Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Целью освоения дисциплины «Веб-приложения на Java» является подготовка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями в области технологий созда...полностью>>
'Документ'
the candidate of jurisprudence, the senior lecturer, the senior research assistant of Laboratory of examination of educational systems and legal regu...полностью>>
'Конкурс'
Каждый конкурс Е. Образцо­вой Отличается «звездным» со­ставом жюри, которому могут по­завидовать состязания, проходя­щие не только в России, но и за ...полностью>>
'Документ'
График заездов в 2011: 02 января, 24 января, 14 февраля, 07 марта, 21 марта, 04 апреля, 30 апреля, 30 мая, 13 июня, 27 июня, 11 июля, 25 июля, 08 авг...полностью>>

Методологічні принципи розгляду проблеми творчої інтелектуальної обдарованості

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методологічні принципи розгляду проблеми творчої інтелектуальної обдарованості.

Губенко О. В.,

провідний науковий співробітник

Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Творча інтелектуальна обдарованість учнів - це такий різновид обдарованості, проявом якої є створення суб'єктивно чи об'єктивно нових ідей в галузі науки, техніки, життя. Її можна уявити як сукупність рис, проявів, якостей, інтелектуальних умінь, дій та операцій, серед яких можна назвати: 1) пошук та формулювання пізнавальної проблеми; 2) пошук її розв'язання; 3) операції узагальнення (індукції), порівняння, аналізу; 4) акт встановлення зв'язку між різнорідними явищами; 5) вміння змінювати функції предметів та явищ, виявляти семантичну гнучкість мислення; 6) бісоціювання ідей; 7) абстрагування; 8) пошук аналогій та асоціацій; 9) подолання стереотипів мислення; 10) операція конкретизації (що передбачає інтегрування понять, дедукцію тощо); 11) оригінальність мислення; 12) продуктивність діяльності тощо.

Аналіз літератури дозволив зробити висновок, що серед названих проявів творчого мислення чи не найважливішими є семантична гнучкість мислення та бісоціативне мислення.

Семантична гнучкість мислення - це здатність виділити функцію об'єкта та запропонувати його нове використання, включити у нову систему зв'язків та відношень (Дункер К. [21, Трік Х.Є. [3]). Неважко показати, що на цій якості мислення ґрунтується багато зазначених вище інтелектуальних проявів (наприклад, подолання стереотипів, пошук проблем та інші).

Бісоціативне мислення — це такий різновид мислення, який пов'язаний з умінням поєднувати семантичні структури, які не мають між собою очевидної спільності (Кестлер А., Роменець В.А.) [З], і створювати на цій основі нові ідеї.

Запропонований погляд на деякі прояви інтелектуальної обдарованості, як нам здається, може бути використаний у рішенні практичних завдань психологічної науки, зокрема для визначення напрямів стимуляції та активізації творчої обдарованості, а також побудови відповідних методик (навчальних, корекційних та діагностичних).

Виходячи з цього, ми запропонували методику розвитку творчої інтелектуальної обдарованості, яка спрямована на її активізацію в багатьох проявах.

Як один із засобів розвитку творчої інтелектуальної обдарованості учнів нами була розроблена методика активізації евристичного мислення. Вона поєднувала розроблені нами та вже відомі інтелектуальні ігри і методи активізації мислення, зокрема розробки Заїки Є.В., Альтшуллера Г.С., Буша Г.Я., в єдину систему, побудовану за принципом поопераційного розвитку творчого мислення (див. схему 1).

Приклади інтелектуальних проявів

Приклади розвивальних ігор і методів активізації мислення

1. Операції узагальнення, порівняння, аналізу

1. Пошук спільності

2. Встановлення зв'язку між різнорідними

явищами

2. Виключення зайвого слова

3. Пошук єднальних ланок

3. Семантична гнучкість мислення

4. Способи використання речей

5. "Заміщення"

6. Зміна функцій

7. АРВЗ (прийом універсальності)

Зазначені інтелектуальні параметри використовувались нами також для діагностики рівня розвитку інтелектуальних здібностей, що дозволило створити єдиний комплекс діагностики, розвитку та корекції творчих інтелектуальних здібностей дітей старшого шкільного віку, який продемонстрував свою ефективність в процесі експериментальної роботи. Запропонована система, на нашу думку, є ефективним компонентом психологічного супроводу одного з напрямів шкільної реформи, який пов'язаний з перебудовою системи оцінювання та стимулювання навчальної діяльності за рахунок підсилення її креативних компонентів.

Література

1. Дункер К. Структура и динамика процессов решения задач // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В.Петухова. - М.: МГУ, 1981. - 460 с.

2. Трикс Х.Е. Основные направления зкспериментального изучения творчества

// Хрестоматия по общей психологи. Психология мышления. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.В. Петухова. - М.: МГУ, 1981. - 400 с.

3. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. Методологія. Методи. Програми. Процедури. - К.; Наукова думка. - 1999.

4. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.; Наука, 1975. - 250 с.

5. Wallas, G. (1926). The art of thought. New-York: Harcourt Brace.

6. Губенко О.В. Феномен інтуїції та інтелектуальна творчість. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 8. - с.9-12.

7. Солсо Роберт Л. Когнитивная психология. - М., 1996. - 598 с.

8. Налимов В.В. Спонтанность сознания. - М.: Прометей, 1989. - 284 с.

9. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. - М.: Прогресс, 1987 - 335с.

10. Роменець В.А. Психологія творчості. - К.: Вища школа, 1971. - 245 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тема „предмет, методологічні основи й головні етапи історії психології

  Документ
  1. Термін “психологія” давньогрецького походження. Він складений із двох слів: “псюхе” – душа і “логос” – знання або вивчення. Запропонований же був цей термін в Древній Греції, що зробила безцінний внесок у наше розуміння людського
 2. Теоретико-методологічні засади формування стратегії соціально-економічного розвитку міста

  Документ
  О. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми Теоретико-методологічні засади ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ соціально-економічного розвитку міста Батченко Л.
 3. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.
 4. Хііі международная научно-практическая конференция «Идеи академика Вернадского и научно-практические проблемы устойчивого развития регионов»

  Документ
  Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 9 від 04.07.2011 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях
 5. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти

Другие похожие документы..