Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Курс «Институциональная экономика» является составной частью блока дисциплин предмета «Экономическая теория», являющейся базой для изучения прикладных...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Теория вероятностей и математическая статистика: элементарная теория вероятностей, математические основы теории вероятностей, модели случайных процесс...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии для 7-го ...полностью>>
'Тезисы'
26348 Акишина А.А. О понятии «фразеологизм» Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы. Труды. – Т. 41. – Вып. 4. Вопросы грамматики и словообразован...полностью>>

Про розміщення грошових коштів на строковому депозиті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР №_____________________

ПРО РОЗМІЩЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

НА СТРОКОВОМУ ДЕПОЗИТІ

м. ____________________ « ___ » ______________ 20__ р.

_____________________________________________________________________, далі «КЛІЄНТ», в особі (найменування організації-вкладника)

________________________________________________________, діючого на підставі________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (статуту, довіреності)

з одного боку, та ПриватБанк, далі «БАНК», в особі ____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________________________________________,

діючого на підставі__________________________________________ , з іншого боку, разом "СТОРОНИ", уклали Договір про наступне.

(статуту, довіреності)

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Банківський день - робочий день для банків України, в який банки відкриті для проведення операцій з використанням каналів взаємодії з Національним Банком України.

День повернення або виплати коштів КЛІЄНТУ - день списання БАНКОМ коштів з депозитного рахунку КЛІЄНТА і рахунку, на якому обліковуються нараховані проценти.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є внесення КЛІЄНТОМ та прийняття БАНКОМ тимчасово вільних грошових коштів, далі вкладу, у сумі та на строк, що зазначені у Додатковій Угоді до цього Договору, з обов'язками виплачувати КЛІЄНТУ суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

Цей Договір, складений на ____(_____) сторінках (з урахуванням зворотньої сторони аркушу), підписується СТОРОНАМИ на кожному аркуші.

Перша Додаткова Угода, складена на _____(____) сторінках, є невід'ємною частиною Договору, оформляється СТОРОНАМИ у письмовому вигляді та у той самий день, що й Договір, підписується СТОРОНАМИ на кожному аркуші.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. КЛІЄНТ має право:

2.1.1. Отримувати інформацію про стан депозитного рахунку на свою письмову вимогу.

2.1.2. Вимагати від БАНКУ повернення суми вкладу, починаючи з дня закінчення строку розміщення грошових коштів, передбаченого пунктом 3.1. в редакції Додаткової угоди до цього Договору.

2.1.3. Достроково розірвати Договір у порядку, передбаченому чинним Законодавством України та цим Договором.

2.2. КЛІЄНТ зобов'язується:

2.2.1. Надати Заяву про відкриття депозитного рахунку у БАНКУ (Додаток 1 до цього Договору).

2.3. БАНК зобов'язується:

2.3.1. Відкрити рахунок з обліку коштів вкладу КЛІЄНТА на підставі письмової Заяви КЛІЄНТА, з урахуванням умов пункту 4.10. цього Договору; прийняти на депозитний рахунок, вказаний в пункті 2.5. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, грошові кошти КЛІЄНТА на строк, вказаний в пункті 3.1. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

2.3.2. Виплачувати КЛІЄНТУ проценти в строки, згідно з пунктом 3.12. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

2.3.3. Забезпечити повне збереження вкладу КЛІЄНТА.

2.3.4. Повернути КЛІЄНТУ вклад та нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку його розміщення, передбаченого пунктом 3.1. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, з урахуванням умов пунктів 3.2., 3.5. цього Договору; при достроковому розірванні Договору, повернення вкладу та нарахованих за вкладом процентів здійснюється БАНКОМ в день (дату) його дострокового розірвання, на підставі умов пункту 3.7. цього Договору.

2.4. БАНК має право:

2.4.1. Змінювати розмір процентної ставки за користування вкладом при зміні облікової ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів, з письмовим повідомленням про це КЛІЄНТА за п'ять банківських днів до зміни ставки, з вказанням дати зміни. У випадку згоди на зміну процентної ставки КЛІЄНТ зобов'язаний письмово повідомити про це БАНК до настання строку зміни, зазначеному у повідомленні. При неотриманні від КЛІЄНТА відповіді зі згодою на зміну розміру процентної ставки до дати настання строку змін, цей Договір вважається припиненим за ініциативою Банку, у відповідності зі ст. 188 ГК України, днем зміни процентної ставки, вказаним у повідомленні БАНКУ. При цьому БАНК зобов'язується повернути КЛІЄНТУ суму вкладу і виплатити нараховані проценти у відповідності із пунктом 1.3. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору та 3.3., 3.4. цього Договору, за фактичний строк користування вкладом, у день припинення Договору.

Переказ коштів здійснюється Банком на підставі розрахункового документа Банку.

Зміна умов Договору оформляється Додатковою Угодою до цього Договору.

3. СТРОКИ І РОЗРАХУНКИ

3.1. Грошові кошти, що розміщуються КЛІЄНТОМ на депозитному рахунку, перераховуються виключно з його поточного рахунку.

3.2. Перерахування коштів вкладу з депозитного рахунку КЛІЄНТА і виплата нарахованих процентів здійснюється виключно на поточний рахунок КЛІЄНТА, вказаний у пункті 5 цього Договору або поточний рахунок згідно з реквізитами, вказаними в письмовій заяві КЛІЄНТА, та на підставі письмової заяви КЛІЄНТА, якщо повернення вкладу виконується з використанням поточного рахунку КЛІЄНТА у БАНКУ. У випадках перерахування коштів вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок КЛІЄНТА в іншому БАНКУ, підставою для перерахування коштів вкладу є платіжне доручення КЛІЕНТА, нарахованих процентів – письмова заява КЛІЄНТА, за виключенням умов пункта 2.4.1. , 4.2. цього Договору.

3.3. Нарахування процентів за вкладом проводиться за період розміщення грошових коштів, починаючи з дня, наступного за днем надходження вкладу на депозитний рахунок, вказаний в пункті 2.5. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору. День повернення БАНКОМ вкладу у інтервал розрахунку процентів не включається.

3.4. Нарахування процентів за Договором проводиться щодня з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році.

3.5. У випадку невитребування КЛІЄНТОМ коштів вкладу у визначений пунктом 3.1. цього Договору строк, з урахуванням умов пункта 3.2. цього Договору, Договір вважається продовженим зі сплатою процентів у розмірі, передбаченому за вкладами на вимогу ПриватБанку , починаючи з дня закінчення строку розміщення вкладу, у відповідності з пунктом 3.1. цього Договору.

Повернення КЛІЄНТУ невитребуваного за строком вкладу та нарахованих процентів здійснюється БАНКОМ на підставі письмової заяви КЛІЄНТА з урахуванням умов пункту 3.2. цього Договору.

3.6. СТОРОНИ мають право розірвати Договір достроково, тільки за взаємною згодою, за винятком випадків згідно пунктів 2.4.1. , 3.10. цього Договору, з письмовим повідомленням про це іншої сторони. При цьому, у день (дату) розірвання Договору БАНК зобов'язується виплатити КЛІЄНТУ вклад і проценти, з урахуванням пунктів 3.11., 3.13. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору та 3.2., 3.9 цього Договору.

3.7. Датою дострокового розірвання Договору у разі обміну листами, згідно з пунктом 3.6. цього Договору, з ініціативи КЛІЄНТА, вважати день отримання КЛІЄНТОМ письмової згоди БАНКУ, з ініціативи БАНКУ - день отримання БАНКОМ письмової згоди КЛІЄНТА; у разі складання Додаткової Угоди про припинення дії Договору, датою дострокового розірвання Договору вважається дата складання Угоди, або інша, що вказана у цій Додатковій Угоді.

У випадку припинення дії цього Договору згідно умов пункта 2.4.1., датою досторокового розірвання Договору вважається день зміни процентної ставки, зазначений у повідомленні БАНКУ.

3.8. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи БАНКУ проценти виплачуються за період фактичного користування вкладом відповідно до пунктів 3.3. цього Договору і 1.3. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

3.9. Якщо день виконання БАНКОМ зобов'язань доводиться на неробочий день, виплата проводиться в перший наступний за ним банківський день. При цьому проценти сплачуються за період, вказаний у пункті 3.1. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, з урахуванням умов пунктів 2.4.1., 3.9. цього Договору і 3.11., 3.13. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

3.10. Сторони домовилися вважати цей Договір скасованим у разі ненадходження грошових коштів на рахунок, вказаний у пункті 2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору, у сумі та строки, що наведені у пунктах 1.2.,2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

У цьому випадку, БАНК закриває рахунок, відкритий для обліку коштів вкладу, зазначений у пункті 2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору, днем, наступним за останнім днем очікування коштів вкладу у відповідності до умов зазначеного пункту, з додержанням умов пункту 4.10. цього Договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Витрати, пов'язані з переказом коштів на рахунок, вказаний в пункті 2.5. в редакції Додаткової Угоди до цього Договору, сплачуються КЛІЄНТОМ.

4.2. У випадках перерахування коштів вкладу та нарахованих процентів у іноземній валюті на поточний рахунок КЛІЄНТА в іншому банку, з урахуванням умов пункту 3.2. цього Договору, витрати, пов'язані з виплатою процентів і поверненням суми вкладу, сплачуються КЛІЄНТОМ. Останнє реалізується поданням КЛІЄНТОМ платіжних доручень міжнародного зразка (SWIFT), окремо на перерахування коштів вкладу та процентів, з поміткою у полі 71 символа BEN (щодо вибору способу та порядку відшкодування комісійних іноземного банку за міжнародні перекази за рахунок отримувача коштів - у відповідності до міжнародних правил розрахунків) .При цьому, зарахування коштів на користь КЛІЄНТУ за міжнародним переказом проводиться іноземним банком за вилученням суми комісії, окремо за кожним переказом .

Виплата процентів та повернення суми вкладу, з урахуванням умов цього Договору, здійснюється БАНКОМ у відповідності до операційного часу по виконанню відповідних платежів.

4.3. Все листування між БАНКОМ і КЛІЄНТОМ, у тому числі по зміні та розірванню Договору, може проводитись поштою або факсом з подальшою передачею оригіналів поштою (кур'єром) протягом двох днів. При цьому датою отримання іншою стороною переданого факсом листа є дата отримання і реєстрації його факсограми.

4.4. Всі попередні переговори, а також все попереднє листування з предмету цього Договору, втрачає силу з моменту його підписання обома сторонами.

4.5. Всі зміни, доповнення до Договору можуть мати місце тільки за взаємною згодою, оформляються Додатковою угодою в письмовому вигляді, яка є невід'ємною частиною Договору.

4.6. Відмова від виконання зобов'язань і внесення змін у Договір допускається у порядку, передбаченому цим Договором.

4.7. У випадку зміни реквізитів, вказаних у пункті 5 цього Договору, КЛІЄНТ в п'ятиденний строк повідомляє про це БАНК.

4.8. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього Договору.

4.9. Цей Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

4.10. Цим Договором БАНК повідомляє КЛІЄНТА, що у відповідності до законодавчих вимог, БАНК надає інформацію про відкриття/ закриття рахунку вкладу , зазначеному у пункті 2.5. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору, до установи ДПІ за реєстрацією КЛІЄНТА (у електронному вигляді), іншу інформацію про стан рахунку – за запитами уповноважених посадових осіб у відповідності до законодавства; КЛІЄНТ надає згоду що до виконання БАНКОМ законодавчих вимог про надання інформації про стан рахунку за цим Договором, з додержанням законодавчих положень про збереження та відкриття банківської таємниці.

4.11. Підписанням цього Договору Сторони ухвалили додержання реєстру Тарифів Банку стосовно умов цього Договору у відповідності до пункту 3.11. у редакції Додаткової Угоди до цього Договору.

4.12. Якість послуг, що надаються згідно до цього Договору, відповідають законодавству України, нормативним актам НБУ, регулюючим операції з залучення коштів юридичних осіб на депозитні вклади у Банки.

4.13. У разі порушення будь-якою стороною цього Договору будь-якого грошового зобов'язання, винна сторона несе відповідальність перед іншою стороною виключно у вигляді сплати пені у розмірі 0,1 від облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від своєчасно неперерахованої суми, яка нараховується протягом одного місяця з моменту виникнення відповідного зобов'язання.

4.14. Всі відносини, що виходять з цього Договору, регламентуються чинним Законодавством України. Розбіжності, що витікають з цього Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КЛІЄНТ:

найменування підприємства ________________________________________________________________________,

його юридична адреса (фактичне місцезнаходження) ___________________________________________________,

організаційно-правова форма підприємства ___________________________________________________________,

форма власності ___________________________________________________________________________________,

код ЕДРПОУ ________________________.

зареєстрований р.

у__________________________________________________виконкомі _____________________________________,

справа реєстрації № ______________________________,поточний рахунок______________________________, МФО _______________________.

П.І.Б. головного бухгалтера____________________________________________________, телефон _____________.

Дата реєстрації в податковій адміністрації ____________р. у ДПА _________________________________________

району, м. ____________________________________________________________.


BENEFICIARY: “ _____________________________________________________________________________ “

ADDRESS OF THE BENEFICIARY: _______________________________________________________________

__________________________________________ tel ______________________ fax _________________________.

BENEFICIARY BANK:

ADDRESS OF THE BANK:

INTERMEDIARY BANK:

CORRESPONDENT ACCOUNT:

SWIFT:

БАНК:

ПриватБанк: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50 ,

Кореспондентський рахунок в Облуправлінні НБУ 32009100400, МФО 305299, Код ЕДРПОУ 14360570.

Регіональный підрозділ БАНКУ:___________________________________________________________________

(ПІБ, контактні реквізити виконавця)

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від імені БАНКУ Від імені КЛІЄНТА

__________________________ _____________________

м.п. м.п.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кредитування теорія І практика

  Документ
  НJ. Костіна, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук;
 2. Банківські установи на ринку фінансових послуг” Вступ

  Документ
  Актуальність теми. Реформування економіки України, що супровод-жується приватизацією і післяприватизаційною санацією підприємств, структурною реорганізацією галузей, в тому числі агропромислового комплексу, розвитком товарних, фондових
 3. Держава виконує свої функції за допомогою формування І використання бюджетних коштів

  Документ
  ПЕРЕДМОВАДержава виконує свої функції за допомогою формування і використання бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.
 4. Ват акціонерний банк «Укргазбанк» (1)

  Документ
  Довідка про проведену роботу щодо отримання в письмовій формі підтверджень залишків особових рахунків за всіма рахунками юридичних осіб за станом на 01.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка на правах рукопису Безклубий Ігор Анатолійович

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Зростання рівня концентрації банківського капіталу, створення умов для збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки, організація та забезпечення ефективної діяльності універсальних та

Другие похожие документы..