Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
07.09.2010Отели Северного ГоаЗапись: /vclass/vcplayer.html?cid=5511905187143030749 07.09.2010Отели Южного Гоа - продолжениеЗапись: /vclass/vcplayer.ht...полностью>>
'Документ'
17.02.2007 г. (144 ч.) «Научно-методическое обеспечение нового качества биологического образования в моделях предпрофильной подготовки и профильного ...полностью>>
'Кодекс'
Регулирование отношений в сфере взыскания налогов и сборов, порядка их администрирования, круга субъектов налоговых правоотношений и ответственности ...полностью>>
'Программа'
16:30 В.С. Балицкий, Л.В. Балицкая, Т.М. Бубликова, С.В. Пентелей, Н.С. Лавренко. Морфология, состав и агрегатное состояние флюидных водно-углеводоро...полностью>>

Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.12.2011 № 1798

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26.01.2012 за № 122/20435

Зміни до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку в державному секторі

101 «Подання фінансової звітності»

 1. Доповнити пункт 4 розділу І після абзацу двадцять другого двома новими абзацами такого змісту:

«операції пов’язаних сторін - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншій пов'язаній стороні;

подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства фінансової звітності, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцять третій вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим – тридцять п’ятим.

 1. Доповнити Національне положення (стандарт) після розділу VIII двома новими розділами такого змісту:

«ІХ. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

 1. Пов’язаними сторонами є:

1.1. Контролюючий суб’єкт державного сектору та суб’єкт державного сектору, який прямо або опосередковано перебуває під контролем цього суб’єкта державного сектору;

1.2. Контрольований суб’єкт державного сектору та суб’єкт державного сектору, який прямо або опосередковано контролює цей суб’єкт державного сектору;

1.3. Суб’єкт господарювання – одержувач бюджетних коштів та суб’єкт державного сектору – розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою;

1.4. Суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління суб’єкта державного сектору, та суб’єкт державного сектору, у сфері управління якого перебуває цей суб’єкт господарювання.

 1. До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать:

2.1 надання та отримання послуг;

2.2 придбання або передача/продаж товарів, робіт, інших активів;

2.3 придбання або передача/продаж нерухомого майна;

2.4 орендні операції;

2.5 фінансові операції;

2.6 передача зобов’язань.

Х. Події після дати балансу

 1. Події після дати балансу, що уточнюють інформацію про операції, відображені у бухгалтерському обліку протягом звітного періоду, яка впливає на визнання та оцінку доходів, витрат, активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, можуть потребувати коригування певних статей фінансової звітності або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансової звітності. Зокрема, до таких подій належать: переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про суттєве завищення їх вартості, визначеної на дату балансу; продаж запасів, що свідчить про необґрунтоване завищення чистої вартості їх реалізації на дату балансу; прийняття рішення про перерозподіл доходів; прийняття рішення про списання заборгованості, стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним; виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності, тощо.

 1. Події, що відбуваються після дати балансу та вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, але розкриваються в примітках до фінансової звітності. Зокрема, до таких подій належать: прийняття рішення щодо реорганізації або припинення діяльності суб'єкта державного сектору; істотні придбання і продаж активів; знищення (втрата) активів суб'єкта державного сектору внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події; прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність суб'єкта державного сектору, тощо.

3. Якщо події після дати балансу свідчать про ймовірність припинення діяльності суб'єкта державного сектору або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.».

У зв’язку з цим розділ IX вважати розділом ХІ.

3. У розділі XI:

3.1. Доповнити пункт 7 новими підпунктами такого змісту:

«7.3. Інформація про орган, який має повноваження згідно із законодавством вносити зміни до фінансової звітності після оприлюднення.

7.4. Інформація про зміст події, що відбулася після дати балансу, та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості проведення такої оцінки.

7.5. Інформація про події після дати балансу, які не потребують коригування статей фінансової звітності.».

3.2. Доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«8. У примітках до фінансової звітності за наявності операцій пов'язаних сторін наводиться така інформація:

8.1. Види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов’язаних сторін та характер відносин між такими пов’язаними сторонами.

8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованостей за операціями пов'язаних сторін.».

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі (2)

  Документ
  1. Це Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності.
 2. Проект Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі (1)

  Документ
  1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття у фінансовій звітності.
 3. 2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі суб'єкти державного сектору)

  Документ
  1. Це Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності.
 4. 2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі суб'єкти державного сектору)

  Документ
  1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2

  Документ
  2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Другие похожие документы..