Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2010 року № 9 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 рок...полностью>>
'Рассказ'
Рассказ свой я хочу посвятить моей семье с маминой стороны. Я задумалась, почему они носят такую красивую русскую фамилию – Лапины? В наше время у ка...полностью>>
'Руководство'
Япония была проинформирована о готовности России принять у себя для лечения пострадавших и помочь с обеспечением питьевой водой (Информационное агентс...полностью>>
'Документ'
Состав преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им прест...полностью>>

Програма з математики для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Затверджую

Директор коледжу

_____________ М.І.Левківський

«23» січня 2012 р.

ПРОГРАМА

З МАТЕМАТИКИ

для абітурієнтів

з повною загальною середньою освітою

Викладач: Худолій І.І..

Полтава – 2012р.

ВСТУП

Програма вступних іспитів з математики охоплює всі розділи шкільної програми.

У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми, де вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти випускник. Також наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступне випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного іспиту з математики.

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ

АРИФМЕТИКА

Натуральні, цілі, раціональні, числа. Звичайні та десяткові дроби. Ознаки подільності. Основи теорії подільності. Розклад натурального числа на прості множники. Відсотки. Степінь та корінь.

АЛГЕБРА

Буквені вирази. Дії з ними, властивості алгебраїчних операцій. Формули скороченого множення. Одночлени та многочлени. Рівняння та нерівності, основні види: алгебраїчні (лінійні, квадратні, біквадратні), ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні. Системи рівнянь та нерівностей.

Основні елементарні функції та їхні графіки. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії.

ПОЧАТКИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Основи вчення про функцію. Основні властивості функцій. Елементи теорії границь. Поняття похідної. Правила диференціювання та таблиця похідних основних елементарних функцій. Екстремуми, найбільше та найменше значення функції. Дослідження функції методами диференціального числення та побудова графіків.

Первісна та невизначений інтеграл, основні властивості. Визначений інтеграл, формула Ньютона-Лейбніца. Площа криволінійної трапеції.

ГЕОМЕТРІЯ

Найпростіші геометричні фігури на площині та в просторі. Геометричні величини та їхнє вимірювання: довжина відрізка та градусна і радіанна міри кута. Многокутники і многогранники. Площі плоских фігур. Площі поверхонь та об’єми тіл. Рівність та подібність фігур на площині та тіл у просторі. Перетворення точок на площині. Рух та гомотетія. Прямокутна декартова система координат на площині та в просторі. Вектори.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

 1. Натуральні числа. Читання та запис натуральних чисел. Порівняння та дії з натуральними числами. Цілі числа.

 2. Подільність цілих та натуральних чисел. Дільник, кратне. Парні та непарні числа, формули парного і непарного числа. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10. Ділення з остачею. Прості та складені числа. Розклад натурального числа на прості множники. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне.

 3. Звичайні дроби, арифметичні операції з натуральними дробами. Порівняння звичайних дробів. Правильний та неправильний дріб, ціла та дробова частина. Основна властивість дробу, скорочення дробів. Середнє арифметичне та середнє геометричне.

 4. Десяткові дроби та дії з ними. Періодичні та неперіодичні дроби. Переведення десяткового дробу у звичайний і навпаки. Правила округлення.

 5. Раціональні та ірраціональні числа. Представлення дійсних чисел періодичними дробами.

 6. Відсотки. Обчислення частини числа та числа за його частиною.

 7. Квадратний корінь та корінь ого степеня. Арифметичний корінь. Властивості коренів.

 8. Степінь з натуральним, цілим та раціональним показником. Властивості степеня.

 9. Логарифми та їхні основні властивості. Основна логарифмічна тотожність.

 10. Одночлени та многочлени. Многочлен однієї змінної, нулі многочлена. Формули скороченого множення.

 11. Поняття функції. Способи задання, область визначення та графік функції. Обернена функція.

 12. Основні властивості функції: парність, періодичність, монотонність, опуклість. Точки максимуму та мінімуму.

 13. Основні елементарні функції: степенева, показникова, логарифмічна, тригонометричні та обернені тригонометричні функції. Властивості основних елементарних функції та їхні графіки.

 14. Рівняння. Корені рівнянь, рівносильні рівняння. Лінійні, квадратні, біквадратні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння та їхнє розв’язання.

 15. Системи рівнянь, розв’язки системи рівнянь. Рівносильність систем рівнянь. Системи алгебраїчних, ірраціональних, показникових та логарифмічних рівнянь.

 16. Нерівності. Розв’язки нерівностей. Метод інтервалів. Розв’язання лінійних, квадратичних, показникових та логарифмічних нерівностей.

 17. Системи нерівностей. Розв’язання систем алгебраїчних, ірраціональних, показникових та логарифмічних нерівностей.

 18. Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії. Формули ого члена та перших членів прогресії. Сума членів нескінченно спадної геометричної прогресії.

 19. Основні тригонометричні тотожності.

 20. Означення похідної, її геометричний та механічний зміст.

 21. Похідна суми, різниці, добутку та частки. Таблиця похідних. Правило диференціювання складної функції.

 22. Проміжки монотонності функції та точки екстремуму функції. Найбільше та найменше значення функції на відрізку.

 23. Дослідження функції за допомогою похідної та побудова графіка.

 24. Первісна та невизначений інтеграл. Таблиця первісних елементарних функцій. Правила знаходження первісних.

 25. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца.

ГЕОМЕТРІЯ

 1. Найпростіші геометричні фігури: точка, пряма, промінь, відрізок, кут. Довжина відрізка та градусна міра кута. Вертикальні та суміжні прямі.

 2. Паралельні прямі. Ознаки паралельності.

 3. Перетворення точок на площині: паралельне перенесення, поворот, центральна та осьова симетрія.

 4. Рівність та подібність фігур. Ознаки рівності та подібності трикутників.

 5. Декартові координати. Вектори. Операції з векторами.

 6. Трикутник. Види трикутників. Медіана, висота, бісектриса та їхні властивості. Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника.

 7. Чотирикутники: паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат, трапеція, їхні властивості.

 8. Коло і круг. Центр, радіус, діаметр, хорда, січна. Залежність між відрізками у колі. Дотична до кола. Дуга кола. Сектор та сегмент.

 9. Центральні та вписані в коло кути, їхні властивості. Кут, що спирається на діаметр.

 10. Формули площ геометричних фігур: трикутника, паралелограма, прямокутника, ромба, квадрата, трапеції.

 11. Довжина кола і довжина дуги. Радіанна міра кута. Площа круга та площа сектора.

 12. Найпростіші фігури простору.

 13. Паралельність площин. Ознаки паралельності площин. Відстань між паралельними площинами. Площин, що перетинаються. Кут між такими площинами.

 14. Паралельність прямих в просторі. Мимобіжні прямі. Відстань між мимобіжними прямими.

 15. Паралельність прямої і площини.

 16. Кут між прямою та площиною. Перпендикулярність прямої та площини. Перпендикуляр та похила. Теорема про три перпендикуляри.

 17. Декартові координати в просторі.

 18. Поняття многогранника. Вершини, ребра, грані многогранника. Правильні многогранники.

 19. Призма та паралелепіпед, їхні види.

 20. Тіла обертання: циліндр, конус, сфера, куля. Площина, дотична до сфери.

 21. Повна та бічна поверхня, об’єм многогранника. Формули площ поверхонь та об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса.

 22. Площа сфери, об’єм кулі. Об’єм кульового сектора та сегмента.

 23. Об’єми тіл обертання.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Погорєлов А.В. Геометрія: Підруч. для 7–11 кл. серед. шк. – 2 вид. – К.: Освіта, 1992. – 352 с.

 2. Бевз Г.П. Алгебра: Проб. підруч. для 7–9 кл. серед. шк. – 2 вид. – К.: Освіта, 1997. – 303 с.

 3. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10–11 кл. серед. шк. / А.М. Колмогоров, О.М. Абрамов, Ю.П. Дудніцин та ін.; За ред. А.М. Колмогорова – К.: Рад. шк., 1992. – 350 с.

 4. Шкіль М.І. Алгебра і початки аналізу / М. І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С. Дубенчук. – К.: Зодіак-Еко, 1999. – 608 с.

 5. Литвиненко І.М. Збірник задач для екзамену на атестат про середню школу / І.М. Литвиненко, Л.Я. Федченко, В.О. Швець. – Харків: ББН, 1999. – 169 с.

 6. Збірник задач з математики для вступників до вузу / В.К. Єгерев, В.В. Зайцев, Б.А. Кордемський та ін.; За ред. М.Л. Сканаві / Пер. з рос.: Є.В. Бондарчук, Ю.Ю. Костриця, Л.П. Оніщенко. – К.: Вища школа, 1992. – 145 с.

 7. Гусев В.А. Математика: Справочные материалы: Книга для учащихся / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович. – М. Просвещение, 1988. – 416с.

 8. Говоров В.М. Сборник конкурсных задач по математике / В.М. Говоров, П.Т. Дыбов, Н.В. Мирошин, С.Д. Смирнов. – М.: Наука, 1983. – 382с.

 9. Вибрані питання елементарної математики / За ред. А.В. Скорохода. – К.: Вища школа, 1982. – 456с.

 10. Пособие по математике для поступающих в вузы / Под. ред. Г.Н. Яковлева. – М. Наука, 1982. – 602с.

 11. Практикум з розв'язання задач з математики / За заг. ред. В.І. Михайлівського. – К.: Вища школа, 1975. – 422с.

 12. Мазур К.Г. Тестові задачі з математики. Алгебра і початки аналізу: Навч. посіб. / К.Г. Мазур, О.К. Мазур, В.В. Ясінський. – К.: Фенікс, 2001. – 600с.

 13. Математика. Типові тестові завдання. Збірник / А.Р. Гальперін, О.Я. Михеєв: Навч. посіб. – Х.: Факт, 2008.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямом підготовки 030601 „Менеджмент

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю „Менеджмент організацій”, проводиться за результатами вступних випробувань.
 2. Програма вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за напрямом підготовки 030507 „Маркетинг" (освітньо-професійна програма „бакалавр")

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю „Маркетинг”, проводиться за результатами вступних випробувань.
 3. Програма співбесіди з дошкільної педагогіки та фахових методик для абітурієнтів спеціальності 010101 «Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка»

  Документ
  Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється на конкурсній основі за результатами сертифікатів або вступних випробувань.
 4. Програма вступних випробувань з математики для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «молодший спеціаліст» на базі повної загальної середньої освіти

  Документ
  Програма з математики на базі повної середньої школи складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних математичних понять і фактів, якими повинен володіти вступник (вміти правильно їх використовувати при розв’язанні
 5. Вимоги для вступників до київського інституту музики ім. Р. М. Глієра мистецтво 0202 музичне мистецтво 02020401 Вступні вимоги з фахових іспитів для абітурієнтів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

  Документ
  Абітурієнт повинен виконати діатонічну та хроматичну гами в прямому та протилежному рухах, чотиризвучні акорди, арпеджіо короткі, короткі ламані, довгі тонічного тризвуку, домінантового (в мажорі) та зменшеного (в мінорі) септакордів

Другие похожие документы..