Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
К имени Марко Вовчок в нашей семье относились с особым пиететом. Моего дядю Марка Вороного назвали в его честь, при этом крестным отцом у него был са...полностью>>
'Конкурс'
Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік қызметшілерінің «2011 жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі» атты облыстық конкурсын (ары қарай- Конкурс) Шығыс Қ...полностью>>
'Рассказ'
Защита состоится 13 ноября 2007 г. в 15 ч. 15 мин. на заседании диссертационного совета ДМ 212.190.04. при Государственном образовательном учреждении...полностью>>
'Документ'
У відповідності з навчальним планом за фахом «Міжнародна економіка» в VIII семестрі на IV курсі передбачене виконання та захист випускної роботи бака...полностью>>

Автономія університетів: думка академічної спільноти

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ:

ДУМКА АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

аналітичній звіт за результатами

другого етапу соціологічного дослідження

Харків-2007

ЗМІСТ

Стор.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ………………………...............................................................................

3

РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ У РОЗУМІННІ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ………………………………………..

6

РОЗДІЛ ІІ. ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ…………………………………………

23

РОЗДІЛ ІІІ. УМОВИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОГЛЯДАХ АКДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ…………………………………………..

35

РОЗДІЛ ІV.СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ОЦІНКАХ СТУДЕНТІВ…

46

ДОДАТОК 1…………………………………………………………………………

72

ДОДАТОК 2…………………………………………………………………………

86

ДОДАТОК 3…………………………………………………………………………

99

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

З 23 березня по 13 червня 2007 року соціологічною групою консорціуму з впровадження університетської автономії було проведено 2 етап соціологічного дослідження "Ставлення академічної спільноти до університетської автономії та порядку її впровадження", яке є другим етапом проекту спрямованного на пошук найбільш ефективних шляхів реалізації вузівської автономії.

Мета дослідження: проаналізувати зміни, що відбулися за рік у думках академічної спільноти та позиціях різних груп вузівських колективів щодо університетської автономії та порядку її впровадження.

Об’єкт дослідження: академічна спільнота університетів, що входять до складу консорціуму.

Предмет дослідження: ставлення академічної спільноти до університетської автономії.

Об`єм вибіркової сукупності: експерти (члени Вченої Ради) – 231 респондентів, викладачі – 584, студенти – 1090. Чисельність опитаних по окремим університетам представлена в таблиці № 1.

Таблиця №1

Назва університету

Кількість опитаних експертів

Кількість опитаних викладачів

Кількість опитаних студентів

Дніпропетровський національний університет

50

170

280

Донецький національний університет

46

129

246

Львівський національний університет імені І.Франка

Відмовився брати участь у дослідженні

Відмовився брати участь у дослідженні

Відмовився брати участь у дослідженні

Національний університет «Києво-Могилянська академія

25

70

100

Український Католицький Університет

10

30

40

Університет економіки та права „КРОК”

35

40

71

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

44

71

199

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

21

74

154

Метод збору інформації:

Анкетування.

Метод обробки інформації:

За допомогою програмного пакету з обробки соціологічних анкет ОСА та SPSS 12.0.

Питання, що підлягали вивченню:

 • Сутність університетської автономії у розумінні академічної спільноти (членів Вченої Ради, викладачів та студентів).

 • Ставлення академічної спільноти до університетської автономії та порядку її впровадження.

 • Очікування академічної спільноти від впровадження університетської автономії.

 • Загальна оцінка ситуації в університетах з точки зору членів Вченої ради, викладачів та студентів.

 • Оцінка взаємодії студентів з адміністрацією та професорсько-викладацьким складом.

 • Оцінка стану студентського самоврядування.

Етапи реалізації проекту:

 • розробка та пілотаж опитувальника;

 • формування вибіркової сукупності;

 • проведення польового етапу (опитування респондентів);

 • кодування, вводу даних, логічний контроль та математико-статистична обробка інформації;

 • узагальнення та аналіз отриманої інформації;

 • підготовка та оформлення звіту.

Розробка та пілотаж опитувальника:

Програма дослідження інструментарій та апробація опитувальника було проведено соціологічною групою консорціуму з впровадження університетської автономії у лютому 2006 року.

Проведення польового етапу дослідження:

Польові роботи 2 етапу моніторингу тривали з 23 березня до 25 травня 2007 року.

Введення інформації та логічний контроль:

Введення та подальша обробка первинної інформації, що міститься в бланках анкети, здійснені за допомогою програмного пакету з обробки соціологічних анкет ОСА та SPSS 12.0.

При підготовці бланків анкет до комп'ютерної обробки і надалі по закінченню введення первинної інформації здійснювався контроль за дотриманням логічних переходів і контроль узгодженості даних, представлених в різних розділах опитувальника. Виявлені в ході логічного контролю помилки інтерв’юера або введення інформації були виправлені.

У реалізації проекту брали участь:

Члени соціологічної групи консорціуму з впровадження університетської автономії у складі:

Дніпропетровський національний університет - Городяненко В.Г.

Донецький національний університет - Масальський В.І.

Національний університет «Києво-Могилянська академія - Оксамитна С.М.

Український Католицький Університет - Новосельський О.

Університет економіки і права „КРОК” - Цимбал Д.В.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна – Бакіров В.С., Кізілов О.І., Навроцький О.І., Ніколаєвська А.М., Холін Ю.В.

Чернівецький національний університет ім.. Ю. Федьковича - Ципко С. Ю.

Підготовка та написання звіту:

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна – Бакіров В.С., Кізілов О.І., Навроцький О.І., Ніколаєвська А.М., Холін Ю.В.

РОЗДІЛ І.

СУТНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ У РОЗУМІННІ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

У цьому розділі ми намагалися проаналізувати, як змінилося розуміння сутності університетської автономії академічною спільнотою, який сенс члени університетських колективів (експерти – представники адміністрації, викладачі та студенти) вкладають сьогодні у поняття автономії; зрозуміти, наскільки впровадження різноманітних аспектів університетської автономії здається їм привабливим та необхідним. Для цього ми ставили респондентам питання щодо низки принципів автономії, відповіді на які мали продемонструвати, наскільки засади автономії є прийнятними для учасників сучасного українського освітнього процесу зараз. Отриманні в цьому дослідженні данні ми порівняли з даними аналогічного дослідження, проведеного у 2006 році.

Ми ставили питання: «Якою мірою, на Вашу думку, необхідним є надання університетам самостійності у розв'язанні наступних питань?» (нижче були перелічені різноманітні напрямки та принципи університетської автономії, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою, де 1 – «зовсім не потрібно», 2 – «скоріше потрібно», 3 – «важко сказати напевно», 4 – «скоріше необхідно» і 5 – «вкрай необхідно»). Задля спрощення подання інформації ми об'єднали відповіді «вкрай необхідно» та «скоріше необхідно» і відповіді «зовсім не потрібно» та «скоріше не потрібно». Отримані дані свідчать про те, що переважна кількість викладачів та експертів вважають необхідним надання самостійності університетам у розв’язанні запропонованих питань. Відмінність у відповідях викладачів та експертів надано у таблиці 1.1. Жовтим кольором у таблиці виділено ті питання, в яких є відмінності у відповідях викладачів та експертів.

Спочатку зупинимось більш детально на тих питаннях, в яких думки експертів та викладачів збігаються. Так, майже однакові частки експертів та викладачів вважають за необхідне надання університетам самостійності у формуванні структури університету, штатного розкладу та чисельності співробітників (експерти – 89%, викладачі – 85%).

Реалізацію університетських освітніх проектів із залученням інших наукових, виробничих та навчальних закладів вважають за необхідне 79% опитаних експертів та 78% викладачів.

Відносно самостійності університетів щодо власного порядку визнання іноземних документів про освіту, освітніх кваліфікацій, навчальних курсів і термінів навчання співробітників, студентів та аспірантів думки експертів і викладачів майже не відрізняються та схиляються на бік того, що вищі навчальні заклади повинні мати право на власний порядок визнання іноземних документів, кваліфікацій тощо (58% - експерти, 52% - викладачі).

Аналогічно думки експертів і викладачів майже співпадають стосовно того, чи повинні університети мати право на прийняття остаточного рішення щодо обрання ректора конференцією трудового колективу університету: 83% експертів і 80% викладачів вважають, що університети повинні мати право на остаточне затвердження кандидатури на посаду ректора.

Майже одностайну думку експерти та викладачі мають щодо впровадження власної системи оплати праці співробітників університетів (за рахунок загального та спеціального бюджетів у межах фінансування університету); встановлення співвідношення студентів та викладачів у межах фонду заробітної плати; власної системи призначення стипендій, встановлення їх розмірів у межах стипендіального фонду, самостійне визначення структури виплат 10% стипендіального фонду; встановлення видів платних послуг, що надаються університетом; щодо щорічного встановлення вартості навчання з урахуванням кошторису реальних витрат та самостійного створення факультетів (відділень) для підготовки фахівців за суміжними та додатковими спеціальностями з видачею дипломів – різниця між думками експертів та викладачів з приводу цих питань не перевищує 10%.

Але треба зазначити, що по деяких питаннях думки експертів та викладачів розбігаються. Так, на приклад, експерти, виявляють більше прагнення до самостійності вищих навчальних закладів у сфері прийняття остаточного рішення про присвоєння наукових звань Вченими Радами університетів ніж викладачі. За необхідність самостійності в цьому питанні висловились 75% експертів та 64% викладачів.

Крім того серед експертів кількість тих, хто вважає, що питання про збільшення до 50% варіативної частини змісту освітньо-професійних програм за рахунок скорочення встановленої нормативної частини має вирішуватись вищими навчальними закладами самостійно, більше, ніж серед викладачів — 82% і 68% відповідно.

Між відповідями експертів та викладачів на питання стосовно того, в якій мірі є необхідним надання університетам самостійності у прийнятті рішень про впровадження нових міждисциплінарних спеціальностей та перерозподіл ліцензованого обсягу навчальних курсів у межах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» також є розбіжності. Ми отримали наступний розподіл відповідей: серед експертів 83% опитаних вважають це необхідним, серед викладачів — лише 73%.

Щодо ліцензування та акредитації нових міждисциплінарних спеціальностей, спрощення порядку їх акредитації та ліцензування, встановлення умов прийому студентів на ці спеціальності, то 85% експертів і 72% викладачів вибрали відповіді «Вкрай необхідно» або «Скоріше необхідно».

Відносно власного порядку визнання та прирівнювання до відповідних категорій іноземних освітніх та наукових кваліфікацій співробітників 63% експертів і 55% викладачів висловились позитивно, тобто вважають цю інновацію необхідною. Однак близько третини як експертів, так і викладачів, відповідаючи на це питання, обрали відповідь «Важко сказати напевно» - це більше ніж на будь-яке інше.

Складання та коригування кошторису загального бюджету (у межах фінансування) та спеціального бюджету університету має вирішуватись університетами самостійно — так вважають 86% експертів і 79% викладачів. Серед викладачів частка тих, хто не зміг визначитись, досить значна — 22%.

Потрібно зауважити, що досить велика доля викладачів невпевнено відчували себе, відповідаючи на питання, що стосуються банківських та кредитних питань, питань оренди та користування земельними ділянками. Відповідаючи на ці питання, від 35 до 49% викладачів обирали відповідь „Важко сказати напевно”, в той час як серед експертів цей показник вище.

В таких питаннях як повне володіння та розпорядження власністю, що передано університету в оперативне керування; отримання кредитів у банках та інших фінансових установах; відкриття поточних та депозитних банківських рахунків у національній та іноземній валютах, збереження коштів на депозитних банківських рахунках; укладення договорів оренди та отримання 100% орендної платні також існують розбіжності між думками експертів та викладачів: експерти більш прагнуть самостійного вирішення цих питань на відміну від викладачів.

Питання стосовно необхідності безстрокового та безкоштовного користування вищими навчальними закладами виділеними земельними ділянками з правом передачі їх у тимчасове користування (у тому числі на умовах оренди) викликало більше труднощів у викладачів. 34% викладачів зауважили, що їм виразити свою думку з цього приводу важко. Необхідним таке рішення для університетів вважають 79% експертів і трохи більше половини викладачів — 53%.

Таблиця 1.1

Розподіл відповідей на питання: «Якою мірою, на Вашу думку, необхідним є надання університетам самостійності у розв’язанні наступних питань ?», відповіді ВИКЛАДАЧІВ ТА ЕКСПЕРТІВ, %*

Складові автономізації

Експерти

Викладачі

2006 рік

2007 рік

2006 рік

2007 рік

Формування структури університету, штатного розкладу та чисельності співробітників

92

89

80

85

Реалізація університетських освітніх проектів із залученням інших наукових, виробничих та навчальних закладів

85

79

78

78

Прийняття остаточного рішення про присвоєння наукових звань Вченими Радами університетів

78

75

67

64

Збільшення до 50% варіативної частини змісту освітньо-професійних програм за рахунок скорочення встановленої нормативної частини

83

82

68

68

Прийняття рішень про введення нових міждисциплінарних спеціальностей та перерозподіл ліцензованого обсягу навчальних курсів у межах освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

82

83

69

73

Ліцензування та акредитація нових міждисциплінарних спеціальностей, спрощення порядку їх акредитації та ліцензування, встановлення умов прийому студентів на ці спеціальності

87

85

70

72

Власний порядок визнання іноземних документів про освіту, освітніх кваліфікацій, навчальних курсів і термінів навчання співробітників, студентів та аспірантів

65

58

50

52

Складові автономізації

Експерти

Викладачі

2006 рік

2007 рік

2006 рік

2007 рік

Власний порядок визнання та прирівнювання до відповідних категорій іноземних освітніх та наукових кваліфікацій співробітників

68

63

53

55

Прийняття остаточного рішення щодо обрання ректора конференцією трудового колективу університету

85

83

82

80

Власна система оплати праці співробітників університетів (за рахунок загального та спеціального бюджетів у межах фінансування університету)

92

88

79

81

Встановлення співвідношення студентів та викладачів у межах фонду заробітної плати

79

78

64

70

Власна система призначення стипендій, встановлення їх розмірів у межах стипендіального фонду, самостійне визначення структури виплат 10% стипендіального фонду

79

74

73

74

Складання та коригування кошторису загального бюджету (у межах фінансування) та спеціального бюджету університету

88

86

78

79

Повне володіння та розпорядження власністю, що передано університету в оперативне керування

85

84

74

74

Отримання кредитів у банках та інших фінансових установах

72

74

57

53

Відкриття поточних та депозитних банківських рахунків у національній та іноземній валютах, збереження коштів на депозитних банківських рахунках

73

69

55

50

Укладення договорів оренди та отримання 100% орендної платні

72

75

58

52

Складові автономізації

Експерти

Викладачі

2006 рік

2007 рік

2006 рік

2007 рік

Безстрокове та безкоштовне користування виділеними земельними ділянками з правом передачі їх у тимчасове користування (у тому числі на умовах оренди)

74

79

52

53

Встановлення видів платних послуг, що надаються університетом

87

85

77

80

Щорічне встановлення вартості навчання з урахуванням кошторису реальних витрат

91

87

78

82

Створення факультетів (відділень) для підготовки фахівців за суміжними та додатковими спеціальностями з видачею дипломів

90

88

76

82Скачать документ

Похожие документы:

 1. Середньовічні університети Європи: характерні особливості

  Документ
  Епоха середньовіччя охоплює період V — початок XVI ст. Від Римської імперії вона успадкувала християнську релігію в її західному різновиді — католицизм (з 1054 р.
 2. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 3. Вісник львівського університету філософські науки (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.
 4. Вісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2005. Вип. С. 9-16 Philos. Sci. 2005. N p. 9-16 філософія

  Документ
  Розглянуто концепти свободи з погляду на їх розгортання в історії філософії та в суспільних практиках. Обґрунтовано зв'язок між уявленнями про свободу та формами самоздійснення, самовдосконалення і самовизначення особи.
 5. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.

Другие похожие документы..