Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мета: сформувати знання про цілі, функції та види реклами, психотехнологію рекламної стратегії, роль психічних процесів у формуванні рекламних образі...полностью>>
'Программа'
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВ...полностью>>
'Статья'
признавая полезность автоматического импортного лицензирования для определенных целей и что такое лицензирование не должно использоваться для огранич...полностью>>
'Документ'
Горького Выполнить задания 5, с.103 Подготовить пересказ повести «Детство» М.Горького Выполнить задания 5, с....полностью>>

1. 3аг альні положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.17. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства".

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.18.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.18.2. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, що визначені в п.9.25 цього Статуту;

10.18.3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.18.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";

10.18.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.18.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.18.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.18.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";

10.18.9. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;

10.18.10. затвердження умов контрактів, які укладатимтеться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди. Надання повноважень на підписання таких контрактів;

10.18.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.18.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.18.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

10.18.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.18.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

10.18.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

10.18.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.18.18. вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.18.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.18.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.18.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.18.22. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.18.23. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України “Про акціонерні товариства“, що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

10.18.24. прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах;

9.18.25. затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;

10.18.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

10.19. Члени Наглядової ради мають права, визначені законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема:

10.19.1. отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на її запит;

10.19.2. вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства.

10.20. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.21. Члени Наглядової ради зобов'язані належним чином виконувати свої обов’язки, що випливають із статусу члена Наглядової ради, зокрема:

10.21.1. діяти в інтересах Товариства;

10.21.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;

10.21.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

10.21.4. дотримуватися встановлених законодавством правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

10.21.5. дотримуватися всіх встановлених у законодавством та внутрішніми положеннями Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

10.22. Члени Наглядової ради у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали відомі їм як посадовим особам Товариства, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

11. ПРАВЛІННЯ

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

11.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

11.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.4. Правління Товариства обирається в складі 5 осіб. До складу Правління входять голова Правління та члени Правління.

Рішенням голови Правління члени Правління можуть бути закріплені за різними напрямками діяльності Товариства.

11.5. Голова Правління, перший заступник голови Правління, секретар та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 5 років. В першу чергу обирається голова Правління, обраний голова Правління має право надати кандидатури для обрання їх до складу правління.

Рішення про обрання повного складу (голови та членів) Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

11.6. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

- відкликання його за рішенням Наглядової ради;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною;

- настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, контрактом, укладеним між Товариством та членом Правління.

Будь-який член Правління може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та укладеним з ним контрактом.

11.7. До компетенції Правління належать:

11.7.1. розпорядження майном Товариства у межах, що визначені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

11.7.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;

11.7.3. прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради;

11.7.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

11.7.5. розробка планів розвитку Товариства, планів поточної діяльності, планів розподілу прибутку Товариства;

11.7.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

11.7.7. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

11.7.8. організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;

11.7.9. складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;

11.7.10. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

11.7.11. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;

11.7.12. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;

11.7.13. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;

11.7.14. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

11.7.15. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та цим Статутом;

11.7.16. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;

11.7.17. надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;

11.7.18. надання Наглядовій раді пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

11.7.19. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

11.7.20. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, визначених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

11.7.21. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або цим Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;

11.7.22. координація діяльності філій та представництв Товариства, затвердження їх планів та кошторисів, контроль за виконанням покладених на них завдань;

11.7.23. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій, крім тих, які мають характер значного правочину;

11.7.24. прийняття рішень щодо пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.7.25. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

11.8. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством або цим Статутом.

11.9. Голова і члени Правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

- ініціювати скликання засідання правління Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

- інші права, передбачені чинним законодавством, рішеннями відповідних органів Товариства та цим Статутом.

11.10. Голова і члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- особисто брати участь у засіданнях Правління;

- брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства;

- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, іншим особам, які мають на це право, повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- нести інші обов’язки відповідно до чинного законодавства, рішень відповідних органів Товариства та цього Статуту.

Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, що необхідні вищевказаним органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм законодавством, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

11.11. Роботою Правління керує Голова Правління. Голова Правління здійснює діяльність з оперативного керівництва Товариством, організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

11.12. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

11.13. До повноважень Голови Правління, зокрема, належать:

11.13.1. керівництво роботою Правління;

11.13.2. скликання засідань Правління, визначення їхнього порядку денного та головування на них;

11.13.3. розподіл обов’язків між членами Правління;

11.13.4. призначення заступника з числа членів Правління, розподіл обов'язків між членами Правління;

11.13.5. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

11.13.6. підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту;

11.13.7. забезпечення дотримання в Товаристві норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладання та підписанні від імені Товариства колективного договору та забезпечення організації його виконання;

11.13.8. затвердження штатного розкладу та посадових інструкцій працівників Товариства;

11.13.9. розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11.13.10. здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;

11.13.11. висунення пропозицій Наглядовій раді щодо кандидатур членів Правління Товариства;

11.13.12. на підставі рішень Загальних зборів укладання від імені Товариства цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

11.13.13. визначення умов праці і оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятків випадків, коли визначення таких умов належить до компетенції інших органів Товариства;

11.13.14. прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження;

11.13.15. здійснення інших повноважень та виконання інших функцій, необхідних для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, а також вирішення інших питань діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами Товариства та/або необхідні для вирішення статутних цілей.

11.14. У разі відсутності Голови Правління або неможливості виконання ним своїх обов’язків вищевказані повноваження надаються заступнику голови Правління.

11.15. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

11.16. Правління приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання Правління скликаються по мірі необхідності. Дата та час скликання і проведення наступного засідання Правління визначаються на попередньому засіданні. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. В такому разі член Правління, що вимагає проведення засідання Правління, в письмовому вигляді повідомляє Голову Правління про необхідність скликання засідання. Таке засідання має бути скликано не пізніше 10 днів з дня надходження вимоги, а про скликання засідання інші члени Правління повідомляються не менш як за 3 робочі дні до дати засідання.

Під час проведення засідання Правління на обговорення можуть виноситись питання, що не були попередньо включені до порядку денного.

11.17. Засідання Правління правомочне приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини його членів.

Члени правління зобов’язані брати участь у засіданнях правління особисто.

Після перевірки наявності кворуму та оголошення порядку денного Правління вирішує питання про винесення на розгляд засідання Правління додаткових питань.

11.18. Під час голосування кожний член Правління має один голос. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні. В разі розподілу голосів порівну голос голови Правління (в разі відсутності Голови Правління – голос заступника Голови Правління) є вирішальним.

11.19. Хід засідання Правління Протоколюється, а Протоколи засідань Правління підписують всі члени Правління, які брали участь в засіданні.

11.20. У своїй діяльності Правління як колегіальний орган, а також Голова і члени Правління зобов’язані представляти інтереси Товариства та його акціонерів, належним чином виконувати свої функції, що випливають із цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Книга охватывает широкий круг направлений в теории личности, разработанных такими

    Книга
    Хьелла и Д. Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть ее будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а также широкому кругу
  2. Текст взят с психологического сайта (27)

    Книга
    Монография видных американских исследователей Л. Хьелла и Д. Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности.

Другие похожие документы..