Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
1.   Обусловленность  роста  и  развития  генетическими  и  средовыми факторами (первый закон).2. Неравномерность темпа роста и развития (второй закон...полностью>>
'Документ'
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23 листопада 2011 року № 1210 "Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраж...полностью>>
'Программа'
Дать студентам представление о принципах, используемых для построения систем управленческого учета в компаниях, получения информации для принятия упра...полностью>>
'Экзаменационные вопросы'
1 . Афины и Спарта – знаменитые греческие государства. 13. А. Македонский и его наследие. 14. Культурная жизнь древних эллинов. 15. Боги и герои Древ...полностью>>

“Структурно-динамічний аналіз статистичних показників діяльності будівельного підприємства.”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Підсумкові дані по таблицях 6 і 7 представлені в табл. 8

Таблиця 8. Підсумкові показники діяльності великих і дрібних будівельних організацій.

2001 р.

2004 р.

Великі і середні

Малі

Великі і середні

Малі

Рентабельність

Коливання в межах

0,6% - 49,6%

1,1% - 33,8%

2,1% - 33,9%

2,3% - 32,5%

середнє значення

14,1% 12,2%

(без цінового лідера)

10,3%

14,3% 12,1%

(без цінового лідера)

10,8%

Продуктивність

коливання в межах

43,1 - 472,9 т.грн.

28,5 - 211 т.грн.

38,2 - 550,9 т. грн.

40,6 - 220,5 т.грн.

середнє значення

108,7 - 85,9 т.грн. (без цінового лідера)

55,2 т.грн.

167,4 - 124,8 т.грн. (без цінового лідера)

107,5 т.грн.

З таблиці 8 видно, що середня рентабельність великих і дрібних фірм приблизно однакова і відрізняється на 3,8% у 2001р. і на 3,5% у 2004р. Крім того, у динаміку рентабельність як великих, так і дрібних фірм виросла відповідно на 0,2% і 0,5%. Якщо з вибірки виключити цінового лідера (фірма №1), то різниця в рентабельності між великими і дрібними підприємствами знижується до 1,9% у 2001р. і 1,3% у 2004р. Невелике розходження в рентабельності між великими і дрібними підприємствами є скоріше позитивною характеристикою ситуації в галузі.

Продуктивність великих фірм у порівнянні з малими в 2001р. була в 1,97 рази вище, у 2004р. - у 1,5 рази. При цьому продуктивність великих фірм виросла в середньому на 58,7 тис. грн. (що складає 54% від 2001р.), дрібних фірм на 52,3 тис. грн. (що складає 95% від 2001р.). Якщо розглядати дані про продуктивність без цінового лідера (фірма №1), то різниця знижується з 1,97 разів до 1,55 разів у 2001р. і з 1,5 разів до 1,2 разів у 2004р. Таким чином, навіть у результаті зниження різниці між великими і дрібними організаціями в продуктивності, у результаті видалення з вибірки цінового лідера, вона залишається істотної. Дана обставина характеризує галузь з поганої сторони, але необхідно відзначити тенденцію скорочення різниці в рентабельності між великими і дрібними організаціями з 1,97 разів у 2001р. до 1,5 разів у 2004р. з ціновим лідером і з 1,55 разів у 2001р. до 1,2 разів у 2004р. без нього, що є позитивним моментом.

Загальна тенденція росту рентабельності і продуктивності також є позитивною характеристикою галузі.

Отже, частково підтверджується друга гіпотеза про те, що продуктивність і рентабельність на великих підприємствах більш висока, чим у дрібних будівельних організацій. Якщо між показниками рентабельності існує невелике розходження, то в показниках продуктивності воно істотне.

Висновок Головним результатом аналізу функціонування будівельного комплексу є, очевидно, висновок про те, що тут фактично вже склалося конкурентне середовище. В даний час у галузі діє безліч фірм. Після переходу від централізованої бюрократичної координації до ринкового відбулося скорочення фінансування будівництва великих державних об'єктів, і з'явилася безліч порівняно невеликих замовлень від фізичних і юридичних осіб. Проте, на частку великих і середніх підприємств як і раніше приходиться велика частина виконуваного обсягу робіт.

Отже, у процесі дослідження структури, функціонування і регулювання будівельної галузі не підтвердилися гіпотези:

 • про монополізацію будівельної галузі;

 • про те, що рентабельність великих підприємств істотно вище, ніж дрібних.

Нарешті, слід зазначити, що у вартості вітчизняного будівництва більш 60% приходиться на вартість будматеріалів. Представляється логічним, що, за умови ефективного функціонування ринку будівельних послуг, ціни українських будівельних фірм повинні бути набагато нижче, ніж в іноземних виробників. Таким чином, можна припустити, що високі ціни в цивільному будівництві в Україні складаються під впливом двох не розглянутих у даній роботі факторів:

 • ефективність функціонування галузі виробництва будівельних матеріалів.

 • технологічне відставання вітчизняного будівництва.

Однак аналіз цих факторів виходить за рамки даної роботи.

2.2 Коротка характеристика діяльності ТОВ «Промбуд-ЛТД»

Підприємство «Промбуд-ЛТД» є Товариством з обмеженою відповідальністю і діє на підставі установчих документів і приведених у відповідність з нормами діючого законодавства. Суспільство діє без обмеження терміну. Місце перебування: Україна, м. Дніпродзержинськ. Юридична адреса: м.Дніпродзержинськ, вул. Широка, 18.

Товариство створене метою одержання прибутку і здійснює наступні види діяльності: будівельні, будівельно-монтажні, проектні, ремонтні роботи.

Товариство є юридичною особою і може мати цивільні права, що відповідають видам діяльності і нести зв'язані з цієї діяльності обов'язку.

ТОВ «Промбуд-ЛТД» для досягнення цілей своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди.

Товариство має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самооплатності.

Вищим органом керування суспільства є Загальні збори учасників Товариства.

Згідно документів первинного обліку обсяг робіт, виконаних будівельною організа­цією ООО «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 рр., характеризується такими даними, (табл. 9)

Слід зазначити, що частка матеріальних втрат у вартості продукції будівельного підприємства дуже велика и становить 65 %

Таблиця 9 - Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р., тис. грн.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Виконано будівельних та монтажних робіт

14 550

42 000

30670

38000

Виконано геологорозвідувальних та проект­них робіт за рахунок капітальних вкладень

800

1200

2000

1300

Введено в дію закінчених об'єктів будівництва

6150

18580

16600

10470

У тому числі вартість установленого устаткування

1550

3450

4000

3500

Незавершене будівництво:

на початок року;

на кінець року

3800

2050

2050

2100

2100

1800

1800

2000

Незавершене будівельне виробництво:

на початок року;

на кінець року

760

570

570

400

400

220

220

140

Капітальний ремонт будівель і споруд

180

900

620

350

Поточний ремонт будівель, виконаний підрядним спо­собом

120

450

300

650

Придбано матеріалів, деталей, конструкцій

50

1000

1300

4000

3. Статистический анализ показателей выпуска продукции.

3.1 Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції

ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р.

У нашому випадку, при розгляді аналізу виробництва і реалізації продукції, товарна і реалізована продукція являє собою одне значення – обсяг зданих робіт.

Для оцінки результатів виробничо-господарської ді­яльності використовують систему показників продукції будівництва.

Більша частина об'єктів, які будуються, має трива­лий час виробництва, що виходить за межі одного звіт­ного періоду. При визначенні обсягу продукції будівницт­ва за звітний період вартість будівельно-монтажних ро­біт, які були виконані до звітного періоду, не враховують.

В умовах широких виробничих зв'язків будівельних організацій генеральний підрядник несе відповідальність за весь обсяг робіт, виконаних як власними силами, так і силами залучених організацій.

По будівництву як галузі матеріального виробництва визначають валову і чисту продукцію. Валова продукція будівництва — це складова частина валового суспіль­ного продукту, створюваного в галузях матеріального виробництва, її визначають на підставі даних про стан готовності продукції або як вартість підрядних робіт, виконаних усіма будівельними організаціями, тобто за видами робіт. У першому випадку до її складу входять вартість готових об'єктів (без вартості устаткування та інших придбань), вартість зміни залишків незаверше­ного будівництва (без вартості змонтованого устаткуван­ня), вартість зміни залишків незавершеного будівельно­го виробництва.

Валова продукція як вартість підрядних робіт — це сума вартості окремих видів робіт, виконаних різними організаціями: будівельних; монтаж будівельних конст­рукцій і устаткування (якщо останні виконують монтаж­ні організації, які входять до складу будівельної інду­стрії); геологорозвідувальних і бурових, проектно-розві­дувальних, ремонту будівель і споруд, виконаного си­лами підрядних організацій.

Слід зазначити, що до валової продукції будівництва входить вартість підготовчих робіт (проектно-розвіду­вальних, геологорозвідувальних та бурових) тільки тих, що пов'язані з будівництвом окремих об'єктів.

Будівлі та споруди, які знаходились у ремонті після підписан­ня акта прийомки цих робіт, вважають також готовими об'єктами.

Продукція будівництва тісно пов'язана з капітальни­ми вкладеннями. Проте не всі елементи капітальних вкладень характеризують обсяг будівельного виробни­цтва.

Отже, використавши наведені вище дані по ТОВ “Промбуд-ЛТД”, визна­чимо: обсяг виконаних капітальних вкладень по роках:

2001 р.

25850+(2050-3800)=24100 тис. грн. або 145500+800+1550=24100 тис. грн.

2002 р.

46600+(2100-2050)=46650 тис. грн. або 42000+1200+3450=46650 тис. грн.

2003 р.

36970+(1800-2100)=36670 тис. грн. або 30670+2000+4000=36670 тис. грн.

2004 р.

43000+(2000-1800)=42800 тис. грн. або 38000+1300+3500=42800 тис. грн;

Визначемо валову продукцію будівництва за даними про еле­менти продукції по стадіях готовності як підсумок вар­тості закінчених і введених в дію об'єктів (без вартості устаткування), зміни вартості залишків незавершеного будівництва, зміни вартості незаверше­ного будівельного виробництва і капітального ремонту будівель та споруд по роках:

2001 р.

25850-1550+180+(2050-3800)+(680-760)=22650 тис. грн.

2002 р.

46600-3450+900+(2100-2050)+(400-570)=43930 тис. грн.

2003 р.

36970-4000+620+(1800-2100)+(220-400)=33110 тис. грн.

2004 р.

43000-3500+350+(2000-1800)+(140-220)=39970 тис. грн.;

Визначемо валову продукцію за даними про виконані капітальні вкладення по роках:

2001 р.

24100-1550+180+(680-760)=22650 тис. грн.

2002 р.

46650-3450+900+(400-570)=43930 тис. грн.

2003 р.

36670-4000+620+(220-400)=33110 тис. грн.

2004 р.

42800-3500+350+(140-220)=39970 тис. грн.;

Готова продукція будівництва дорівнює валовій про­дукції за відрахуванням вартості зміни залишків неза­вершеного будівельного виробництва:

2001 р.

22650-(680-760)= 22730 тис. грн.

2002 р.

43930-(400-570)= 44100 тис. грн.

2003 р.

33110-(220-400)= 33290 тис. грн.

2004 р.

39970-(140-220)= 40050 тис. грн.;

Кінцеву продукцію будівництва обчислюють, відні­маючи від вартості готової продукції вартість зміни за­лишків незавершеного будівництва, тобто

2001 р.

22730 -(2050-3800)= 24480 тис. грн.

2002 р.

44100 -(2100-2050) = 44050 тис. грн.

2003 р.

33290 -(1800-2100)= 33590 тис. грн.

2004 р.

40050 –(2000-1800)= 39850 тис. грн.;

Чиста продукція будівництва дорівнює валовій про­дукції за відрахуванням вартості матеріальних витрат

2001 р.

22650-= 22650-14722,5 = 7927,5 тис. грн.

2002 р.

43930-= 43930-28544,5 = 15375,5 тис. грн.

2003 р.

33110-= 33110- 21521,5 = 11588,5 тис. грн.

2004 р.

39970-= 39970 – 25980,5 = 13989,5 тис. грн.;

Висновки аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р. відобраземо в таблиці 10

Таблиця 10. – Результати аналізу обсягу виробництва ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р. (тис.грн.)

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

обсяг виконаних капітальних вкладень

24100

46650

36670

42800

обсяг валової продукції будівництва

22650

43930

33110

39970

обсяг готової продукції будівництва

22730

44100

33290

40050

обсяг кінцевої продукції будівництва

24480

44050

33590

39850

обсяг чистої продукції будівництва

7927,5

15375,5

11588,5

13989,5

Згідно даних таблиці 10 побудуємо графіки зміни обсягів виробництва ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р. (Додаток 2, 3)

3.2. Аналіз динаміки виробництва продукції.

У статистичній практиці доводиться мати справу з великою кількістю чи­сел, що характеризують розвиток явищ у часі. Для кращого розуміння і аналізу досліджуваних статистичних даних їх потрібно систематизувати, побудувавши хронологічні ряди, які називаються рядами динаміки або часовими рядами. Отже, рядами динаміки в статистиці називаються ряди чисел, що характери­зують закономірності зміни суспільних явищ і процесів у часі.

Завдання статистики полягає в тому, щоб шляхом аналізу рядів динаміки розкрити і охарактеризувати закономірності, що проявляються на різних етапах розвитку того чи іншого явища, виявити тенденції розвитку та їх особливості.

У процесі аналізу рядів динаміки обчислюють і використовують наступні аналітичні показники динаміки: абсолютний приріст, темп зростанні темп приросту і абсолютне значення одного проценту приросту.

Обчислення цих показників грунтується на абсолютному або відносному зіставленні між собою рівнів ряду динаміки. Рівень, який зіставляється, називають поточним, а рівень, з яким зіставляють інші рівні - базисним. 3а базу зіставлення приймають або попередній, або початковий (перший) рівень ряду динаміки.

Якщо кожний наступний рівень зіставляють з попереднім, то отримують ланцюгові показники динаміки, а якщо кожний наступний рівень зіставляють з рівнем, що взятий за базу зіставлення, то одержані показники називаються базисними.

Аналіз обсягу виробництва продовжемо вивченням динаміки виробництва продукції ТОВ «Промбуд-ЛТД» за 2001-2004 р., розрахунку базисних і ланцюгових темпів росту і приросту.

Даний аналіз проведений у табл. 10, зміна обсягу виробництва за розглянуті періоди показано на графіках (Додаток 2, 3).

Як показали дані таблиці 10 обсяг валової продукції будівництва та виконаних капіталовкладень нерівномірний по періодах: найвище значення даних показників спостерігається в 2002 р., найменше – у 2001 р.

Таке положення обумовлене нерівномірним попитом на даний вид продукції і нездатність замовника оплатити в даному періоді за зданий обсяг робіт.

Абсолютний приріст  показує, на скільки одиниць власного виміру рівень ряду уі більший ( + ) чи менший (—) за рівень, взятий за базу порів­няння (уі-1 чи у0)

ланцюговий  і = уі — уі-1,

базовий  і = уі — у0.

Так, за 2001-2002 рp. обсяг капіталовкладень зріс на 22550 тис грн. (46650—24100), за 2002-2003 pp.— на - 9980 тис грн. (36670—46650), за 2003-2004 рр. — на 6130 тис грн. (42800-36670). За весь період абсолютний при­ріст становив 18700 тис грн. (42800—24100).

А обсяг валової продукції за 2001-2002 рp. зріс на 21280 тис грн. (43930—22650), за 2002-2003 pp.— на - 10820 тис грн. (33110—43930), за 2003-2004 рр. — на 6860 тис грн. (39970-33110). За весь період абсолютний при­ріст становив 17320 тис грн. (39970—22650).

Темп зростання показує, в скільки разів один рівень ряду більший за інший:

ланцюговий К і = уі : уі-1,

базовий К і = уі : у0.

За 2001-2002 рp. обсяг капіталовкладень збільшився в 1,9 раза (46650 : 24100), за 2002-2003 pp.— в 0,8 раза (36670 : 46650), за 2003-2004 рр. — в 1,2 раза (42800: 36670). Базовий темп зростання за весь період ста­новив 1,8 раза (42800 : 24100).

За 2001-2002 рp. валової продукції збільшився в 1,9 раза (43930 : 22650), за 2002-2003 pp.— в 0,8 раза (33110 : 43930), за 2003-2004 рр. — в 1,2 раза (39970 : 33110). Базовий темп зростання за весь період ста­новив1,8 раза (39970 : 22650).

Темп приросту показує, на скільки процентів значення уі більше ( + ) чи менше (—) за рівень, який прий­нято за 100 %.

У нашому прикладі темпи приросту становлять

лан­цюгові 190—100 = 90%, 80 — 100= -20%, 120 – 100 =20%;

базовий — 180 —100 = 80 %.

Абсолютне значення 1 % приросту можна обчислити як частку від ділення абсолютного приросту на темп приросту, тобто вага віднос­но приросту є не що інше, як сота частина рівня, взято­го за базу порівняння.

Абсолютне значення 1 % приросту обсягу валової продукції за 2001-2002 рp. становитиме 21280 : 90 = 236,4 , за 2002-2003 pp.— - 10820 : (-20) = - 541, за 2003-2004 рр. —6860 : 20 = 343. За весь період абсолютний при­ріст становив 17320 : 80 = 216,5.

Середньорічний темп зростання визначають за фор­мулою середньої геометричної

Середньорічний темп зростання обсягу валової продукції за 2001-2002 рp. становитиме 1,4%, за 2002-2003 pp.— 0,9%, за 2003-2004 рр. — 1,1. За весь період середньорічний при­ріст становив 1,3.

Середньорічний темп приросту склав 161,41%.

У даному аналізі неможливо представити оцінку виконання плану обсягу БМР по номенклатурі, асортименту і структурі продукції в силу однорідності представленого обсягу БМР. Також нездійсненний аналіз ритмічності продукції і виконання плану по випуску, тому що на даному підприємстві продукція вважається реалізованою (товарної) у силу надходження якої-небудь суми на розрахунковий рахунок ТОВ «Промбуд-ЛТД», на яку здається обсяг виконаних робіт.

3.3. Аналіз структури виробництва продукції.

Діяльність ТОВ «Промбуд-ЛТД» у цілому рентабельна. Витрати на 1 грн виконаних робіт з договорів будівельного підряду в 2001 р. склали 91,8 копійки, у 2004 р. - 92,3 копійки. Якщо в економіці області в 2004 р. намітилася тенденція до зниження витрат у розрахунку на 1 грн. зробленої продукції (2001 р. - 95,2 копійки, 2004 р. - 87,1 копійки), то в будівництві витрати зросли на 0,5 коп.

Найбільшу частину у витратах будівельних організацій складають матеріальні витрати і витрати на оплату праці. Сформована структура витрат по елементах у відсотках до підсумку витрат за ряд років приведена в таблиці 11. Графічне зображення структури витрат (Додаток 4).

Таблиця 11 Структура витрат на виробництво підрядних робіт з елементів у ТОВ «Промбуд-ЛТД».

Найменування елементів витрат.

2001

2002

2003

2004

1. Матеріальні витрати

53

53

53

57

2. Витрати на оплату праці

23

23

23

21

3. Відрахування на соц. потреби (єдиний соціальний податок)

9

9

9

8

4. Амортизаційні відрахування

7

6

5

4

5. Інші витрати

8

9

10

10

Разом:

100

100

100

100

У 2004 р. на 4 відсотки виросла питома вага матеріальних витрат, трохи зменшилися витрати на оплату праці, відповідно відрахування на соціальні нестатки й амортизацію основних фондів. У загальній сумі матеріальних витрат, витрати на сировину і матеріали складають 75 відсотків, на покупні вироби - 2,2 відсотки, роботи і послуги виробничого призначення - 12,2 відсотки, паливо - 7,0 відсотка, на енергію - 3,6 відсотків. Підвищення цін на будівельні матеріали, паливо й енергію в 2004 році обумовили ріст матеріальних витрат у вартості будівельних робіт.

Майбутнє будівельного комплексу - впровадження й освоєння нових і прогресивних методів будівництва, як, наприклад, каркасно-безригельный, що дає можливість підвищувати довговічність і знижувати собівартість будівництва.

Не повною мірою відповідає вимогам часу забезпеченість будівельних організацій основними фондами і їхній стан.

Таблиця 3 Структура фондів ТОВ «Промбуд-ЛТД», у відсотках.

Найменування основних засобів

2001

2002

2003

2004

1. Будинки і спорудження

60

47

46

45

2. Машини й устаткування

28

37

38

40

3. Транспортні засоби

11

13

13

14

4. Інші

1

1

1

1

Разом:

100

100

100

100

Ступінь зносу основних фондів на кінець 2004 р. ТОВ «Промбуд-ЛТД» склав 53 відсотка. Причому найбільш високий ступінь зносу мають активні основні засоби: по машинах і устаткуванню знос складає 64 відсотка.

Висновки

Рівень розвитку будівництва, як галузі в Дніпропетровській області багато в чому визначається розвитком економіки країни в цілому й області зокрема. В останні роки в результаті прийнятих заходів для підвищення інвестиційної активності, залученню в житлове будівництво позабюджетних джерел, у тому числі засобів населення, банківських кредитів, житлових сертифікатів і векселів, намітився ряд позитивних тенденцій. Уперше за роки економічних реформ у Дніпродзержинську практично припинене зниження інвестицій у виробниче будівництво. Це, насамперед, обумовлено деяким пожвавленням інвестиційної активності підприємств і організацій недержавного сектора економіки, на частку якого приходиться більш 80 відсотків загальних інвестицій. У 2004 році, як і в попередні роки, основними джерелами фінансування капітальних вкладень були власні засоби підприємств і організацій, позикові і притягнуті засоби, а так само засобу позабюджетних фондів і індивідуальних забудовників. Однак, складність економічного становища як у країні в цілому, так і конкретно в м. Дніпродзержинську утрудняє рішення проблеми відновлення парку будівельних машин. Значна зношеність будівельних машин негативно позначається у свою чергу на виробничому процесі будівельних організацій. Як результат - фінансове положення в багатьох будівельних організацій продовжує залишатися важким, майже половина з них є збитковими.

У цих умовах особливе значення має вивчення досвіду передових будівельних організацій, у числі яких ТОВ «Промбуд-ЛТД». В даний час ТОВ «Промбуд-ЛТД» здійснює практично усі види промислового, цивільного, культурно-побутового і сільського будівництва. Поєднує три структурних підрозділи, у яких трудиться 552 чоловік.

Аналіз проведеної роботи показав, що конкурентноздатність підприємства це відносна характеристика, що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм по ступені задоволення своїми товарами потреби людей і по ефективності виробничої діяльності.

Серед основних конкурентних переваг будівельного підприємства можна виділити наступні: 1. Якість будівельних послуг; 2. Витрати на будівництво; 3. Структура основних фондів.

Вивчення яких ми провели на прикладі ТОВ «Промбуд-ЛТД» основними цілями комерційної діяльності якої є одержання прибутку шляхом реалізації будівельно-монтажних і ремонтних робіт.

Частка ринку ТОВ «Промбуд-ЛТД» приблизно складає 2,41%.

У результаті узагальненого порівняльного огляду, фактичне поводження учасників ринку будівельних послуг м. Дніпродзержинська в період 2001 - 2004 р. можна охарактеризувати в такий спосіб.

ТОВ «Промбуд-ЛТД» характеризується як стабільна компанія, що активно співробітничає з поруч дрібних будівельних фірм.

Таким чином, система факторів конкурентноздатності ТОВ «Промбуд-ЛТД» знаходиться на належному рівні, однак необхідно проводити аналіз організації діяльності підрядного будівельного підприємства.

При організації діяльності підрядного будівельного підприємства необхідно враховувати ряд особливостей. Основними з них є:

 • недосконалість і нестабільність правової бази будівельного сектора економіки, у результаті чого досить вільно трактуються і постійно міняються державні і регіональні «правила гри»;

 • відсутність достовірної інформації про стан будівельного ринку, тому що існуюча система оподатковування змушує будівельні підприємства ховати щирі обсяги виробництва і реальні фінансові (статистичні) показники;

 • велика (вирішальна) роль суб'єктивного фактора у виборі замовником підрядної будівельної організації, коли визначальним є рівень особистих відносин керівників підприємств, що попередній досвід спільної роботи, рекомендації загальних знайомих, матеріальна зацікавленість обличчя, уповноважених приймати рішення про вибір підрядчика;

 • існуючий регламент проведення конкурсів серед підрядних будівельних організацій є, в основному, формальним і носить, як правило, вторинний характер, 90% тендерів по доборі підрядних будівельних організацій проводяться з метою:

а) дотримання обов'язкової формальності, коли питання про підрядчика вирішений до оголошення торгів;

б) одержання альтернативних кошторисів, пропозицій за технологією робіт і організації будівництва для наступного їхнього використання при розробці техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану) будівельного проекту, або виконання комплексу робіт самотужки;

 • високий ступінь фінансових і іміджевих ризиків: при виконанні будівельних робіт на об'єкті, кошторисна вартість якого порівнянна з річним оборотом фірми, з урахуванням штрафних санкцій, передбачених договором будівельного підряду, будь-яке значне порушення термінів, гарантій, або низька якість робіт, ставить підприємство на грань банкрутства і приводить до безповоротної втрати позитивного іміджу, як самою фірмою, так і її керівництвом;

 • низька мобільність будівельної організації (підготовка додаткового виду послуг, як товару, у тому числі, виді нових будівельних технологій і використовуваних матеріалів займає великий період часу, необхідний для її вивчення, вибору, освоєння, навчання персоналу і попередньому практичному відпрацьовуванню на другорядних об'єктах);

 • яскраво виражений колективний характер роботи (у підрядній будівельній організації неможливо виділити жодного структурної ланки, що не впливає на кінцевий результат діяльності підприємства);

 • необхідність диференційованого, максимально коректного підходу до підприємств-конкурентів, це викликано тісним взаємозв'язком компаній у рамках будівельного ринку, де ваш сьогоднішній субпідрядник завтра на іншому об'єкті виступає як генерального підрядчика, і навпаки.

Список літератури

 1. Азрилиян А. Н. , Азрилиян О. М. , Калашникова Е. В. и др. Большой экономический словарь: 24. 8 тыс. терминов, М: Институт новой экономики, 2002, - 1280 с.

 2. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики.- К: «Либіль», 2001;

 3. Зверев А.Ф. Курс лекций: "Статистика" / /db/msg/2127

 4. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур// Риск. – 1999. – 451с.

 5. Ряузов Н.Н. Загальна теарія статистики – Москва: Госиздат, 1983.

 6. Статистика підприємництва: Навч. посіб. / За ред. П.Г. Валікова, В.П. Сторожука. — К.: Слобожанщина, 1999.

 7. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Голо­вач, А.М. Єріна, З.О. Пальян, А.А. Шустиков. — К.: КНЕУ, 2000.

 8. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. — К.: Вікар, 2003.

 9. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

 10. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 1998.

Додаток 1.
Додаток 2абоДодаток 3
Додаток 4

Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 3. Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання володимир Полуянов

  Документ
  Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно скорочуються витрати на
 4. Тема Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 3

  Документ
  7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства 89
 5. Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди І передавальні пристрої

  Документ
  Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої.

Другие похожие документы..