Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по «Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов» (далее - Администр...полностью>>
'Документ'
Я – ученик 10 класса, наблюдая экологическую обстановку в городе, нашу природу: Волгу, бор, сделал вывод, что глобальные проблемы, о которых мы говор...полностью>>
'Книга'
В книге описаны ключевые понятия суицидологии, основные антисуицидальные факторы. Анализируются детские и подростковые тексты, приводятся сказкотерап...полностью>>
'Конспект'
Учебное пособие подготовлено учителем МОУ Красноэховской средней общеобразовательной школы Елизаровой Т.П. в соответствии с программой подготовки к е...полностью>>

Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

______________________Ступнік М.І.

«____» ________________ 2012 р.

ПРОГРАМА

фахових випробувань для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Кривий Ріг

2012

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Програму склали:

1.

д.е.н., доцент Шайкан А.В.

/

/

(підпис)

2.

к.е.н., доцент Шкіря Н.Л. /

/

(підпис)

3.

к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. /

/

(підпис)

4.

к.е.н., доцент Кондратюк О.М. /

/

(підпис)

5.

ст. викладач Шевченко Л.Я. /

/

(підпис)

6.

ст. викладач Буркова Л.А. /

/

(підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 7 від « 21» лютого 2012 р.

Завідувач кафедри д.е.н., доцент Шайкан А.В. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри обліку та ДФК

Протокол № 7 від « 7 » лютого 2012 р.

Завідувач кафедри к.е.н., доцент Шкіря Н.Л. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу

Протокол № 6 від «23» січня 2012 р.

Завідувач кафедри д.е.н., професор Нусінов В.Я. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Затверджена на засіданні вченої ради Криворізького економічного інституту

Протокол № 7 від « 16 » лютого 2012 р.

Голова вченої ради Криворізького економічного інституту

д.е.н., професор Мазурок П.П. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Затверджено на засіданні вченої ради інженерно - економічного факультету

Протокол № 5 від «23» лютого 2012 р.

Голова вченої ради інженерно - економічного факультету

к.т.н., професор Темченко О.А. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

ЗМІСТ

стор.

Вступ

4

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування

5

2. Порядок проведення фахового випробування

5

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування

6

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності

18

5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

19

ВСТУП

Випускники технікуму, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» вступають на 2 курс університету і навчаються за навчальними планами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр з обліку і аудиту».

Фахові випробування є складовою цілісного навчально-виховного процесу у вищій школі і спрямовані на оцінювання професійних знань та умінь майбутнього бакалавра з обліку і аудиту.

Мета фахових випробувань – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання за скороченим терміном в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодшого спеціаліста».

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Фахові випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється приймальною комісією ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Завданням фахових випробувань є оцінка рівня фахової підготовки молодших спеціалістів, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахових випробувань.

Завдання фахових випробувань охоплюють знання та вміння студентів з дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а також з циклу професійної підготовки. Навчальні дисципліни є нормативними, їх вивчення передбачено навчальними планами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

 1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА фахове ВИПРОБУВАННЯ

На фахові випробування для здобуття ОКР «бакалавр» виносяться наступні дисципліни:

 1. Бухгалтерський облік.

 2. Фінансовий облік.

 3. Основи аудиту.

 4. Контроль і ревізія.

2. Порядок ПРОВЕДЕННЯ фахового випробуванНЯ

Прийом на навчання за ОКР «бакалавр» з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» здійснюється відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 р., Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за ОКР «бакалавр», Програми фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Для проведення фахових випробувань на навчання за ОКР «бакалавр» створюється фахова атестаційна комісія.

Фахові випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводяться у письмовій формі у терміни, затверджені наказом ректора. Кожен з абітурієнтів отримує для складання екзаменаційний білет, який містить 24 тестових завдання трьох рівнів складності по 8 тестів кожного рівня за вищезазначеними дисциплінами. Виконання завдань фахових випробувань оцінюється в балах з кожного рівня складності. Під час складання фахових випробувань забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-якими літературними джерелами. Форма проведення фахових випробувань спрямована на створення сприятливих умов для об’єктивного оцінювання знань абітурієнтів.

Тривалість виконання письмового завдання складає 3 астрономічні години.

Вимоги до знань і вмінь студентів під час фахового випробування:

- знання понятійного апарату з бухгалтерського обліку, аудиту, економіки підприємства, основ інформатики та комп’ютерної техніки;

- знання основних аспектів прикладної економіки, організації та ефективності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва;

- розуміння сутності організації та методології ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторських перевірок на підприємствах.

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

3.1. Перелік тем та питань з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Тема 1. Бухгалтерський облік:

його сутність, значення, функції та основи організації

 1. Зміст і завдання бухгалтерського обліку.

 2. Види господарського обліку, їх характеристика.

 3. Користувачі облікової інформації.

 4. Принципи бухгалтерського обліку.

 5. Вимоги до обліку. Облікові вимірники та їх використання в бухгалтерському обліку.

Тема 2. Предмет, метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку

 1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

 2. Класифікація господарських засобів підприємства.

 3. Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства.

 4. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку.

Тема 3. Бухгалтерський баланс

 1. Призначення бухгалтерського балансу та його будова.

 2. Характеристика активу балансу.

 3. Характеристика пасиву балансу.

 4. Зміни у балансі, зумовлені господарськими операціями.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх види та будова.

 2. Подвійний запис, його суть та значення.

 3. Синтетичні й аналітичні рахунки.

 4. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 5. Значення та принципи класифікації рахунків.

Тема 5. Документування господарських операцій

 1. Первинний облік. Вимоги щодо оформлення первинних документів та їх класифікація.

 2. Групування первинних документів.

 3. Інвентаризації активів і зобов’язань підприємства: види, порядок проведення та оформлення інвентаризації, виявлення її результатів і відображення їх в обліку.

 4. Організація документообігу.

Тема 6. Облікові реєстри, техніка облікової реєстрації.

Форми бухгалтерського обліку

 1. Поняття та класифікація облікових реєстрів.

 2. Помилки в бухгалтерському обліку та порядок їх виправлення.

 3. Порядок зберігання та передачі бухгалтерських документів та реєстрів до архіву. Поняття форми бухгалтерського обліку.

 4. Поняття та характеристика форм бухгалтерського обліку.

Тема 7. Облік необоротних активів

 1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка.

 2. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік необоротних активів.

 4. Облік наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

 5. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів.

Тема 8. Облік запасів

 1. Запаси, їх класифікація і оцінка.

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік напівфабрикатів.

 5. Первинний, аналітичний і синтетичний облік готової продукції.

 6. Первинний, аналітичний і синтетичний облік товарів.

Тема 9. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунків.

 2. Загальний порядок ведення касових операцій.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік касових операцій.

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік коштів на поточному рахунку.

 5. Первинний, аналітичний і синтетичний облік поточної дебіторської заборгованості.

Тема 10. Облік фінансових інвестицій

 1. Фінансові інвестиції: поняття та види.

 2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік фінансових інвестицій.

Тема 11. Облік власного капіталу

 1. Економічна сутність власного капіталу.

 2. Характеристика складових власного капіталу підприємства.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік власного капіталу.

Тема 12. Облік зобов’язань

 1. Визнання зобов’язань, їх класифікація та оцінка.

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік довгострокових зобов’язань.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік поточних зобов’язань.

Тема 13. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

 1. Заробітна плата: поняття, види та форми

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків за страхуванням

Тема 14. Облік витрат діяльності підприємства

 1. Економічна сутність, критерії визнання та класифікація витрат підприємства

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік виробничих витрат і формування собівартості

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік операційних витрат

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік інших витрат діяльності.

Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів

 1. Економічна сутність доходу та прибутку

 2. Визнання та класифікація доходів

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний доходів

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів

3.2. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік»

Тема 1. Фінансовий облік: сутність, призначення,

принципи, правове регулювання

 1. Поняття бухгалтерського обліку, мета, завдання, функції

 2. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

 3. Нормативні документи, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні

 4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Тема 2. Облік грошових коштів

 1. Сутність грошових коштів

 2. Первинні документи з обліку грошових коштів

 3. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку

 4. Облік касових операцій в національній валюті

 5. Облік розрахунків з підзвітними особами

Тема 3. Облік запасів

 1. Поняття, класифікація та оцінка виробничих запасів

 2. Первинний облік надходження і вибуття виробничих запасів

 3. Облік надходження виробничих запасів

 4. Облік вибуття виробничих запасів

 5. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів

 6. Особливості обліку МШП

Тема 4. Облік основних засобів

 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка

 2. Облік надходження основних засобів

 3. Облік і методи нарахування амортизації (зносу) основних засобів

 4. Облік вибуття (реалізації, ліквідації) основних засобів

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

 1. Поняття дебіторської заборгованості

 2. Облік поточної дебіторської заборгованості за відвантажені (реалізовані) готову продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги.

 3. Облік резерву сумнівних боргів

Тема 6. Облік витрат виробництва і готової продукції

 1. Визначення та класифікація витрат

 2. Склад витрат на виробництво продукції у розрізі економічних елементів і статей калькуляції

 3. Облік витрат на виробництво продукції

 4. Облік загальновиробничих витрат

Тема 7. Облік фінансових інвестицій

 1. Облік поточних фінансових інвестицій

Тема 8. Облік власного капіталу

 1. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу підприємства

 2. Облік формування статутного капіталу акціонерного товариства, підприємств товариства з обмеженою відповідальністю, державного та приватного підприємств

 3. Облік змін статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

 4. Облік операцій з акціями в акціонерних товариствах

 5. Облік розрахунків за нарахованими дивідендами

 6. Порядок ліквідації підприємств та облік розподілу його прибутку (збитку)

Тема 9. Облік розрахунків з оплати праці

 1. Поняття заробітної плати

 2. Склад фонду оплати праці

 3. Облік нарахування основної і додаткової заробітної плати

 4. Порядок та облік нарахування соціальних виплат

 5. Порядок і облік утримань із заробітної плати

 6. Порядок і облік нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на фонд оплати праці

 7. Облік виданої заробітної плати

Тема. 10. Облік поточних зобов’язань

 1. Облік короткострокових кредитів банків

 2. Поняття та облік короткострокових векселів

 3. Облік розрахунків з постачальниками

Тема 11. Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами

 1. Облік податку на додану вартість (ПДВ)

 2. Облік податку на прибуток

Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

 1. Визначення, оцінка та класифікація доходів і фінансових результатів за видами діяльності

 2. Облік доходів від реалізації готової продукції

 3. Облік та порядок визначення фактичної собівартості реалізованої продукції

 4. Облік доходів від іншої операційної діяльності

 5. Облік витрат операційної діяльності.

 6. Порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності

 7. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансової діяльності

 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від інвестиційної діяльності

 9. Облік доходів майбутніх періодів

 10. Облік використання прибутку

Тема 13. Фінансова звітність

 1. Розкриття інформації про основні об’єкти бухгалтерського обліку у формах фінансової звітності підприємства (грошові кошти, запаси, основні засоби, дебіторська заборгованість, собівартість продукції, власний капітал, доходи).

  1. Перелік тем та питань з дисципліни «Основи аудиту»

Тема 1. Суть і предмет аудиту

1. Поняття про аудит, аудиторські послуги та аудиторську діяльність.

2. Предмет, об'єкти і метод аудиту.

3. Види аудиту та його відмінності.

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту

 1. Мета та завдання аудиту.

 2. Принципи аудиту.

 3. Договірні взаємовідносини аудиторської фірми.

 4. Планування аудиту.

 5. Стадії і процедури аудиту.

Тема 3. Аудиторський ризик

і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

 1. Поняття ризику та характеристика аудиторського ризику

 2. Загальний ризик аудиту та методи його визначення.

 3. Характеристика складових аудиторського ризику

Тема 4. Аудиторські докази

 1. Поняття і джерела аудиторських доказів.

 2. Вимоги до аудиторських доказів.

 3. Прийнятність аудиторських доказів та процедури їх отримання.

Тема 5. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

1. Аудиторський висновок та його основні елементи.

2. Види аудиторських висновків та їх зміст.

3. Додаткова підсумкова інформація.

3.4. Перелік тем та питань з дисципліни «Контроль і ревізія»

Тема 1. Суть, предмет і класифікація контролю

1. Контроль в системі управління економікою

2. Зміст і функції фінансово-господарського контролю

3. Види економічного контролю

Тема 2. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи

 1. Організація і підготовка контрольно-ревізійного процесу

 2. Контрольно-ревізійні процедури

 3. Дослідження документів при ревізії

 4. Планова виїзна ревізія і особливості ії проведення

 5. Позапланова виїзна ревізія за дорученням правоохоронних органів

 6. Обов‘язки, права та відповідальність ревізора

 7. Обов‘язки, права та відповідальність посадових осіб, діяльність яких перевіряється

Тема 3. Контроль касових операцій

 1. Задачі та джерела проведення ревізії касових операцій

 2. Ревізія каси і дотримання умов, які забезпечують збереження грошових коштів

 3. Контроль за додержанням касової дисципліни

 4. Ревізія касових операцій

 5. Штрафні санкції за порушення норм у сфері готівкового обігуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

  Документ
  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія»
 2. Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (1)

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 3. Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної та практи­чної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 4. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю 8.05170106 ‘‘Технологія продуктів бродіння і виноробства‘‘ розроблена доктором технічних наук, професором П.
 5. Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем магістр

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра з напряму 0909 – Прилади, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.090901 – “Прилади точної механіки” проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

Другие похожие документы..