Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Учебное пособие разработано на основе учебной программы «Культурология», соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего...полностью>>
'Программа курса'
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творчес...полностью>>
'Документ'
Цель дисциплины: формирования общих представлений об информационных процессах в обществе, а также компетенций, связанных с культурой поиска, обработки...полностью>>
'Документ'
Каков исторический возраст и каково будущее русского народа, который не только самосохранился на грани выживания в невиданно суровых природно-климати...полностью>>

“Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2. Аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами.

2.1 Значення, завдання і джеоела аналізу виконання плану матеріально-технічного постачання та забезпечення матеріальними ресурсами.

Необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниженню її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.

Матеріальні витрати складають значну частку усіх витрат на виробництво продукції, робіт, послуг. Тому виробнича програма підприємства може бути виконана тільки за умови своєчасного і повного забезпечення її необхідними матеріально – енергетичними ресурсами.

Задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах здійснюється двома шляхами: екстенсивним і інтенсивної (Додаток. 2). Екстенсивний шлях припускає збільшення видобутку і виробництва матеріальних ресурсів і зв'язаний з додатковими витратами. Інтенсивний шлях задоволення потреби підприємства в матеріалах, сировині, паливі, енергії й інших матеріальних ресурсах передбачає більш ощадлива витрата наявних запасів у процесі виробництва продукції. Економія сировини і матеріалів у процесі споживання рівнозначна збільшенню їхнього виробництва.

Найважливішим інструментом вишукування внутрівиробничих резервів економії і раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз. Його задачами в цій області є:

 • оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

 • вивчення якості і реальності планів матеріально – технічного забезпечення, аналіз їхнього виконання і впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість і інші показники;

 • характеристика динаміки і виконання планів по показниках використання матеріальних ресурсів;

 • оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів;

 • визначення системи факторів, що обумовлюють відхилення фактичних показників використання матеріалів від планових чи від відповідних показників за попередній період;

 • кількісний вимір впливу факторів на виявлені відхилення показників;

 • виявлення й оцінка внутрівиробничих резервів економії матеріальних ресурсів і розробка конкретних заходів щодо їхнього використання.

Джерела інформації: план матеріально-технічного забезпечення, заявки, специфікації, фондові повідомлення, убрання, договори на постачання сировини і матеріалів; форми статистичної звітності № 1-СН, 3-СН, 4-СН, 11-СН, 12-СН про наявність і використання матеріальних ресурсів і №5-3 про витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг; оперативні дані відділу матеріально-технічного забезпечення; зведення аналітичного обліку про надходження, витратb і залишки сировини, матеріалів; планові і звітні калькуляції собівартості виробів, що випускаються; дані відповідних служб про нормативи і норми витрати матеріальних ресурсів і їхній зміні; інші джерела інформації в залежності від цілей і задач проведеного аналізу.

2.2 Аналіз стану матеріальних запасів.

Джерелами інформації служать план матеріально-технічного постачання; наряди; договори на постачання сировини і матеріалів; форма № 5-3 про витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт і послуг; зведення аналітичного обліку про надходження, витрати і залишки сировини, матеріалів.

У процесі аналізу виробляється зіставлення фактичного надходження матеріальних ресурсів і планової їхньої потреби для виробництва будівельно-монтажних робіт, установлюється повнота і правильність розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, виробляється виконання постачальниками договорів по кількості і термінам постачань. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами варто починати з розрахунку величини планового в днях. Норми виробничого запасу матеріалів у днях визначається по формулі:

Зн = Тз + Пз + Гз + Сз,

де Зн – нормативний запас;

Тз – поточний запас;

Пз – підготовчий запас;

Гз – страховий запас;

Сз – сезонний запас.

Таблица 2.1

Складники нормативного запасу. (грн.)

Найменування запасу

2002 рік

2003 рік

2004 рік

Поточний запас

905

1215

1747

Підготовчий запас

3907

1374

7427

Страховий запас

1877

2409

3572

Сезонний запас

2015

2109

1999

РАЗОМ: нормативний запас

8407

7107

14745

Величина абсолютного нормативного запасу (Аз) у натуральному вимірі обчислюється по формулі:

Аз = Зн • Др,

де Зн – нормативний запас,

Др – одноденна витрата матеріалів.

В 2002 році Зн = 8407, Др = 1230,83;

в 2003 році Зн = 7107, Др = 420,66;

в 2004 році Зн = 14745, Др = 3497,25.

Аз = 8704 ∙ 1230,83 = 10713144 грн. - в 2002 році,

Аз = 7107 ∙ 412,66 = 2932774,6 грн. - в 2003 році,

Аз = 14745 ∙ 3497,25 = 51566951 грн.- в 2004 році.

Фактичний запас у днях визначається по їхній середньодобовій витраті по формулі:

Здн. = О / Д,

де О – залишок матеріалу за даними звіту (тобто страховий запас)

Здн. = 1877 / 1230,83 = 1,52 дн. в 2002 році

Здн. = 2409 / 412,66 = 5,84 дн. в 2003 році

Здн. = 3572 / 3497,25 = 1,02 дн. в 2004 році

Одночасно витрата матеріалів у вартісному вимірі визначається по формулі:

Ор • ПВ

360

Др =

де Ор – обсяг будівельно-монтажних робіт із плану, тис. грн.,

ПВ – питома вага витрати матеріалів у собівартості.

В 2002 році Ор = 15000 тис. грн.; ПВ = 29,54 %;

в 2003 році Ор = 12000 тис. грн.; ПВ = 12,38 %;

в 2004 році Ор = 27000 тис. грн.; ПВ = 46,63 %.

15000 ∙ 29,54

360

12000 ∙ 12,38

360

27000 ∙ 46,63

360

В 2002 році Др = = 1230,83 грн.;

в 2003 році Др = = 412,66 грн.;

в 2004 році Др = = 3497,25 грн.

Забезпеченість матеріальними ресурсами (В) визначається в днях по формулі:

О + П

Др

В = ,

де П – прихід матеріалів за звітний період (тобто зовнішні надходження).

В 2002 році П = 4183;

в 2003 році П = 2406;

в 2004 році П = 9198.

1877 + 4183

В 2002 році В = = 4,92 дн.

2409 + 2406

в 2003 році В = = 11,67 дн.

3572 + 9198

в 2004 році В = = 3,65 дн.

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами в першу чергу перевіряють кількість плану матеріально-технічного постачання. Перевірку реальності плану починають з вивчення норм і нормативів, що покладені в основу розрахунку потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва продукції й утворення необхідних запасів виходячи з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливою умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття. Вони можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

До зовнішніх джерел відносяться матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела – це скорочення відходів сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів у результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку – це різниця між загальною потребою у визначеному виді матеріалу і сумою власних внутрішніх джерел і її покриття.

У процесі аналізу необхідно також перевірити забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їхнє постачання і фактичне їхнє виконання.

Таблиця 2.2

Забезпечення потреби матеріальних ресурсів договорами і фактичне їхнє виконання за 2002 рік.

Матеріал

Планова потреба, грн.

Джерела покриття потреби, грн.

Укладання договорів, грн.

Забезпече-ння потреби договорами, %

Надійшло від поста-чальників, грн.

Виконання договорів,

%

внутрішні

зовнішні

Трансформатор

1200

400

800

800

100

800

100

Провід АПВГ

3557

1250

2307

2307

100

2307

100

Світильники

317

107

210

210

100

210

100

Вимикачі

109

42

67

67

100

67

100

Лампи ДРЛ

64

23

41

41

100

41

100

Щиток ЩКС

150

44

106

106

100

106

100

Датчики

76

17

59

59

100

59

100

Коробки й ін.

642

49

593

593

100

593

100

РАЗОМ:

6115

1932

4183

4183

-

4383

-

Таблица 2.3

Забезпечення потреби матеріальних ресурсів договорами і фактичне їхнє виконання за 2003 рік.

Матеріал

Планова потреба, грн.

Джерела покриття потреби, грн.

Укладання договорів, грн.

Забезпече-ння потреби договорами, %

Надійшло від поста-чальників, грн.

Виконання договорів,

%

внутрішні

зовнішні

Розетки

15

15

-

-

-

-

-

Світильники

154

49

105

105

100

105

100

Провод

642

237

405

405

100

405

100

Лампи

12

12

-

-

-

-

-

Кабель

127

85

42

42

100

42

100

Щитки

27

27

-

-

-

-

-

Коробки

20

16

4

4

100

4

100

Автомати

36

36

-

-

-

-

-

Трансформатор

1850

-

1850

1850

100

1850

100

РАЗОМ:

2883

477

2406

2406

-

2406

-

Таблиця 2.4Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (1)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 2. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (3)

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 29 листопада 2010 року N 530
 3. Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики (6)

  Документ
  Однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними.
 4. Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року n 281/171/578/155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Наказ Міністерства палива та енергетики України,Міністерства економіки України,Міністерства транспорту та зв'язку України,Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 20 травня 2008 року N 281/171/578/155
 5. Аналіз економічного І соціального розвитку за попередній період динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу

  Документ
  Місто Миколаїв - багатофункціональний великий адміністративний, науковий, економічний, організуючий і культурний центр України, який посідає 9 місце серед обласних центрів за чисельністю населення в Україні.

Другие похожие документы..