Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
В 2010 г. деятельность ГУКО ОНМЦКиПК была направлена на решение следующих задач: развитие системы повышения квалификации кадров отрасли, научно-метод...полностью>>
'Курсовая'
На нынешнем этапе компьютеризации всех сфер жизни человечества очень остро стоит вопрос об автоматизации управления предприятием. В настоящее время п...полностью>>
'Учебное пособие'
Первый в отечественной историографии авторский курс, в котором излагаются события начальных десятилетий становления и развития советского общества ка...полностью>>
'Доклад'
Дудоровская школа является общеобразовательной средней школой. Расположена школа на территории села Дудоровский, которое находится в 18 км от районно...полностью>>

Р І шенн явід 2011 року Про затвердження Програми розробки містобудівної документації у Харківському районі на період 2012-2014 роки Керуючись п. 16 ст. 43 Закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

ХАРКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від _________________ 2011 року

Про затвердження Програми розробки
містобудівної документації у Харківському
районі на період 2012-2014 роки


Керуючись п.16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою динамічного соціально-економічного розвитку територій, залучення інвестицій у район,

районна рада ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Програму розробки містобудівної документації у Харківськомурайоні на період 2012-2014 роки  (додається).
2 Міським,селищним та сільським радам забезпечити виконання Програми розробки містобудівної документації на період 2012-2014 роки за рахунок  співфінансування з місцевих бюджетів, виходячи з його реальних можливостей.


Голова ради   М. В. Третяк

Розробник відділ містобудування та архітектури Харківської районної державної адміністрації

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від __________ 2011 року №

( VIII сесія VI скликання)

ПРОГРАМА

Розробки містобудівної документації у Харківському районі

на період 2012 – 2014 роки


1. Загальні положення


Програма розробки містобудівної документації у Харківському районі на 2011-2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про основи містобудування”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про місцеві державні адміністрації”.


2. Мета і завдання


Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Харківського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район.


Основними завданнями Програми є:

регулювання соціально-економічного розвитку і дієвого інструменту реалізації довгострокової політики розбудови району;

обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської стабільності, її конкурентоспроможності у системі розподілу праці та соціально-культурного розвитку;

визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності органів виконавчої влади щодо раціонального використання території району та населених пунктів району;

комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;
оцінка опорного каркасу території населених пунктів району (ріки та водоймища, магістральні транспортні комунікації, поклади  корисних копалин, тощо) та його вплив на майбутнє використання території;

визначення та обґрунтування шляхів вирішення районних проблем використання території, спільних проектів розбудови системи населених пунктів району, інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури;

зонування території населених пунктів з переважними видами її використання (сільське господарство, промисловість, розселення, природоохоронні, курортно-рекреаційні, історико-культурні території тощо);
взаєморозміщення виробництва, розселення, природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, історико-культурних об'єктів, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання території по кожній зоні;

обґрунтування напрямків вдосконалення системи розселення та сталого розвитку населених пунктів;

рекомендації щодо змін у територіальному розподілі праці та розміщення виробничих сил району;

врахування особливостей геополітичного розташування району та населених пунктів району,

обґрунтування принципових трас транспортних коридорів, інших інфраструктурних магістралей міждержавного, міжрегіонального та регіонального значення з урахуванням сучасного і майбутнього взаєморозміщення виробництва, розселення, природо¬охоронних, оздоровчих, рекреаційних історико-культурних об’єктів;

обґрунтування розміщення підприємств, які мають значний вплив на довкілля, на територіальну організацію економіки та інших об'єктів загальнодержавного й районного значення (заповідники, національні природні парки, курорти тощо);

визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних, районних потреб та умов їх тимчасового використання;

організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;
врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів на території  району;

визначення та коригування меж населених пунктів;

охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

регулювання забудови населених пунктів та інших територій;

аналіз законодавчих вимог щодо планування території.

3. Існуючий стан проблем

В районі  налічується 2міських, 14селищних та 14 сільських рад. Більшість наявної містобудівної документації по населених пунктах Харківського району  розроблялася в 70-80-х роках минулого століттяі і на сьогоднішній день втратила актуальність. Середній показник терміну дії генерального плану був встановлений в межах 25-30 років. Дані аналізу свідчать, що станом на 01.01.2011 р. із 106 населених пунктів району по 36 взагалі не розроблялися генеральні плани, у 24 населених пунктах району термін дії містобудівної документації був подовжений до 2012року, по 37 населених пунктах подовжений до 2014 року, по 2 населеним пунктам подовжений до 2015 року. За період 2010-2011 року були розроблені: Схема планування території Яковлівської сільської ради суміщену з генеральним планом населеного пункту с. Яковлівка, а також генеральні плани 4 населених пунктів Веселівської сільської ради (с. Веселе, с. Нескучне, с. Зелене, сел. Радгоспне.

Проект районного планування Харківського району був розроблений Державним проектним інститутом по плануванню і забудові міста «ХАРКІВПРОЕКТ» у 1987 році і рішенням Харківської районної ради ХХХІ сесії V скликання від 24 грудня 2009 року термін дії подовжений до 2014року.

В зв’язку з відсутністю актуалізованої містобудівної документації території населених пунктів та за їх межами забудовуються без врахування  загальної стратегії розвитку, виникають труднощі в інженерному забезпеченні, частина ділянок, виділених під будівництво, використовується не за призначенням.
Відсутність сучасної містобудівної документації призводить до хаотичної забудови населених пунктів, неефективного використання територій, стримує реалізацію інвестиційних проектів.

Повільними темпами оновлюється планувальна документація, що викликано недостатнім фінансуванням в необхідних обсягах цих робіт з місцевих бюджетів, відсутністю топографо-геодезичного матеріалу в електронному вигляді та відповідних сучасних геоінформаційних технологій. Враховуючи зміни в законодавстві,генеральні плани та проект районного планування Харківського району потребують термінової розробки. Враховуючи високий рівень урбанізації, інвестиційну привабливість територій, пропонується: забезпечити містобудівною документацією, в першу чергу, населені пункти, які безпосередньо межують з мегаполісом м.Харковом: сел. Пісочин, сел.Рогань, сел.Комуніст, сел. Безлюдівка, також першочергової розробки генплану потребує історичний населений пункт м. Мерефа. 

4. Заходи реалізації Програми


Реалізація Програми передбачає:

підготовку вихідних даних для розробки схеми планування території району;

розробку Схеми планування території Харківського району;


розробку генеральних планів населених пунктів ;

Виконання робіт по розробці Схеми планування території Харківського району, розробці та коригуванні генеральних планів населених пунктів району буде здійснюватись відповідними організаціями, які мають ліцензію на розробку містобудівної документації.

У відповідності до чинного законодавства, Програма реалізується органами місцевого самоврядування (міськими, селищними,сільськими радами)

та в межах компетенції, структурними підрозділами районної державної адміністрації, спеціалізованими проектними та вишукувальними організаціями.5. Фінансування Програми


Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок:
- державних субвенцій на виконання містобудівних робіт;
- коштів відповідних місцевих бюджетів на роботи, пов'язані з розробкою генеральних планів населених пунктів;
- потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.
Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок пайової участі замовників будівництва об'єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, благодійних внесків.
Обсяг видатків з місцевого бюджету на відповідний рік визначається місцевою радою при затвердженні місцевого бюджету. Фінансування робіт з розробки містобудівної документації населених пунктів району здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів і передбачається в них окремим рядком. Фінансування Програми за рахунок місцевих бюджетів здійснюється, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів.Виділення коштів з обласного (державного) бюджету проводиться на умовах спів фінансування із місцевих бюджетів ( 50 відсотків на 50 відсотків) в межах коштів передбачених програмою, та в межах наявних фінансових ресурсів

6. Пояснення до таблиці


Орієнтована вартість проектно – вишукувальних робіт вказана в цінах з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником, з врахуванням всіх особливостей та факторів обумовлених на час виготовлення містобудівної документації.
Показники програми за необхідністю можуть корегуватися.7. Очікувані результати реалізації Програми


За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території Харківського району та її найбільш інвестиційно привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури  населених пунктів району, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та  регіональних потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання ресурсів.
Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій та містобудівного освоєння територій населених пунктів  та всього Харківського району. Також реалізація Програми  дасть змогу залучити інвестиції, раціонально використовувати території, розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування та упорядкування територій, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб, визначити межі населених пунктів, розробити проекти з визначення природоохоронних, прибережних захисних та водоохоронних зон, встановити санітарно-захисні зони, розробити окремі розділи містобудівної документації з інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Обухівської міської ради за 2011 рік

  Документ
  Про Програму соціально – економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки .
 2. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності
 3. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 9

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 190
 4. 1 Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року. 8

  Документ
  5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 146
 5. Рішення 22 засідання виконкому міської ради від 24, 27, 31, жовтня, 4, 5, 6, 7, 10, 12 та 18 листопада 2008 року

  Документ
  Про затвердження планів фінансування ремонту доріг, котелень та теплових мереж в м. Чернівцях на 2008 рік, визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.

Другие похожие документы..