Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Тексты (конспекты) лекций, по сути, являются учебно-методическим пособием по курсу. Его следует разбить на разделы в соответствии с тематическим план...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «20» апреля 2007 г. в «1 » часов на заседании диссертационного совета Д 212.208.09 по филологическим наукам при Южном федеральном ун...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по выполнению контрольной работы для самостоятельной работы студентов 5 курса специальности 060200 – «Экономика труда»: специал...полностью>>
'Публичный отчет'
В 2011 году Государственная инспекция труда в Республике Мордовия осуществляла свою деятельность в соответствии с Конвенцией МОТ № 81, Трудовым кодек...полностью>>

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Юнацькі психопатії»

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Факультет психології

Кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії

Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни

«Юнацькі психопатії»

Дніпропетровськ

2009

ЗМІСТ

Плани семінарів з курсу «Юнацькі психопатії»……………......3

Питання для cамоконтролю………………….…….…….…7

Перелік рекомендованої літератури………………………..13

Плани семінарів з дисципліни

«Юнацькі психопатії»

1 семінар

Вступ до проблеми типології особистості

1. Вступне слово про значення знання типології особистості в психології..

2. Дискусія щодо впливу типу особистості на життєдіяльність та адаптацію людини у соціумі.

3. Робота в групах: різні наукові типологічні системи та їх принципові відмінності.

4. Домашнє завдання: ознайомитися з основними принципами діагностики особистісної організації.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. – М.: Феникс, 1997. – 325стр.

 2. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков».-М., 1978.

 3. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

2 семінар

Формування типу особистості

1. Вступне слово - про специфіку та основні закони формування особистості.

2. Дискусія щодо ролі різних факторів (біологічних та соціальних) у процесі формування особистості.

3. Робота в групах: диференціація понять «спадковий» та «уроджений»; приклади впливу найближчого соціального оточення на формування типу особистості.

4. Домашнє завдання: дослідження впливу артефактів та засобів масової комунікації на формування типу особистості.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 2. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 3. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов-на-Дону., 1998.

 4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В.Равич-Щербо. М., 1988

3 семінар

Акцентуації характеру: загальна характеристика

1. Вступне слово: визначення поняття «акцентуації характеру».

2. Дискусія: про співвідношення понять «акцентуація», «психопатія», «особистісні розлади».

3. Робота в групах: обговорення та порівняння різних підходів до класифікації акцентуацій характеру.

4. Домашнє завдання: діагностика акцентуацій характеру.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. – М.: Наука, 1976.

 2. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 3. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997.

 5. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель. Воронеж., 1994.

4 семінар

Психопатії: загальна характеристика.

 1. Вступне слово: визначення поняття «психопатія».

 2. Дискусія: про вплив різних факторів на формування психопатій .

 3. Робота в групах: загальна характеристика видів психопатій та основні підходи до їх класифікації.

4.Домашнє завдання: вивчити рівні базальної афективної організації та їх значення у процесі адаптації особистості.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 2. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 3. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 4. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 5. Пожар Л. «Психология аномальных детей и подростков – патопсихология».-М.-Воронеж,1996.

5 семінар

Класифікація психопатії

 1. Вступне слово викладача на тему: Основні підходи до класифікації психопатій.

 2. Робота в групах: презентація групової роботи щодо складання повної характеристики типу психопатії за схемою описання типу.

 3. Схема описання типу:

Змінні, які спостерігаються:

1)зв язок з конституційними особливостями,

2)особливості психомоторики та мови;

3)особливості оформлення зовнішності;

4)формальні та змістовні особливості поведінки та висловлювань у процесі актуальної міжособистісної взаємодії.

Особистісна організація та її розвиток:

5)ядерні психічні властивості;

6)атрибутивні особистісні властивості;

7) розвиток типу психопатії;

8)професійний вибір та особливості сімейного життя;

9)диференційна діагностика типу психопатії.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 2. Психология формирования и развития личности /Под ред. Л.И.Анцыферовой. М., 1981

 3. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель. Воронеж., 1994.

6 семінар

Динаміка психопатій

1.Вступне слово: про динамічний принцип розвитку психопатій.

2. Дискусія про специфіку вікової динаміки психопатій різних видів.

3.Работа в групах: особливості становлення психопатій в дитячому та підлітковому віці.

4.Домашнє завдання: Вивчити особливості клінічної динаміки різних видів психопатій.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 2. Пожар Л. «Психология аномальных детей и подростков – патопсихология».-М.-Воронеж,1996.

 3. Личко А.Е., Битенский В.С. «Подростковая наркомания». –Л,1991.

 4. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

 5. Раттер М. «Помощь трудным детям».-М., 1989.

7 семінар

Психогенне патологічне формування особистості

1. Вступне слово: етіологія, систематика та патогенез патологічного розвитку особистості.

2. Дискусія: можливості виникнення патохарактерологічного формування особистості у дітей та підлітків.

3. Робота в групах: клінічні вияви патохарактерологічного формування особистості.

4. Домашнє завдання: Постреактивне патологічне формування особистості: визначення, етіологія, патогенез та основні критерії диференційної діагностики.

.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. – М.: Феникс, 1997. – 325стр.

 2. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 3. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 4. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 5. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов-на-Дону., 1998.

8 семінар

Діагностика та диференційна діагностика акцентуацій та психопатій

1. Вступне слово: основні принципи діагностики та диференційної діагностики акцентуацій та психопатій та їх значення.

2. Дискусія щодо рівнів психологічного діагнозу за Л.С. Виготським.

3. Робота в групах: Практична діагностика типу: оцінка конституції, психомоторики, оформлення зовнішності, особливості актуальної взаємодії і т.ін.

.

4. Домашнє завдання: провести диференціальну діагностику акцентуацій та психопатій.

Рекомендована для засвоєння теми література:

 1. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. – М.: Наука, 1976.

 2. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений. Т.5. М., 1983.

 3. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

 4. Потанин Г.М., Косенко В.Г. «Психолого-коррекционная работа с подростками:Учеб.пособие. -Белгородского гос.пед.ун-та,1995.

 5. Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних: Учеб.пособие.-Домодедово: ВИПК МВД СССР,1991.

Питання для самоконтролю з курсу «Юнацькі психопатії»

Семінар 1

Вступ до проблеми типології особистості

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Визначення понять "темперамент", "характер", "особистість", "індивідуальність".

 2. Діагностика особистісної організації.

 3. Тип особистості як зразок, категорія, клас внутрішніх хвилювань та поведінки людини.

 4. Прогностичне та інтерактивне значення знання типу особистості.

 5. Принципові розрізнення у підходах до наукової типології особистості. Короткий огляд наукових типологічних систем К.Г.Юнга, П.Б.Ганнушкіна, К.Леонгарда, А.Е.Личко.

 6. Стихійні та наукові типології особистості.

Література:

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. – М.: Феникс, 1997. – 325стр.

 2. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков».-М., 1978.

 3. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

Семінар 2

Формування типу особистості

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Типоформуючі фактори, які впливають на формування типу особистості.

 2. Загальні питання про роль спадковості та соціального середовища у формуванні особистості (короткий огляд фактичних даних).

 3. Поняття "спадковий" та "уроджений".

 4. Спадковість та темперамент людини.

 5. Тілесні особливості людини, їх зв язок з соціально схвалюваними зразками та формування особистості.

 6. Роль найближчого соціального оточення (значущих інших) у формуваннні особистості. Значущі інші як зразок переживань та поведінки у соціальному світі.

 7. Горизонтальні та вертикальні відношення з однолітками як один з факторів формування типу особистості.

 8. Роль артефактів та засобів масової комунікації у формуванні особистості.

Література:

 1. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 2. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 3. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов-на-Дону., 1998.

 4. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В.Равич-Щербо. М., 1988

Семінар 3

Акцентуації характеру: загальна характеристика

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Проблема психічної норми, психологічні критерії оцінки психічної норми.

 2. Співвідношення понять "акцентуація" та "психопатія".

 3. Диференціальна діагностика акцентуацій та психопатій.

 4. Критерії оцінки психопатій по П.Б.Ганнушкіну.

 5. Групування акцентуацій (П.Б.Ганнушкін; К.Леонгард; Б.В.Шостакович).

 6. Порівняльна характеристика акцентуацій, психопатій та "особистісних розладів" – проблема єдності термінів та понять.

Література:

 1. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. – М.: Наука, 1976.

 2. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 3. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997.

 5. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель. Воронеж., 1994.

Семінар 4

Психопатії: загальна характеристика.

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Визначення поняття «психопатія».

 2. Критерії оцінки психопатій По П.Б. Ганнушкіну.

 3. Фактори, які впливають на виникнення психопатій.

 4. Рівні базальної афективної організації та характерну для кожного з них задачі адаптації.

 5. Види психопатій та класифікації психопатій (П.Б.Ганнушкін; К.Леонгард; Б.В.Шостакович).

 6. Поняття "особистісні розлади" та їх класифікація (Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитрієва).

 7. Порівняльна характеристика акцентуацій, психопатій та "особистісних розладів".

Література:

 1. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 2. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 3. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 4. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 5. Пожар Л. «Психология аномальных детей и подростков – патопсихология».-М.-Воронеж,1996.

Семінар 5

Класифікація психопатії

 1. Вступне слово викладача на тему: Основні підходи до класифікації психопатій.

 2. Робота в групах: презентація групової роботи щодо складання повної характеристики типу психопатії за схемою описання типу.

 3. Схема описання типу:

Змінні, які спостерігаються:

1)зв язок з конституційними особливостями,

2)особливості психомоторики та мови;

3)особливості оформлення зовнішності;

4)формальні та змістовні особливості поведінки та висловлювань у процесі актуальної міжособистісної взаємодії.

Особистісна організація та її розвиток:

5)ядерні психічні властивості;

6)атрибутивні особистісні властивості;

7) розвиток типу психопатії;

8)професійний вибір та особливості сімейного життя;

9)диференційна діагностика типу психопатії.

Література:

 1. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 2. Психология формирования и развития личности /Под ред. Л.И.Анцыферовой. М., 1981

 3. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель. Воронеж., 1994.

Семінар 6

Динаміка психопатій

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Динамічний принцип вивчення психопатій (П.Б. Ганнушкін)

 2. Вікова динаміка конституційних та органічних психопатій.

 3. Клінічна динаміка «крайових психопатій».

 4. Специфіка становлення психопатій в дитячому та підлітковому віці.

Література:

 1. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 2. Пожар Л. «Психология аномальных детей и подростков – патопсихология».-М.-Воронеж,1996.

 3. Личко А.Е., Битенский В.С. «Подростковая наркомания». –Л,1991.

 4. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

 5. Раттер М. «Помощь трудным детям».-М., 1989.

Семінар 7

Психогенне патологічне формування особистості

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Визначення поняття «патологічний розвиток особистості».

 2. Етіологія, систематика та патогенез.

 3. Патохарактерологічне формування особистості, у дітей та підлітків.

 4. Постреактивне патологічне формування особистості.

Література:

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. – М.: Феникс, 1997. – 325стр.

 2. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 3. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 4. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 5. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов-на-Дону., 1998.

Семінар 8

Діагностика та диференційна діагностика акцентуацій та психопатій

Розгляд та обговорення актуальних питань теми:

 1. Діагностичні цілі створення типологій особистості.

 2. Рівні психологічного діагнозу: симптоматичний, етіологічний та типологічний (Л.С.Виготський).

 3. Практична діагностика типу: оцінка конституції, психомоторики, оформлення зовнішності, особливості актуальної взаємодії і т.ін.

 4. Психологічні методики для діагностики акцентуацій та психопатій.

Література:

 1. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. – М.: Наука, 1976.

 2. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений. Т.5. М., 1983.

 3. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

 4. Потанин Г.М., Косенко В.Г. «Психолого-коррекционная работа с подростками:Учеб.пособие. -Белгородского гос.пед.ун-та,1995.

 5. Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних: Учеб.пособие.-Домодедово: ВИПК МВД СССР,1991.

Перелік рекомендованої до курсу літератури

Навчальна та довідкова література

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: руководство для врачей. – М.: Феникс, 1997. – 325стр.

 2. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. – М.: Наука, 1976.

 3. Братусь В.С. «Аномалии личности».-М.,1988.

 4. Гурьева В.А., Селеке В.Я., Гинликин В.Я. «Психопатология подросткового возраста».-Томск,1994.

 5. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия» -М,1985.

 6. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М., 1999.

 7. .Петровский В.А. «Психология неадаптивной активности».-М.,1992.

 8. Пожар Л. «Психология аномальных детей и подростков – патопсихология».-М.-Воронеж,1996.

Психология формирования и развития личности / Под ред. Л.И.Анцыферовой. М., 1981

Методична література

 1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. –М.: ЭКСМО-ПРЕСС,2000

 2. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. М., 1996.

 3. Волков П. Разнообразие человеческих миров. М., 2001.

 4. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений. Т.5. М., 1983.

 5. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. Ростов-на-Дону., 1998.

 6. Имелинский К. «Сексология и сексопатология».-М.,1986.

 7. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000.

 8. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия. Москва-Екатеринбург.

 9. Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага., 1984.

 10. Личко А.Е., Битенский В.С. «Подростковая наркомания». –Л,1991.

 11. Максимова Н.Ю. «Основи дитячої патопсихології».-К.,1996.

 12. Потанин Г.М., Косенко В.Г. «Психолого-коррекционная работа с подростками:Учеб.пособие. -Белгородского гос.пед.ун-та,1995.

 13. Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних: Учеб.пособие.-Домодедово: ВИПК МВД СССР,1991.

 14. Райс Ф. «Психология подросткового и юношеского возраста». –Спб.,2000.

 15. Раттер М. «Помощь трудным детям».-М., 1989.

 16. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В.Равич-Щербо. М., 1988

 17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1997.

 18. Шарп Д. Типы личности. Юнговская типологическая модель. Воронеж., 1994.

14Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-психологічного супроводу дітей та учнівської молоді з девіаціями поведінки Пєтушкова Л. А, завідуюча центром практичної психології І соціальної роботи

  Методичні рекомендації
  Згідно з Указом Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” № 456/99 від 27 квітня 1 року одним із напрямів діяльності навчальних закладів має бути впровадження
 3. Програма курсу "Судова медицина" Перелік основних судово-медичних термінів Список літератури до курсу "Судова медицина"

  Методичні рекомендації
  Горбачевський В.Я., Несен О.О., Нарусевич О.С.,Чорний М.В. Збірник навчально-методичних матеріалів з курсу “Судова медицина та психіатрія”. – Київ: Національна академія внутрішніх справ, навчально – науковий інститут права та психології, 2012.
 4. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №3 від 25 квітня 2007 р. Київ 2007

  Документ
  П-86 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2007 р.). / Відп. Ред. О.В. Киричук.
 5. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.

Другие похожие документы..