Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Состояние и перспективы развития образовательного учрежде­ния в огромной мере зависят от педагогов - от их научно-исследовательской и методической кв...полностью>>
'Урок'
Физическая карта полушарий, карта строения земной коры, коллекции горных пород и минералов, контуры современных материков, позволяющие моделировать их...полностью>>
'Документ'
РЕИНЖЕНИРИНГ ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК СТРАН СНГ, ПРИНЯТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ, В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ...полностью>>
'Закон'
При проведении вступительного испытания по физике основное внимание обращается на знание и понимание абитуриентом физических законов, а также на умен...полностью>>

Зміст (79)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до фінансової звітності
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Начало формы

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

19364259

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

01001

Область:

Київська

Район:

Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

Хрещатик

Будинок:

8-а

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0445377453

Номер факсу емітента:

0445377453

Веб-сайт емітента:

.ua

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):

31.12.2011

 

Вступ

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” (надалі – Банк) є потужною фінансово-кредитною установою із зареєстрованим статутним капіталом 728,86 млн. грн., яка налічує 152 установи у всіх обласних центрах України та займає високі рейтингові позиції. Історія Банку налічує майже 19 років. За цей період в житті країни відбулося немало політичних, економічних, соціальних змін, які істотно не вплинули на динамічний розвиток Банку. Протягом цього часу Банк активно розвивався, збільшуючи основні показники діяльності та досягаючи стратегічних цілей, що багато років поспіль підтверджується як українськими так і міжнародними аудиторськими компаніями, зокрема відомою компанією ТОВ «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» і світовим рейтинговим агентством Fіtch Ratіngs, що свідчить про здатність оперативно та ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з роботою у фінансовій сфері. Банк працює дотримуючись чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень. Банк постійно виконує економічні нормативи НБУ щодо платоспроможності, ліквідності, достатності капіталу, що є основними індикаторами, які визначають ступінь залежності фінансової установи від коливань в економіці.

     

      Завдяки професійним діям менеджменту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» швидко і адекватно реагує на коливання ринку через оперативне оновлення банківських продуктів і послуг, впроваджує нові якісні підходи в обслуговуванні клієнтів, здійснює капітальні вкладення у впровадження нових інформаційних технологій тощо, завдяки чому зберігає своє місце серед провідних банків України.

     

      За національним рейтингом Асоціації Українських Банків, станом на 01 січня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів 19 позицію серед 143 банків України за розміром депозитів фізичних осіб, 20 позицію – за розміром депозитів юридичних осіб, 22 – за розміром активів та зобов’язань, 23 – за розміром кредитно-інвестиційного портфеля та 26 позицію за розміром капіталу.

     

      Якість продуктів і послуг Банку відзначено міжнародним співтовариством: Банк нагороджено золотим знаком міжнародного Клубу лідерів торгівлі "Управління глобальною якістю". Також Банк став переможцем VII Міжнародного фестивалю маркетингу The Marketing Jazz Fest в номінації «За професійні досягнення у сфері маркетингових комунікацій». Ефективність застосовуваних Банком комунікативних каналів, нестандартні рішення в антикризовій стратегії і чітка тактика PR-присутності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в регіонах не тільки дали змогу Банку посісти позиції лідера у цій сфері, а й насамперед спрямовувалися на зміцнення позитивної репутації та іміджу Банку, як фінансової установи, сприяли просуванню його нової продуктової лінійки. Банк отримав відзнаку від платіжної системи MasterCard WorldWide за успіхи та досягнення у розвитку зарплатних продуктів в Україні.

     

      Крім того, протягом 2011 року Банк неодноразово відзначено дипломами, нагородами та високими позиціями у рейтингах.

     

      Депозитні програми Банку – в десятці найвигідніших банківських депозитів, за рейтингом газети «Сегодня».

     

      За версією всеукраїнського проекту «Гвардія. Рейтинг брендів – 2011» видавничого дому «Галицькі контракти», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» увійшов до десятки найдорожчих брендів банківського сектора. Це свідчить про визнання Банку як надійного партнера, високу довіру до нього з боку клієнтів, партнерів і солідну ділову репутацію на вітчизняному і світовому ринках.

     

      За результатами ІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють, 2011», який проводився журналом «Банкір», Банк відзначено як «Банк, який зберіг високий рівень довіри клієнтів в кризовий період». Основним критерієм конкурсу була оцінка якісних показників діяльності 125 фінансово-кредитних установ. При цьому, також враховувалися думки регулятора, рейтингових агенцій, профільних фондів та асоціацій, клієнтів. Крім того, за ініціативою журналу «Банкір» була запроваджена спеціальна нагорода для кращих топ-менеджерів фінансового сектора України пам’яті Вадима Гетьмана. У цьому році приз «Банкір, якому довіряють», який вручається вперше в історії України, отримав Голова Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Дмитро Гриджук.

     

      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів шосте місце серед 30-ти найбільших банків у ренкінгу інформаційної прозорості банків України, за результатами незалежного дослідження вітчизняного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» проведеного спільно з Агентством фінансових ініціатив за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP). У ході дослідження аналізувалися ступені розкриття інформації щодо корпоративної структури та структури власності, фінансова та операційна інформація, інформація про власників та менеджмент банку. Відповідно до нової методології було розширено базу інформаційного дослідження – у 2011 році оцінювалися якість розміщення інформації у річних звітах, на сайтах банків, загальнодоступна інформаційна база Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сайти НБУ, ПФТС, Української біржі, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.

     

      За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краще Корпоративне Медіа України’2011», що відбувся в рамках VI Міжнародного бізнесу-форуму «Інноваційні маркетингові комунікації», Банк посів друге місце в категорії «Корпоративний річний звіт», розділивши свою нагороду з ПУМБом, що є лідируючою позицією серед вітчизняних банків. Ця нагорода стала черговим підтвердженням позицій відкритої і прозорої фінансової установи, що є невід'ємною складовою стратегії розвитку Банку.

     

      За результатами ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк року’2011» ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» відзначено у кількох номінаціях. Нагородою як «Кращий банківський процесинговий центр» відзначено інноваційні технології, котрі застосовуються при емісії та обслуговуванні платіжних карток Банку і котрі відзначаються багатофункціональністю, підвищеною безпекою і комфортним банкоматно-термінальним сервісом. Також, Банк став кращим і в номінації «Найкращий банк для студентів», яку вже третій рік поспіль присуджують студенти Університету банківської справи Національного банку України. Серед критеріїв відбору у цій номінації ― можливість працевлаштування, найкраща база практики та надання стипендій для підтримки обдарованої молоді. Враховувалась і підтримка банками студентських ініціатив, спеціальних програм для молоді, креативність маркетингової діяльності, рівень обслуговування, корпоративна культура і імідж фінансової установи в цілому.

     

      Банк став переможцем конкурсу Ukrainian Banker Awards’2011 у номінації «Найбільш соціально орієнтований банк». Конкурс проводився діловим тижневиком «Інвестгазета» видавництва «Економіка», а переможці у п'ятнадцяти ключових номінаціях вибиралися безпосередньо банкірами, представниками бізнесу і клієнтами фінансових установ.

     

      Високий рівень менеджменту Банку, високопрофесійні працівники, виважена стратегія і політика, що відповідають викликам сучасного рівня розвитку банківської системи, широкий спектр конкурентних продуктів та послуг, високий рівень технічного забезпечення, розгалужена мережа філій та відділень, яка постійно зростає, орієнтування на задоволення всіх потреб клієнтів Банку, дозволяють не лише утримувати існуючі провідні позиції, але й будувати амбіційні плани стосовно конкурування з найбільшими банками країни та завоювання нових ринків.

     

      Метою провадження діяльності Банку є забезпечення потреб кожного клієнта, приватного чи корпоративного, у банківських послугах високої якості та надійності, розвиток на цих засадах ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист та постійний приріст вкладених в нього коштів клієнтів та акціонерів.

     

      Незважаючи на надійність та стабільність ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», потенційні інвестори, при придбанні цінних паперів, емітованих ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», повинні зважати на ризики, описані у річній інформації.

     

     

 

Розділ I. Резюме річної інформації

     

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Хрещатик».

     

      Банк зареєстрований Національним банком України 19 травня 1993 року за № 172, як Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва «Згода» і створений відповідно рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 04.01.1993р.) у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 1 від 21.02.1998р.) Національним банком України 12 серпня 1998 року зареєстровано зміни до Статуту банку, пов’язані із зміною назви Банку з Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва «Згода» на Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”. Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” виступив правонаступником Комерційного банку сприяння розвитку підприємництва «Згода».

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 4 від 08.08.2000р.) Національним банком України 18 жовтня 2000 року зареєстровано зміни до Статуту банку, пов’язані зі зміною назви банку з Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” на Комерційний банк „Хрещатик”. Комерційний банк „Хрещатик” виступив правонаступником усіх прав та зобов’язань Комерційного банку сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”.

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 2 від 10.08.2001р.) Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту у зв’язку із зміною назви Банку з Комерційний банк „Хрещатик” на Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик”. Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик” виступив правонаступником по всіх правах і зобов’язаннях Комерційного банку „Хрещатик”.

     

      На підставі рішення засновників (протокол від 26.10.2001р.) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик” перетворене у Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик”. Нова редакція Статуту банку, пов’язана з його реорганізацією, зареєстрована Національним банком України 26 грудня 2001 року.

     

      Загальними зборами акціонерів ВАТ КБ «Хрещатик» 25 березня 2010 року (протокол № 1 від 25.03.2010р.) прийнято рішення щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", у зв’язку з чим змінено найменування Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Хрещатик» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК», затверджено Статут та інші корпоративні документи Банку. Національним банком України 30.04.2010р. погоджено Статут ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а 12.05.2010р. Статут зареєстровано у Шевченківській районній державній адміністрації м. Києва.

     

      Протягом 2011 року Банком надавався комплекс кредитних, фінансових, розрахункових, касових та інших банківських послуг, у тому числі:

     

      • залучення і розміщення грошових депозитів/кредитів на міжбанківському ринку;

     

      • здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;

     

      • ведення рахунків клієнтів і банків – кореспондентів;

     

      • вкладні (депозитні) операції з юридичними і фізичними особами;

     

      • кредитні операції з юридичними і фізичними особами;

     

      • операції з платіжними картками;

     

      • операції з цінними паперами;

     

      • видача поручительств, гарантій та інших зобов‘язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі;

     

      • купівля та продаж іноземної готівкової та безготівкової валюти;

     

      • довірчі операції (залучення та розміщення коштів, операції з цінними паперами та інші) за дорученням клієнтів;

     

      • проведення операцій по готівковому обслуговуванню бюджетних установ і організацій, які обслуговуються в Державному Казначействі України;

     

      • ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;

     

      • здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

     

      • здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України та міжнародних ринках;

     

      • здійснення інших операцій.

     

      Банк є універсальною фінансово-кредитною установою, яка діє на всій території України і здійснює комплексне обслуговування клієнтів – резидентів і нерезидентів України з метою отримання прибутку.

     

      Мета Банку – створення великого системного, надійного, прибуткового, універсального банку, спроможного надавати послуги найвищої якості та надійності, шляхом створення гнучкої, адекватної відповідно до економічних умов системи управління Банком. Одним із завдань на найближчу перспективу є входження Банку до першої двадцятки банків України.

     

      У 2011 році Банк активно розвивався, демонструючи позитивну динаміку основних показників своєї діяльності.

     

      Протягом звітного року активи Банку зросли на 5% або на 326 097 тис. грн. та станом на 01.01.2012р. становили 7 392 178 тис. грн.

     

      В структурі активів найбільшу питому вагу складають кредити та заборгованість клієнтів – 56,2%. За звітний рік кредитний портфель зріс на 229 947 тис. грн. або на 6% та, станом на 31.12.2011р., становив 4 152 709 тис. грн. Загальний приріст кредитного портфеля був забезпечений за рахунок приросту кредитів, наданих юридичним особам, які, за підсумками року, збільшились на 9,7%. Кредитний портфель фізичних осіб дещо зменшився, що відповідає загальноринковим тенденціям. Частка клієнтського кредитного портфеля в структурі активів банку зросла на 0,7% і становила 56,2% станом на 01.01.2012р., проти 55,5% станом на 01.01.2011р.

     

      Зобов’язання Банку станом на 01.01.2012р. склали 6 842 891 тис. грн. В структурі зобов’язань найбільшу питому вагу формують кошти клієнтів – 70,9%, які за 2011 рік збільшились на 294 565 тис. грн. або 6,5%.

     

      Власний капітал станом на 01.01.2012р. склав 549 287 тис. грн., регулятивний капітал 910 684 тис. грн. За рівнем капіталу Банк є достатньо капіталізованим.

     

      За звітний рік чистий процентний дохід Банку склав 170 299 тис. грн., чистий комісійний дохід – 99 722 тис. грн., результат від торгівлі іноземною валютою 29 750 тис. грн., результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку становить 125 тис. грн., результат від переоцінки іноземної валюти – (5 217) тис. грн., результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж – (707) тис. грн., інші доходи становили 5 184 тис. грн. Сукупні операційні доходи склали 299 156 тис. грн.

     

     

     

     

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента - банку за три останні звітні роки (тис. грн)

     

Назва показника

2011

2010

2009

1

2

3

4

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

170299

200340

221383

Комісійні доходи

126645

121705

216766

Комісійні витрати

(26923)

(27308)

(29406)

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

125

191

0

Результат від операцій з хеджування

0

0

0

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

0

Результат від торгівлі іноземною валютою

29750

995

(58919)

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

Прибуток (збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

0

0

Результат від переоцінки іноземної валюти

(5217)

11417

6333

Резерв під заборгованість за кредитами

(29607)

(215113)

(130685)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

(707)

1279

1507

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

48

(48)

Резерви за зобов'язаннями

(282)

(10)

258

Інші операційні доходи

5184

2798

3288

Доходи (витрати) від дострокового погашення заборгованості

0

0

0

Адміністративні та інші операційні витрати

(311707)

(303984)

(316409)

Дохід від участі в капіталі

15357

10876

(13175)

Прибуток (збиток) до оподаткування

(40181)

(208251)

(87208)

Витрати на податок на прибуток

4226

(1191)

857

Прибуток (збиток) після оподаткування

(35955)

(209409)

(86174)

Чистий прибуток (збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

33

177

Чистий прибуток (збиток)

(35955)

(209409)

(86174)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(56.44)

(383.53)

(159.58)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(56.44)

(383.53)

(159.58)

Усього активів

7392178

7066081

6426142

Усього зобов`язань

6842891

6496196

5768825

Усього власний капітал, у тому числі:

549287

569885

657317

Статутний капітал

728861

728861

617760

Резервні та інші фонди банку

65790

50433

125731

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

(209409)

0

(86174)

Прибуток (збиток) звітного року, що очікує затвердження

(35955)

(209409)

(86174)

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст (11)

  Документ
  Обираючи тему курсової роботи “Суб’єктивне право та юридичний обов’язок”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень,
 2. Зміст (14)

  Документ
  В даний час в українському суспільстві відбувається визначена "переоцінка цінностей". Замість колишньої системи цінностей, що розвивається в соціалістичному суспільстві, затверджується нова система.
 3. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 4. Зміст (51)

  Документ
  4.4 Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних захворювань, отруєнь і нещасних випадків на виробництві. Організація і проведення медичних оглядів робітників
 5. Зміст (1)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..