Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Разработка проекта открытия НОВОГО тату-салона В сети компаний "ТАТУ-БРИЗ" (расчеты: кэшфлоу, точка безубыточности, ВНД, срок окупаемости, ...полностью>>
'Документ'
секции? 11. Добровольно брать на себя обязанности организатора дела? 1 . Помогать ребятам решать матем. задачи? 13. Читать об известных открытиях и и...полностью>>
'Закон'
В соответствии с Трудовым кодексом и Законом Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» между администрацией в лице ректора Якутско...полностью>>
'Документ'
Детско-подростковая психотерапия в России все еще переживает стадию затянувшегося детства, не может преодолеть психологических барьеров, воз­двигнуты...полностью>>

Правила підготовки та оформлення друкованих матеріалів ужурналІ «електротехнічні та комп’ютерні системи» видавництво «Техніка» Тексти анотацій українською, російською

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК ...

А.С. Шпак, д-р техн. наук,

Україна

І.В. Грозний, Г.І. Милославський, кандидати техн. наук,

Одеса

К.С. Якін

Одеський національний політехнічний університет

Спеціальне конструкторське бюро верстатобудування

Правила пІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
У журналІ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ТА КОМПЮТЕРНІ СИСТЕМИ»
вИДАВНИЦТВО «Техніка»

Тексти анотацій українською, російською та англійською мовами, обсягом 400-500 знаків кожна, розміщуються після назви і відокремлюються порожнім рядком. Кожна анотація набирається шрифтом Times New Rоmап 10 рt, курсив, з одиночним інтервалом і розтащовується на всій ширині сторінки.

Тексты аннотаций на украинском, русском и английском языках объемом 400-500 знаков каждая, размещаются сразу после названия и отделяются пустой строкой. Каждая аннотация оформляется шрифтом Times New Rоmап 10 рt, курсив, с одиночным интервалом и размещается по всей ширине страницы.

The texts of the summaries in Ukrainian, Russian and English by a volume 400-500 signs are placed in the left-hand pillar of the maiden page and are adjoined by empty string. Each summary is made out by a font Times New Rоmап 10 рt, italic, with a single interval and is placed on width.

Обсяг доповіді має складати дві сторінки формату А4 (разом з рисунками, таблицями, формулами, списком літератури і даними про авторів) підготовлені згідно з чинними правилами і роздрукованими у двох примірниках без нумерації сторінок на лазерному принтері на білому папері щільністю 80-90 г/м2. У виняткових випадках за додаткові кошти розмір доповіді може бути збільшений до п’яти сторінок. Передавати доповідь необхідно також в електронному варіанті на дисках CD-R, або DVD-R, чи за допомогою E-mail.

Оригінал доповіді готується із застосуванням редактору Microsoft Word 2003 (файли формату *.doc !!!) однією з трьох мов: українською, російською чи англійською.

Вимоги до оформлення доповіді

Поля, шрифти: ліворуч, праворуч, зверху – по 2 см, знизу 2,5 см. Міжрядковий інтервал усіх стилів – одинарний. Шрифт усіх стилів – Times New Roman

Заголовок доповіді містить:

Код УДК: шрифт 10 pt звичайний, без відступів, без абзацу, інтервал: перед – 0 pt, після – 6 pt.

Стиль авторів: шрифт 10 pt, звичайний, без відступів, без абзацу, інтервал: перед – 0 pt, після – 0 pt. Ліворуч – ініціали і прізвища авторів, вчений ступінь (канд. техн. наук чи д-р техн. наук), якщо автори мають один вчений ступінь, то вони записуються через кому в одному рядку (у цьому випадку «доктори» і «кандидати» пишуться без скорочень). Наукове звання і посада не вказуються! Праворуч, з вирівнюванням по правому краю – країна і місто. Якщо використовується більше одного рядка – місто вказується нижче під країною.

Стиль організації: шрифт 10 рt, звичайний, без відступів, вирівнювання по центру, інтервал: перед – 0 pt, після – 0 pt, без переносів. Якщо автори з різних організацій, то їх вказують одну під другою.

© Шпак А.С., Грозний І.В., Милославський Г.І.,
Якін К.С., 2011

Для полегшення оформлення авторів та організацій дозволяється використання таблиць із невидимими при друку межами.

Стиль назви: шрифт 12 pt, жирний, усі літери прописні, розміщення по центру, без відступів. Скорочення, абревіатура і переноси у назві не допускаються.

Стиль основного тексту: він розміщується у 2 колонках однакової ширини (відступ між колонками 5 мм). Шрифт 10 рt, звичайний, вирівнювання по ширині, абзац 0,75 см.

В останньому рядку лівої колонки тільки на першій сторінці доповіді має бути авторський значок , Прізвища І. О. авторів і рік видання (див. приклад). Шрифт 10 pt звичайний. Вирівнюваня по лівому краю.

Для переходів на наступний рядок рекомендується використовувати клавіші Shift + Enter, а не Enter.

Рисунки і таблиці: підписи – шрифт 10 pt, звичайний, без відступів, вирівнювання по центру. Рисунки і графіки мають бути зроблені як окремий об’єкт, розташований у тексті статті (див. приклад рис. 1).

Рис.1. Зависимость n* = f (kRp)

Якщо рисунок чи таблиця за розміром не можуть розташуватися в одній колонці, допускається їхнє розміщення у всю ширину сторінки, при цьому текст кожної колонки продовжується. Такі рисунки і таблиці для зручності рекомендується розташовувати у верхній чи нижній частинах сторінки.

Один рисунок може мати декілька частин, кожна з яких позначається українськими літерами (без дужок і крапки), як це зроблено на рис.2.

Формули. Математичні формули утворюються у вигляді окремих об’єктів в редакторі формул (версія 3.1), розташовуються в середині колонки і нумеруються, номер формули розміщується з правої сторони колонки. Налаштування шрифтів, розмірів і стилів редактору формул наведені на рис. 2.

а

б

Рис.2. Налаштування редактора формул (версія 3.1):
а – розміри символів; б – стилі

Великі вирази і рівняння можна записувати у декілька рядків, формули для переносу припустимо розривати на знаках +, –, =, , повторюючи їх в обох рядках.

. (1)

Посилання на формули, рисунки, таблиці чи літературні джерела слід робити так: (1); (1) и (2), (1) – (4); рис. 1, рис. 1 и 2 ; табл. 1, табл. 1 и 2; [1],
[1-3, 5].

Перелік літературних джерел на мові оригіналу розміщується в кінці тексту у алфавітному порядку; іноземна література наводиться після переліку вітчизняної літератури також у алфавітному порядку.

Розмір шрифту – 10 рt. Після відступу одного пустого рядку (10 рt) від основного тексту в середині колонки наводиться заголовок «Список використаної літератури», а далі після відступу одного рядку – перелік літературних джерел. Літературні джерела в залежності від кількості авторів і типу видання оформлюються згідно з вимогами ВАК наступним чином.

Список використанної літератури

Один автор:

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д.Г. Коренівський – К.: Ін-т математики, 2006. – 111 с

Два або три автори:

2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В.Суберляк, П.І.Баштанник. – Львів: Растр – 7, 2007. – 375 с.

Чотири автори:

3. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик,

Ю.П. Рогач, М.М.Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478 с.

Пять і більше авторів:

4. Психология менеджмента / П. К Власов , А. В Липницкий , И. М . И. М. Лущихина [и др.] ; под ред. Г.С.Никифорова. – Х.: Гуманитар.центр, 2007. – 510 с.

Авторські свідоцтва:

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С.Ваулин, В.Г.Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти:

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02. Бюл. № 23 (II ч.).

Періодичні видання:

Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

Електронні ресурси:

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А.Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. –№ 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Після переліку літературних джерел редколегія вказує дату отримання доповіді. Для цього автор залишає слово «Отримано», наприклад:

Отримано 01.04.2011

Після списку літератури розміщуються контрастні чорно-білі фотографії усіх авторів розміром 3х4, під кожною з них вказуються їхні основні дані, якщо авторів декілька, фотографії і дані під ними розташовуються в один рядок чи колонку.

Frame1

Прізвище, ім’я, по батькові,

вчен. ступінь, посада, місце роботи, адреса, контактний телефон

( факс, Е-mаіl).

Frame2

Прізвище, ім’я, по батькові,

вчен. ступінь, посада, місце роботи, адреса, телефон

Для полегшення оформлення відомостей про авторів дозволяється використання таблиць із невидимими при друку межами.

Остання сторінка рукопису повинна бути використена не менш, ніж на 75-80 %.

Чинні «ПРАВИЛА» можуть бути шаблоном для підготовки доповіді на конференцію.

Обов’язково разом з текстом доповіді поштою слід надислати рецензію до неї, підготовлену доктором чи кандидатом технічних наук, який не працює в організації авторів. Рецензія підписується, вказується вчений ступінь, посада і місце роботи рецензента. Підпис рецензента засвітчується організацією, де він працює.

Вимоги до форми і змісту рецензії наводяться на сайті конференції.

Доповіді розглядаються і приймаються редакційною колегією, засідання якої планується на 19 липня 2011 р.

Доповіді, які мають відхилення від чинних правил, не розглядаються.

Для оформлення змісту журналу на окремій сторінці (окремим файлом) надіслати прізвище, ініціали, назву доповіді двома мовами – оригіналу і англійською. Для іноземних громадян – мовами оригіналу і російською, наприклад:

Онищенко О.А. Система управления электро-приводом поршневого компрессора холодильной установки

Onischenko O.A. Electric drive control system of refrigerating plant piston-type compressor.

Головний
редактор

журналу

Р.П. Герасимяк.Скачать документ

Похожие документы:

 1. І. Нормативні документи та аналітичні матеріали

  Документ
  Подані нормативні документи щодо організації та проведення Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді «Україна вишивана» з аналізом роботи за 2007 р.
 2. Jar-ops 1 Секція 2 прийнятні методи встановлення відповідності та інтерпретативний/пояснювальний матеріал (amc & іem)

  Документ
  1.1 Ця Секція містить Прийнятні методи встановлення відповідності та інтерпретативний/пояснювальний матеріал, який було вирішено включити до JAR-OPS 1.
 3. Матеріали до лекцій

  Документ
  Українське журналістикознавство не стоїть на місці, успішно просувається вперед, фіксуючи історичний час, аналізуючи тексти-джерела, відображаючи характерні ознаки епохи.
 4. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 5. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (20-22 травня 2009 р.

Другие похожие документы..