Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
письменно в тетради....полностью>>
'Инструкция по эксплуатации'
Настоящая инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию предназначена для проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию маршру...полностью>>
'Документ'
Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. На великих промислових підприємствах, де є штатні...полностью>>
'Документ'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг...полностью>>

Навчальний план курсу форма навч. Курс Сем. Лекції (год) Практ зан. (год) Всього ауд годин Сам робота (год)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Серія "Навчально-методичні посібники"

В.Є. ЗАГОРОДНІЙ

КОМП'ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СЛІДЧОГО

Для спеціальності 8.03040101 "Правознавство"

Інститут прокуратури та слідства (магістри; спеціалісти)

Кафедра криміналістики.

Одеса - 2011

Рекомендовано Навчально-методичною радою НУ "Одеська юридична академія". Протокол № 5 від "19" грудня 2011 р.

Загородній В.Є. Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого: для студентів Інститут прокуратури та слідства (магістри) / В.Є. Загородній. – Одеса : _______________, 20____. – _____ с.

1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

Форма навч.

Курс

Сем.

Лекції (год)

Практ. зан. (год)

Всього ауд. годин

Сам. робота (год)

Всього

Залік

Іспит

Денна

5

9

6

14

20

16

36

9

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Невід'ємним атрибутом кримінально-процесуальної діяльності органів досудового слідства, є складання процесуальних документів: постанов, протоколів, доручень, повідомлень, описів, обвинувальних висновків, подань, тощо.

Уміння правильно підготувати та своєчасно оформити зазначені документи є запорукою виконання завдань кримінального процесу, свідчення професійної підготовки слідчих та прокурорів, їхнього досвіду і культури.

Закони України від 5 листопада 1991 року "Про прокуратуру", від 4 лютого 1998 року "Про Концепцію Національної програми інформатизації", та Указ Президента України від 31 січня 2006 року N80/2006 "Про Єдину комп'ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю" передбачають запровадження комп’ютерних технологій в діяльність правоохоронних органів.

Використовуючи напрацювання Генеральної прокуратури України, та наукові розробки Національного університету «Одеська юридична академія» для підняття ефективності підготовки практичних навичок студентів Інституту прокуратури та слідства, для забезпечення виконання умов договору між Генеральною прокуратурою України та Національним університетом «Одеська юридична академія» про співпрацю в підготовці кадрів для органів прокуратури на кафедрі криміналістики - запроваджено спецкурс «Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого» на базі Комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Навчальна дисципліна «Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого» базується на нормах кримінально-процесуального законодавства України звертає на практику їх застосування, розглядає теоретичні й методичні питання складання процесуальних документів у кримінальних справах на досудових стадіях кримінального судочинства.

Основна мета цієї дисципліни - закріплення, розширення та поглиблення знань у галузі кримінально-процесуального права України, отримання навичок самостійного аналізу кримінально-процесуального закону, прийняття рішень в конкретних ситуаціях та оволодіння методикою складання кримінально-процесуальних документів з використанням можливостей комп'ютерної програми.

Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце слідчого» призначена для організації роботи студента з інформаційними базами, які в ній розміщенні. (правова інформація, бланки та зразки процесуальних документів, накази Генерального прокурора України, методики розслідування кримінальних справ і таке інше), та дозволяє оптимізувати виконання основних завдань, пов'язаних з роботою слідчого при розслідуванні кримінальних справ.

Програма надається студенту на магнітному носії компакт-диску
і розроблена таким чином, що може використовуватися
як з компакт-диску, так і встановлюватися на персональний комп'ютер
для індивідуального використання.

До структури комп'ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» входять наступні функціональні блоки:

а) правова інформація - включає нормативно-правову базу, (яка забезпечує процес досудового слідства);

б) функціональні системи - включає методики розслідування кримінальних справ, типові зразки процесуальних документів, зразки постанов про призначення судових експертиз, тощо.

Для реального забезпечення виконання вимог Наказу Генерального прокурора України №4гн від 19.09.2005 р. „Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство", автоматизоване робоче місце слідчого надає можливість оптимізувати роботу слідчого, скоротити строки і підвищити якість досудового слідства.

Студенти користуючись наявними в Національному університеті «Одеська юридична академія» комп'ютерами, на яких встановлена вказана програма, можуть виготовляти та відпрацьовувати учбові процесуальні документи які виносяться слідчим при проведенні досудового слідства.

Одночасно студенти ознайомлюються з методиками організації розслідування та розкриття тяжких злочинів, призначення та проведення різноманітних судових експертиз, винесення постанов та складання обвинувального висновку.

При розробці програми, «Автоматизоване робоче місце слідчого» використовувались методичні рекомендації Генеральної прокуратури України, позитивний досвід роботи слідчих прокуратури Одеської області, інших областей України та наукові розробки Національного університету «Одеська юридична академія».

Основи комп'ютерної підготовки, які необхідні студентам для користування програмою „Автоматизоване робоче місце слідчого" з текстовим редактором „Word" - освоюються в період вивчення спецкурсу «Комп'ютерне забезпечення роботи слідчого».

Вимоги, що висуваються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою криміналістикою, враховані при створені програми, що надає можливість формування та друк процесуальних документів на персональному комп'ютері.

В комп'ютерній програмі «Автоматизоване робоче місце слідчого» представлені зразки основних процесуальних актів.

Використовуючи можливості комп'ютерної програми студенти на практичних заняттях та під час самостійної роботи мають можливість виготовляти проекти процесуальних документів, які виносяться слідчим на всіх стадіях досудового слідства.

Особлива увага на даному спецкурсі приділяється:

  • стадії порушення кримінальної справи,

  • складанню протоколу огляду місця події,

  • складання облікових карток,

  • планування слідчих дій по кримінальній справі,

  • підготовці постанови про притягнення в якості обвинуваченого,

  • винесенню постанов про призначення судових експертиз,

  • складання протоколів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого та застосування при цьому науково-технічних засобів.

  • виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину,

  • складання обвинувального висновку.

Формування навчальної кримінальної справи, проводиться з використанням типових зразків процесуальних документів, розміщених в базі комп'ютерної програми „Автоматизоване робоче місце слідчого". (Процесуальні документи складаються на папері формату А-4 без виправлень, та прошиваються з відповідною нумерацією).

Сформована в такій формі «Учбова кримінальна справа» оцінюється в процесі прийому «заліків» по спецкурсу «Комп’ютерне забезпечення роботи слідчого».

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

п/п

Назва теми

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лекції

Практичні

Тема 1.

Загальна характеристика комп'ютерної програми та основні критерії, необхідні студентам для користування програмою «АРМ-СЛІДЧОГО» з тестовим розкладом «Word».

4

1

2

1

Тема 2.

Процесуальні документи досудового слідства

5

1

2

2

Тема 3.

Процесуальні акти притягнення особи як обвинуваченого

5

1

2

2

Тема 4.

Застосування заходів процесуального примусу по кримінальній справі

5

1

2

2

Тема 5.

Обшук і виїмка

6

1

2

3

Тема 6.

Призначення судових експертиз, процесуальні акти закінчення досудового слідства

6

1

2

3

Тема 7.

Відновлення слідства в закритій справі (ст. 216 КПК України). Закінчення досудового слідства

5

2

3

Всього: 36 год.

36

6

14

16

4. 3МІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Загальна характеристика комп'ютерної програми та основні критерії підготовки, які необхідні студентам для користування програмою «Автоматизоване робоче місце слідчого» з текстовим редактором «Word».

Основи комп'ютерної підготовки які необхідні для використання програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» з редактором «Word» в роботі слідчого.

Вимоги, що висуваються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою криміналістики.

Складання плану розслідування по різним категоріям кримінальних справ. (Використання розміщених в базі даних та методик розслідування).

Формування та друк процесуальних документів на персональному комп'ютері.

Постанова про порушення кримінальної справи. Вручення копії постанови про порушення кримінальної справи. Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

Огляд місця події. Явка з повинною. Складання облікових карток Ф-1.

Інші документи стадії порушення кримінальної справи.

Наказ Генерального прокурора України №1 від 19 вересня 2005 року «Про організацію роботи управління в органах прокуратури України». [http://www.gp.gov.ua]

Інструкція про єдиний облік злочинів. Затверджена спільним Наказом Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної податкової Адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26.03.2002 № 20. [http://www.gp.gov.ua]

ТЕМА 2. Особливості складання протоколів слідчих дій та винесення постанов під час досудового слідства.

Письмова форма процесуальних документів у кримінальному судочинстві. Загальні та спеціальні функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві.

Постанови слідчого, органу дізнання, прокурора, що виносяться під час досудового слідства.

Складання протоколів слідчих дій (допит - підозрюваного, свідка, потерпілого, експерта, неповнолітнього, очної ставки) з використанням бази комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Застосування звукозапису, кінозйомки та відеозапису при проведені слідчої дії.

Процесуальні акти, що стосуються міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах.

Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». [http://www.gp.gov.ua]

Наказ Генерального прокурора України №8гн від 05 травня 2011 року «Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги у кримінальних справах». [http://www.gp.gov.ua]

ТЕМА 3. Процесуальні акти притягнення особи як обвинуваченого.

Притягнення особи як обвинуваченого з використанням типових зразків та методичних рекомендацій наявних в базі програми „Автоматизоване робоче місце слідчого".

Поняття, суть, зміст і форма постанови про притягнення особи як обвинуваченого. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого. Права обвинуваченого. Протокол пред’явлення обвинувачення. Положення ст. 63 Конституції України. Допит обвинуваченого. Протокол допиту обвинуваченого. Особливості пред’явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, обмежено осудним.

Постанова про відсторонення обвинуваченого від посади.

Наказ Генерального прокурора України № 4гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». [http://www.gp.gov.ua]

ТЕМА 4. Застосування заходів процесуального примусу по кримінальній справі.

Використання можливостей комп'ютерної програми „Автоматизоване робоче місце слідчого" при підготовці:

 1. Постанови про застосування запобіжного заходу (підписка про
  невиїзд, застава, особиста та громадська порука).

 2. Подання про порушення клопотання про обрання особі запобіжного
  заходу у вигляді взяття під варту.

 3. Подання про порушення клопотання про продовження строку
  тримання під вартою.

 4. Постанова про скасування запобіжного заходу.

 5. Постанова про зміну запобіжного заходу.

 6. Протокол затримання.

 7. Постанова про привід.

Наказ Генерального прокурора України №5 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення». [http://www.gp.gov.ua]

Інструкція з діловодства в органах прокуратури України затверджена Наказом Генерального прокурора України №90 від 28.12.02. [http://www.gp.gov.ua]

ТЕМА 5. Складання процесуальних документів про проведення слідчих дій з використанням комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого» за методом відображення фактичних даних.

Обшук і виїмка. (Постанова про провадження обшуку. Подання в суд про проведення обшуку житла, або іншого володіння особи. Протокол обшуку. Постанова про провадження виїмки. Протокол виїмки) Огляд. Освідування. Відтворення обстановки та обставин події.

Речові докази. Огляд та приєднання їх до справи.

Виготовлення цих процесуальних документів з використанням комп'ютерної програми «Автоматизоване робоче місце слідчого».

Наказ Генерального прокурора України №1 від 19 вересня 2005 року «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України». [http://www.gp.gov.ua]

Наказ Генерального прокурора України №4гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». [http://www.gp.gov.ua]Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс семестр лекції Практичні (семінари) Всього ауд годин Курсові роботи

  Навчально-методичний посібник
  Робоча навчальна програма з курсу «Основи кримінального права» підготовлена для студентів, факультету соціології та політології, на підставі якої ведеться викладання та вивчення предмета, побудована, виходячи із системи науки кримінального права.
 2. План роботи кафедри педагогіки І психології на 2012 рік ухвалено

  Диплом
  Відповідно до стратегії розвитку національної освіти, спрямованої на підвищення її якості і конкурентоспроможності відповідно до вимог суспільно-економічного розвитку, модернізації структури, змісту й організації освіти на засадах
 3. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 4. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни «Кримінальний процес» для курсантів 3-курсу факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного та безпеки дорожнього руху Напрям підготовки 6030401 Право

  Документ
  Система оцінки знань курсантів 3 курсу факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного та безпеки дорожнього руху за окремими модульними контролями…… ……….

Другие похожие документы..