Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Буддизм практически никогда не был единой религией, и само буддийское предание утверждает, что почти после самой паринирваны Будды он начал делиться ...полностью>>
'Документ'
Вступив в XXI век, человечество столкнулось с целым рядом сложных проблем, обусловленных, с одной стороны, противоречиями между обществом и природой,...полностью>>
'Лекция'
Студенты должны знать задачи и организационную структуру медицинской службы гражданской обороны (МСГО), медицинские формирования и учреждения, предна...полностью>>
'Публичный отчет'
10. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 080100 «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКО...полностью>>

“Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.5 Визначення резервів збільшення виробництва продукції.

Безупинне ускладнення процесу матеріально-технічного постачання вимагає збільшення витрат праці на його здійснення. У той же час напружений баланс трудових ресурсів у країні не дозволяє вирішувати проблеми забезпечення будівництва, що ускладнюються засобами виробництва екстенсивним шляхом, тобто за рахунок збільшення кількості працівників і маси споживаних ресурсів. Їх можна і потрібно вирішувати тільки шляхом інтенсифікації процесу забезпечення будівництва матеріальними ресурсами, розробки і здійснення заходів щодо підвищення ефективності і якості всіх сторін діяльності органів постачання. Стосовно до процесу матеріально-технічного постачання ефективність і якість означають найбільш повне, своєчасне, якісне, а також з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів виконання усіх функцій цього процесу.

Безупинне удосконалювання забезпечення виробництва продукцією виробничо-технічного призначення впливає на поліпшення економічних показників виробництва.

Шляхи поліпшення забезпеченості матеріальними ресурсами відбиті в схемі (Додаток 2).

Задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах здійснюється двома шляхами: екстенсивним і інтенсивної. Екстенсивний шлях припускає збільшення видобутку і виробництва матеріальних ресурсів і зв'язаний з додатковими витратами. Інтенсивний шлях задоволення потреби підприємства в матеріалах, сировині, паливі, енергії й інших матеріальних ресурсах передбачає більш економічна витрата наявних запасів у процесі виробництва продукції. Економія сировини і матеріалів у процесі споживання рівнозначна збільшенню їхнього виробництва.

Найважливішим інструментом вишукування внутрівиробничих резервів економії і раціонального використання матеріальних резервів є економічний аналіз.

Від стану матеріально-технічного постачання залежить такий найважливіший показник виробничої діяльності, як продуктивність праці. Безпосередній вплив матеріально-технічного постачання на продуктивність праці полягає в тім, що сам процес забезпечення виробництва матеріальними ресурсами вимагає визначених витрат часу працівників самих різних спеціализацій. Тому створення в Україні ефективної системи матеріально-технічного постачання, установлення раціональних зв'язків між постачальниками і споживачами, механізація вантажно-розвантажувальних робіт, впровадження електронно-обчислювальної й іншої техніки буде не тільки сприяти підвищенню продуктивності праці в самій галузі матеріально-технічного постачання, але і впливати на її підвищення в народному господарстві.

Непрямий вплив матеріально-технічного постачання на продуктивність праці полягає в тім, що цей показник на підприємствах, у значній мірі залежить від стану матеріалів, що поставляються сировини і, а також від своєчасності і комплектності постачання всієї номенклатури матеріальних ресурсів.

На продуктивність праці великий вплив робить ступінь забезпечення робочих місць потрібними в даний момент матеріалами. Відсутність матеріалів часто служить причиною порушення ритмічності в роботі підприємств.

Забезпечення виробничих і будівельних підприємств усією номенклатурою споживаних матеріалів необхідної якості й у строго визначений термін відповідно до технологічного процесу дозволило б значно підвищити темпи росту продуктивності праці в Україні. Отже без значних капітальних вкладень і при тих же трудових ресурсах наша країна змогла б збільшити кількість виробленої продукції, необхідної для більш повного задоволення потреб трудящих.

Постачальницько-збутові організації країни можуть робити і практично впливають на економію матеріальних ресурсів. На всіх стадіях процесу матеріально-технічного постачання маються великі можливості для економії матеріалів. У процесі планування виявлення нагальної потреби в сировині і матеріалах сприяє правильному їхньому розподілу і запобігає втрати, що виникають, з одного боку, унаслідок завищення потреби в порівнянні з фактичної, котре приводить до утворення наднормативних і зайвих запасів, а з іншого боку – заниження потреби, що приведе до дефіциту і нестачі матеріалів, до необхідності їхньої заміни.

Так, по ТОВ «Будсервіс» у 2002 році відбулася перевитрата матеріальних ресурсів (коефіцієнт матеріальних витрат більше одного), у 2003 році й у 2004 році товарно-матеріальні запаси витрачалися ощадливо. Для того, щоб ресурси витрачалися більш ощадливо необхідно, зробити більший упор чи приділити більшу увагу процесу планування витрати матеріалів в ТОВ «Будсервіс», скороченню матеріалоємності в процесі виробництва, а також скороченню втрат у процесі транспортування і збереженню вантажів.

При організації транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт також маються великі можливості по скороченню втрат (бій, псування, розпилення і т.п.)

Матеріальні ресурси в процесі доведення їх до виробничих підприємств проходять стадію збереження на складах підприємств-постачальників і споживачів. Створення умов схоронності матеріалів, усіляке скорочення часу їхнього перебування на складах також дуже істотний фактор економії.

Практично всі сторони діяльності органів постачання і збуту в тім чи іншому ступені впливають на зниження собівартості. При цьому можна виділити дві основні групи факторів, що визначають величину витрат на процес матеріально-технічного постачання.

Перша група факторів зв'язана з витратами на придбання сировини і матеріалів. Ці витрати визначаються головним чином їхньою ціною. Органи постачання і збуту на можуть впливати на рівень цін, але вони відіграють вирішальну роль у виборі і замовленні найбільш дешевих матеріалів, що по якості відповідали би вимогам виробництва. Крім того, багато постачань здійснюються за договірними цінами. Перевірка правильності таких цін буде сприяти виключенню можливих випадків їхнього завищення, а отже, і скороченню грошових витрат на придбання матеріалів.

Друга група факторів – це транспортно-заготівельні витрати. Вони залежать від якості роботи органів постачання, від рівня їхньої організаторської діяльності, ступеня механізації й автоматизації переробки вантажів, використання обчислювальної техніки.

Великий вплив на витрати в сфері звертання робить прикріплення споживачів до постачальників. Використання при цьому економіко-математичних методів і електронно-обчислювальної техніки дозволяє значно скоротити відстань перевезень, а отже, і витрати на оплату тарифів.

Величина транспортно-заготівельних витрат залежить також від правильного вибору форми постачання, з огляду на, що складська форма вимагає великих витрат, чим транзитна.

Збереження матеріалів також є істотною статтею витрат, що робить вплив на собівартість продукції. Ці витрати знаходяться в прямої залежності від абсолютного і відносного рівня товарно-матеріальних запасів. Нормування запасів, організація оперативного контролю за їхнім станом, недопущення утворення наднормативних і зайвих запасів – далеко на повний перелік питань керування запасами, рішення яких впливає на витрати в процесі матеріально-технічного постачання.

Транспортно-заготівельні витрати залежать також від витрат на зміст апарата органів матеріально-технічного постачання. Тому створення раціональної структури органів постачання, використання засобів організаційної й іншої техніки мають більше значення для скорочення витрат і зниження собівартості.

Так, по ТОВ «Будсервіс» для зниження собівартості і скорочення матеріальних витрат, найбільш ефективним рішенням став би вибір і замовлення більш дешевих матеріалів, що відповідали по якості усім вимогам виробництва, а також раціональне їхнє використання.

Матеріально-технічне постачання впливає на такий важливий синтетичний показник діяльності підприємств, яким є рентабельність, що визначається як відношення нагромаджень (прибутку і податку з обороту) до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.

Органи матеріально-технічного постачання впливають на величину витрат підприємства через вартість матеріалів і транспортно-заготівельні витрати. Чим менше ці витрати, тим за інших рівних умов більше прибуток підприємства і навпаки. Неуважність окремих працівників до витрат, завищення їх приводять до зменшення прибутку підприємства.

Діяльність постачальницько-збутових організацій впливає на знаменник формули визначення рентабельності – величину оборотних коштів підприємств. У структурі оборотних коштів значну питому вагу займають товарно-матеріальні і збутові запаси. Тому скорочення товарно-матеріальних запасів до оптимальних розмірів буде сприяти підвищенню рентабельності, оскільки чим більшою сумою оборотних коштів розташовує підприємство при даному розмірі прибутку, тим менше рентабельність.

По ТОВ «Будсервіс» у 2002 році питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції склав 42,5 %, у 2003 році – 18,3 %, у 2004 році – 53 %. Скорочення товарно-матеріальних запасів до оптимального рівня буде сприяти підвищенню рентабельності і збільшенню прибутку.

Прискорення оборотності оборотних коштів є центральною економічною проблемою матеріально-технічного постачання. Її рішення дозволити не тільки збільшити матеріальні ресурси для повного задоволення підприємств, але і поліпшити економічні показники їхньої роботи.

Однієї з найважливіших задач матеріально-технічного постачання є своєчасність забезпечення підприємств і організацій необхідними їм матеріальними ресурсами. При цьому під своєчасністю мається на увазі постачання всіх різновидів матеріальних ресурсів безпосередньо до місць споживання у встановлений термін і необхідну якість.

Порушення термінів постачань матеріалів веде до невиконання планів виробництва і реалізації продукції.

У практиці світового господарства відомі кілька методів постачань матеріальних ресурсів, що забезпечують раціональне постачання виробництва предметами праці. Найбільший інтерес з них представляє метод «точно вчасно» (just – in- time), уперше запропонований однієї з японських фірм. Сутність методу полягає безпосередньо в той момент, коли вони необхідні для продовження виробництва, і в обсязі, розрахованому на конкретний відрізок часу. При цьому методі забезпечується ритмічне, безперебійне постачання підприємства матеріальними ресурсами й ефективне їхнє використання протягом процесу виробництва.

На сучасному етапі розвитку економіки України особливо важливого значення набуває комплектність забезпечення виробництва матеріальними ресурсами. У будівництві при організації постачань устаткування дуже важливе надходження до моменту монтажу всіх його видів, що виробляються часто різними постачальниками. Для забезпечення своєчасного надходження матеріалів як транзитом, так і з підприємств по постачаннях у даний час одержує широке поширення одна з прогресивних форм – гарантоване постачання.

До числа найбільш важливих задач матеріально-технічного постачання будівництва варто віднести скорочення витрат виробництва. Цей показник істотно залежить від найбільш раціонального прикріплення споживачів до постачальників, правильного співвідношення транзитної і складської форм постачання, ступеня механізації вантажно-розвантажувальних робіт, питомої ваги витрат по наданню споживачам виробничих послуг і ряду інших факторів.

Найважливішим принциповим напрямком удосконалювання керування процесом матеріально-технічного постачання є здійснення заходів щодо концентрації органів шляхом створення великих об'єднань за рахунок концентрації запасів підвищується забезпеченість споживачів конкретними сорторозмірами продукції з нетранзитною потребою. Концентрацію органів необхідно сполучити з поліпшенням матеріально-технічної бази – збільшенням її вантажно-розвантажувальними й іншими механізмами, електронно-обчислювальною технікою. Збільшення запасів на підприємствах по постачаннях продукції буде поліпшувати якість постачання й у той же час скорочувати сукупний рівень запасів засобів виробництва.

Одним з основних напрямків удосконалювання матеріально-технічного постачання є розробка і здійснення заходів щодо поліпшення організації і методології його планування з метою досягнення повної збалансованості ресурсів з потребою у всіх видах матеріальних ресурсів.

На зміну рівня матеріальних запасів на окремі вироби впливають заходу інноваційної діяльності, що обумовлюють зміну нормативної витрати матеріальних ресурсів і заміну одного їхнього виду іншим. Основними інноваційними заходами є: удосконалювання конструкторських характеристик виробів, упровадження нової техніки, прогресивної технології; механізація й автоматизація виробництва; модернізація устаткування; укомплектування робочих місць спеціальним інвентарем і оснащенням, заготівлею, деталями, вузлами; упровадження нових прогресивних видів сировини, матеріалів, палива і замін безперспективних; підвищення рівня кваліфікації працівників.

Вимагають рішення і проблема встановлення між планами виробництва і матеріально-технічного постачання. Суть її полягає в тім, що зіставлення планів виробництва конкретних видів продукції відбувається по термінах після розробки планів матеріального забезпечення. У результаті виникає невідповідність між замовленнями і потребою в конкретних матеріалах і, як наслідок, утворяться наднормативні і зайві запаси одних матеріалів і нестача інших. Шлях рішення цієї проблеми – максимальне зближення термінів розробки планів виробництва і його забезпечень.

3. Пропозиції щодо поліпшення стану матеріальних ресурсів

Підбиваючи підсумки пропозицій по поліпшенню стану матеріально-технічного постачання в будівництві в цілому і пропозицій по поліпшенню стану матеріальних ресурсів по ТОВ «Будсервіс»:

1) На сучасному етапі матеріально-технічне постачання будівництва має потребу в:

 • підвищенні продуктивності праці;

 • економії матеріальних ресурсів;

 • зниженні собівартості;

 • підвищенні рентабельності;

 • установленні раціональних зв'язків між постачальниками і споживачами;

 • необхідності значних капітальних вкладень для підвищення темпів росту продуктивності праці;

 • створенні умов схоронності матеріалів, скорочення часу їх перебування на складах;

 • ефективному нормуванні товарно-матеріальних запасів;

 • зниженні витрат на транспортно-заготівельні витрати;

 • прискоренні оборотності оборотних коштів;

 • здійсненні заходів щодо концентрації органів шляхом створення великих об'єднань за рахунок концентрації запасів, а також заходу інноваційної діяльності;

 • максимальному зближенні термінів розробки планів виробництва і його забезпечень;

 • організації збуту продукції;

 • розвитку лізингу для вибору ефективних форм придбання і раціонального використання машин і устаткування;

 • ефективної організації матеріальних потоків;

 • розвитку оптової торгівлі;

 • підтримці тривалих господарських зв'язків.

Ідеальним рішенням стало би введення методу «точно вчасно» чи використання інтенсивного методу.

2) Конкретно по ТОВ «Будсервіс» для поліпшення стану і використання матеріальних ресурсів необхідно приділити більше уваги процесу планування витрати матеріалів, що відповідали б усім вимогам виробництва, скоротити товарно-матеріальні запаси до оптимального рівня чи застосовувати більш дешеві матеріали.

Висновки

В курсовій роботі було досліджено тему “Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами” на прикладі будівельного підприємства ТОВ «Будсервіс». Економічний аналіз було виконано згідно мети роботи.

Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів.

У першому розділі визначено теоретичні аспекти матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами та надано коротку техніко-економічна характеристика ТОВ «Будсервіс». Матеріально-технічне постачання є формою розподілу засобів виробництва на основі організаційних зв'язків і договорів між постачальниками і споживачами чи безпосередньо через посередника. Матеріально-технічне постачання визначає результативність будівельного виробництва роблячи безпосередній вплив на використання виробничих фондів, ритмічності виробництва будівельно-монтажних робіт, собівартість, продуктивність праці, тривалість будівництва й інші показники.

Основними функціями матеріально-технічного забезпечення будівельного виробництва є: забезпечення будівельних потоків необхідною сировиною, напівфабрикатами і деталями; збереження, обробка і подача сировини за заявками споживачів – СМО; забезпечення інструментами, пристосуваннями і ремонт технологічного, енергетичного, транспортного й іншого устаткування, відхід і нагляд за ними, постійна підтримка устаткування в робочому стані; забезпечення підприємства електричною і тепловою енергією, стисненим повітрям і водою; переміщення вантажів усередині площадки і поза нею; проведення всіх вантажно-розвантажувальних робіт.

У другому розділі було виконано безпосередньо економічний аналіз матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами будівельного підприємства ТОВ «Будсервіс», де: визначено значення, завдання і джерела аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами; здійснено аналіз стану матеріальних запасів за 2002-2004 роки; виконано аналіз використання матеріальних запасів; дано оцінку питомої ваги матеріальних запасів у загальній сумі майна підприємства; визначення резервів збільшення виробництва продукції.

Величина абсолютного нормативного запасу (Аз) у натуральному вимірі в 2002 році становила 10713144 грн., в 2003 році - 2932774,6 грн., в 2004 році-51566951 грн. Фактичний запас у днях 1,52 дн. в 2002 році, 5,84 дн. в 2003 році, 1,02 дн. в 2004 році. Витрата матеріалів у вартісному вимірі в 2002 році - 1230,83 грн.; в 2003 році - 412,66 грн.; в 2004 році - 3497,25 грн. Забезпеченість матеріальними ресурсами в 2002 році - 4,92 дн., в 2003 році - 11,67 дн., в 2004 році - 3,65 дн. Коефіцієнт забезпеченості за планом в 2002 році дорівнює 1, в 2003 та 2004 також дорівнює 1. Фактичний план постачання матеріалу виконаний на 100 % у 2002 році; 100 % у 2003 році; 100 % у 2004 році. Це означає, що на 100 % задовольняється потреба в матеріалі. Аналізі стану запасів матеріальних ресурсів за 2002-2004 рік паказав, що відхилення від норми (максимальної) у днях має і невеликий розмір, що свідчить про задовільний стан запасів матеріальних ресурсів.

Система узагальнюючих і приватних показників застосовуваних для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів. До узагальнюючих показників відносяться матеріаловіддача, матеріалоємність, коефіцієнт співвідношення темпів зростання виробництва і матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Матеріаловіддача: у 2002 році за планом – 15000/6000 = 2,5, фактично – 16993/6115 = 2,78; у 2003 році за планом –12000/4800 = 2, фактично – 12810/2883 = 4,44; у 2004 році за планом – 2700/15000 = 1,8, фактично – 27781/14846 = 1,87; і відповідно, матеріалоємність: у 2002 році за планом – 6000/15000 = 0,4, фактично – 6115/16993 = 0,36; у 2003 році за планом – 4800/12000 = 0,4, фактично – 2833/12810 = 0,22; у 2004 році за планом – 15000/27000 = 0,55, фактично – 14846/27781 = 0,53. З вищерозрахованої матеріаловіддачі видно, що фактична матеріаловіддача вище планової, тобто фактичні матеріальні витрати більше запланованих, що свідчить про нераціональне і неефективне використання матеріальних ресурсів, а також про нестабільний рівень фондовіддачі.

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції складає: у 2002 році - 42,43 %; у 2003 році -18,29 %; у 2004 році - 53 %. Коефіцієнт матеріальних витрат: 2002 році - 6115/6000 = 1,019; 2003 році – 2883/4800 = 0,60; 2004 році – 14846/15000 = 0,99.У 2002 році по ТОВ «Будсервіс» відбулася перевитрата матеріальних ресурсів, тому що коефіцієнт матеріальних витрат більше одиниці. А в 2003 році і в 2004 року матеріальні ресурси витрачалися більш ощадливо.

Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів виріс з 2,52 до 2,63, збільшення числа оборотів відбулося переважно за рахунок росту запасів. Те, що коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів значно більше одиниці – позитивний момент, свідчить про швидку оборотність капіталу, вкладеного в активи. Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках визначає швидкість звертання оборотних активів організації, що не беруть участь у безпосереднім виробництві у 2003 році він становив 1,82, у 2004 р. - 1,85. Зростання даного показника вимагає поповнення оборотних коштів організації за рахунок нових запозичень і приводить до зниження платоспроможності організації. Тривалість обороту оборотних активів збільшилася у 2004 р. на 32,4 дні у порівнянні з 2003р. Це означає, що кошти, вкладені в аналізованому періоді в оборотні активи, проходять цикл і знову приймають грошову форму на 32,4 дні довше, ніж у попередньому році. У результаті потрібні були додаткові засоби для продовження виробничої діяльності хоча б на рівні минулого року. У 2003р. на 1 грн. оборотних коштів приходилося 3,5 грн. зданих виконаних робіт, а в звітному році 2,7 грн., тобто відбулося зменшення числа оборотів (на 0,8). Це негативна тенденція.

У третьому розділі було надано пропозиції щодо поліпшення стану матеріальних ресурсівю. Ефективним рішенням проблем матеріально-технічного постачання є застосування методу «точно вчасно», а також інтенсивного методу. По ТОВ «Будсервіс» застосування більш дешевих матеріалів – спосіб зниження витрат на матеріали.

Список використаної літератури

 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под редакцией Стражева В.И. – Минск: Вышэйшая школа, 1998.

 2. Архипец Н.Т. Экономия материальных ресурсов в строительстве. – Москва: Стройиздат. 1988.

 3. Деркач Д.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности подрядных строительных организаций – Москва, 1990.

 4. Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обес­печение деятельности предприятия. – Москва: Прогресс, 1993

 5. Материально-техническое обеспечение строительства в 2 томах, том 1. - Москва: Стройиздат., 1991.

 6. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.

 7. Смирнов П.В., Степанова З.И., Фасоляк Н.Д. Организация и планирование материально-технического снабжения в народном хозяйстве – Москва: «Экономика», 1995.

 8. Статут ТОВ «Будсервіс».

 9. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000.

 10. Шахпаронов В. В., Аблязов Л. П., Степанов И.В. Организация строительного производства. Справочник строителя. – Москва: Стройиздат 1993.

 11. Экономика строительства. / Под редакцией Степанова И.С. – Москва: Юрайт, 1997.

Додаток 1

Організаційна структура керування ТОВ «Будсервіс»

Генеральний


Головний

інженер

Комерційний

директор

Головний

бухгалтер

бухгалтерія

постачання

МТП
ПТО

Головний механик

Лінійний технічено-

інженерний

Додаток 2

Шляхи поліпшення забезпеченості матеріальними ресурсами ресурсами.


Екстенсивний

Збільшення видобутку сировинних ресурсів

Збільшення виробництва матеріальних ресурсів (ма-теріалів, напів-фабрикатів, комплектую-чих виробів, палива, енергії і т.д.)

Раціональна витрата матеріалів

Використання безвідхідних технологій.


Застосування прогресивних наукове обґрунтованих норм витрати матеріальних ресурсів і їхнє дотримання в процесі виробництва


Утилізація відходів матеріальних ресурсів.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (1)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 2. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (3)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 3. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (6)

  Документ
  Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними.
 4. Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року n 281/171/578/155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Наказ Міністерства палива та енергетики України,Міністерства економіки України,Міністерства транспорту та зв'язку України,Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 20 травня 2008 року N 281/171/578/155
 5. Аналіз економічного І соціального розвитку за попередній період динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

  Документ
  Місто Миколаїв - багатофункціональний великий адміністративний, науковий, економічний, організуючий і культурний центр України, який посідає 9 місце серед обласних центрів за чисельністю населення в Україні.

Другие похожие документы..