Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре педагогики профессионального образования и социальной деятельности в Государственном образовательном учреждении высшего п...полностью>>
'Документ'
Наиболее точно отражает положение дел в ряде опасных для общества религиозных объединений термин "деструктивная религиозная организация", и...полностью>>
'Доклад'
Braitseva O.A., Melekestsev I.V., Sulerzhitskii L.D. New data on the Pleistocene Deposits Age in the Central Kamchatka Depression Stratigraphy and ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов современного, маркетингового мировоззрения, получение знаний в области менеджмента-маркет...полностью>>

Хііі международная научно-практическая конференция «Идеи академика Вернадского и научно-практические проблемы устойчивого развития регионов»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА ДРУГОЇ ГЕНЕРАЦІЇ: ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ

Стефановська Т. Р., Лікар Я. О.

Національний університет біоресурсів і природокористування,

Рахметов Д. Б.

Ботанічний сад ім.акад. О. Ф. Фоміна

Підліснюк В. В.

Кременцуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Університет Матея Бела (Словaччина)

Лююїс Е. Е.

Каліфорнійський університет у місті Девіс

Виробництво біопалива на основі енергетичних рослин набуває все більших перспектив у світовому масштабі. Для виробництва біопалива першого покоління використвують продовольчі культури (кукурудзу, пшеницю, сою, соняшник), а також технічні культури – цукрові буряки, ріпак). При цьому створюється конкуренція для продовольчих культур. Технології вирощування культур, призначених для переробки на біопаливо, на перший погляд не відрізняється від виробництва для продовольчих потреб, але все таки існують певні особливосі: оптимальні строки посіву, забезчення добривами, водою, обмеження чисельності шкідливих організмів, уборка врожаю.

В процесі виробництва біопалива другої генерації існує менше загроз продовольчій безпеці. Для виробництва цього вида палива використовують біомасу швидкоростучих дерев (тополя, верба), або багаторічних трав (міскантус, світчграс, сорго). Багаторічні трави для виробництва біопалива другої генерації мають безперечні переваги: високу продуктивність біомаси, позитивний енергетичний баланс, невибагливість до ґрунту, посухостійкість. Отже ці рослини можливо вирощувати на малопродуктивних землях, які не зовсім придатні для вирощування продовольчих культур.

Міскантус Miscanthus giganteus та світчграс Panicum virgatum досліджують в Україні та Каліфорнії протягом останніх років із метою вивчення можливостей промислового вирощування для виробництва біопалива. Промислове вирощування цих енергетичних рослин для виробництва біопалива передбачає перехід від дослідних ділянок до великих плантацій та можливо монокультури. Міскантус і світчграс мають в своєму складі целюлозy. Існує два шляхи їх використання для виробництва енергії: безпосереднє спалювання біомаси та переробка на етанол. Незважаючи на те, яким способом з цих рослин буде вироблена енергія, перш за все вони вирощуються в полі і тому необхідно ураховувати всі можливі агрономічні та екологічні аспекти цього процесу. По-перше, ці рослини ніколи раніше не вирощувалися у промислових масштабах і у монокультурі, тому рекомендації для їх виробництва в цих умовах не розроблені. По-друге, якщо багаторічні трави будуть вирощуватися на вільних землях не сільськогосподарського призначення, або не угіддях, то безперечно виникне проблема із шкідливими організмами–фітофагами. Видовий склад шкідливих організмів багаторічних трав практично не вивчений, закономірності заселення ними агро екосистеми при зміні агро ландшафтів не встановлено, система захисту рослин від фітофагів не розроблена.

Попередньо вважалося, що міскантус є гібридом і має стійкість до шкідників, хвороб та бур’янів. Але в подальшому з’ясувалося, що це є не зовсім вірно. Результати останніх досліджень, проведених в США та Європі свідчать про те, що вирощування енергетичних рослин безпосередньо та опосередковано сприяє збільшенню чисельності шкідників продовольчих культур. Взаємовідносини між міскантусом та кукурудзою в США можуть бути гарним прикладом для підтвердження цього факту. Міскантус та кукурудза на Середньому заході в США вирощуються у так званому «кукурудзяному поясі », де шкідником номер один вважається кукурудзяний жук Diabrotica virgifera (Virgifera). Кукрудза, пшениця, ячмінь та інші зернові злакові культури належать до тої самої родини Poaceae, що і міскантус і світчграс. Таким чином, виникає проблема, що пов’язана із спільними шкідниками. Як з’ясувалося, міскантус є придатною рослиною для розмноження кукурудзяного шкідника в польових та лабораторних умовах. Було також встановлено, що на міскантусі можуть розвиватися попелиці Rhapalosichum maidis (Fitch), Sipha flava (Forbes), що шкодять на сорго, пшениці та кукурудзі, а також є переносниками вірусних хвороб. Листогризуча совка Spodoptera frugiperda (J.E. Smith), також може завершувати свій розвиток на міскантусі та світчграсі, та наносити пошкодження цим енергетичним рослинам. Отже, всі зазначені вище комахи можуть зменшувати врожайність енергетичної культури та сприяти збільшенню популяції шкідників на суміжну продовольчу культуру.

Крім цього, з’ясувалося, що міскантус уражується фітопаразитичними нематодами Pratylenchus, Xiphinema, Longidorus, Hoplolaimus Tylenchorhynchus, Helicotylenchus Criconema, які також знижують врожайність зернових злакових культур.

Актуальність проблеми спільних шкідників продовольчих та енергетичних культур підтверджена результатами наших досліджень 2009–2011 у рамках проекту Фонду цивільних досліджень та розвитку США у зоні центрального лісостепу України. Мета досліджень – встановити видовий склад фітофагів міскантусу та світчграсу, закономірності становлення комплексу шкідливих та корисних організмів при інтенсивному вирощуванні рослин. В результаті проведених досліджень встановлено, що шкідники міскантусу з класу комахи належать до семи рядів та восьми родин. Аналіз видового складу свідчить, що термін вирощування культури впливає на заселеність шкідниками. На міскантусі, що вирощувався протягом трьох років видовий склад шкідників набагато бідніший, ніж на семирічних посівах. Вперше було встановлено, що міскантус може пошкоджуватися гессенською мухою в зоні Центрального лісостепу Ураїни. Відомо, що гессенська муха Mayetiola destructor (Say) з родини Сecydomiidae – це небезпечний шкідник. зернових злакових культур і тому її присутність на полі може викликати ризик зменшення врожаю, як міскантусу так і продовольчих культур, а зокрема пшениці, ячменя. жита та вівса, що вирощуються поряд. Отже, при вирощуванні пшениці поряд з міскантусом виникає загроза збільшення популяції шкідника, що може вплинути на врожайність продовольчої культури. При визначення строку посіву пшениці треба брати до уваги, що як багаторічна рослина міскантус може протягом довгого строку бути оптимальним місцем для відкладання яєць шкідника та є резерватом для його розвитку, тобто, енергетичні рослини можуть як самі безпосередньо пошкоджуватися шкідниками та хворобами, а також опосередковано сприяти накопиченню небезпечних фітофагів на продовольчих культурах, що призводить до збільшення витрат на проведення заходів регулювання їх чисельності, а це впливає на стан агроценозу в цілому.

Таким чином, при введенні багаторічних трав для виробництва біопалива другої генерації в агроценози де домінують зернові злакові, виникають певні прямі та потенційні взаємовідносини між цими рослинами, що належать до однакової родини Poaceae. Надзвичайно важливо зрозуміти ці взаємовідносини для того, щоб оцінити можливі ризики для агроценозів.

Процес зміни цільового використання земель для інтенсивного вирощування багаторічних трав із метою виробництва біопалива призведе до виникнення багатьох екологічних проблем. Промисловому вирощуванню міскантусу та світчграсу має передувати детальне вивчення оцінки можливих ризиків та переваг, які необхідні для підтримання сталого розвитку аграрних систем із метою забезпечення продуктами харчування та виробництва енергії.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЗОНА В СТРАТОСФЕРЕ

Калиниченко М. В., Прямицын А. Ф., Моисеев Р. В.

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета

Известно, что основная часть природного озона сосредоточена в стратосфере. Озон постоянно образуется и разлагается в атмосфере в ходе определенных фото- и термохимических реакций. Нами рассмотрен механизм образования молекул озона в атмосфере, учитывающий появление различных промежуточных состояний кислорода, как в молекулярной, так и в атомарной форме.

Механизм образования озона был изложен в работах выдающегося английского геофизика С. Чепмена в 1930 г. Суть этого механизма состоит в том, что на высотах 20–45 км молекулярный кислород распадается на атомы под действием солнечного ультрафиолета (фотодиссоциирует). Быстрее всего этот процесс идет на высотах 20–25 км. Первые две реакции описывают образование озона, последующие – его разрушение.

при нм. (1.1)

или (1.2)

нм. (1.3)

кДж. (1.4)

(1.5)

Здесь обозначены: и – атомарный кислород в различных возбужденных состояниях; и – синглетные молекулы кислорода в различных возбужденных состояниях; М – любая инертная частица или молекула, отводящая выделяющуюся энергию образования озона.

Лимитирующей стадией синтеза служит реакция (1.1), а разрушения – реакция (1.4). Поэтому для стационарного состояния может быть написано уравнение:

(1.6)

где – константа скорости фотодиссоциации молекулярного кислорода, зависящая от интенсивности солнечной радиации I и характеристик молекулы – сечения поглощения  света с длинной волны  и квантового выхода реакции, инициируемой этим светом ():

(1.7)

Скорость образования озона незначительно зависит от температуры; в то время как для реакции (1.4) роль её существенна: температурный коэффициент константы см3/(молекула · с) очень велик.

В результате теоретических и лабораторных исследований были выявлены некоторые однотипные реакции с участием радикальных частиц, описываемые общей схемой:

(1.8)

(1.9)

(1.10)

Радикал Х при этом выполняет роль катализатора, а сам процесс носит циклический характер. В настоящее время в зависимости от природы частиц Х выделяют несколько главных циклов: цикл кислорода, водорода, азота, хлора, брома и фтора.

Таким образом, разрушение стратосферного озона происходит с участием множества радикалов, предшественниками которых служат как природные компоненты так и антропогенные загрязняющие атмосферу вещества. При этом отдельные циклы действуют не изолированно, а испытывают взаимное влияние, ускоряя (циклы хлора и брома) или замедляя (циклы хлора и азота) друг на друга. Фреоны, попадая в стратосферу под действием коротковолнового ультрафиолетового излучения Солнца вступают в фотохимические реакции диссоциации с выделением активных атомов хлора, например:

(1.11)

(1.12)

Высвободившиеся активные атомы хлора дают начало реакциям хлорного цикла.

Считается, что роль полярных стратосферных облаков заключается, во-первых, в том, что ледяные кристаллы при своем образовании захватывают один из компонентов азотного цикла – HNO3. Обеднение атмосферы вследствие этого оксидами азота препятствует образованию резервуарного газа ClONO2 по реакции

(1.13)

и тем самым способствует её обогащению оксидом хлора.

Во-вторых, на поверхности частиц льда происходит каталитическое разложение двух резервуарных газов:

. (1.14)

В дальнейшем молекулы хлора фотодиссоциируют:

. (1.15)

Повышенное содержание ClO и низкие температуры стратосферы обуславливают развитие еще одного цикла разрушения озона, включающего димер Cl2O2, который не зависит от присутствия атомарного кислорода:

(1.16)

(1.17)

(1.18)

(1.19)

Цикл, формирующий сток озона по суммарной реакции, согласно теоретическим расчетам не может в полной мере объяснить наблюдаемую убыль содержания О3 в весенний период. Дополнительный сток озона, по мнению некоторых исследователей, может объясняться гетерогенным разрушением ClO на поверхности кристаллов льда полярных стратосферных облаков:

(1.20)

(1.21)

(1.22)

(1.23)

Возможность протекания таких процессов подтверждается лабораторными измерениями вероятности гибели ClO на поверхности льда, составившей примерно 10-2.

Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи. Также от повышенного уровня излучения страдают растения и животные. Поэтому сохранение озонового слоя и его охрана является делом всего человечества. В связи с этим были приняты международные соглашения об ограничении и последующем полном прекращении производства и использования озонразрушающих ХФУ. Подготовка этих соглашений стимулировала срочные меры по замене CFCl3, CF2Cl2 и других ХФУ на компоненты, обладающие близкими потребительскими свойствами, но не представляющие опасности для озоносферы. В качестве таких заменителей были предложены хлорфторуглероды и фторуглеводороды.

Зміст

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

ДРУГА ГЛІОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В НАЙБЛИЖЧЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

Луговой А. В.

4

Перспективи розвитку приватно-державного партнерства в контексті формування національної інноваційної системи

Касич А. О.

6

НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Луговой А.В.

7

НОВІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ

Різниченко Н. С.

10

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Авраменко О. І.

11

ПОСИЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Глухова В. І.

13

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

Авраменко О. І., Шара В. І.

14

ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОВРЯДУВАННЯ РЕГІОНІВ

Ворона П. В.

16

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Христенко О. В.

18

МОНЕТАРНІ РЕЖИМИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛСТВА

Безугла В. О.

20

Стратегічна стійкість машинобудівних підприємств та її забезпечення в умовах сталого розвитку

Маслак О .І.

22

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Гришко Н. Є.

24

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Квятковська Л. А.

26

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО ХК "АвтоКрАЗ")

Багно А. С., Лактионов Ю. Г.

28

ПРИРОДА ТА УРОКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2007-2009 РР.

Касич А. О.

30

Якість аудиторських послуг як індикатор сталого розвитку аудиторської діяльності

Гноєва І. М.

32

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕГІОНУ

Дорожкіна Г. М.

34

ПЛАНУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ВИТРАТ ЗА МІСЦЕМ ВИНИКНЕННЯ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Хоменко Л. М.

36

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Пряхіна К. А.

38

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ АГЕНТІВ

Бігдан М. Г.

39

САМОМЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Карлик Ю. Ю.

40

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Васюков Д .О.

41

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сакун Л. М.

43

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ КОНТРОЛІНГУ

Мажаренко К. П.

45

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РЕСУРСОВИКОРИСТАННЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Семеніхіна В .В.

47

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Дружиніна В. В.

49

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ

КОНКУРЕНЦІЇ

Залуніна О. М.

51

ПРОЦЕДУРА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Бачкір І. Г.

52

ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Мілашенко Т. Т.

54

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Лактіонова Л. О.

56

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ

Набок Є. В.

58

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Савченко О. С.

59

ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ В ПРОЦЕСІ ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Нікітіна М. А.

61

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Вірбулевська О. В., Шутька Л. В.

63

РОЛЬ АУДИТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Одінцова Л. М.

65

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Романенко Є. В.

68

ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІША ФОРМА сталого розвитку СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НЕПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ

Ткаченко І. В.

69

Нові витоки щодо дедоларизація економіки України

Черевик Н. В.

71

ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Алексєєва Н. Ф.

73

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ТЛКА

Коробов А. А.

74

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Шаповал Л. П.

75

ФАКТОРИ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

Яценко Н. М., Попадюк О. О.

77

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

Лактионова Л. А.

79

забезпечення сталого розвитку Легкої промисловості в україні

Циган Р. М.

81

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: НЕЧІТКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ

Маслак О. І., Безручко О. О.

83

ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬ

Латишев К. О., Караулова Ю. В.

85

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ РЕГІОН

Покутня М. В.

86

ПРОБЛЕМИ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Ємельянов Д .І., Волошина О. В.

88

РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Компанієць І. О.

90

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Воробйова Л. Д.

92

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Різніченко Л. В.

94

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Чорноус О. І, Дружиніна В. В.

95

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ Й УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В БАНСКОЙ БЫСТРИЦЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЛОВАКИЯ)

Дана Буквова, Эва Штрбова

97

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Антонова Е. И.

99

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ: СТРУКТУРА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Кравченко В. А., Никифоров В. В., Білобров І. О., Степаненко В. П.

101

ФІНАНСОВА І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Білобров І. О.

102

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ МЕТЕОЗАВИСИМЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Булкин В .В.

103

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ГИДРОКОНСОРЦИЙ

Никифоров В. В., Козловька Т. Ф.

105

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ

ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗМЕНШЕННЯ ЙОГО ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ

Кір’янов О. Ф.

107

влияние автомобильного транспорта на окружающую среду

и пути уменьшения вредных выхлопов путем совершенствования технологии и машин для профилирования

Левченко Р. В., Пузырь Р. Г., Мосьпан Д. В.

108

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Кадушечкина Р. С., Кириченко Е. М., Миронина И. А

110

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Калиниченко М. В., Зайцева Н. С., Ермакова Е. Д.

112

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСКРЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ГРАННИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНИХ БУДІВЕЛЬ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ

Мартинов В. Л.

114

Оптимизация процесса выбора оптимального технологического решения с учетом экологической безопасности

Драгобецкий В. В., Костин В. В., Наумова Е. А., Мороз Н. Н.

116

Основні засади побудови інтегрованих інформаційних моделей житлових будівель

Чубукін Р. Ю., Наливайко Т. Т.

118

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОЛОГІЧНИХ СІТУАЦІЇ

Шалугін В. С.

120

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ

Пузанков А. С.

121

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Пузанков А. С.

123

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Малишко В. І., Грицюк О. С.

124

РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ЯК ЗАСІБ

ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ

Переверзєва Г. Г.

126

підвищення РІВНЯ екологічної безпеки при експлуатації очисних споруд

Велика Г. В.

127

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ YANDEXMAPS ТА GOOGLEMAPS ДЛЯ ГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бахарєв В. С., Романенко С. С., Приходько А. С.

129

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Финогенов С. А.

130

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НаноструктуРИРОВАНыХ адсорбентов ИЗ растительных отходов

Шмандий В. М., Безденежных Л. А., Харламова Е. В.

131

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ОКИ

Чеколодкова Е. М, Шарапов Р. В.

133

РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 2010 ГОДА

Шарапов Р. В.

135

ЦЕНОТИЧНЕ ТА ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТЕРИТОРІЇ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ЯМСЬКОГО КРЕЙДЯНОГО КАР’ЄРУ (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)

Галюта Ю. О., Корцова О. Л.

137

РОЗМІЩЕННЯ ТА ХАРАКТЕР БОЛІТ У ВЕРХІВ’Ї ДНІПРОВСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ

Гальченко Н. П.

138

РЕСУРСООЩАДНІ РІШЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

Артамонов В. В., Василенко М. Г., Шиш Р. Г.

139

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ 137Сs та 90Sr У ПОПУЛЯЦІЇ РИБ КРЕМЕЧУЦЬКОГО

ТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩ

Дейна І. П., Никифорова О. О., Линник Л. Р.

141

КОНЦЕПЦІЯ ВЧЕННЯ АКАДЕМІКА В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО НООСФЕРУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОГЕННО-ПОРУШЕНИХ ЛАНДШАФТІВ

Бровко Ф. М., Бровко О. Ф.

142

РІВНІ ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПАРКА-ПАМЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

Сакун О. А.

144

NATIONAL NETWORK OF HEALTHY CITIES AS A NEW WAY OF SOLVING PROBLEMS RELATED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Jiří Dušek, Lubomír Pána, Dorozhkina G. V.

146

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

Крушинська С. П.

149

КАТЕГОРІЇ ПРАВА І СПРАВЕДЛИВОСТІ - ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Льопа М. С.

151

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТеНСИФІКАЦІЇ КУРСУ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Малякова І. А., Калина Д. Ю.

152

О ЧЁМ МОЛЧИТ НООСФЕРА?

Губарь В. М., Пятаченко В. И.

154

НА ЧАСІ: ПРОФІЛЬНА ОСВІТА РЕГІОНУ

Самодрин А. П.

156

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄКТС У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ

Беспарточна О. І.

158

Інформаційні технології як умова реалізації випереджаючого навчання ПРИ переходІ суспільства до сталого розвитку

Солошич І. О., Олійник Н. Ю.

160

ЛАТИНСЬКА МОВА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Сізова К. Л.

162

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ

СергієнкоВ. В.

164

МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЛІДНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конюхова Н. І.

165

ЗМІНА КОНЦЕПЦІЙ ПРОФЕСІОНАЛА ТА ЙОГО ЯКОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ (ФІЛОСОФСЬКО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД)

Плаксій Т. М.

167

НауковА ДІЯЛЬНІСТЬ студентів як складова стратегії сталого розвитку суспільства

Солошич І. О.

169

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Семко Т. В.

171

БІБЛІЯ І ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ

Мучник А. М.

173

ПИТАННЯ ПРО МОТИВАЦІЮ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Лебединська Г. О.

175

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ

Кузнецова І. А.

177

ТЕЛЕВІЗІЙНІ ШОУ І ПСИХОЛОГІЯ НАТОВПУ. ЗАМІЩЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ МЕТОДАМИ ВПЛИВУ НА МАСОВУ СВІДОМІСТЬ

Овчаренко О. І.

178

пСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ формування намірів ОСОБИСТОСТІ

Білоус Р. М.

179

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ТРЕНІНГУ

Бордюг О. О.

181

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ – ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

Боярська М. В.

182

Формування у майбутніх фахівців - психологів професійної компеТентності засобами

Інформаційно-Комунікаційних Технологій

Бут В. В, Самородченко С. М.

184

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Матета О. А., Стріла І. М.

186

АНТРОПОЛОГІЗМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ П.Ф. КАПТЄРЄВА

Герасименко Л. В.

188

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Давидюк С. Г.

190

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Мащенко Н. І.

192

Творчість і технології в неперервній професійній освіті

Поясок Т. Б.

194

ГЕНЕЗА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПРАВОСЛАВНИХ СЕМІНАРІЯХ ХІХ СТ.

(НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ)

Федоренко С. А.

195

АКТУАЛЬНІСТЬ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО, ПРАВОВОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТІВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІДЕЙ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Урін О. В.

197

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСТВА В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Прокіп А. В.

199

Неперервна освіта дорослих – вектор розвитку сталого суспільства

Гордієнко М. Г.

201

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ІДЕЙ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО У СФЕРІ ЮРИДИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ

В УКРАЇНІ

Галунова В. В.

203

ІДЕЇ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В НАУКОВІЙ ТВОРЧОСТІ ТА СУЧАСНІТЬ

Сергієнко В. В., Кочергіна С. С.

205

ВАЖЛИВІСТЬ УЧАСТІ ЖІНОК У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Карпець Н. Р.

207

ІДЕЇ В. ВЕРНАДСЬКОГО ТА ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ

Алексеєнко Н. М.

209

Екологічна освіта як компонентА механізму забезпечення стійкого і гармонійного розвитку

Зацерклянний М. М.

211

ГАРМОНИЧЕСКОЕ И БЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ – ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Зацерклянный М. М., Столевич Т. Б.

213

РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНІЙ СКЛАДОВІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Кальна-Дубінюк Т. П, Пугач Н. А.

214

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Почтовюк А. Б.

215

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЗНАКИ НЕОБХОДИМОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Андрусенко А. М.

218

КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ К ЗАДАЧЕ ПОСТИЖЕНИЯ МНОГОМАКСИМУМНОЙ СТРУКТУРЫ МИРА

Игнатенко А. А.

219

ВПЛИВ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Ховрак І. В., Таран А. А.

223

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Ховрак І. В.

225

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОСНОВНІ ІДЕЇ

Пономаренко А.А.

227

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ

USING BIOMASS FOR ENERGY PRODUCTION IN EUROPE: CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

Iryna PidlisnyukAndrej Pochtovyuk

230

COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN UNION WATER FRAMEWORK DIRECTIVE’SIMPLEMENTATION: CASE OF SLOVAK REPUBLIC AND UKRAINE

Dana Bukvová, Valentina V.Pidlisnyuk

232

THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN TERM

OF CLIMATE CHANGES

Ing. Eva Ščepková

233

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА ДРУГОЇ ГЕНЕРАЦІЇ: ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ

Стефановська Т., Лікар Я. О., Рахметов Д. Б., Підліснюк В. В., Лююїс Е. Е.

235

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЗОНА В СТРАТОСФЕРЕ

Калиниченко М. В., Прямицын А. Ф, Моисеев Р. В

237

Зміст

240

Список автоів

250

A

Andrej Pochtovyuk 229

D

Dana Bukvová 231

Dorozhkina G. V. 145

E

Eva Ščepková 232

I

Iryna Pidlisnyuk 229

J

Jiří Dušek 145

L

Lubomír Pána, 145

V

Valentina V.Pidlisnyuk 231

А

Авраменко О. І. 11

Авраменко О.І. 14

Алексеєнко Н. М. 207

Алексєєва Н. Ф. 73

Андрусенко А. М. 216

Антонова Е. И. 99

Артамонов В. В. 139

Б

Багно А. С. 28

Бахарєв В. С. 128

Бачкір І. Г. 52

Безденежных Л. А. 131

Безручко О. О. 80

Безугла В. О. 20

Беспарточна О. І. 157

Бігдан М. Г. 39

Білобров І. О. 101, 102

Білоус Р. М. 178

Бордюг О. О. 179

Боярська М. В. 181

Бровко О. Ф. 142

Бровко Ф. М. 142

Булкин В .В. 103

Бут В. В. 183

В

Василенко М. Г. 139

Васюков Д .О. 41

Велика Г. В. 127

Вірбулевська О. В. 63

Волошина О. В. 88

Воробйова Л. Д. 91

Ворона П. В. 16

Г

Галунова В. В. 202

Гальченко Н. П. 138

Галюта Ю. О. 136

Герасименко Л. В. 187

Глухова В. І. 13

Гноєва І. М. 32

Гордієнко М. Г. 200

Грицюк О. С. 124

Гришко Н. Є. 24

Губарь В. М. 153

Д

Давидюк С. Г. 189

Дана Буквова 97

Дейна І. П. 140

Дорожкіна Г. М. 34

Драгобецкий В. В. 116

Дружиніна В. В. 49, 94

Е

Ермакова Е. Д. 112

Є

Ємельянов Д .І. 88

З

Зайцева Н. С. 112

Залуніна О. М. 51

Зацерклянний М. М. 209

Зацерклянный М. М. 212

И

Игнатенко А.А. 218

К

Кадушечкина Р. С. 110

Калина Д. Ю. 151

Калиниченко М. В. 112, 236

Кальна-Дубінюк Т. П. 213

Караулова Ю. В. 84

Карлик Ю. Ю. 40

Карпець Н. Р. 205

Касич А. О. 6, 30

Квятковська Л. А. 26

Кириченко Е. М. 110

Кір’янов О. Ф. 107

Козловська Т. Ф. 105

Компанієць І. О. 89

Конюхова Н. І. 164

Коробов А. А. 74

Корцова О. Л. 136

Костин В. В. 116

Кочергіна С. С. 204

Кравченко В. А. 101

Крушинська С. П. 148

Кузнецова І. А. 175

Л

Лактионов Ю. Г. 28

Лактионова Л. А. 78

Лактіонова Л. О. 56

Латишев К. О. 84

Лебединська Г. О. 174

Левченко Р. В. 108

Линник Л. Р. 140

Лікар Я.О. 234

Луговой А. В. 4

Луговой А.В. 7

Льопа М. С. 150

Лююїс Е. Е. 234

М

Мажаренко К. П. 45

Малишко В. І. 124

Малякова І. А. 151

Мартинов В. Л. 114

Маслак О .І. 22

Маслак О. І. 80

Матета О. А. 185

Мащенко Н. І. 191

Миронина И. А. 110

Мілашенко Т. Т. 54

Моисеев Р. В. 236

Мороз Н. Н. 116

Мосьпан Д. В. 108

Мучник А. М. 171

Н

Набок Є. В. 58

Наливайко Т. Т. 118

Наумова Е. А. 116

Никифоров В. В. 101, 105

Никифорова О. О. 140

Нікітіна М. А. 61

О

Овчаренко О. І. 177

Одінцова Л. М. 65

Олійник Н. Ю. 159

П

Переверзєва Г. Г. 126

Підліснюк В. В. 234

Плаксій Т. М. 165

Покутня М. В. 86

Пономаренко А. А. 226

Попадюк О. О. 77

Почтовюк А. Б. 214

Поясок Т. Б. 192

Приходько А. С. 128

Прокіп А. В. 198

Прямицын А. Ф. 236

Пряхіна К. А. 38

Пугач Н.А. 213

Пузанков А. С. 121, 123

Пузырь Р. Г. 108

Пятаченко В. И. 153

Р

Рахметов Д. Б. 234

Різниченко Н. С. 10

Різніченко Л. В. 93

Романенко Є. В. 67

Романенко С. С. 128

С

Савченко О. С. 59

Сакун Л. М. 43

Сакун О. А. 143

Самодрин А. П. 155

Самородченко С. М. 183

Семеніхіна В .В. 47

Семко Т. В. 169

Сергієнко В. В. 162, 204

Сізова К. Л. 161

Солошич І. О. 159, 167

Степаненко В. П. 101

Стефановська Т. Р. 234

Столевич Т. Б. 212

Стріла І.М. 185

Т

Таран А. А. 222

Ткаченко І. В. 69

У

Урін О. В. 196

Ф

Федоренко С. А. 194

Финогенов С. А. 129

Х

Харламова Е. В. 131

Ховрак І. В. 224

Ховрах І. В. 222

Хоменко Л. М. 36

Христенко О. В. 18

Ц

Циган Р. М. 83

Ч

Чеколодкова Е. М. 132

Черевик Н. В. 71

Чорноус О.І. 94, 242

Чубукін Р. Ю. 118

Ш

Шалугін В. С. 119

Шаповал Л. П. 75

Шара В.І. 14

Шарапов Р. В. 132, 134

Шиш Р. Г. 139

Шмандий В. М. 131

Шутька Л. В. 63

Э

Эва Штрбова 97

Я

Яценко Н. М. 77

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право під час конференції вносити зміни до програми роботи конференції, анулювати або проводити перерозподіл доповідей за секціями.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Б. Е. Большаков О. Л. Кузнецов П. Г. Кузнецов и проблема устойчивого развития Человечества в системе «природа-общество-человек» Доклад

  Доклад
  Прошло немногим более года после выхода в свет книги: «Побиск Георгиевич Кузнецов: идеи и жизнь», выпущенной Аналитическим Центром «Концепт» (Москва) и Университетом «Дубна» (инициатор, составитель и редактор С.
 2. Предыдущие конференции

  Документ
  І, ІІ и ІІІ – юбилейная, посвященная 140-летию со дня рождения В. И. Вернадского, конференции были проведены в г. Кременчуг Полтавской области в 2001, 2002, 2003 годах соответственно.
 3. Концепт «Устойчивое развитие» в контексте теоретических исследований и социокультурной практики 09. 00. 11 Социальная философия

  Автореферат диссертации
  Защита состоится «07» октября 2011 г. в 10.00 на заседании Диссертационного совета Д 212.208.01 по философским и социологическим наукам в Южном федеральном университете (344006, г.
 4. Долгосрочное прогнозирование социально-экономического развития региона в условиях перехода на инновационную модель экономики

  Автореферат
  Защита состоится 24 июня 2010 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.070.06 при Байкальском государственном университете экономики и права по адресу: 664003, г.
 5. Международный Центр-Музей имени Н. К (2)

  Документ
  Международный Центр-Музей имени Н.К.РерихаРоссийская академия космонавтики имени К.Э.ЦиолковскогоРоссийская академия естественных наукРоссийская академия образованияИнститут истории естествознания и техники РАНЦентральный совет Всероссийского общества

Другие похожие документы..