Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Примерная программа'
Примерные программы учебных предметов, курсов (обучение грамоте, русский язык, литературные чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительно...полностью>>
'Документ'
Одним из направлений преодоления кризиса в психологии, реализо­вавшим идеи преодоления постулата непосредственности, разработки материалистической пл...полностью>>
'Программа'
Выступающие: Анисимов О.С., Бекренев В.Л., Горюнов И.А. Келле В.Ж., Куликова Н.В., Ипполитов К.Х., Костюк В.Н., Малай В.А, Малинецкий Г.Г., Малков С.Ю...полностью>>
'Доклад'
Руководитель секции — Шапорев Валерий Павлович, д-р техн. наук, зав. кафедрой химической техники и промышленной экологии, Национальный технический уни...полностью>>

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників головного управління юстиції у тернопільській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Головне управління юстиції у Тернопільській області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами трудового колективу

Головного управління юстиції у тернопільській області

Протокол № 6

від «30»вересня 2011 року

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, яка використовує найману працю (даліроботодавець) трудового договору, за яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління юстиції у Тернопільській області (далі "Правила") розроблені з метою забезпечення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці шляхом створення необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого і сумлінного виконання працівниками своїх посадових обов'язків.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.3. Діяльність працівників головного управління юстиції ґрунтується на таких основних принципах, які випливають із Закону України "Про державну службу":

- служіння народу України;

- демократизму і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- пріоритету прав людини і громадянина;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

- персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

- дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

- дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

1.4. Усі питання, пов'язані із застосуванням цих "Правил", вирішуються начальником головного управління юстиції в межах повноважень, наданих йому чинними законодавчими актами.

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору в установленому законом порядку.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про державну службу", діючого трудового законодавства.

2.2. Працівники приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу".

2.3. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил Україна; Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної борони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил Колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов’язані подати ще й такі документи:

 • особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;

 • декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

 • документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

 • підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

 • направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.4. Прийняття працівників на роботу оформляється наказом начальника головного управління юстиції, який оголошується працівнику під його особистий підпис, крім державних службовців.

2.5.Особі, запрошеній на роботу з іншої установи, організації, за погодженням між керівниками, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

2.6. При укладанні трудового договору угодою сторін може бути встановлено випробування працівника з метою перевірки його відповідності дорученій роботі. Умова про випробування є додатковою умовою і обов'язково зазначається у наказі про прийняття на роботу.

Для державних службовців може встановлюватись випробування терміном до шести місяців.

2.7. Не дозволяється приймати на роботу осіб, які є близькими особами (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інших осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

2.8. При прийнятті працівника на роботу або переведенні його в установленому порядку на іншу роботу, роботодавець зобов'язаний:

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.9. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів районного управління юстиції. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на спеціаліста відповідального кадрову роботу.

2.10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

2.11.Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні: Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а головне управління юстиції відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

2.12.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.13. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

1) порушення умов реалізації права на державну службу;

2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну службу»;

3) досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

5) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України «Про державну службу»;

6) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 Закону України «Про державну службу».

2.14. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника головного управління юстиції. У день звільнення працівника роботодавець повинен провести з ним повний розрахунок та видати належно оформлену трудову книжку.

Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та посиланням відповідну статтю.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Працівники головного управління юстиції, мають право:

 • користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

 • брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

 • на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 • вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

 • на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоюється, досвіду та стажу роботи;

 • на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 • захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку, а також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники зобов'язані:

 • дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України";

 • не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

 • сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

 • виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

 • шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

 • дбати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

 • постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо - професійними програмами та шляхом самоосвіти;

 • своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

 • діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

3.3. Посадові обов'язки працівників районного управління юстиції визначаються посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

4.1. Керівник зобов'язаний:

 • під час укладення трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

 • належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

 • затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

 • забезпечити здорові та безпечні умови праці;

 • контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

 • неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

 • створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників.

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО

ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.1. Відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників головного управління юстиції не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість робочого дня працівників скорочується на одну годину.

5.2. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

5.3. В апараті головного управління юстиції встановлено наступний розпорядок роботи:

тривалість робочого тижня - 40 годин;

тривалість робочого дня:

понеділок - четвер - 8 год. 15 хв.

п’ятниця - 7 год. 00 хв.

початок роботиз 8 год. 00 хв.

перерва на обід -з 13 год. 00хв. до 14год. 00хв.

кінець роботи:

понеділок - четвер -17 год. 15 хв.

пятниця -16 год. 00 хв.

5.3.1. Для працівників відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби головного управління юстиції встановити наступний режим роботи:

перший, третій тиждень місяця

тривалість робочого дня:

понеділок, середа - з 8.00 до 17.15;

перерва на обід з 13.00 до 14.00;

вівторок, четвер – з 10.45 до 20.00;

перерва на обід з 15.00 до 16.00;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00,

перерва на обід з 13.00 до 14.00;

вихідні дні: субота, неділя.

другий, четвертий тиждень місяця

тривалість робочого дня:

вівторок, четвер – з 10.45 до 20.00;

перерва на обід з 15.00 до 16.00;

середа, п’ятниця - з 8.00 до 17.15;

перерва на обід з 13.00 до 14.00;

субота – з 8.00 до 16.00;

перерва на обід з 13.00 до 14.00;

вихідні дні: понеділок, неділя.

5.3.2. Для відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби головного управління юстиції встановити наступний режим роботи прийому громадян:

понеділок – робота з архівними документами, неприймальний день

вівторок – з 8.00 до 20.00

середа, четвер – з 8.00 до 17.15

п’ятниця – з 8.00 до 16.00

субота – з 8.00 до 16.00

5.4. За угодою між працівником і керівником може встановлюватись інший графік роботи, який оформляється наказом начальника головного управління юстиції.

 

5.5 Робота всіх категорій працівників головного управління у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до статей 72 та 107 КЗпП України. За бажанням працівника, який працював у ці дні, йому може бути надано інший день відпочинку.

5.6. Надурочна робота та робота у вихідні, святкові та неробочі дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника.

Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

Дня виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

5.7. Працівники головного управління юстиції мають право на відпустки відповідно до чинного законодавства України.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.

Працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. В разі наявності стажу державної служби понад 10 років державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством.

Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

5.8. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується начальником районного управління юстиції на кожен календарний рік не пізніше 5 січня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності територіального управління та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.9. Надання відпусток працівникам оформляється наказом керівника управління юстиції.

5.10. 3абороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.11. За рішенням начальника головного управління юстиції державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишається, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки, його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нараховані на оплату невикористаної частини відпустки.

5.12. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням відповідно до чинного законодавства.

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

6.1. За зразкове виконання своїх посадових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі, працівникам головного управління юстиції можуть надаватись такі заохочення:

   1. нагородження відомчими нагородами Міністерства юстиції України, за поданням начальника головного управління юстиції;

   2. нагородження відомчими нагородами головного управління юстиції, а саме:

 • оголошення подяки;

 • нагородження грамотою;

 • заохочення у формі грошової премії;

 • нагородження цінним подарунком;

Крім цього, державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання своїх посадових обов'язків, участь у громадському житті колективу, може видаватись грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.2. Заохочення оголошуються в наказі начальника головного управління юстиції, доводяться до відома працівника або всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 • догана;

 • звільнення

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну службу» до державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або дискредитує головне управління юстиції можуть застосовуватись, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України і такі заходи дисциплінарного впливу:

 • попередження про неповну службову відповідність;

 • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником головного управління юстиції та оформляються наказом, який оголошується працівникові під його особистий підпис.

7.3. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівник або особа, якій це доручено, повинні вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

7.6.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 2. Кодекс законів про працю України: Науково-практич-к 57 ний коментар. Харків: Консум, 2003. 832 с. Isbn 966-7920-40-2

  Кодекс
  Прокопенко В. І., д-р юрид. наук, проф. — гл. І, III, Ш-А; Козак 3. Я., канд. юрид. наук — гл. II, XI; Кузнецова Л. О., канд. юрид. наук, доц. — гл. IV, V, XV, XVI; Гончар А.
 3. Найбільш важливі закон

  Закон
  Розділ 11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВІДСОТКАХ ХВОРИМ, ЯКИМ ЗАПОДІЯНО УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНЕ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
 4. Державне управління а. Ф. Мельник О. Ю. Смоленський А. Ю. Васіна Л. Ю. Гордієнко

  Документ
  Навчальний посібник «Державне управління» зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів державної служби та магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».
 5. Програма з основ правознавства 1

  Документ
  Основні теорії походження держави і права. Поняття й ознаки держави. Поняття функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими).

Другие похожие документы..