Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Из глубины веков доходят до нас песни и легенды о чудесной власти магов и кудесников. Обычного человека всегда захватывала мысль о существовании колд...полностью>>
'Лекция'
Бухгалтерия предприятия не только производит начисление заработной платы, но и удержания из нее. В соответствии с законодательством из заработной пла...полностью>>
'Документ'
“Одиночество” — привычное состояние романтического лирического героя. “Посвящённый” в тайны идеального мира, непонятый толпой, изгнанный или странств...полностью>>
'Документ'
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26 лютого 2007 рок...полностью>>

1. 3аг альні положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. 3АГ АЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" (далі за текстом - Товариство) є правонаступником всіх прав і обов’язків ОП Коростенського заводу “Янтар” та створене за рішенням Установчих зборів Закритого акціонерного товариства "Коростенський завод "Янтар" згідно умов Засновницької угоди від 14 червня 1994 року. Попередня назва Товариства: Закрите акціонерне товариство “Коростенський завод “Янтар” (Переіменоване у Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 22 березня 2011 року, (протокол № 20/2011).

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

  1. Найменування Товариства.

 • повне найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар";

 • скорочене найменування Товариства - ПАТ "Янтар";

 • комерційне (фірмове) найменування – Янтар.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, Житомирська область, місто Коростень, вул. Житомирська, буд.2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Публічне акціонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації і може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі валютні, печатку зі своєю назвою і символікою, кутовий та інші штампи, товарний знак. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.5. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Майно Товариства належить йому на праві власності. Товариство самостійно здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

 • грошові та інші матеріальні внески, передані Товариству засновниками і акціонерами у власність;

 • продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;

 • доходи, одержані від господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • придбання майна іншого підприємства, організації;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.9. Товариство є власником:

 • майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

 • виробленої продукції та доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

 • нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.10. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їx використання, керуючись чинним законодавством України.

2.11. Товариство має право:

 • продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства: використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

 • купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду, та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб;

 • випускати, розміщувати цінні папери, купувати та іншим чином набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

 • придбавати (викуповувати) емітовані Товариством акцій для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку;

 • одержувати кредити, як в національній, так в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

 • укладати договори, контракти, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

 • видавати доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати у зобов’язання, бути позивачем або відповідачем в суді, господарському та третейському суді;

 • виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

 • створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

 • бути учасником спільних підприємств, господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань.

 • чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.15. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу інформації, що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство також має право не давати іншим організаціям і фізичним особам інформацію, в якій міститься комерційна таємниця, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.16. В своїй діяльності Товариство зобов'язане дотримуватись вимог чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • виробництво продукції для власного використання та продажу на сторону, в т.ч. із спирту технічного;

 • розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

 • надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

 • ремонт, налагоджування, технічне обслуговування, заправка паливно-мастильними матеріалами транспортних засобів та інших агрегатів, технологічних ліній промислового призначення;

 • цивільне та промислове капітальне будівництво, будівельно-монтажні, будівельно-ремонтні та художньо-оздоблювальні роботи;

 • проектно-конструкторські роботи;

 • організація і здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі товарами, продукцією як власного виробництва, так і продукцією, закупленою в інших виробників, створення власної торгівельної мережі і громадського харчування;

 • торгівля автомобілями та запасними частинами до них;

 • товарообмінні (бартерні) операції та діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;

 • послуги посередництва, в тому числі торгівельно-посередницькі, маркетингу, менеджменту, консалтингу, здійснення брокерської, рекламної, аудиторської діяльності;

 • зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів згідно списку №2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоеко­номічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІІ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 782300,00 гривень.

4.3 Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 782300 простих іменних акцій номінальною вартістю одна гривня кожна.

4.4. Товариство розміщує акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрацій звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів зобов’язаний письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.13. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.14. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.15. Товариство повинно здійснювати розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має право розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.16. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач акцій, та векселів), іншим майном. Конкретний порядок та строки оплати акцій, що розміщуються Товариством, визначаються окремим рішенням загальних зборів акціонерів, при цьому до моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Невиконання зобов’язань покупцем з оплати акцій, що придбаваються ним в процесі розміщення, є підставою для розірвання Товариством в односторонньому порядку договору купівлі-продажу акцій, укладеного з таким акціонером (інвестором).

4.17. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. В такому разі порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів.

4.19. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.20. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, що випущені в бездокументарній формі, є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів.

4.21. Товариство у встановленому законодавством порядку зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій товариства після проходження процедури лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законодавством порядку (в тому числі при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів).

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього регулюється господарським законодавством, законодавством про цінні папери та цим Статутом. Будь-яка особа має право вступити до Товариства шляхом придбання його акцій в порядку, визначеному законодавством.

Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відступлення (продажу, дарування, обміну тощо) акцій, емітованих Товариством.

5.2. Засновниками Товариства є члени організації орендарів ОП Коростенського заводу “Янтар”, члени їх сімей та працівники бюджетних установ міста у кількості 773 чол. (додаток до Засновницької Угоди від 14 червня 1994 року – склад засновників Товариства і порядок розподілу акцій між засновниками).

5.3. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:

5.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з ycіx питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

5.3.2. право на отримання дивідендів;

5.3.3. право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5.3.4. право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

5.3.5. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;

5.3.6. вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов’язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства;

5.3.7. вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

5.3.8. оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера;

5.3.9. переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій;

5.3.10. акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

5.4.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства;

5.4.2. виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів
Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;

5.4.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

5.4.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;

5.4.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.4.6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

6.1. 3 метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами тa/або інвесторами в Товаристві може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.

6.2. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішеннями Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства. З корпоративним секретарем укладається договір, який від імені Товариства підписується головою Наглядової ради на умовах, затверджених Наглядовою радою.

6.3. Корпоративний секретар Товариства у разі його призначення може виконувати функції секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, а - також за погодженням з Правлінням Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1. створюється та поповнюється резервний капітал Товариства;

7.2.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.2.3. здійснюється виплата дивідендів акціонерам Товариства в разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів;

Виплата дивідендів за простими акціями, випущеними Товариством, здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та розмір дивідендів приймається загальними зборами Товариства.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення рекомендованими листами письмових повідомлень, які містять вищевказану інформацію. Повідомлення мають бути відправлені Товариством протягом 10 робочих днів з дня встановлення наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Крім того Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.2.4. забезпечується розвиток Товариства; проводяться заходи, направлені на забезпечення конкурентоспроможності продукції, що виробляється Товариством; забезпечується надійна перспектива виробничо-господарського розвитку Товариства, ефективність капіталовкладень та, як наслідок, зростання прибутковості Товариства і підвищення ринкової вартості його акцій.

Для забезпечення вищевказаного чистий прибуток (його частина) спрямовується, зокрема, на:

 • технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих виробництв та освоєння нових;

 • підготовку і освоєння нової і модернізованої продукції (робіт, послуг), виготовлення дослідних зразків та освоєння прогресивних технологічних процесів;

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, придбання устаткування, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих робіт;

 • компенсацію підвищення витрат на виробництво нової продукції (робіт, послуг) у період їх освоєння;

 • природоохоронні заходи;

 • будівництво чи придбання у інших юридичних і фізичних осіб будівель, споруд чи іншого майна виробничо-технічного призначення.

7.3. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку за рік.

7.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування позапланових витрат Товариства, на інші цілі згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Прийняття рішення про порядок покриття збитків приймається загальними зборів акціонерів. Збитки відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу для покриття збитків недостатньо, за рахунок інших коштів, які є у Товариства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Книга охватывает широкий круг направлений в теории личности, разработанных такими

  Книга
  Хьелла и Д. Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть ее будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а также широкому кругу
 2. Текст взят с психологического сайта (27)

  Книга
  Монография видных американских исследователей Л. Хьелла и Д. Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности.

Другие похожие документы..