Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
в работе секции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 5-ой Всероссийской научно-практической конференции «Исследования и до...полностью>>
'Решение'
безопасное выполнение строительной работы – выполнение строительной работы без недостатков, вследствие которых может быть причинен вред, как при выпо...полностью>>
'Закон'
Статья 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные п...полностью>>
'Методические указания'
Реферат является промежуточной формой контроля знаний магистров и представляет собой письменное выполнение определенных творческих заданий. Он предна...полностью>>

Київський університет туризму, економіки І права

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський університет туризму,

економіки і права

Факультет міжнародних економічних

відносин і менеджменту

Кафедра менеджменту підприємств

туристичної індустрії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання, оформлення та захисту

курсової роботи з модуля «Основи менеджменту»

для студентів 3 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Київ 2011

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з модуля «Менеджмент» для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».- К.: КУТЕП, 2011.- 34 с.

Укладачі: Охріменко А.Г., к.е.н., доцент кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП

Мельник І.Л., методист, викладач кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП

Рецензенти: Мараховський Л.Ф., д.т.н., професор

Антоненко І.Я., д.е.н., професор кафедри КНТЕУ

Методичні вказівки обговорено і схвалено на засіданні кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП від 28 серпня 2008 р., протокол № 1.

Перезатверджено на засіданні кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії КУТЕП від 8 листопада 2011 р., протокол № 3.

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту КУТЕП від 16 вересня 2008 р., протокол № 1.

Перезатверджено методичною комісією факультету міжнародних економічних відносин і менеджменту КУТЕП від 22 грудня 2011 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сьогодні в світі менеджмент є передовою, сучасною, надзвичайно необхідною наукою, практикою та мистецтвом управління. Остаточно як наука і практична діяльність менеджмент сформувався в розвинутих країнах з ринковою економікою у 30-х роках минулого століття і з того часу він поширений скрізь, де існує вільне підприємництво, ринковий стиль господарювання. Перехід України до цивілізованого і високопрофесійного ринку неможливий без освоєння її спеціалістами знань менеджменту.

Трактувань поняття „менеджмент” існує велика кількість, за Оксфордським словником англійської мови він означає: 1) спосіб, манера поводження із людьми; 2) влада і мистецтво управління; 3) особливі вміння і адміністративні навички; 4) орган управління. Метою менеджменту є оптимізація функціонування господарських об’єктів і створення умов за яких з найменшим ризиком і витратою ресурсів досягаються певні цілі.

Дисципліна “Основи менеджменту” орієнтує студентів на осмислення основних питань управління та покликаний формувати у майбутніх спеціалістів сучасне управлінське мислення, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, вміння проводити аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, приймати обґрунтовані управлінські рішення. А виконання курсової роботи по даному курсу, сприяє розвитку наукового мислення, логічного викладу матеріалу, виробленню вмінь та навичок самостійної творчої роботи.

ІІ. МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота із з модуля “Основи менеджменту” виконується у відповідності із навчальним планом підготовки фахівців за напрямом 6.030601 “Менеджмент”. Її виконання є формою закріплення здобутих в процесі викладання лекцій та проведення семінарських занять знань, а також дозволяє їх систематизувати, поглибити, творчо застосувати, розвинути навички самостійної роботи. Дана робота носить теоретичний характер. Її метою є закріплення на практиці майбутніми спеціалістами основ знань, необхідних в управлінській роботі. На основі цього визначаються такі задачі курсової роботи:

 • поглибити, систематизувати та закріпити теоретико-методологічні основи менеджменту;

 • використовувати на практиці отримані знання;

 • відпрацювати навички самостійної творчої роботи;

 • виробити вміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати теоретичні положення;

 • працювати із спеціальною літературою, довідковими виданнями;

 • розвинути навички формулювання власних висновків, аргументів, обґрунтовувань, пропозицій щодо удосконалення певних процесів та явищ.

ІІІ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ РОБОТИ

Із запропонованого переліку рекомендованих тем курсових робіт (Розділ 7.) студент обирає, або йому призначається певна тема. Можливо, по узгодженню із науковим керівником, тема формулюється студентом самостійно, але в рамках модуля „Основи менеджменту”. Кожному студенту призначається науковий керівник із викладачів кафедри, який проводить індивідуальні консультації зі студентом, допомагає йому скласти план роботи, підібрати літературу.

Курсова робота виконується і подається на кафедру менеджменту підприємств туристичної індустрії у передбачений графіком навчального процесу термін. Вона повинна відповідати вимогам, які пред’являються до її структури, змісту і оформлення. У випадку порушення чи невідповідності цим вимогам, робота або не допускається до захисту, або повертається на доопрацювання. Зовнішній вигляд та якість оформлення курсової роботи є одним із показників професіоналізму майбутнього менеджера, тому приймається до уваги при її оцінюванні. Захист курсових робіт проводиться у передбачений термін перед комісією, яка формується із викладачів кафедри.

ІV. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна містити:

 1. Титульний аркуш (додаток А)

 2. Зміст (додаток Б)

 3. Вступ (додаток В)

 4. Пункти (параграфи) основної частини

 5. Висновки

 6. Список використаних джерел

 7. Додатки (при необхідності)

У вступі обґрунтовують актуальність теми роботи, вказують її мету, зміст поставлених задач, формулюють об’єкт та предмет, зазначають теоретичну основу дослідження і структуру та зміст.

Розкриваючи актуальність теми, вказують її своєчасність, соціальне і економічне значення, а також формулюють проблему, вирішення якої є метою даної роботи. У вступі звертають увагу на рівень вивчення даної проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці, виділяють дискусійні питання та невирішені проблеми. На основі поставленої мети зазначають задачі, які ставляться та вирішуються в процесі дослідження для її досягнення (задачі логічно формулювати у відповідності із пунктами основної частини роботи).

Об’єктом курсової роботи є підприємство туристичної сфери, а предмет визначає тему роботи. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Далі у вступі зазначають теоретичну базу дослідження. Це можуть бути дослідження видатних вчених, практиків управління взагалі, та управління в сфері туризму, зокрема, на яких базується робота. В кінці вступу зазначають структуру та обсяг курсової роботи, виділяючи кількість сторінок основної частини, вступу, висновків, списку використаної літератури, зазначаючи і кількість літературних джерел. Вказують кількість та обсяг таблиць, рисунків, при наявності, і додатків. Рекомендований обсяг вступу 2-3 сторінки.

Основна частина курсової роботи повинна складатись із чотирьох пунктів. Перші два пункти носять теоретичний характер. В першому пункті розкривають сутність предмету дослідження, його значення та особливості, підходи до вивчення. Другий пункт повинен бути присвячений визначенню та аналізу процесу, факторів, що впливають на предмет дослідження, проводять класифікацію управлінських категорій, розгляд яких допомагає досягти мету роботи. Також в рамках даних пунктів варто подати огляд літератури за темою роботи, де вказують етапи розвитку наукової думки за даною проблемою, підходи до її вирішення. Висловлюють власні переконання з даного питання, проводять узагальнення результатів. По можливості, вказують методику дослідження, зазначаючи методи, які варто використовувати в дослідженнях такого роду.

Третій пункт носить практичний характер, в якому дається загальна характеристика діяльності певного підприємства сфери туризму (яке є об’єктом дослідження), зокрема характеризується мета, напрями його діяльності, організаційна структура, кадрове забезпечення, тощо. Особливу увагу варто звернути на аналіз господарської діяльності об’єкту дослідження (за формою бухгалтерської звітності „Форма №2 «Звіт про фінансові результати» та формами статистичної звітності Форма №1-готель „Звіт про роботу готелю” чи Формою №1-ТУР) тощо. Бажано аналіз цих звітів здійснити за допомогою таблиць (додаток Д). В даному пункті також обов’язково розглядають особливості предмету дослідження на обраному об’єкті.

Четвертий пункт є рекомендаційний, в ньому пропонуються та розробляються конкретні пропозиції і механізми щодо удосконалення чи вирішення зазначених в третьому пункті проблем на об’єкті дослідження, проводиться оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті курсової роботи.

Заключною частиною роботи є висновки. В них викладаються найважливіші наукові та практичні результати даної роботи, підводяться підсумки. Рекомендований обсяг висновків 3 – 4 сторінки.

Обов’язковою частиною курсової роботи є список використаних джерел, який включає перелік джерел, що були використані при її написанні. Їх можна розміщувати за мірою згадування в тексті, або в алфавітному порядку у такій послідовності: Закони України, Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативні документи органів державної влади, далі – книги, брошури, статті, які надруковані українською мовою, потім – російською та іншими іноземними мовами.

V. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису, що надрукований машинописним способом або на комп’ютері з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм) (до 30 стрічок на сторінці), з використанням шрифту Times New Roman розміру 14, через півтора міжрядкових інтервали. Поля повинні бути таких розмірів: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

Обсяг курсової роботи повинен становити 35 – 40 сторінок.

Кожну структурну частину роботи (титул, зміст, вступ, перший пункт основної частини, висновки, список використаної літератури, додатки) починають із нової сторінки. Крапка наприкінці заголовка не ставиться, але якщо він складається із двох речень, то вони розділяються крапкою. Пункти основної частини послідовно нумеруються. “Зміст”, “Вступ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” не нумеруються. Відстань між заголовком та текстом повинна бути до 2 мм.

Нумерацію сторінок подають арабськими літерами без знаку № в правому нижньому куті сторінки. Першою сторінкою роботи є титул, який включають до загальної нумерації, але його не нумерують.

Титульний аркуш містить (додаток А):

 • назву міністерства, якому підпорядковано навчальний заклад;

 • назву навчального закладу;

 • назву кафедри, де виконана робота;

 • назву роботи, блок дисциплін, в рамках якої вона виконана;

 • тему курсової роботи;

 • прізвище, ініціали автора роботи, номер його групи і спеціальність, по який він навчається;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника;

 • місто і рік.

Зміст подають на початку роботи. В ньому вказують назви та номери початкових сторінок пунктів, а також вступу, висновків, списку використаної літератури і додатків.

При потребі, в роботі використовують додатки, які розміщують після списку літератури. В основному тексті роботи, обов’язково повинні бути посилання на додатки, наприклад:

Теоретична основа сучасної науки менеджменту була сформована на базі наукових шкіл, час їх функціонування, основоположники, та основні здобутки оформлено таблично (додаток А)).

Додатками можуть бути окремі частини тексту, таблиці, графіки, розрахунки, діаграми, які великі за обсягом (більші 1 сторінки) які мають самостійне значення. Додатки оформлюються як продовження роботи за мірою їх згадування в тексті, кожен з яких повинен починатися із окремої сторінки. таким чином: у верхньому правому куті вказують слово “Додаток” та велику літеру за українським алфавітом за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад: Додаток А, Додаток Б).

Усі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки) іменуються рисунками, які нумеруються послідовно арабськими цифрами. Рисунки розміщуються відразу після їх згадування в тексті. Знизу, під рисунком, вказується його порядковий номер і назва (наприклад: Рис.2. Схема лінійної структури управління) (додаток Е).

Цифровий матеріал курсової роботи, при можливості, оформлюється у вигляді таблиць. У правому верхньому куті розміщують напис “Таблиця” та вказують її порядковий номер (без позначки №), в наступній стрічці по центру – її назва (додаток Є).

В тексті обов’язково повинні бути посилання на джерела з яких була запозичена певна інформація. Після наведеної цитати проставляються квадратні дужки в яких вказується порядковий номер джерела у списку літератури, з якого запозичена інформація та вказується сторінка (наприклад: [32, с.15]).

Список використаної літератури оформлюється у відповідності до стандартів. В монографіях обов’язково зазначають прізвище та ініціали автора (авторів), назву та вид роботи (підручник, навчальний посібник), при наявності вказується редактор, далі - місто (Київ, Москва та Санкт-Петербург позначаються відповідно К., М., С-Пб) і назву видавництва, рік видання, кількість сторінок, розмежовуючи ці позначення відповідними розділовими знаками, наприклад:

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник .- К.: Академвидав, 2003.- 414 с.

Якщо авторів роботи п’ять та більше, джерело оформлюється так:

История менеджмента: Уч. пособ. /А.Г. Поршнев, Д.В. Валовой, А.А.Беляев и др.- М.: Союз, 1997.- 564 с.

Для періодичних видань, складових частин книги, збірника вказується назва видання, рік та номер і початкову та кінцеву сторінку:

Окландер М. Концепция логистики в управлении персоналом // Персонал.- 1998.- №6.- С.73 -75.

Приклади оформлення інших джерел див. у розділі 8. Рекомендована література.

VІ. ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Структурна одиниця та вид роботи

При перевірці викладач звертає увагу на:

Вступ

 • обґрунтування актуальності теми та її значимості;

 • визначення об'єкта та предмета дослідження;

 • визначення мети та завдань курсової роботи;

 • наявність загальної характеристики структури курсової роботи.

Теоретична

частина, її повнота, грамотність

 • всебічність і повноту викладення теоретичного матеріалу;

 • глибину викладу;

 • розгляд дискусійних питань.

Сучасний стан

об'єкта дослід-ження

 • використання сучасних даних, недопустимо проводити дослідження на основі "застарілих даних";

 • наявність аналізу фактичних даних, динаміки, структури, встановлення причинно-наслідкових зв’язків;

 • наявність таблиць, і рисунків, їх аналіз;

 • наведені дані мають бути пов'язані із змістом тексту.

Проблема-тика, шляхи вирішення

 • чіткість постановки проблеми, її актуальність;

 • аналіз причин проблеми;

 • визначення шляхів вирішення проблем;

 • конкретність та аргументованість пропозицій;

 • наявність обгрунтованої власної точки зору автора.

Висновки

 • безпосередній зв’язок висновків із результатами дослідження;

 • підбиття підсумків із усіх висвітлених розділів відповідно до плану роботи;

 • визначення шляхів і напрямів вирішення виявлених проблем.

Література

 • наявність чинних законодавчих актів відповідно до теми роботи;

 • достатність інформаційної бази: підручників, монографій, широкого кола періодичних публікацій;

 • недопустимо, якщо курсова робота базується на застарілих періодичних публікаціях;

 • правильність оформлення.

Логіка, послідов-ність викладу

 • логічну впорядкованість тексту, перехід від більш важливого до менш важливого;

 • зв'язок між окремими частинами матеріалу, відсутність повторів;

 • наявність безпосереднього зв'язку та єдиних підходів до теоретичної частини - дослідження практики - аналізу проблем;

 • недопустимою є компіляція матеріалів.

Науковий стиль, критичний погляд

 • науковий стиль, відсутність "газетного", емоційного викладення матеріалу;

 • ступінь систематизації, узагальненні інформації;

 • у тексті має бути критичний погляд автора на ті чи інші питання, сам лише описовий характер викладення тексту свідчить про низький рівень дослідження.

Оформ-лення роботи

 • значні відхилення від встановлених обсягів текстової частини роботи (більше 5 стор.);

 • відповідність шрифту та міжрядкового інтервалу встановленим вимогам;

 • нумерацію сторінок;

 • структуризацію викладу матеріалу, наявність заголовків розділів;

 • правильність оформлення цифрового та графічного матеріалу:

 • наявність посилань на джерела використаної інформації.

Критерії оцінювання рукопису та захисту курсової роботи

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою шляхом сумування балів.

Критерії оцінювання

Кількість балів

І. Оцінювання рукопису курсової роботи

65

 • Вступ

5

 • Теоретична частина, її повнота, грамотність

10

 • Сучасний стан об'єкта дослідження

10

 • Проблематика, шляхи вирішення

10

 • Висновки, література

5

 • Логіка, послідовність викладу

10

 • Науковий стиль, критичний погляд

10

 • Оформлення роботи

5

ІІ. Захист курсової роботи

35

 • Теоретичні знання

10

 • Знання сучасного стану об’єкта дослідження

10

 • Проблеми та шляхи їх вирішення

15

Викладач не приймає курсову роботу на перевірку в таких випадках:

 • курсова робота не зареєстрована на кафедрі;

 • курсова робота не зшита;

 • кожен лист роботи в окремому файлі;

 • робота роздрукована з невідповідним шрифтом та інтервалом;

 • обсяги роботи значно відрізняються від встановлених для курсових робіт.

Захист курсової роботи

Процедура захисту є обов’язковою для усіх студентів. Вона підтверджує самостійну роботу студента та набутий ним рівень знань. На захисті в ході усної співбесіди студент має підтвердити:

 • набутий у процесі дослідження рівень знань про об’єкт дослідження;

 • розуміння основних теоретичних і практичних закономірностей;

 • знання про сучасний стан об'єкта дослідження, тенденції його розвитку, їх причини та можливі наслідки;

 • знання та розуміння актуальних проблем і можливі шляхи їх вирішення.

У ході захисту, якщо студент демонструє рівень знань вищий або нижчий, ніж у тексті курсової роботи, можлива зміна балів у бік відповідно їх підвищення чи зниження.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у чотирибальну та шкалу ECTS

За шкалою ЕСТS

За 4-бальною шкалою

За шкалою навчального закладу

А

Відмінно

90-100

В

Добре

85-89

С

75-84

D

Задовільно

70-74

E

60-69

FX

Незадовільно

35-59

F

1-34

Шкала ЕСТS – оцінок:

А - відмінно – відмінна робота з однією незначною помилкою;

В - дуже добре – вище за середнє, але з декількома помилками;

С - добре – звичайна робота з декількома значними помилками;

D - задовільно - посередньо, зі значними недоліками;

E - достатньо – виконання задовольняє мінімум критеріїв оцінки;

FX - незадовільно - з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

F - незадовільно - з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Київський університет туризму, економіки І права наукові записки

  Документ
  Київський університет туризму, економіки і права - член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої установи ООН (UNWTO) – представляє п'ятий випуск щорічника.
 2. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління
 3. Київський університет туризму, економіки І права Кафедра філософії І соціальних наук Праксеологія туризму

  Документ
  Сучасна філософія як форма світоорієнтуючої культури і специфічний стиль мислення (філософствування) прагне якомога щільніше наблизитися до масової свідомості з її прихильністю до максимів здорового глузду і акцентованої практичності.
 4. Університет туризму, Економіки І Права

  Документ
  УНІВЕРСИТЕТ Туризму, Економіки і Права Україна, 02192 м. Київ-192, вул. Жмаченка, 26 UNIVERSITY of Tourism, Economics and Law 26 Zhmachenko St., Kyiv-192,
 5. Київського університету туризму, економіки І права

  Документ
  Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки. / Гол. ред. В.С.Пазенок. - К.: КУТЕП, 2010. – Випуск 8 – 334 с.

Другие похожие документы..