Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
В 2010 году народ России отмечает великую дату в истории Отечества – 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Опасность войны была мировой проб...полностью>>
'Документ'
Традиційно-філософське визначення простору завжди базувалося на постулатах евклідової геометрії, тобто мало розмірність: вимір довжини, площини тощо. ...полностью>>
'Документ'
Учитель. Ребята! Сегодня мы продолжаем с вами путешествие по стране Звуков и Букв. Путешествовать мы будем с помощью воображения и фантазии. Пусть вам...полностью>>
'Лекции'
Конструирование авионики (в частности – измерительных приборов, вычислительных систем) есть процесс определения разработки, а также отражением констру...полностью>>

Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

diplomukr.com.ua - Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с автором.

Вступ

Актуальність теми. Питання дослідження аудиту та обліку доходу на підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що з розвитком інвестиційної інфраструктури країни, господарюючі суб’єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності підприємства – є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін.

З прийняттям в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку постала необхідність розробки методології обліку та методики визначення фінансових результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід та національні традиції.

Значний внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку, зокрема дослідження питань обліку доходів і фінансових результатів діяльності, зробили закордонні та українські вчені, М.С. Абрютіної, І.О. Бланка, Н.М. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, М.Ф. Огійчук та інші[1-7]. Проте серед науковців не сформувалося єдиної думки щодо економічної сутності цього поняття, визначення особливостей формування доходів підприємств в процесі їх операційної діяльності, класифікації цих доходів та деяких інших пов’язаних з ними питань. Це зумовлює необхідність поглиблення теоретичних досліджень економічної сутності і класифікації доходів з операційної діяльності підприємств

Виходячи з великої кількості різноманітних трактувань доходу, є необхідність уточнення економічної сутності цієї категорії; виникає потреба в дослідженні діючих методик формування фінансових результатів підприємства в різних підсистемах обліку; необхідність у визначенні елементів облікової політики щодо обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства; потребує удосконалення та розробки нових підходів методика проведення аналізу доходу та фінансових результатів діяльності підприємства, організація обліку доходу та фінансових результатів на базі комп’ютерних технологій тощо. Вирішення цих проблем дозволить перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку фінансових результатів, підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю підприємства.

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування. Доход є об’єктом оподаткування. Загальна величина доходу підприємства включає доход від реалізації продукції, робіт, послуг; реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів); позареалізаційних операцій (пайової участі у спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень або витрат від економічних санкцій тощо); надзвичайні доходи.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку та аналіз фінансових результатів від реалізації продукції у сільському господарстві з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової облікової теорії і практики визначили актуальність теми дипломної роботи

Мета та завдання дослідження. Метою цієї роботи є дослідження організації аудиту бухгалтерського обліку доходів від реалізації продукції, робіт, послуг. Відповідно до мети дослідження поставлені наступні завдання:

 • розглянути теоретико-методологічні аспекти, дослідити природу та економічну сутність обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);

 • проаналізувати існуючі методики визначення доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) в системі бухгалтерського обліку;

 • визначити порядок формування та основні елементи облікової політики щодо обліку доходів і результатів від реалізації продукції у сільському господарстві;

 • проаналізувати сучасний стан організації обліку фінансових результатів від реалізації продукції у сільському господарстві та відображення його у фінансовій звітності;

 • обґрунтувати напрями удосконалення організації обліку і аналізу доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві з метою задоволення потреб всіх споживачів економічної інформації з врахуванням інтересів кожного з них;

 • на прикладі окремого підприємства розглянути шляхи удосконалення обліку та аудиту доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);

Обєкт дослідження – процес організації бухгалтерського обліку та аудиту доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) в СФГ «Котон» Вовчанського району Харківської області.

Предметом дослідження виступають теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).

Методи дослідження. Теоретичним та методологічним підґрунтям дослідження виступили Закони, укази, постанови, положення, інструкції, а також наукові розробки вчених економістів-аграрників за обраною темою дипломної роботи.

При написанні дипломної роботи були використані основні економічні показники діяльності господарства, данні первинного, синтетичного і аналітичного обліку та фінансової звітності.

Обсяг та структура дипломної роботи. Основний зміст роботи викладений на 90 сторінках друкованого тексту, в тому числі 11 таблиць і 3 рисунків. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури джерел із 73 найменувань та 9 додатків.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

  1. Теоретико – методичні засади визначення суті та змісту

поняття «дохід»

Перехід України до ринкових відносин обумовлював необхідність перегляду ряду теоретичних і практичних положень бухгалтерського обліку відносно складу його об’єктів, а також методики формування і обробки облікової інформації виходячи з існуючого господарського механізму. Фінансовий облік є складною бухгалтерською системою, яка сприймається з різних позицій. Багатогранність підприємницької діяльності потребує ідентифікації в обліку активів і таким чином визначає інший аспект облікового процесу, що відбиває в системі бухгалтерських рахунків його внутрішню структуру за певними встановленими стандартами [7].

Щодо бухгалтерського обліку, то його ведення ґрунтується на використанні Положень стандартів бухгалтерського обліку [8].

Класифікація об’єктів обліку активів за його напрямами регламентується на підприємстві робочим планом рахунків, який розробляється на підставі «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», що затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [9].

Україна може і повинна мати стійкий агропромисловий комплекс, спроможний вирішувати складні соціально-економічні задачі, забезпечувати продовольчу безпеку країни.

Система управлінських, фінансово-кредитних структур, що здійснюють ресурсне забезпечення, повинна реально підтримувати державну політику створених нових виробничих відносин на селі, прогресивних форм господарювання, орієнтованих на підприємницьку, конкурентноспроможну діяльність.

У багатьох літературних джерелах розглядаються питання присвячені проблемі реформування агропромислового комплексу, вдосконаленню механізму господарювання, інтенсифікації виробництва. Теоретичні положення щодо шляхів розвитку галузей сільськогосподарського виробництва в умовах економічної та енергетичної кризи підкріплюються позитивними результатами приватної власності на землю та інші засоби виробництва.

Соціально-економічна характеристика сучасного розвитку сільського господарства України відрізняється тим, що як і в усьому народному господарстві, тут був затяжний кризовий стан, що супроводжувався спадом обсягів виробництва і зростанням неплатоспроможності підприємств. Аграрна політика держави в напрямку реструктуризації сільськогосподарського виробництва зумовила появу і вибір різних організаційно-правових форм підприємств, створених внаслідок реструктуризації. Згідно з чинним законодавством підприємство може реструктуризуватись в господарства: акціонерні (відкритого і закритого типу) товариства, з обмеженою або повною відповідальністю, командитні; сільськогосподарські кооперативи, або селянські (фермерські) господарства; приватно-орендні підприємства, індивідуальні підприємства без створення юридичної особи. На погляд Ю.В. Шпака створення нових підприємств повинно відбуватися в трьох останніх напрямках: по-перше підприємства одного власника, по-друге підприємства кількох власників (типові товариства з обмеженою відповідальністю) та, по-третє, підприємства більшості власників (акціонерні товариства та кооперативи) [10].

Академік УААН В. Юрчишин відносить себе до тих, хто розглядає сучасні аграрні перетворення з двох позицій: суспільно-політичної (як базових явища та процесу) та соціально-економічної (як їх результативності). Вони нерозривно пов’язані між собою, більше того – являють собою єдність, у якій кожна з складових єдиного розвитку займає чітко відведені для неї місце [11].

В період здійснення корінних перетворень в сільському господарстві нашої держави, коли формується багатоукладний агропромисловий комплекс, ключове значення має дослідження ефективності його виробництва.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Згідно із ст. 14 Податкового кодексу України під доходом розуміють загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами [36].

Згідно вищезазначеного документу, дохід від реалізації продукції включаються до доходів звітного періоду та визнаються за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

До доходів платника податку, який зареєстрований як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, включається позитивна різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованими таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених ним сільськогосподарських товарів протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку на додану вартість, сплаченими (нарахованими) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів.

Встановлені наступні ставки податку на прибуток підприємств: з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки; з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків; з 1 січня 2014 року - 16 відсотків [36].

До особливостей оподаткування виробників сільськогосподарської продукції слід віднести те, що підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок у порядку і в розмірах, передбачених Податковим кодексом України, за підсумками звітного податкового року.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку у строки, визначені законом для річного податкового періоду.

Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.

При цьому слід ураховувати, що підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються в загальному порядку.

  1. Порядок визнання, класифікація та завдання обліку доходів від реалізації продукції

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Критерії визнання доходу, наведені в цьому Положенні (стандарті), застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Із розвитком ринкових відносин і переходом обліку на міжнародні стандарти постає необхідність удосконалення класифікації доходів підприємства. Згідно існуючої класифікації доходів, останні поділяються на капіталізовані і некапіталізовані; за еластичністю - змінні, постійні; за звітним періодом - минулі, поточні, майбутні; за визнанням - нараховані, отримані тощо. До типової класифікації доходів, доцільно ввести ряд додаткових класифікаційних ознак і прийняти це як підставу для їх відображення в системі бухгалтерського обліку (Додаток Ж). Наведена класифікація дозволить поглибити аналіз формування доходів за джерелами їх надходження.

Основними завданнями організації обліку і аналізу фінансових результатів від реалізації продукції є забезпечення:

 • правильного визначення умов визнання та достовірної оцінки доходів від реалізації продукції;

 • правильного, повного документального оформлення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів від реалізації продукції;

 • контролю за виконанням договорів по реалізації продукції;

 • своєчасного одержання достовірної інформації про фінансові результати від реалізації продукції;

 • систематичного контролю за виконанням планів реалізації продукції і отриманням прибутку;

 • визначення впливу як об’єктивних так і суб’єктивних факторів на обсяг реалізації продукції;

 • виявлення резервів збільшення обсягу реалізації і суми прибутку;

 • оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення обсягу реалізації продукції, прибутку та рентабельності;

 • розробка заходів по використанню виявлених резервів.

 1. СТАН ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства

СФГ «Котон» зареєстрований Вовчанською райдержадміністрацією 01.10.1997 року, розпорядженням №600. Місцезнаходження суб`єкта господарювання (відповідно до установчих документів): Харківська область, Вовчанський район , с. Юрченково, вул. Молодіжна, 23. СФГ «Котон» взято на податковий облік Вовчанською міжрайонною ДПІ 20.10.1997 року за №73. Воно є платником фіксованого сільськогосподарського податку.

Підприємство зареєстроване як платник податку на додану вартість. Згідно статуту та даних бухгалтерського обліку СФГ «Котон», статутний фонд не визначено. А також СФГ «Котон» не є засновником акціонерів інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Організаційно - економічну характеристику підприємства доцільно почати із визначення його розмірів (табл. 2.1.) Оптимальним є такий розмір підприємства, який є у певних природно-економічних умовах забезпечує найбільший вихід продукції і прибутку при найменших затратах капіталу.

Аналіз даних таблиці 2.1.свідчить про те, що господарство у цілому забезпечене необхідними ресурсами. Обсяг виробництва валової продукції у 2009 році. порівняно з 2007 р. та 2008 р. скоротився на 35,5 % та 30,6% відповідно. Але вартість реалізованої товарної продукції на протязі 2007-2009рр. сутєво збільшилась. Так у 2009р. віручка за реалізовану продукції склала 1191,8 тис.грн., що у 2,5 рази та 2,4 рази більше ніж відповідний показник 2007 та 2008 рр. відповідно. Кількість працівників на підприємстві із року в рік не змінюється, як і не змінюється площа с.-г. угідь та становить 350 га.

Таблиця 2.1. Забезпеченість господарства основними ресурсами у СФГ «Котон» за 2007-2009рр.

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009 р. у % до

2007 р.

2008 р.

 1. Валова продукція сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 р.), тис. грн:

462,5

499,9

302,8

65,5

60,6

2. Товарна продукція у фактичних цінах реалізації, тис.грн.

475,1

487,4

1191,8

зб. у 2,5 рази

зб. у 2,4 рази

3. Середньорічна вартість основних і оборотних фондів, тис. грн

172,6

437

526

зб. у 3 рази

120,4

4. Середньорічна чисельність працівників, чол.

5

5

5

100,0

100,0

6. Площа с.-г. угідь, га

350

350

350

100,0

100,0

у т.ч. рілля

350

350

350

100,0

100,0

Виробничий напрямок підприємства або спеціалізацію підприємства можна визначити за даними табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Структура товарної продукції у Селянсько-Фермерське господарство «Котон»за 2007-2009рр.

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1.

Зернові та зернобобові, всього

390,1

82,1

403,4

82,77

885,6

74,31

2.

у т.ч. пшениця озима

210,1

44,2

266,4

54,7

181,5

15,23

3.

Ячмінь ярий

180,0

37,9

177,0

36,32

246,8

20,71

4.

Соняшник

85

17,9

84,0

17,23

306,2

25,69

5

Усього по господарству

475,1

100,0

487,4

100,0

1191,8

100,0

Аналіз даних табл.2.2. свідчить, що СФГ «Котон» є займається вирощуванням продукції рослинництва, а саме виробництвом зернових культур, питома вага останніх у загальній сумі товарної продукції становить у 2009 р. − 74,31 %. При цьому спостерігається тенденція до збільшення вартості реалізованої зернової продукції на протязі 2007–2009 рр. з 390,1 грн. до 885,6 грн. Соняшника у 2009 році було реалізовано у 2009 рю на суму 306,2 грн., що становить 25,69 загальної питомої ваги.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблиця 2.3. Платоспроможність Селянсько-Фермерського господарства «Котон»за 2009 р. Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с (1)

  Документ
  Актуальність цієї проблеми умовлена, перш за все, поглибленням демографічної кризи, розвитком депопуляціонних процесів в Україні, які можуть уповільнити, на думку фахівців, соціально-економічний розвиток і науково-технічний прогрес суспільства.
 2. Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с (3)

  Реферат
  Рыночные отношения, к которым стремится наше общество, нельзя представить без конкуренции. Конкуренция представляет собой экономическое соперничество предприятий на рынке за предпочтение потребителя с целью получения большей прибыли.
 3. Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с (2)

  Документ
  Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства є важливим елементом фінансового менеджменту та аудиту. Користувачі фінансових звітів підприємств використовують методи фінансового аналізу для прийняття управлінських
 4. Дипломная работа: 131 с., 18 табл., 5 приложений, 42 источника

  Диплом
  Раскрыты организационно – экономические содержания понятий: “финансы страховщика”, “страховой фонд”, “ финансовая деятельность ”, “финансовые ресурсы”, “платежеспособность”, “страховое возмещение”, “финансовая устойчивость”.
 5. Правила синтаксису 15 кодування символів 16 використання символів 16

  Документ
  Термин HTML (Hyper Text Markup Language) означает "язык маркировки гипертекстов". Это понятие более широкое, включает в себя Интернет и локальные сети, редакторы, браузеры, разнообразные програмные продукты, компакт-диски,

Другие похожие документы..