Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Лекционный курс по дисциплине методы контроля состояния окружающей среды (МКСОС) включает в себя несколько разделов, преподавание которых осуществляе...полностью>>
'Автореферат'
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии» Росздрава по адресу: 121069, ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Дисциплина предполагает изучение теоретических и практических вопросов управления предприятием, планирования и поддержки управленческих решений, начи...полностью>>
'Документ'
Здоровьесберегающая деятельность образовательно­го учреждения - это система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, в...полностью>>

Формат опису модуля (40)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Фінансовий облік ІІ

 2. Код модуля:

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр:

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 5),

аудиторні години – 80 (лекції – 32, практ. зан. – 48)

 1. Лектор: ст.викл. Шира Тарас Богданович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати специфіку організації бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності;

 • вміти відобразити інформацію про господарські операції підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Бухгалтерський облік І, Бухгалтерський облік ІІ

 • кореквізити: Облік в галузях економіки, Облік в бюджетних установах

 1. Зміст модуля: Облік і формування змін статутного капіталу. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками. Облік короткострокових зобов’язань за розра­хунками з Банками та іншими позиками. Облік розрахунків з оплати пра­ці та страхуванню. Облік розрахунків з бюджетом. Облік зобов’язань за довго­стро­ковими позиками та векселями. Облік довгострокових зобов’язань за облі­га­ціями та з фінансової оренди. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

 2. Рекомендована література:

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо­дарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.

 • Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку”, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000р. №356.

 • Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. — 7-ме вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет “Львівська політехніка", “Інтелект-Захід", 2008. — 1224 с.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник – 7-е вид. – К.: А.С.К., 2007. – 780 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (20 %): розв’язування задач, усне опитування

 • Підсумковий контроль (80%): модульний і семестровий контроль.

 1. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Формат опису модуля (1)

  Документ
  Знати структурну організацію та принципи функціонування сучасних мережевих операційних систем, принципи функціонування і протоколи клієнтської й серверної частин файлової служби;
 2. Формат опису модуля (23)

  Документ
  У результаті виконання курсової роботи студент повинен: знати методику обліку, аналізу та калькулювання витрат підприємства; уміти скласти калькуляцію, визначити беззбитковий обсяг виробництва продукції, побудувати функцію витрат.
 3. Формат опису модуля (2)

  Документ
  Історія створення, характеристика та особливості мови C, елементи мови C, структура програми, оголошення об’єктів, вирази та операнди, операції, оператори, функції, директиви препроцесору, вказівки компілятору .
 4. Формат опису модуля (3)

  Закон
  Зміст модуля: Сутність та види податків. Податкова політика та її характе­ристика. Податок на додану вартість: платники та об’єкти оподаткування; база оподат­кування.
 5. Формат опису модуля (4)

  Документ
  У результаті вивчення модуля студент : повинен освоїти основи алгоритмізації і програмування на алгоритмічній мові, роботі на персональному компютері в режимі діалогу, технології розвязку прикладних задач фотоніки та лазерної інженерії на компютері.
 6. Формат опису модуля (5)

  Документ
  Знати основні архітектури нейронних мереж; технології побудови нейронних систем; принципи побудови систем захисту інформації на базі нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

Другие похожие документы..