Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
Проект разрабатывает  ООО "Фабрика Информационных Технологий" при информационной поддержке управления образования г. Белгорода и БГТУ им. В...полностью>>
'Закон'
Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федера...полностью>>
'Закон'
Цей Закон визначає правові основи і принципи державного регулювання видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцін...полностью>>
'Методические рекомендации'
Методические рекомендации для аспирантов. Прием 2011 г. / Российский государственный гуманитарный университет, Управление аспирантурой и докторантуро...полностью>>

1. 3аг альні положення

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. 3агальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори);

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);

8.1.3. Правління Товариства (далі за текстом - Правління).

8.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства є Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом - Ревізійна комісія).

Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.2. Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори) за результатами діяльності Товариства за рік.

9.3. 3aгaльні збори мають право приймати рішення з ycіx питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані 3агальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.

9.4. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом,­ - акціонерами, які цього вимагають.

9.5. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. На загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкової організації Товариства або інша спеціально уповноважена загальними зборами трудового колективу особа.

9.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження (місця проживання) акціонера, зафіксовану у системі депозитарного обліку. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

9.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Крім того, Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів в обсягах, визначених чинним законодавством.

9.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.9. Акціонери (їх представники), які беруть участь у 3агальних зборах, реєструються у визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів час.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (за умови, що протягом встановленого законодавством строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради на підставі відповідного договору можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію, в такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Реєстрація здійснюється в день проведення 3агальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у 3агальних зборах, складеного в установленому законом порядку.

9.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.11. Акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який час замінити свого представника, письмово повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.12. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;

- в разі неплатоспроможності Товариства, а також, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;

- в інших випадках, встановлених законом.

9.13. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери, які вимагають скликання зборів, мають право caмі скликати Загальні збори із додержанням порядку їx скликання, встановленого цим Статутом.

9.14. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання кожному акціонеру відповідного повідомлення рекомендованим листом.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.15. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

9.16. 3aгальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.17. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;

- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.18. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.19. З інших питань рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.20. Обрання загальними зборами акціонерів членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу органу управління Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.21. Головує на Загальних зборах голова наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою (рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах, приймається Наглядовою радою Товариства). Загальні збори обирають секретаря загальних зборів. Протоколи Загальних зборів Товариства складаються протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписуються головуючим і секретарем загальних зборів, після чого підшиваються, скріплюються печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства та передаються Правлінню для виконання і зберігання.

9.22. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

Кумулятивне голосування застосовується в наступних випадках:

- під час обрання членів Наглядової ради Товариства;

- під час обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

9.23. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Для голосування з кожного питання порядку денного зборів використовується окремий бюлетень.

9.24. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

9.25. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.25.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.25.2. внесення змін до статуту;

9.25.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.25.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.25.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.25.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.25.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.25.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.25.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9.25.10. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, якщо така перевірка проводилась на вимогу акціонера (акціонерів);

9.25.11. затвердження річного звіту Товариства;

9.25.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.25.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

9.25.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.25.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.25.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

9.25.17. утворення та ліквідація наглядової ради та інших органів Товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

9.25.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.25.19. обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів);

9.25.20. затвердження висновків ревізійної комісії;

9.25.21. обрання членів лічильної комісії та, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.25.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.25.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України “Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.25.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

9.25.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.25.26. обрання комісії з припинення Товариства;

9.25.27. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;

9.25.28. обрання секретаря загальних зборів акціонерів;

9.25.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом.

Законом та (або) Статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів може бути віднесено й вирішення інших питань. Повноваження з питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.26. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючими принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.27. За результатами голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів персонально під розпис або шляхом направлення поштою відповідної інформації рекомендованими листами.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов’язковими, подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.4. Наглядова рада обирається та відкликається Загальними зборами. Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки.

При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

10.5. Якщо за результатами голосування Наглядова рада Загальними зборами у повному складі не обрана, протягом 60 днів з дати проведення таких зборів скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати схвалення Загальними зборами рішення про обрання складу Наглядової ради.

10.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. З моменту обрання повного складу Наглядової ради повноваження попереднього складу Ради припиняються, а попередній склад Наглядової ради вважається відкликаним. В цьому випадку окреме голосування з питання припинення повноважень попереднього складу наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів не вимагаються.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов’язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

10.7. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), що визначають, зокрема, порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради, розмір їх винагороди. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписується головою правління Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. За рішенням загальних зборів цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.8. Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, цим Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Ради. В таких випадках члени Наглядової ради, повноваження яких припинені, вважаються відкликаними. В разі прийняття рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, таке рішення може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.10. Голова наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, а також виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів.

У разі відсутності або неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.12. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних або тимчасових комітетів з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства з числа членів Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10.12.1. Рішення про строк діяльності комітету, продовження строку його діяльності або про припинення діяльності комітету приймається Наглядовою радою. Порядок утворення, функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою в положенні про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою. Компетенція Комітету залежить від цілей та завдань, для яких було створено Комітет, та визначається у вищевказаному Положенні про Комітет.

10.12.2. Кількісний склад комітету визначається Наглядовою радою Товариства. Наглядова Рада зі складу членів комітету обирає голову комітету. Члени Комітету обираються на строк діяльності Комітету, але Наглядова рада вправі у будь-який час припинити повноваження будь-якого з членів Комітету і обрати замість нього іншу особу.

10.12.3. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою комітету по мірі необхідності. Засідання Комітету є правомочним за умови присутності на ньому всіх членів Комітету. Порядок скликання засідань Комітету визначається Наглядовою радою в положенні про відповідний комітет. Кожен член Комітету під час голосування має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комітету є вирішальним.

10.12.4. Рішення, прийняті Комітетом, оформлюються Протоколом, який підписується всіма членами Комітету і надається протягом 5 робочих днів голові Наглядової ради Товариства. Рішення комітету носить рекомендаційний характер.

10.13. Наглядова рада приймає рішення в межах своєї компетенції на засіданнях. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

10.14. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Крім того, засідання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу ревізійної комісії або голови Ревізійної комісії, на вимогу Правління, голови або члена Правління, акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10 відсотками голосів. При цьому письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, повинна містити перелік питань, які мають бути розглянуті Наглядовою радою на засіданні.

Про наступне засідання Наглядової ради її членів має бути повідомлено особисто або будь-яким засобом зв’язку (телефон, факс і т.п.) не пізніше як за 3 робочі дні до дати засідання, крім випадків, коли дату проведення і порядок денний наступного засідання було визначено на попередньому засіданні. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати доповнення до порядку денного засідання.

Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликано не пізніше 10 днів з дня надходження вимоги про скликання від вказаних вище осіб.

10.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях беруть участь члени Правління Товариства.

10.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Книга охватывает широкий круг направлений в теории личности, разработанных такими

    Книга
    Хьелла и Д. Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть ее будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а также широкому кругу
  2. Текст взят с психологического сайта (27)

    Книга
    Монография видных американских исследователей Л. Хьелла и Д. Зиглера адресована всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности.

Другие похожие документы..