Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 янв...полностью>>
'Документ'
Достижения научно-технического прогресса, развитие современных информационных технологии, средств связи и коммуникаций открыли новые пути более эффек...полностью>>
'Исследование'
Опубликовано: Криминалистическое исследование письма: учебное пособие / А.А.Кузнецов, А.Р.Сысенко, К.В.Бугаев, Д.В.Муленков. – Омск: Омская академия ...полностью>>
'Документ'
Подготовка для Российских Вооруженных Сил нового по­коления стрелковых снайперских кадров, овладевших основ­ными навыками и понятиями стрельбы из пне...полностью>>

В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»

ВИПУСК 2/2011

За заг. ред. В.К. Присяжнюка,

В.Д. Бакуменка

Заснований у 2004 році

КИЇВ – 2011

УДК (351+352+353+354)(477)(06)

Наукове фахове видання України з державного управління.

Засновник: Академія муніципального управління.

Реєстраційне свідоцтво серії КВ №8846 від 9 червня 2004 року.

Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління

Протокол №3 від 23 лютого 2011 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегіїВ.Д.Бакуменко, д.держ.упр., професор;

члени редакційної колегії:

М.М.Білинська, д.держ.упр., професор;

О.І.Васильєва, д.держ.упр., доцент;

В.Є.Воротін, д.держ.упр., професор;

Т.В.Іванова, к.е.н., професор;

М.Х.Корецький, д.держ.упр., професор;

Т.О.Лукіна, д.держ.упр., професор;

С.В.Майборода, д.держ.упр., професор;

В.І.Тимцуник, д.держ.упр., доцент.

Рецензенти: Кравченко С.О., д.держ.упр.;

Іваницька О.М., д.держ.упр.

Збірник висвітлює результати досліджень науковців і практиків щодо різних аспектів державного управління та місцевого самоврядування.

Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Адреса редколегії: 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі,33, к. 214, к. 316.

Контактні телефони: +38 (044) 529-00-23 (внутр. 1157,1206),

+38 (044) 529-05-16(факс).

© Академія муніципального

управління, 2011


ЗМІСТ

Передмова… 6

РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 7

Бакуменко В.Д. Статистика та тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007-2010 роках 7

Борисевич С.О.Теоретичні концепції «держави добробуту» 15

Васильєва О.І., Вишневський А.В. Напрями реалізації державної

політики щодо формування і розвитку вищого корпусу державної

служби 24

Тимцуник В.І., Бєлова О.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством 31

Турчинов А. Кадровая безопасность России: постановка

проблемы 39

Барило О.Г., Потеряйко С.П., Тищенко В.О. Оцінювання

ефективності організації державного управління у надзвичайних

ситуаціях 56

Бєлкін Л.М. Актуальні проблеми державного регулювання

цивільно-правових відносини щодо організації харчування

учнів загальноосвітніх шкіл 61

Бондарчук Н.В. Концепція державної політики розвитку

інноваційного потенціалу регіонів на основі антикризового

управління 68

Бронікова С.А. Механізм як наукова метафора 75

Васильєва Н.В. Китай: формування інноваційної системи розвитку держави 82

Горник В.Г. Вплив глобалізації на модифікацію чинників конкурентоспроможності держави 88

Карпенко О.В. Удосконалення окремих дефініцій термінологічно-категоріального апарату державного управління бібліотечної

справи 95

Кондрашова М.В. Створення й реалізація інновацій в

промисловому підприємництві 104

Піддубна Л.П. Система державного управління та система документаційного забезпечення управління: взаємозв’язок, взаємообумовленість взаємозалежність (Частина ІІ. Від реформ

Петра І до наших днів) 113

Поживілова О.В. Реформування системи охорони здоров’я України

на засадах загальної практики-сімейної медицини (до проблеми

наукового забезпечення державного управління розвитком системи охорони здоров’я) 119

Руденко О.М. Теоретико-методологічні засади дослідження

суспільної стабільності та напрями її забезпечення в державному управлінні 125

Чала Н.Д. Міжмуніципальне співробітництво як механізм розвитку внутрішнього потенціалу економічного зростання країни……………..137

Шевченко Н.О. Особливості державного регулювання аграрного

сектора економіки в країнах ЄС 143

Шпачук В.В. Сутність, визначення та засади здійснення

антикризового управління банківською системою,

державноуправлінський аспект 152

Акимов О.В. Стратегічні напрями державного регулювання

розвитку транспортної системи 159

Василець О.М. Питання взаємодії і розділення релігійної та

світської освіти: вітчизняна та західноєвропейська практика 168

Воробйова І.М. Іпотечне кредитування в умовах фінансової

кризи 174

Гагаріна С.Г. Актуальні напрями розвитку наукового потенціалу державного управління України 185

Гура С.В. Принципи формування механізмів державного

управління ресурсним забезпеченням регіону в контексті

державної політики 192

Денисенко О.П. державна політика розвитку венчурного

інвестування: зарубіжний досвід 199

Дончик Н.П. Принципи міжрівневої взаємодії у системі

державного управління …. 206

Карамишева Л.Є. Соціальне страхування як складова соціальної

політики держави 221

Кисель Л.Н. Украинская модель негосударственного пенсионного обеспечения 230

Ковальський М.Р. Актуальні напрями удосконалення механізму державного регулювання земельних ресурсів 234

Козак В.І. Феномен корупції: науковий погляд на реальний стан

в Україні …. 243

Козловська О.С. Інформаційні технології в організації

інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління 256

Кормілецький О.М. Конституційне та нормативно-правове

закріплення прав громадян на доступ до інформації в системі

державного управління 262

Крамаренко Л.В. Соціальний захист населення в країнах

Європейського Союзу (на прикладі категорії «багатодітні сім’ї») 269

Кулеба О.В. Соціально-політична мотивація як умова громадської активності у побудові іміджу держави 277

Пивоваров К.В. Історичні аспекти світових тенденцій розвитку

житлового будівництва 284

Синиця М.І. Розкриття змісту поняття «технологізація державного управління»…. 290

Тихонович В.В. Аналіз та перспективні напрямки державного

управління в сфері двостороннього економічного співробітництва 300

Тихонюк С.А. Конфлікт: еволюція поняття від філософії

до державного управління 306

Ткачук Р.Л. Роль трудових ресурсів на етапі державотворення 317

РОЗДІЛ ІІ. РЕГІОНАЛЬНЕ ТА МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ 326

Оболенський О.Ю., Королюк Ю.Г. Науково-прикладні засади дослідження проблемного поля регіонального управління 326

Орлатий М.К., Балдинюк В.М. Удосконалення системи

самоуправління сільськими територіями липовецького району

вінницької області 336

Олійченко І.М. Дослідження інформаційних потоків обласної

державної адміністрації 349

ІвановаТ.В. Роль органів місцевого самоврядування у сфері

реалізації екологічної політики 355

Третьяков І.М. Методичні засади формування бюджетних

видатків на утримання вулично-шляхової мережі м. Києва 362

Марковський С.С. Фонди регіонального розвитку як механізм фінансового забезпечення реалізації державної регіональної

політики 370

Пінчук С.А. Механізм забезпечення безпосереднього впливу

громадян на муніципальне управління 378

Чурсін В.П. Форми забезпечення відповідальності органів

місцевого самоврядування 384

ПЕРЕДМОВА

Черговий 2/2011 випуск Наукового вісника Академії муніципального управління (серія «Управління»), який є фаховим виданням у галузі науки «Державне управління», присвячений широкому спектру актуальних питань державного та регіонального управління і місцевого самоврядування як в Україні, так і за рубежем. Більшість статей в ньому представлено докторантами, аспірантами та здобувачами.

Наукове видання зорієнтовано, насамперед, на наукові спеціальності 25.00.02 – «механізми державного управління» та 25.00.04 – «місцеве самоврядування» галузі науки «Державне управління», що найбільше відображає напрями освітньої та наукової діяльності його засновника.

У виданні отримали розвиток дослідження з сучасних проблем державного управління та місцевого самоврядування, зокрема: напрями державного впливу на інноваційно-інвестиційну складову економічного розвитку; розвиток інноваційних ідей в теорії державного управління; державно-управлінські механізми забезпечення роботи зі зверненнями громадян до Уряду; аксіологічний підхід до концептуалізації парадигми суспільної стабільності в державному управлінні; інформаційний підхід у дослідженнях ефективності функціонування системи державного управління; чинники впливу на розвиток соціального захисту населення на рівні держави; процеси формування органів управління державою та її адміністративно-територіальними одиницями та інші.

Даний збірник оформлено відповідно до вимог ВАК України. Для кожної статті наведено анотації на трьох мовах (українській, російській та англійській), зазначено рецензеGнтів.

Зміст збірника виставлено на WEB-сайті Академії муніципального управління: www.amu.kiev.ua.

РОЗДІЛ І

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 351: 002.8 Бакуменко В.Д.,

проректор з наукової роботи Академії муніципального

управління, д.держ.упр., професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Почесний доктор НАДУ при Президентові України

СТАТИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ У ГАЛУЗІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 2007 - 2010 РОКАХ.

Представлені статистика та динаміка й виявлені тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007 - 2010 роках.

Представлены статистика и динамика и выявлены тенденции защит диссертаций в области науки государственного управления в 2007 - 2010 годах.

Presented statistics and dynamics of current trends and protection of the theses in the science of public administration in 2007 - 2009 years.

Постановка проблеми. На кінець 2010 року кількість захищених дисертацій у галузі науки державного управління перевищила 900 робіт. У зв’язку з цим, заслуговує на увагу з’ясування статистики таких досліджень та виявлення тенденцій, притаманних ним, з урахуванням даних за цей рік.

Мета даного дослідження полягає в аналізі статистики та тенденцій захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007-2010 роках.

Аналіз наукового доробку. Серед вчених, що мають сучасні праці за обраною тематикою дослідження, слід зазначити В.М. Князєва, Т.В. Мотренка, Ю.П. Сурміна, О.І.Васильєву та ін. [1 - 4].

Виклад основного матеріалу. В даній статті дослідження, започатковане в роботі [2], доповнено даними 2010 року та аналізом тенденцій дисертаційних розвідок з державного управління з урахуванням оновленої інформації. Для отримання вхідних даних використано реєстр дисертацій у галузі науки державного управління, який ведеться автором. Станом на 31 грудня 2010 року Експертною радою ВАК України з державного управління розглянуто 917 дисертацій, серед яких 128 докторські та 729 кандидатські роботи.

У 2010 році захисти проводилися в 11 спеціалізованих вчених радах, які функціонували в таких організаціях: Національна академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ); її Дніпропетровський (ДРІДУ), Львівський (ЛРІДУ), Одеський (ОРІДУ) та Харківський (ХаРІДУ) регіональні інститути державного управління; Донецький державний університет управління МОН України (ДонДУ); Інститут законодавства Верховної Ради України (ІЗВР); Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (РВПС); Академія муніципального управління (АМУ) та Класичний приватний університет (КПУ, м. Запоріжжя) (примітка: в НАДУ – 2 ради, в інших організаціях – по одній). Розглянуто 184 дисертації, серед яких 28 докторські та 156 кандидатські. Їх кількісний розподіл по організаціях, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради наведено у табл. 1 та на рис. 1.

Таблиця 1.

Кількість захищених дисертацій з державного управління в організаціях, де функціонують спеціалізовані вчені ради

Органі­зації

НАДУ (2 ради)

ДРІДУ

ЛРІДУ

ОРІДУ

ХаРІДУ

ДонДУ

ІЗВР

РВПС

АМУ

КПУ

Кількість

дисерта­цій

43/12

13

10

9

19

17/1

3/2

22/5

21

27/8

Примітка: В цій та інших таблицях показана загальна кількість захищених дисертацій, а через символ / - кількість докторських дисертацій.

У табл. 2 наведено статистику, а на рис. 2 динаміку захистів дисертаційних робіт у галузі науки державного управління за період 2007 – 2010 роки. Як бачимо, ці захисти мають стійку позитивну динаміку зростання, насамперед, за рахунок кандидатських дисертацій.

Таблиця 2.

Статистика захистів дисертаційних робіт у галузі науки

державного управління в 2007-2010 роках

Вид дисертацій

2007

2008

2009

2010

Докторські

12

4

27

28

Кандидатські

73

97

120

156

Всього

85

101

147

184

У табл. 3 та на рис. 3 відповідно наведено статистику та динаміку захистів всіх дисертаційних робіт за спеціальностями (основними напрямами) галузі науки державного управління у 2007 – 2010 роках. На рис. 4 для порівняння наведено відповідну динаміку захистів докторських дисертацій.

Таблиця 3.

Статистика захистів дисертаційних робіт за спеціальностями

галузі науки державного управління у 2007-2010 роках

Спеціальності галузі

науки державного

управління

2007

2008

2009

2010

25.00.01

16/3

17

21/3

26/6

25.00.02

54/5

71/1

103/22

125/18

25.00.03

9/3

6/3

6/1

10/2

25.00.04

6/1

7

17/1

23/2

Серед захистів дисертаційних робіт лідером продовжує залишатися спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління (68,1%). В той же час, у 2009 році це становило 81% від усіх захистів. Тобто спостерігається певна зміна співвідношення між цією та іншими спеціальностями на користь останніх, особливо, що стосується докторських дисертацій (див. рис. 4).

У табл. 4 та на рис. 5, 6 наведені статистика та динаміка (загальна та для докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт з державного управління сферами суспільної діяльності. Зазначимо, що до проблем державотворення були віднесені дисертаційні дослідження, спрямовані на розбудову влади, громадянського суспільства, державної служби, формування політико-управлінської та державно-управлінської еліти, управління процесами забезпечення національної безпеки та євроінтеграційними процесами, удосконалення й розвиток взаємодії влади всіх гілок і всіх рівнів, влади і суб’єктів громадянського суспільства (ЗМІ, політичні партії, профспілки, громадські рухи тощо). Серед дисертацій, віднесених до інших проблемних сфер, зокрема, такі, що спрямовані на вирішення наукових проблем і завдань в інформаційній, екологічній, етнічній та інших сферах суспільної діяльності.

Таблиця 4.Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (1)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (2)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (5)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.

Другие похожие документы..