Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Компания Rubbermaid широко известна как настоящий автомат по непрерывному освоению продукции: ежеднев­но с конвейеров заводов фирмы сходит новый вид т...полностью>>
'Документ'
Дидактика, как и вся педагогическая наука в целом, выполняет две функции: научно-теоретическую и конструктивно-техническую. Поэтому всю область дидак...полностью>>
'Документ'
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в зага...полностью>>
'Документ'
ООО «Росэкспертиза» является одной из ведущих национальных компаний, оказывающих услуги в областях аудита, бухгалтерского учета, управленческого, фин...полностью>>

Інструкція з питань діловодства у відділі освіти Зміївської райдержадміністрації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

17


Додаток

до наказу відділу освіти

від 03.01.12 № 7

ІНСТРУКЦІЯ

з питань діловодства у відділі освіти Зміївської райдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з питань діловодства у відділі освіти (далі - інструкція) регламентує загальний порядок роботи з документами у відділі освіти з моменту їх створення або надходження до передачі в архів.

1.2. Викладені в інструкції правила і рекомендації щодо порядку ведення діловодства у відділі освіти розроблені відповідно до положень Конституції України та законів України, що встановлюють порядок організації та діяльності органів виконавчої влади, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153, із змінами та доповненнями (далі – Примірна інструкція).

1.3. Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю службову документацію. Комп’ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів, Примірної інструкції і цієї інструкції.

Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, і діловодства за зверненнями громадян визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

1.4. Відповідальність за організацію діловодства несе начальник відділу освіти, який повинен здійснювати контроль за дотриманням строків, установлених для виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України.

1.5. Загальне керівництво за здійсненням централізованого діловодства здійснює головний спеціаліст відділу освіти, який в межах наданих йому прав зобов’язаний:

- вживати необхідних заходів до скорочення службового листування;

- не допускати вимагання від працівників відділу різних відомостей, звітів, зведень та інших не передбачених нормативно-правовими актами документів, яке не викликане необхідністю;

- забезпечувати регулярну перевірку стану діловодства.

1.6. Ведення загального діловодства відповідно до вимог державних стандартів, Примірної інструкції, цієї інструкції покладається на секретаря відділу освіти.

1.7. У разі звільнення працівника, а також у разі його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з інших причин усі неоформлені службові документи за вказівкою керівника передаються особі, що його заміщає.

1.8. Документація і листування ведеться державною мовою.

2. Документування управлінської діяльності

2.1. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових та магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів.

Підставою для створення документів в райдержадміністрації є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

2.2. Управлінська діяльність здійснюється шляхом видання розпорядчих документів.

Начальник відділу освіти в межах своїх повноважень видає накази, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу освіти, керівниками та працівниками навчальних закладів.

З метою здійснення управлінських функцій створюється конкретний комплекс документів, передбачений номенклатурою справ.

2.3. Розпорядчі документи, що надходять до відділу освіти від органів вищого рівня, у разі необхідності доводяться до навчальних закладів, що належать до сфери його управління.

Відділ освіти має право розсилати ксерокопії документів органів вищого рівня навчальним закладам, що належать до сфери його управління, разом із супровідним листом.

2.4. Документи, що видаються на підставі розпорядчих документів органів вищого рівня, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, номерів і заголовків.

2.5. Хід обговорення питань і рішення, що приймаються на засіданнях колегіальних органів, на зборах, нарадах, фіксуються в протоколах.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання.

Рішення колегії оформляються протоколами.

Рішення колегії доводяться до виконавців шляхом надсилання їм рішень.

2.6. Для сприяння здійсненню повноважень начальник відділу освіти утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, за підсумками розгляду питань на засіданнях яких приймаються рішення у формі, визначеній положеннями про ці органи.

Складання протоколу засідання таких органів, протоколів інших заходів, доручень за їх підсумками покладається на працівників, що готували і забезпечували їх проведення.

2.7. Відділ освіти під час здійснення оперативних зв’язків з навчальними закладами може надсилати листи.

Як правило, листи складаються у разі, коли неможливо або важко здійснити бездокументний обмін інформацією, дати усні роз’яснення, вказівки (особисті або по телефону), провести інструктування тощо.

2.8. Передача тексту документа може здійснюватися по телефону, телеграфу, телефаксу або електронною поштою.

3. Приймання, розгляд і реєстрація документів

3.1. Приймання документів

3.1.1.Усі документи, що надходять до відділу освіти, приймаються централізовано секретарем відділу освіти.

3.1.2. Секретарем відділу освіти розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис “особисто”.

У разі пошкодження конверта робиться відмітка у поштовому реєстрі.

Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа або коли у конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність номерів документів номерам на конверті.

3.1.3. Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

3.2. Попередній розгляд документів

3.2.1. Усі документи, що надійшли до відділу освіти, у тому числі й ті, що надійшли електронною поштою, підлягають обов’язковому попередньому розгляду.

Попередній розгляд документів здійснюється секретарем відділу освіти.

3.2.2. Метою попереднього розгляду документів є розподілення їх на ті, що потребують обов’язкового розгляду начальником відділу освіти або виконавцями відповідно до функціональних обов’язків, визначення необхідності реєстрації документів, а також відправлення термінової пошти виконавцям факсом.

3.2.3. Попередній розгляд документів повинен здійснюватись у день одержання або в перший робочий день у разі надходження їх у неробочий час. Доручення органів вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.

3.2.4.Після попереднього розгляду документи реєструються у журналі реєстрації вхідної документації.

3.2.5.Розглянуті, зареєстровані і відповідним чином підготовлені для подальшої роботи документи передаються начальнику відділу освіти для накладення резолюції, а в разі його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з інших причин – головному спеціалісту відділу освіти згідно з розподілом обов’язків.

3.2.6. Після повернення документів від керівництва секретар відділу освіти переносить резолюції в журнал реєстрації вхідної документації і того ж дня передають документи виконавцю.

Якщо в резолюції на документ вказано кілька виконавців і, в силу його терміновості, над документом повинні одночасно працювати кілька осіб, допускається виготовлення копій, головним виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою. На головного виконавця покладається відповідальність за повне і своєчасне виконання документа. Для виконання документа він має право скликати інших виконавців і координувати їх роботу.

3.2.7. Результати розгляду документів керівництвом фіксуються в резолюції. Резолюція повинна містити такі обов’язкові елементи: визначення конкретного виконавця (виконавців), що саме необхідно зробити для виконання, особистий підпис керівника, дату, реєстраційний індекс документа.

Як правило, на документі повинно бути не більше однієї резолюції. Наступні резолюції можливі лише тоді, коли є необхідність деталізувати порядок виконання документа.

Написання резолюції допускається на окремих аркушах.

3.3. Реєстрація документів

3.3.1. Реєстрація документа – це фіксування факту створення або надходження документа шляхом проставлення на ньому умовного позначення – реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ.

Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку (у тому числі електронного), контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації.

3.3.2. Реєстрація документів проводиться централізовано секретарем відділу освіти.

3.3.3. Реєстрації підлягають вхідні (у тому числі направлені в електронному вигляді електронною поштою на офіційну адресу відділу освіти), вихідні та внутрішні документи, за винятком документів оперативного характеру, які містять тимчасову інформацію.

3.3.4. Основним принципом реєстрації документів є однократність. Кожний документ реєструється лише один раз: вхідні – як правило, у день надходження, але не пізніше наступного дня, якщо документ надійшов у неробочий час, створювані – у день підписання або затвердження.

3.3.5. Реєстрація пропозицій, заяв, скарг громадян здійснюється окремо від службової кореспонденції працівником загального відділу.

3.3.6. Під час реєстрації документа надається умовне позначення – реєстраційний індекс, який складається з порядкового номера в межах групи документів, що реєструються, і доповнюється індексами за номенклатурою справ, питаннями діяльності, кореспондентами.

3.3.7. Реєстрація вихідних документів здійснюється в журналі.

4. Складання та оформлення службових документів

4.1. Складання документів

4.1.1. Для складання службових документів використовується папір форматів А3 (297 х 420 мм), А4 (210 х 297 мм) та А5 (148 х 210 мм).

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

4.1.2. Як правило, службові документи повинні оформлятися на бланках відділу освіти. Бланки повинні виготовлятися на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж площі) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) способом;

Бланки повинні виготовлятися друкарським або комп’ютерним способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору;

Бланки документів повинні мати такі поля:

ліве – 20 міліметрів;

верхнє – не менш як 10 міліметрів;

праве – не менш як 8 міліметрів;

нижнє – не менш як 25 міліметрів.

Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі службові довідки) і документи, створювані від імені кількох або більше організацій, оформляються не на бланках.

4.1.3. З метою прискорення виконання документів і правильного формування справ у діловодстві кожний документ повинен містити одне питання.

Винятком є складання протоколів, наказів, планів, звітів та узагальнюючих документів.

4.1.4. Текст документа повинен містити певну аргументовану інформацію, викладену стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно, без повторень і вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження.

Зміст документа має бути пов’язаний із змістом раніше виданих з даного питання документів.

4.1.5. Текст документа оформляється у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Суцільний складний текст документа містить граматично та логічно узгоджену інформацію про управлінські дії та використовується під час складання положень, листів, розпорядчих документів.

Як правило, тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. У першій зазначається підстава або обґрунтування для складання документа, у другій – висновки, пропозиції, рішення, розпорядження або прохання.

В окремих випадках текст документа може містити лише одну резолютивну частину, наприклад: наказ – розпорядчу частину без констатуючої, лист – прохання без пояснення.

Форма таблиці використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про кілька об’єктів за рядом ознак. Табличні тексти використовуються в планових, звітно-статистичних, фінансових, бухгалтерських, організаційно-розпорядчих та інших документах.

Форма анкети використовується у разі викладення цифрової або словесної інформації про один об’єкт за певним обсягом ознак. Анкетні тексти використовуються в організаційно-розпорядчих документах, документах із матеріально-технічного постачання і збуту, фінансових документах.

У таблицях і анкетах, призначених для оброблення ПК, об’єкти, ознаки та їх показники у разі потреби кодуються.

   1. Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документів покладається на керівників структурних підрозділів відділу освіти, які готують документ.

Відповідальність за зміст, рівень підготовки та належне оформлення документа, що візується кількома особами, несуть однаковою мірою всі ці посадові особи.

4.2. Оформлення документів

4.2.1. Службовий документ, що складається у відділі освіти, повинен мати обов’язкові реквізити і стабільний порядок їх розміщення.

Найменування установи,

назва виду документа (не зазначається на листах),

дата,

індекс,

заголовок до тексту,

текст,

підпис,

візи,

позначки про виконання документа і направлення його до справи.

Нормативно-правові акти відділу освіти, які згідно з чинним законодавством підлягають реєстрації в районному управлінні юстиції, повинні мати у верхньому правому кутку після номера акта чи грифа затвердження вільне місце (6 х 10) для запису про державну реєстрацію.

4.2.2. Назва виду документа (наказ) зазначається на бланку друкарським або машинописним способом і повинна відповідати компетенції відділу освіти, змісту управлінської діяльності.

4.2.3. Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа. Він повинен бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту.

Заголовок повинен граматично узгоджуватися з назвою документа, формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання “про що?”, “чого?”. Наприклад “Про порядок....”, “Про введення...” тощо.

Якщо у документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим.

У разі складання документа на основі уніфікованої форми постійна частина заголовка, що входить у назву форми, доповнюється змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.

Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка.

Заголовки не складаються до текстів телефонограм, телеграм і повідомлень.

4.3. Датування документів

4.3.1. Усі службові документи підлягають датуванню.

Датою документа є дата його підписання, для документа, що приймається колегіальним органом, – дата його прийняття, для документа, що затверджується, - дата затвердження.

4.3.2. Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що є в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати проставляються трьома парами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад, 13 травня 2004 року слід писати: 13.05.04.

Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею проставляється 0. Наприклад: 2 червня 2004 року слід писати: 02.06.04. У текстах нормативно-правових актів і документів , що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 15 травня 2004 року.

4.3.3. Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, у момент підписання або затвердження.

4.3.4. Обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням і виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа та направлення його до справи).

4.3.5. Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису ліворуч. Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі.

4.4. Індексація документів

4.4.1. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень - індексів, які надаються документам під час реєстрації і вказують на місце складання, виконання та зберігання документів.

Відповідно до завдань пошуку індексація документів може доповнюватись індексами за номенклатурою справ.

4.4.2. Індекс вхідного документа при його реєстрації складається з номера кореспондента і порядкового номера реєстрації вхідних документів з початку року. Після надходження документа цей індекс доповнюється індексом справи за номенклатурою.

4.4.3. Індекс вихідного ініціативного документа складається з індексу справи згідно з номенклатурою і порядкового номера реєстрації вихідних документів із початку року.

4.4.4. Індекс вихідного документа – відповіді складається з індексу справи згідно з номенклатурою і порядкового номера реєстрації вихідних документів.

4.4.5. Індекс справи складається з номера структурного підрозділу і номера справи згідно з номенклатурою справ.

4.4.6. Винятком є індекси розпорядчих документів (наказів з основної діяльності та з особового складу), протоколів, а в окремих випадках – пропозицій, заяв і скарг громадян. Індексами розпорядчих документів і протоколів є їх реєстраційні номери, які присвоюються самостійно в межах кожного виду документа з початку року.

4.5. Погодження документів

4.5.1. У разі потреби в оцінці доцільності документа, його обґрунтованості та встановленні відповідності законодавству здійснюється погодження проекту документа.

Погодження може здійснюватись як у відділі освіти (із структурними підрозділами, посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті документа), - внутрішнє, так і за її межами – зовнішнє.

Зовнішнє погодження проектів зазначених документів проводиться не пізніше ніж у 3-денний строк після отримання відповідним органом проекту, надісланого для розгляду.

4.5.4. Зовнішнє погодження проектів документів оформляється відповідним грифом. Гриф погодження ставиться нижче підпису на лицьовому боці останнього аркуша проекту документа і включає в себе слово “Погоджено”, найменування посади особи, з якою погоджується проект документа (включаючи найменування установи), особистий підпис, ініціали, прізвище та дату погодження, наприклад:

Погоджено

Начальник начальник

Головного управління освіти і науки

Харківської облдержадміністрації

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата

4.6. Засвідчення документів

4.6.1. Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки.

4.6.2. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повне, якщо документ надрукований не на бланку, скорочене – на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів і прізвища.

4.6.3. Підписується два примірники документа. При надсиланні службового документа одночасно кільком організаціям вищого рівня керівник підписує всі екземпляри документа.

4.6.4. При направленні службового документа одночасно кільком організаціям, що належать до сфери управління відділу освіти, підписується тільки оригінал, який залишається у справі, а на місця розсилають засвідчені секретарем примірники.

4.6.5. Документи підписуються, як правило, однією особою. Два і більше підписів проставляється в тому випадку, коли за зміст документа несуть відповідальність кілька осіб (акти, фінансові документи тощо). При цьому їх підписи розміщуються один під іншим у послідовності відповідно до посади.

Наприклад:

Начальник відділу освіти (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (Підпис) (Ініціали, прізвище)

4.6.6. При підписанні документів, складених колегіальними органами, підписи розміщуються за розподілом обов’язків у складі цих органів. Посади осіб, що склали документ, не вказуються.

Наприклад:

Голова комісії (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Секретар комісії (Підпис) (Ініціали, прізвище)

4.6.7. Якщо посадова особа, підпис якої зазначений на проекті документа, відсутня, то документ підписує особа, яка виконує її обв’язки. При цьому обов’язково зазначається посада особи, яка підписала документ, і її прізвище (виправлення вносяться чорнилом або машинописним способом, наприклад: “в.о.”).

Не допускається підписання документа з прийменником “за” або проставленням косої риски перед найменуванням посади.

4.6.8. Затвердження документа здійснюється за допомогою грифа “ЗАТВЕРДЖЕНО” або шляхом видання розпорядчого документа. Нормативно-правові акти (положення, інструкції тощо) повинні затверджуватися відповідним розпорядчим документом.

4.6.9. Гриф затвердження складається з таких елементів: слово “Затверджую”, найменування посади, підпис, ініціали, прізвище особи, яка затвердила документ, дата затвердження, наприклад:

Затверджую

Начальник відділу освіти

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата

4.6.10. Під час затвердження документа розпорядчим документом на документі зазначається гриф за такою формою

Затверджено

наказом відділу освіти

від 20.05.04 № 104

4.6.11. Гриф затвердження розміщується у правому верхньому кутку першого аркуша документа.

4.6.12. Документи, які потребують особливого посвідчення їх дійсності, скріпляються печаткою.

Гербова печатка ставиться на таких документах: фінансових документах, трудових книжках, титульних списках, статутах (положеннях), договорах, свідоцтвах, дорученнях, довіреностях на одержання товарно-матеріальних цінностей, посвідченнях про відрядження, листах гарантійних, штатних розписах, актах, поданнях і клопотаннях (про нагородження орденами і медалями).

Печатка без державного герба ставиться на копіях документів, що надсилаються, і на розмножених примірниках розпорядчих документів у разі розсилання.

Печатку треба проставляти таким чином, щоб вона захоплювала останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.

4.6.13. Відповідальність за збереження і правильне використання печаток покладається на :

- начальника відділу освіти - за гербову печатку;

- секретаря–за негербову печатку: “Канцелярія”.

4.7. Адресування документів

4.7.1. Документи адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній особі. У разі адресування документа установі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи їх найменування подаються у називному відмінку, наприклад:

Головне управління освіти і науки

Харківської облдержадміністрації

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування установи зазначається в називному відмінку, а посада і прізвище адресата – у давальному, наприклад:

Міністерство охорони здоров’я України

Головне лікувальне управління

Головному спеціалісту

(Прізвище, ініціали)

У разі адресування документа керівнику установи або його заступнику найменування установи входить до складу найменування посади адресата, наприклад:

Державний комітет архівів України

(Прізвище, ініціали)

У разі потреби в реквізиті “Адресат” можуть зазначатися почесне звання та вчений ступінь.

Якщо документ адресується багатьом однорідним організаціям, адресата необхідно зазначати узагальнено, наприклад:

Керівникам навчальних закладів

Документ не повинен мати більше чотирьох адресатів. Слово “копія” перед зазначенням другого, третього, четвертого адресатів не ставиться.

4.7.2. До реквізиту “Адресат” може входити адреса. Порядок і форма запису, відомостей про адресу установи повинні відповідати правилам користування поштовим зв’язком.

Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам, наприклад:

Редакція журналу “Архіви України”

252110, МСП, Київ-110,

вул. Солом’янська, 24

У разі надсилання документа громадянину спочатку зазначається прізвище та ініціали одержувача, а потім поштова адреса, наприклад:

(Прізвище, ініціали)

вул. Дерев’янка, 16, кв. 4

м. Харків-60, 310060

4.8. Відмітки про проходження та виконання документів

4.8.1. Під час проходження документів обов’язково робляться такі помітки:

про надходження (реєстрацію) документа – на нижньому правому полі першого аркуша документа штампом (дата надходження документа, індекс документа);

про взяття документа на контроль – на резолюції голови райдержадміністрації позначається слово “Контроль” або літера “К”,

про виконання документа – на аркуші з резолюцією начальника коротка довідка про виконання, якщо немає документа про виконання, дата і підпис виконавця;

про направлення його до справи – на нижньому лівому полі першого аркуша документа слова “До справи” і номер справи, в якій документ буде зберігатися, дата направлення документа до справи

Наприклад:

Питання вирішено позитивно

у телефонній розмові 07.07.04

Підпис

До справи № 07/24 07.07.04

Відмітка “До справи” свідчить про те, що робота над документом закінчена.

4.8.2. Кожний документ повинен мати відмітку про безпосереднього виконавця, що складається з його прізвища і номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому боці останнього аркуша документа, наприклад:

Сидоров, 705-21-68

4.9. Оформлення копій документів

4.9.1. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу начальника. Засвідчуються копії лише тих документів, що створюються у відділі освіти.

Під час вирішення питань, які стосуються прийому громадян на роботу, навчання, засвідчення їх трудових, житлових та інших прав, а також під час формування особових справ працівників може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).

4.9.2. Копія документа виготовляється засобами оперативної поліграфії, машинописним або рукописним способом. Під час виготовлення копії рукописним і машинописним способом текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчується підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу.

Відмітка “Копія” зазначається у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа.

Напис про засвідчення документа складається із слова “Згідно”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту “Підпис”, наприклад:

Згідно

Начальник відділу освіти (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата

М.П.

4.9.3. На копіях вихідних документів, що залишаються у справах, текст бланків не відтворюється, зазначається лише дата підписання документа та
його реєстраційний індекс, посада особи, яка засвідчила копію, її підпис і дата засвідчення, наприклад:

Дата, індекс

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник відділу (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Згідно

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації (Підпис) (Ініціали, прізвище)

Дата

На копіях вихідних документів мають бути візи посадових осіб, з якими вони погоджені, і візи виконавців. Копія документа повинна мати всі виправлення, зроблені в оригіналі.

  1. Оформлення додатків до документів

4.10.1. Додатки доповнюють, пояснюють окремі питання документа або документ у цілому. Про наявність додатків зазначається в тексті або після тексту документа перед підписом. Назва додатка у тексті документа повинна відповідати назві самого додатка.

4.10.2. Додатки до документів можуть бути трьох видів:

- додатки, що затверджуються або вводяться в дію розпорядчими документами (додатки до розпорядчих документів);

- додатки, що пояснюють або доповнюють зміст основного документа;

- додатки, що є самостійними документами і надсилаються із супровідним листом.

Додатки повинні оформлятися на стандартних аркушах і мати всі необхідні для конкретного виду документа реквізити.

У розпорядчому документі відомості про наявність додатків зазначається у тексті, наприклад:

“Затвердити план-графік підвищення кваліфікації державних службовців у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2004 рік (додається)”.

Додатки до розпорядчого документа повинні мати відмітку з посиланням на цей розпорядчий документ, його дату і номер. Відмітка робиться на верхньому правому полі першого аркуша додатка, наприклад:

Додаток

до наказу відділу освіти

від 02.011.04 № 677

У разі наявності кількох додатків, на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак № перед цифровим позначенням не ставиться.

Додатки до розпорядчих документів візуються розробниками цих додатків на лицьовій стороні останнього аркуша додатка.

Відомості про наявність додатків до планів, звітів, протоколів, листів тощо оформляються у такому порядку:

якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим.,

якщо документ має додатки, повна назва яких не наводиться у тексті, то їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку та кількості їх примірників, наприклад:

Додатки:

1. Довідка про виконання плану робіт на ІІІ квартал 2004 року, на 5 арк. у 1 прим.

2. Графік погашення заборгованості із заробітної плати на ІУ квартал 2004 року на 3 арк. у 1 прим.

Якщо до документа додається інший документ, що має додатки, то відмітка про наявність додатка оформляється таким чином:

Додаток:

Висновок санітарно-епідеміологічної комісії

29.08.04 № 9 і додаток до нього, всього на 15 арк. у 2 прим.

Якщо додатки зброшуровані (книги, журнали), кількість аркушів не зазначається;

при великій кількості додатків на них складається опис, а в самому документі після тексту зазначається:

Додаток: відповідно до опису на ___ арк.

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними у документі адресами, відмітка про наявність документа оформляють за формою:

Додаток на 3 арк. у 1 прим. на першу адресу.

4.11. Підготовка та оформлення документів до засідань колегіальних органів

4.11.1. Засідання колегіальних органів проводяться згідно з положеннями про ці органи, відповідно до затверджених планів їх роботи та в міру потреби.

У плані роботи колегіального органу зазначається зміст питань, дата розгляду, прізвище доповідача та найменування структурного підрозділу, який готує документи для розгляду колегіальним органом, термін подання документів.

Керівники структурних підрозділів завчасно подають для включення до плану роботи колегіального органу перелік питань, які вони вважають за необхідне розглянути на його засіданні.

4.11.2. Документи з питань, що вносяться на розгляд колегіального органу, повинні подаватися не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

4.11.3. На розгляд колегії відділу освіти подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

проект рішення колегії;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного;

список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

список осіб, запрошених на засідання колегії;

проект рішення або доручення начальника відділу освіти з питання, що розглядається на засіданні колегії.

4.11.4. Про кожне засідання колегіального органу складається протокол, який оформляється відповідно до правил.

Документи, підготовлені на розгляд колегії, а також один примірник їх копій зберігаються з кожного засідання окремо.

4.11.5. У разі проведення закритого засідання колегіального органу (закритого обговорення окремих питань) підготовка документів здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

4.11.6. Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів несе головний спеціаліст відділу освіти і керівники підрозділів, які готують питання на розгляд колегіальних органів.

4.11.7. Особи, які одержали проекти рішення та інші документи, до засідання колегіального органу уважно їх вивчають і в разі потреби чітко формулюють свої зауваження та пропозиції.

4.11.8. Рішення, прийняті на засіданні колегіального органу з доповненнями і зауваженнями, протягом двох днів доопрацьовуються структурним підрозділом, який готував проект рішення (якщо головою колегіального органу не встановлено інший термін).

Контроль за виконанням даного пункту здійснює головний спеціаліст відділу освіти.

Після засідання колегіального органу прийняті рішення передаються на підпис головуючому на засіданні.

5. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів

5.1. Вихідні документи, обробляються і надсилаються централізовано в день їх одержання.

Не допускається надсилання або передача документів без їх реєстрації.

5.2. Під час приймання від виконавців вихідних документів обов’язково перевіряється:

правильність оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів, правильність зазначення адреси;

наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього;

наявність віз на копії документа, що залишається у справах установи;

наявність на документі відмітки про додатки;

відповідність кількості примірників кількості адресатів.

Під час оформлення звернень і відповідей, адресованих органам вищого рівня та їх посадовим особам:

- обов’язково зазначається заголовок до тексту документа (короткий виклад змісту документа);

- використовуються в нумерації вихідного документа тільки арабські цифри, літери кирилиці та розділові знаки (тире, крапка, коса лінія);

- залишається вільним нижнє поле завширшки 2 см першої сторінки документа для нанесення штрих-коду під час реєстрації вхідної кореспонденції;

- реквізити, що наносяться від руки, заповнюються чітко і темним чорнилом;

- точно зазначається кількість сторінок, додатків і вживається чітка нумерація сторінок документа та додатків;

під час оформлення відповідей:

- обов’язково посилаються на дату та повний номер (пункти, підпункти) вхідного документа (реквізити вихідного документа з Кабінету Міністрів України), а не на документ, на який його надано.

5.3. Документи, що надсилаються одночасно одному й тому ж адресату, вкладаються в один конверт.

5.4. У разі надсилання кореспонденції до інших міст, крім найменування установи, посади та прізвища адресата, слід зазначати точну адресу (поштовий індекс, область, район, місто, вулицю, номер будинку).

5.5. В журналі зазначаються номер вихідного документа, дата реєстрації, заголовок (короткий зміст) документа і номер справи, в якій буде зберігатись його копія.

5.6. Оригінали розпоряджень, планів, протоколів тощо, які складені відділом освіти, залишаються у справах відділу освіти. В інші установи надсилаються їх завірені копії.

5.7. Документи, які передаються адресатові за допомогою факсу, підлягають обов’язковій реєстрації.

6. Організація контролю за виконанням документів

6.1. Завдання і порядок контролю за виконанням документів

6.1.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

6.1.2. Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання .

Обов’язково контролюється виконання: законів України, постанов Верховної Ради України, указів, розпоряджень і доручень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, запитів і звернень народних депутатів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації.

6.1.3. Відповідальність за виконання документа несуть особи, зазначені у розпорядчому документі (розпорядженні тощо), резолюції керівника, і безпосередні виконавці. У разі коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання (скликання) є працівник, який в резолюції зазначений першим.

6.1.4. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, здійснює перший заступник або заступник голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

6.1.5. Контроль за проходженням документів у апараті районної державної адміністрації і повернення їх до загального відділу покладається на начальника загального відділу.

6.2. Строки виконання документів

6.2.1. Документи можуть бути із зазначенням і без зазначення строку виконання. Строки виконання можуть бути вказані у самому документі або встановлені актами законодавства.

6.2.2. Документи без зазначення строку виконання повинні бути виконані не пізніш як за 30 календарних днів, а документи з позначкою “терміново” – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. У цьому разі для підготовки доручення до документа надається один день.

6.2.3. Начальник відділу освіти (особисто), у разі його відсутності головний спеціаліст відділу освіти встановлює строки виконання документів підчас їх попереднього розгляду.

6.2.4. Строк виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі її відсутності – посадової особи, яка її заміщає. У разі потреби строк може бути продовжено за обгрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніш як за три робочі дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначення строку – до закінчення 30-денного строку від дати його одержання.

6.3. Здійснення контролю за виконанням документів

6.3.1. Контроль за виконанням документів включає такі види робіт:

постановку документів на контроль, формування картотеки контрольованих документів;

перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;

попередні перевірки і регулювання ходу виконання;

облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів;

зняття документів з контролю.

6.3.2. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені і кореспонденту дано відповідь по суті.

6.3.3. Після виконання документ знімається з контролю. Зняти документ з контролю може тільки та особа, яка поставила його на контроль. При цьому на документі і РКК робиться помітка про зняття з контролю. Дані про виконання документа і зняття його з контролю вносяться до РКК Системи відділом контролю апарату райдержадміністрації .

7. Складання номенклатур і формування справ

7.1. Складання номенклатур справ

7.1.1. Номенклатура справ – це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві відділу освіти, оформлений у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

7.1.2. Номенклатура справ є обов’язковим документом, який складається для створення єдиної (централізованої) системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.

7.1.3. Номенклатура справ складається на підставі вивчення документів з усіх питань його діяльності.

7.1.4. Після виконання документів вони групуються у справи, яким надаються найменування (заголовки), що в стислій узагальненій формі відтворюють склад і зміст документів у справах. Основною частиною заголовка справи є виклад питання, з якого вона заводиться.

7.1.5. Кожна справа, включена до номенклатури справ, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справи структурного підрозділу складається з індексу структурного підрозділу та порядкового номера в межах підрозділу. У разі наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі із зазначенням: т.1, т.2 тощо.

7.1.6. У кінці діловодного року номенклатура справ обов’язково закривається підсумковим записом, в якому зазначається кількість і категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплює своїм підписом особа, відповідальна за діловодство.

7.1.7. До номенклатури справ включаються найменування справ, що відображають всі документовані ділянки роботи відділу освіти.

До номенклатури справ включаються не закінчені діловодством справи, що надійшли від інших установ для їх продовження, у тому числі довідкові та контрольні картотеки, номенклатури справ. Справи з питань, вирішення яких триває більше одного року (перехідні справи), вносяться до номенклатури справ кожного року протягом всього терміну їх вирішення.

7.1.8. До номенклатури справ не включаються друковані видання, брошури, довідники, бюлетені, реферативні журнали, тощо.

7.2. Формування справ

7.2.1. Формування справ – це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ.

7.2.2. Під час формування справ слід дотримуватися таких правил:

групувати у справи тільки оригінали (у разі їх відсутності – засвідчені в установленому порядку копії) правильно оформлених і виконаних документів, не допускати включення до справ чорнових, особистих, дуплетних документів, документів, що підлягають поверненню, і розмножених копій;

групувати у справи документи одного діловодного року (за винятком особових, перехідних справ). Особові справи формуються протягом усього часу роботи особи в райдержадміністрації;

групувати у справи окремо документи постійного і тимчасового строків зберігання.

Як виняток, документи постійного і тимчасового строків зберігання, пов’язані з вирішенням одного питання, можуть групуватися протягом діловодного року в одну справу. Після закінчення діловодного року або перед передачею справи в архів райдержадміністрації документи повинні бути розкладені за окремими справами згідно з номенклатурою:

в одній справі документи постійного, в іншій – документи тимчасового терміну зберігання;

включати до справи документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс, спочатку ініціативний документ, а потім всі інші в логічній послідовності.

Якщо документи за своїм змістом і строком зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, заводиться нова справа з обов’язковим внесенням її найменування та строку зберігання в діючу номенклатуру справ;

справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки).

7.2.3. Документи всередині справи групуються у хронологічному чи логічному порядку або у їх поєднанні.

7.2.4. Розпорядчі документи разом з додатками групуються у справи за їх характером і хронологією.

Статути, положення, інструкції та інші документи, затверджені розпорядчими документами, є додатками до них і розміщуються разом із зазначеними документами. Якщо вони затверджені як самостійні документи, то їх групують в окремі справи.

Накази з основної діяльності, кадрові, про відрядження групуються в окремі справи.

7.2.5. Затверджені плани, звіти, кошториси групуються у справах окремо від проектів цих документів.

7.2.6. Листування групується за змістом і кореспондентським принципом і систематизується у хронологічній послідовності: документ – відповідь йде за документом-запитом.

7.2.7. Документи в особових справах групуються у хронологічному порядку в міру їх надходження: внутрішній опис документів, включених до справи; заява про прийняття на роботу; направлення або подання; особовий листок обліку кадрів; автобіографія, документи про освіту, витяги з наказів про призначення, переведення, звільнення; доповнення до особового листка обліку кадрів; доповнення до особового листка про заохочення; довідки та інші документи.

Довідки з місця проживання, медичні довідки про стан здоров’я та інші аналогічні документи групуються в окремі справи тимчасового зберігання і до особових справ не включаються.

Копії наказів про стягнення, заохочення, зміну прізвища тощо до особової справи не включаються у зв’язку із внесенням відомостей про це у доповнення до особового листка обліку кадрів.

7.2.8. Особові рахунки працівників та інші подібні документи систематизуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку.

7.3. Оперативне зберігання документів

7.3.1. Документи з часу створення (надходження) і до передачі їх в архівний відділ зберігаються за місцем їх формування у справах.

З метою підвищення оперативності розшуку документів справи розміщуються відповідно до номенклатури справ. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси за номенклатурою.

7.3.2. При зберіганні справ у структурних підрозділах схоронність документів і справ забезпечується керівниками структурних підрозділів.

7.3.3. З метою забезпечення схоронності документів справи повинні зберігатися у робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.

7.3.4. Видача справ у тимчасове користування стороннім установам здійснюється з дозволу начальника відділу освіти. На видану справу заводиться карта-замінник справи, у якій зазначається структурний підрозділ, номер справи, дата її видачі, кому справа видана, дата її повернення. Передбачаються графи для підписів в одержанні і прийомі справи.

7.3.5. Вилучення документа із справи постійного строку зберігання забороняється. У виняткових випадках вилучення документа допускається з дозволу начальника з обов’язковим залишенням у справі завіреної копії документа.

8. Підготовка справ до зберігання та використання

8.1. Закінчені діловодством справи постійного і тривалого (понад 10 років) строків зберігання повинні здаватися до архівного відділу райдержадміністрації для наступного зберігання та використання.

8.2. Підготовка документів до передачі до архівного відділу забезпечується відповідними структурними підрозділами.

8.3. Документи тимчасового строку зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не провадиться.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації довести до відома працівників під розпис. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

  Документ
  Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення обов’язків працівників відділу освіти та його служб
 2. Томаківська районна державна адміністрація

  Документ
  Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.
 3. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки наказ (4)

  Документ
  Відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.
 4. Здійснювався постійний контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, протокольних доручень та окремих розпоряджень голови райдержадміністрації

  Документ
  Відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації: здійснювався постійний контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, протокольних доручень та окремих розпоряджень голови райдержадміністрації.
 5. Інформація про роботу управління праці та соціального захисту населення Козівської райдержадміністрації за І квартал 2011 року

  Документ
  У І кварталі 2011 року діяльність управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації була спрямована на виконання завдань, передбачених у планах роботи управління, а також визначених розпорядженнями та дорученнями

Другие похожие документы..