, що є позитивним моментом.

Загальна тенденція росту рентабельності і продуктивності також є позитивною характеристикою галузі.

Отже, частково підтверджується друга гіпотеза про те, що продуктивність і рентабельність на великих підприємствах більш висока, чим у дрібних будівельних організацій. Якщо між показниками рентабельності існує невелике розходження, то в показниках продуктивності воно істотне.

Висновок Головним результатом аналізу функціонування будівельного комплексу є, очевидно, висновок про те, що тут фактично вже склалося конкурентне середовище. В даний час у галузі діє безліч фірм. Після переходу від централізованої бюрократичної координації до ринкового відбулося скорочення фінансування будівництва великих державних об'єктів, і з'явилася безліч порівняно невеликих замовлень від фізичних і юридичних осіб. Проте, на частку великих і середніх підприємств як і раніше приходиться велика частина виконуваного обсягу робіт.

Отже, у процесі дослідження структури, функціонування і регулювання будівельної галузі не підтвердилися гіпотези:

 • про монополізацію будівельної галузі;

 • про те, що рентабельність великих підприємств істотно вище, ніж дрібних.

Нарешті, слід зазначити, що у вартості вітчизняного будівництва більш 60% приходиться на вартість будматеріалів. Представляється логічним, що, за умови ефективного функціонування ринку будівельних послуг, ціни українських будівельних фірм повинні бути набагато нижче, ніж в іноземних виробників. Таким чином, можна припустити, що високі ціни в цивільному будівництві в Україні складаються під впливом двох не розглянутих у даній роботі факторів:

 • ефективність функціонування галузі виробництва будівельних матеріалів.

 • технологічне відставання вітчизняного будівництва.

Однак аналіз цих факторів виходить за рамки даної роботи.

2.2 Коротка характеристика діяльності ТОВ «Промбуд-ЛТД»

Підприємство «Промбуд-ЛТД» є Товариством з обмеженою відповідальністю і діє на підставі установчих документів і приведених у відповідність з нормами діючого законодавства. Суспільство діє без обмеження терміну. Місце перебування: Україна, м. Дніпродзержинськ. Юридична адреса: м.Дніпродзержинськ, вул. Широка, 18.

Товариство створене метою одержання прибутку і здійснює наступні види діяльності: будівельні, будівельно-монтажні, проектні, ремонтні роботи.

Товариство є юридичною особою і може мати цивільні права, що відповідають видам діяльності і нести зв'язані з цієї діяльності обов'язку.

ТОВ «Промбуд-ЛТД» для досягнення цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди.

Товариство має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самооплатності.

Вищим органом керування суспільства є Загальні збори учасників Товариства.

Згідно документів первинного обліку обсяг робіт, виконаних будівельною організа­цією ООО «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 рр., характеризується такими даними, (табл. 9)

Слід зазначити, що частка матеріальних втрат у вартості продукції будівельного підприємства дуже велика и становить 65 %

Таблиця 9 - Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р., тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Виконано будівельних та монтажних робіт

14 550

42 000

30670

38000

Виконано геологорозвідувальних та проект­них робіт за рахунок капітальних вкладень

800

1200

2000

1300

Введено в дію закінчених об'єктів будівництва

6150

18580

16600

10470

У тому числі вартість установленого устаткування

1550

3450

4000

3500

Незавершене будівництво:

на початок року;

на кінець року

3800

2050

2050

2100

2100

1800

1800

2000

Незавершене будівельне виробництво:

на початок року;

на кінець року

760

570

570

400

400

220

220

140

Капітальний ремонт будівель і споруд

180

900

620

350

Поточний ремонт будівель, виконаний підрядним спо­собом

120

450

300

650

Придбано матеріалів, деталей, конструкцій

50

1000

1300

4000

3. Статистический анализ показателей выпуска продукции.

3.1 Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції

ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р.

У нашому випадку, при розгляді аналізу виробництва і реалізації продукції, товарна і реалізована продукція являє собою одне значення – обсяг зданих робіт.

Для оцінки результатів виробничо-господарської ді­яльності використовують систему показників продукції будівництва.

Більша частина об'єктів, які будуються, має трива­лий час виробництва, що виходить за межі одного звіт­ного періоду. При визначенні обсягу продукції будівницт­ва за звітний період вартість будівельно-монтажних ро­біт, які були виконані до звітного періоду, не враховують.

В умовах широких виробничих зв'язків будівельних організацій генеральний підрядник несе відповідальність за весь обсяг робіт, виконаних як власними силами, так і силами залучених організацій.

По будівництву як галузі матеріального виробництва визначають валову і чисту продукцію. Валова продукція будівництва — це складова частина валового суспіль­ного продукту, створюваного в галузях матеріального виробництва, її визначають на підставі даних про стан готовності продукції або як вартість підрядних робіт, виконаних усіма будівельними організаціями, тобто за видами робіт. У першому випадку до її складу входять вартість готових об'єктів (без вартості устаткування та інших придбань), вартість зміни залишків незаверше­ного будівництва (без вартості змонтованого устаткуван­ня), вартість зміни залишків незавершеного будівельно­го виробництва.

Валова продукція як вартість підрядних робіт — це сума вартості окремих видів робіт, виконаних різними організаціями: будівельних; монтаж будівельних конст­рукцій і устаткування (якщо останні виконують монтаж­ні організації, які входять до складу будівельної інду­стрії); геологорозвідувальних і бурових, проектно-розві­дувальних, ремонту будівель і споруд, виконаного си­лами підрядних організацій.

Слід зазначити, що до валової продукції будівництва входить вартість підготовчих робіт (проектно-розвіду­вальних, геологорозвідувальних та бурових) тільки тих, що пов'язані з будівництвом окремих об'єктів.

Будівлі та споруди, які знаходились у ремонті після підписан­ня акта прийомки цих робіт, вважають також готовими об'єктами.

Продукція будівництва тісно пов'язана з капітальни­ми вкладеннями. Проте не всі елементи капітальних вкладень характеризують обсяг будівельного виробни­цтва.

Отже, використавши наведені вище дані по ТОВ “Промбуд-ЛТД”, визна­чимо: обсяг виконаних капітальних вкладень по роках:

2001 р.

25850+(2050-3800)=24100 тис. грн. або 145500+800+1550=24100 тис. грн.

2002 р.

46600+(2100-2050)=46650 тис. грн. або 42000+1200+3450=46650 тис. грн.

2003 р.

36970+(1800-2100)=36670 тис. грн. або 30670+2000+4000=36670 тис. грн.

2004 р.

43000+(2000-1800)=42800 тис. грн. або 38000+1300+3500=42800 тис. грн;

Визначемо валову продукцію будівництва за даними про еле­менти продукції по стадіях готовності як підсумок вар­тості закінчених і введених в дію об'єктів (без вартості устаткування), зміни вартості залишків незавершеного будівництва, зміни вартості незаверше­ного будівельного виробництва і капітального ремонту будівель та споруд по роках:

2001 р.

25850-1550+180+(2050-3800)+(680-760)=22650 тис. грн.

2002 р.

46600-3450+900+(2100-2050)+(400-570)=43930 тис. грн.

2003 р.

36970-4000+620+(1800-2100)+(220-400)=33110 тис. грн.

2004 р.

43000-3500+350+(2000-1800)+(140-220)=39970 тис. грн.;

Визначемо валову продукцію за даними про виконані капітальні вкладення по роках:

2001 р.

24100-1550+180+(680-760)=22650 тис. грн.

2002 р.

46650-3450+900+(400-570)=43930 тис. грн.

2003 р.

36670-4000+620+(220-400)=33110 тис. грн.

2004 р.

42800-3500+350+(140-220)=39970 тис. грн.;

Готова продукція будівництва дорівнює валовій про­дукції за відрахуванням вартості зміни залишків неза­вершеного будівельного виробництва:

2001 р.

22650-(680-760)= 22730 тис. грн.

2002 р.

43930-(400-570)= 44100 тис. грн.

2003 р.

33110-(220-400)= 33290 тис. грн.

2004 р.

39970-(140-220)= 40050 тис. грн.;

Кінцеву продукцію будівництва обчислюють, відні­маючи від вартості готової продукції вартість зміни за­лишків незавершеного будівництва, тобто

2001 р.

22730 -(2050-3800)= 24480 тис. грн.

2002 р.

44100 -(2100-2050) = 44050 тис. грн.

2003 р.

33290 -(1800-2100)= 33590 тис. грн.

2004 р.

40050 –(2000-1800)= 39850 тис. грн.;

Чиста продукція будівництва дорівнює валовій про­дукції за відрахуванням вартості матеріальних витрат

2001 р.

22650-= 22650-14722,5 = 7927,5 тис. грн.

2002 р.

43930-= 43930-28544,5 = 15375,5 тис. грн.

2003 р.

33110-= 33110- 21521,5 = 11588,5 тис. грн.

2004 р.

39970-= 39970 – 25980,5 = 13989,5 тис. грн.;

Висновки аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р. відобраземо в таблиці 10

Таблиця 10. – Результати аналізу обсягу виробництва ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р. (тис.грн.)

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

обсяг виконаних капітальних вкладень

24100

46650

36670

42800

обсяг валової продукції будівництва

22650

43930

33110

39970

обсяг готової продукції будівництва

22730

44100

33290

40050

обсяг кінцевої продукції будівництва

24480

44050

33590

39850

обсяг чистої продукції будівництва

7927,5

15375,5

11588,5

13989,5

Згідно даних таблиці 10 побудуємо графіки зміни обсягів виробництва ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р. (Додаток 2, 3)

3.2. Аналіз динаміки виробництва продукції.

У статистичній практиці доводиться мати справу з великою кількістю чи­сел, що характеризують розвиток явищ у часі. Для кращого розуміння і аналізу досліджуваних статистичних даних їх потрібно систематизувати, побудувавши хронологічні ряди, які називаються рядами динаміки або часовими рядами. Отже, рядами динаміки в статистиці називаються ряди чисел, що характери­зують закономірності зміни суспільних явищ і процесів у часі.

Завдання статистики полягає в тому, щоб шляхом аналізу рядів динаміки розкрити і охарактеризувати закономірності, що проявляються на різних етапах розвитку того чи іншого явища, виявити тенденції розвитку та їх особливості.

У процесі аналізу рядів динаміки обчислюють і використовують наступні аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, темп зростанні темп приросту і абсолютне значення одного проценту приросту.

Обчислення цих показників грунтується на абсолютному або відносному зіставленні між собою рівнів ряду динаміки. Рівень, який зіставляється, називають поточним, а рівень, з яким зіставляють інші рівні - базисним. 3а базу зіставлення приймають або попередній, або початковий (перший) рівень ряду динаміки.

Якщо кожний наступний рівень зіставляють з попереднім, то отримують ланцюгові показники динаміки, а якщо кожний наступний рівень зіставляють з рівнем, що взятий за базу зіставлення, то одержані показники називаються базисними.

Аналіз обсягу виробництва продовжемо вивченням динаміки виробництва продукції ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р., розрахунку базисних і ланцюгових темпів росту і приросту.

Даний аналіз проведений у табл. 10, зміна обсягу виробництва за розглянуті періоди показано на графіках (Додаток 2, 3).

Як показали дані таблиці 10 обсяг валової продукції будівництва та виконаних капіталовкладень нерівномірний по періодах: найвище значення даних показників спостерігається в 2002 р., найменше – у 2001 р.

Таке положення обумовлене нерівномірним попитом на даний вид продукції і нездатність замовника оплатити в даному періоді за зданий обсяг робіт.

Абсолютний приріст  показує, на скільки одиниць власного виміру рівень ряду уі більший ( + ) чи менший (—) за рівень, взятий за базу порів­няння (уі-1 чи у0)

ланцюговий  і = уі — уі-1,

базовий  і = уі — у0.

Так, за 2001-2002 рp. обсяг капіталовкладень зріс на 22550 тис грн. (46650—24100), за 2002-2003 pp.— на - 9980 тис грн. (36670—46650), за 2003-2004 рр. — на 6130 тис грн. (42800-36670). За весь період абсолютний при­ріст становив 18700 тис грн. (42800—24100).

А обсяг валової продукції за 2001-2002 рp. зріс на 21280 тис грн. (43930—22650), за 2002-2003 pp.— на - 10820 тис грн. (33110—43930), за 2003-2004 рр. — на 6860 тис грн. (39970-33110). За весь період абсолютний при­ріст становив 17320 тис грн. (39970—22650).

Темп зростання показує, в скільки разів один рівень ряду більший за інший:

ланцюговий К і = уі : уі-1,

базовий К і = уі : у0.

За 2001-2002 рp. обсяг капіталовкладень збільшився в 1,9 раза (46650 : 24100), за 2002-2003 pp.— в 0,8 раза (36670 : 46650), за 2003-2004 рр. — в 1,2 раза (42800: 36670). Базовий темп зростання за весь період ста­новив 1,8 раза (42800 : 24100).

За 2001-2002 рp. валової продукції збільшився в 1,9 раза (43930 : 22650), за 2002-2003 pp.— в 0,8 раза (33110 : 43930), за 2003-2004 рр. — в 1,2 раза (39970 : 33110). Базовий темп зростання за весь період ста­новив1,8 раза (39970 : 22650).

Темп приросту показує, на скільки процентів значення уі більше ( + ) чи менше (—) за рівень, який прий­нято за 100 %.

У нашому прикладі темпи приросту становлять

лан­цюгові 190—100 = 90%, 80 — 100= -20%, 120 – 100 =20%;

базовий — 180 —100 = 80 %.

Абсолютне значення 1 % приросту можна обчислити як частку від ділення абсолютного приросту на темп приросту, тобто вага віднос­но приросту є не що інше, як сота частина рівня, взято­го за базу порівняння.

Абсолютне значення 1 % приросту обсягу валової продукції за 2001-2002 рp. становитиме 21280 : 90 = 236,4 , за 2002-2003 pp.— - 10820 : (-20) = - 541, за 2003-2004 рр. —6860 : 20 = 343. За весь період абсолютний при­ріст становив 17320 : 80 = 216,5.

Середньорічний темп зростання визначають за фор­мулою середньої геометричної

Середньорічний темп зростання обсягу валової продукції за 2001-2002 рp. становитиме 1,4%, за 2002-2003 pp.— 0,9%, за 2003-2004 рр. — 1,1. За весь період середньорічний при­ріст становив 1,3.

Середньорічний темп приросту склав 161,41%.

У даному аналізі неможливо представити оцінку виконання плану обсягу БМР по номенклатурі, асортименту і структурі продукції в силу однорідності представленого обсягу БМР. Також нездійсненний аналіз ритмічності продукції і виконання плану по випуску, тому що на даному підприємстві продукція вважається реалізованою (товарної) у силу надходження якої-небудь суми на розрахунковий рахунок ТОВ «Промбуд-ЛТД», на яку здається обсяг виконаних робіт.

3.3. Аналіз структури виробництва продукції.

Діяльність ТОВ «Промбуд-ЛТД» у цілому рентабельна. Витрати на 1 грн виконаних робіт з договорів будівельного підряду в 2001 р. склали 91,8 копійки, у 2004 р. - 92,3 копійки. Якщо в економіці області в 2004 р. намітилася тенденція до зниження витрат у розрахунку на 1 грн. зробленої продукції (2001 р. - 95,2 копійки, 2004 р. - 87,1 копійки), то в будівництві витрати зросли на 0,5 коп.

Найбільшу частину у витратах будівельних організацій складають матеріальні витрати і витрати на оплату праці. Сформована структура витрат по елементах у відсотках до підсумку витрат за ряд років приведена в таблиці 11. Графічне зображення структури витрат (Додаток 4).

Таблиця 11 Структура витрат на виробництво підрядних робіт з елементів у ТОВ «Промбуд-ЛТД».

Найменування елементів витрат.

2001

2002

2003

2004

1. Матеріальні витрати

53

53

53

57

2. Витрати на оплату праці

23

23

23

21

3. Відрахування на соц. потреби (єдиний соціальний податок)

9

9

9

8

4. Амортизаційні відрахування

7

6

5

4

5. Інші витрати

8

9

10

10

Разом:

100

100

100

100

У 2004 р. на 4 відсотки виросла питома вага матеріальних витрат, трохи зменшилися витрати на оплату праці, відповідно відрахування на соціальні нестатки й амортизацію основних фондів. У загальній сумі матеріальних витрат, витрати на сировину і матеріали складають 75 відсотків, на покупні вироби - 2,2 відсотки, роботи і послуги виробничого призначення - 12,2 відсотки, паливо - 7,0 відсотка, на енергію - 3,6 відсотків. Підвищення цін на будівельні матеріали, паливо й енергію в 2004 році обумовили ріст матеріальних витрат у вартості будівельних робіт.

Майбутнє будівельного комплексу - впровадження й освоєння нових і прогресивних методів будівництва, як, наприклад, каркасно-безригельный, що дає можливість підвищувати довговічність і знижувати собівартість будівництва.

Не повною мірою відповідає вимогам часу забезпеченість будівельних організацій основними фондами і їхній стан.

Таблиця 3 Структура фондів ТОВ «Промбуд-ЛТД», у відсотках.

Найменування основних засобів

2001

2002

2003

2004

1. Будинки і спорудження

60

47

46

45

2. Машини й устаткування

28

37

38

40

3. Транспортні засоби

11

13

13

14

4. Інші

1

1

1

1

Разом:

100

100

100

100

Ступінь зносу основних фондів на кінець 2004 р. ТОВ «Промбуд-ЛТД» склав 53 відсотка. Причому найбільш високий ступінь зносу мають активні основні засоби: по машинах і устаткуванню знос складає 64 відсотка.

Висновки

Рівень розвитку будівництва, як галузі в Дніпропетровській області багато в чому визначається розвитком економіки країни в цілому й області зокрема. В останні роки в результаті прийнятих заходів для підвищення інвестиційної активності, залученню в житлове будівництво позабюджетних джерел, у тому числі засобів населення, банківських кредитів, житлових сертифікатів і векселів, намітився ряд позитивних тенденцій. Уперше за роки економічних реформ у Дніпродзержинську практично припинене зниження інвестицій у виробниче будівництво. Це, насамперед, обумовлено деяким пожвавленням інвестиційної активності підприємств і організацій недержавного сектора економіки, на частку якого приходиться більш 80 відсотків загальних інвестицій. У 2004 році, як і в попередні роки, основними джерелами фінансування капітальних вкладень були власні засоби підприємств і організацій, позикові і притягнуті засоби, а так само засобу позабюджетних фондів і індивідуальних забудовників. Однак, складність економічного становища як у країні в цілому, так і конкретно в м. Дніпродзержинську утрудняє рішення проблеми відновлення парку будівельних машин. Значна зношеність будівельних машин негативно позначається у свою чергу на виробничому процесі будівельних організацій. Як результат - фінансове положення в багатьох будівельних організацій продовжує залишатися важким, майже половина з них є збитковими.

У цих умовах особливе значення має вивчення досвіду передових будівельних організацій, у числі яких ТОВ «Промбуд-ЛТД». В даний час ТОВ «Промбуд-ЛТД» здійснює практично усі види промислового, цивільного, культурно-побутового і сільського будівництва. Поєднує три структурних підрозділи, у яких трудиться 552 чоловік.

Аналіз проведеної роботи показав, що конкурентноздатність підприємства це відносна характеристика, що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм по ступені задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності.

Серед основних конкурентних переваг будівельного підприємства можна виділити наступні: 1. Якість будівельних послуг; 2. Витрати на будівництво; 3. Структура основних фондів.

Вивчення яких ми провели на прикладі ТОВ «Промбуд-ЛТД» основними цілями комерційної діяльності якої є одержання прибутку шляхом реалізації будівельно-монтажних і ремонтних робіт.

Частка ринку ТОВ «Промбуд-ЛТД» приблизно складає 2,41%.

У результаті узагальненого порівняльного огляду, фактичне поводження учасників ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська в період 2001 - 2004 р. можна охарактеризувати в такий спосіб.

ТОВ «Промбуд-ЛТД» характеризується як стабільна компанія, що активно співробітничає з поруч дрібних будівельних фірм.

Таким чином, система факторів конкурентноздатності ТОВ «Промбуд-ЛТД» знаходиться на належному рівні, однак необхідно проводити аналіз організації діяльності підрядного будівельного підприємства.

При організації діяльності підрядного будівельного підприємства необхідно враховувати ряд особливостей. Основними з них є:

 • недосконалість і нестабільність правової бази будівельного сектора економіки, у результаті чого досить вільно трактуються і постійно міняються державні і регіональні «правила гри»;

 • відсутність достовірної інформації про стан будівельного ринку, тому що існуюча система оподатковування змушує будівельні підприємства ховати щирі обсяги виробництва і реальні фінансові (статистичні) показники;

 • велика (вирішальна) роль суб'єктивного фактора у виборі замовником підрядної будівельної організації, коли визначальним є рівень особистих відносин керівників підприємств, що попередній досвід спільної роботи, рекомендації загальних знайомих, матеріальна зацікавленість обличчя, уповноважених приймати рішення про вибір підрядчика;

 • існуючий регламент проведення конкурсів серед підрядних будівельних організацій є, в основному, формальним і носить, як правило, вторинний характер, 90% тендерів по доборі підрядних будівельних організацій проводяться з метою:

а) дотримання обов'язкової формальності, коли питання про підрядчика вирішений до оголошення торгів;

б) одержання альтернативних кошторисів, пропозицій за технологією робіт і організації будівництва для наступного їхнього використання при розробці техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану) будівельного проекту, або виконання комплексу робіт самотужки;

 • високий ступінь фінансових і іміджевих ризиків: при виконанні будівельних робіт на об'єкті, кошторисна вартість якого порівнянна з річним оборотом фірми, з урахуванням штрафних санкцій, передбачених договором будівельного підряду, будь-яке значне порушення термінів, гарантій, або низька якість робіт, ставить підприємство на грань банкрутства і приводить до безповоротної втрати позитивного іміджу, як самою фірмою, так і її керівництвом;

 • низька мобільність будівельної організації (підготовка додаткового виду послуг, як товару, у тому числі, виді нових будівельних технологій і використовуваних матеріалів займає великий період часу, необхідний для її вивчення, вибору, освоєння, навчання персоналу і попередньому практичному відпрацьовуванню на другорядних об'єктах);

 • яскраво виражений колективний характер роботи (у підрядній будівельній організації неможливо виділити жодного структурної ланки, що не впливає на кінцевий результат діяльності підприємства);

 • необхідність диференційованого, максимально коректного підходу до підприємств-конкурентів, це викликано тісним взаємозв'язком компаній у рамках будівельного ринку, де ваш сьогоднішній субпідрядник завтра на іншому об'єкті виступає як генерального підрядчика, і навпаки.

Список літератури

 1. Азрилиян А. Н. , Азрилиян О. М. , Калашникова Е. В. и др. Большой экономический словарь: 24. 8 тыс. терминов, М: Институт новой экономики, 2002, - 1280 с.

 2. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики.- К: «Либіль», 2001;

 3. Зверев А.Ф. Курс лекций: "Статистика" / /db/msg/2127

 4. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур// Риск. – 1999. – 451с.

 5. Ряузов Н.Н. Загальна теарія статистики – Москва: Госиздат, 1983.

 6. Статистика підприємництва: Навч. посіб. / За ред. П.Г. Валікова, В.П. Сторожука. — К.: Слобожанщина, 1999.

 7. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Голо­вач, А.М. Єріна, З.О. Пальян, А.А. Шустиков. — К.: КНЕУ, 2000.

 8. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. — К.: Вікар, 2003.

 9. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

 10. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 1998.

Додаток 1.
Додаток 2абоДодаток 3
Додаток 41

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 3. Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання володимир Полуянов

  Документ
  Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно скорочуються витрати на
 4. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 5. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

  Документ
  Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.

Другие похожие документы..