Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Національний Секретаріат Політичної партії «Сильна Україна» (далі – Національний Секретаріат) є постійно діючим виконавчим органом Партії, що за...полностью>>
'Документ'
В последние годы мультимедиа стало образом жизни для многих пользователей компьютеров, сделав программы и игры более интересными и впечатляющими. В н...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится « » 2010 года в часов на заседании диссертационного совета Д14.45.10 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук ...полностью>>
'Документ'
Аудиторная деятельность в РФ. Федеральное казначейство России. Счетная палата и ее значение в структуре органов финансового контроля РФ....полностью>>

Затверджено: на пленарному засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

Затверджено:

на пленарному засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради
(протокол №__ від _____ 2007 року)

ПОЛОЖЕННЯ

про постійну комісію Національної тристоронньої соціально-економічної ради

із законотворчої діяльності та мінімальних державних соціальних стандартів

1. Постійна комісія із законотворчої діяльності та мінімальних державних соціальних стандартів (далі - Комісія) є допоміжним органом при Національній тристоронній соціально-економічній раді (далі Національна рада), який утворюється з членів Національної ради згідно її Регламенту, затвердженого на пленарному засіданні (протокол від 15.06.06 №1).

2. Комісія у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами України, Положенням про Національну раду, Регламентом Національної ради та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- аналіз законодавства з регулювання економічних і соціально-трудових відносин та підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

- підготовка висновків до проектів актів законодавства, які надходять до Національної ради для погодження сторонами соціального діалогу;

- підготовка пропозицій щодо формування та запровадження мінімальних державних соціальних стандартів і норм достатнього рівня життя громадян на основі фінансово-економічних розрахунків та прогнозу соціально-економічних наслідків впровадження з урахуванням необхідності їх наближення до європейських соціальних стандартів;

- здійснення постійного моніторингу у сфері застосування державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій та їх фінансового забезпечення.

4. Комісія має право:

- готувати і подавати на розгляд Співголів звернення до органів виконавчої влади, об’єднань професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань із пропозиціями щодо питань, пов’язаних з розробленням актів законодавства та впровадженням мінімальних державних соціальних стандартів.

- створювати робочі групи, залучати до участі у своїй роботі представників громадськості, вчених, консультантів, експертів, спеціалістів, представників підприємств, установ та організацій;

- подавати пропозиції до плану роботи Національної ради з питань, що відносяться до компетенції Комісії.

5. Комісія складається з 15 осіб (по 5 членів Національної ради від кожної сторони). Склад Комісії від сторін затверджують Співголови і подають секретаріату. Із числа членів Комісії на першому засіданні, яке скликається керівником секретаріату за погодженням із Співголовами, обираються голова Комісії та два його заступники строком на рік. При цьому забезпечується черговість представництв на цих посадах кожної сторони. Члени працюють у Комісії на громадських засадах.

6. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює працівник секретаріату, згідно з функціональними обов’язками, визначеними в посадовій інструкції.

7. Голова Комісії:

- проводить підготовку засідання;

- організує поточну роботу Комісії за профілем її діяльності і координує цю роботу з іншими Комісіями;

- організує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Комісії;

- залучає для участі в роботі Комісії незалежних експертів, фахівців підприємств, установ, та наукових закладів;

- доводить до відома членів Комісії інформацію про отримані офіційні документи, листи, інші повідомлення, які стосуються її діяльності;

- готує проект плану роботи на рік та перелік поточних питань на кожне засідання Комісії, забезпечує членів Комісії необхідними матеріалами відповідно до порядку денного;

- здійснює контроль за виконанням плану роботи Комісії, її рішень і рекомендацій з питань, що розглядалися на засіданнях Комісії та рішень Національної ради з питань, які належать до відання Комісії;

- веде засідання;

- підписує протоколи засідань, висновки та рекомендації;

- координує роботу Комісії з іншими Комісіями під час розгляду спільних питань;

- дає доручення членам Комісії.

У разі відсутності голови Комісії, а також за його дорученням обов’язки голови Комісії виконує його заступник.

8. Члени Комісії мають право:

- вносити пропозиції для розгляду на засіданні Комісії питань, які належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій і висновків. Пропозиція члена Комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні Комісії;

- викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку Комісії.

Члени Комісії зобов'язані:

- бути присутніми на засіданнях Комісії та брати участь в її роботі;

- виконувати доручення, визначені рішеннями Комісії.

У випадку невиконання членом Національної ради своїх обов'язків щодо роботи в Комісії, визначених цим Положенням, та відсутності його більш ніж на половині із проведених Комісією за півріччя засідань голова Комісії вносить на розгляд Комісії питання про неможливість подальшого перебування члена Національної ради у її складі. У випадку прийняття Комісією рішення про неможливість перебування члена у складі Комісії голова Комісії подає відповідну інформацію на розгляд Співголови для прийняття ним рішення.

9. Комісія здійснює свою роботу відповідно до затвердженого на пленарному засіданні річного плану роботи Національної ради та поточних планів роботи Комісії, а також на основі рішень і доручень Національної ради. План роботи Комісії відповідає головним напрямкам діяльності Національної ради і визначає організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних заходів та їх виконавців. План роботи Комісії може коригуватися в разі включення до нього позапланових питань за дорученням Національної ради, Співголів, їх заступників, за пропозицією членів Комісії, інших членів Національної ради.

10. Комісія здійснює свою роботу шляхом:

- попереднього вивчення та узагальнення окремими її членами питань, віднесених до компетенції Комісії, їх підготовки до розгляду на засіданнях комісії та Національної ради;

- засідань Комісії, які скликаються в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і відбуваються у дні, визначені головою Комісії за погодженням з її членами. Голова Комісії може встановити інший день та час засідань, про що завчасно повідомляються всі члени Комісії.

11. За результатами вивчення і розгляду питань Комісія може ухвалити висновки і рекомендації, які надсилаються сторонам, а у разі необхідності подаються на розгляд пленарного засідання Національної ради.

12. Питання, які належать до відання інших комісій, можуть за ініціативою Комісії, а також за дорученням Національної ради або її Співголів розглядатись комісіями спільно. Спільно ухвалені висновки і рекомендації підписуються головами комісій або їх заступниками.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація профспілкової Сторони про хід виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів І норм реалізації соціально-економічної політики І трудових відносин в Україні на 2010 2012 роки за станом на 1 липня 2011 року

  Документ
  профспілкової Сторони про хід виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки
 2. Затверджено на пленарному засіданні Національної ради квітня 2008 року

  Документ
  Виходячи із основних завдань Національної тристоронньої соціально-економічної ради, визначених у Положенні про Національну раду, та орієнтирів соціально-економічного розвитку держави й громадянського суспільства,
 3. Шановні колеги!

  Документ
  14 червня 2010р. виповнюється 20 років з дня заснування Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України. В такий момент заведено озирнутися назад, оцінити минулий шлях, підвести підсумки.
 4. Затверджую міністр праці та соціальної політики України

  Документ
  Постійно діюча експозиція „Барвиста Україна” відбулась 18 серпня 2009 року, відповідні матеріали було підготовлено та надано для оновлення галузевих розділів (звіт від 15.
 5. План роботи Міністерства праці та соціальної політики України на 2010 рік № п/п

  Документ
  Забезпечити подання Держкомстату інформації щодо кількості створених робочих місць та співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб в регіональному розрізі

Другие похожие документы..