Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Природа, экономическая сущность и признаки финансов. 2. Функции финансов. 3. Классификация финансовых отношений. Финансовая система России. 4. Знач...полностью>>
'Документ'
- оказание консультативной помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, по запросу органов управления образова...полностью>>
'Документ'
Обязательные условия договора – обслуживание техники в авторизованном сервисном центре Scania и страхование на условиях «полное КАСКО» на весь срок д...полностью>>
'Публичный отчет'
1. Утвердить прилагаемый отчет главы администрации Яйвинского городского поселения о результатах своей деятельности и деятельности администрации Яйви...полностью>>

Титульний аркуш (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

 

 

Шмельков В.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

12.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Кримський содовий завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05444546

1.4. Місцезнаходження емітента

96002, Красноперекопськ, Проектна, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06565) 2-83-68 2-83-69

1.6. Електронна поштова адреса емітента

shevchukva@cs.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.cs.ua

в мережі Інтернет

12.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1.д) Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств 1.е) Товариство не користувалось послугами рейтингового агентства 7. Товариство не нараховувало та не сплачувало дивiденди протягом звiтного перiоду 9. б)Товариство не випускало облiгацiї 9. в)Товариство не випускало iншi цiннi папери 9. г)Товариство не викупало власнi акцiї протягом звiтного перiоду 9. д)Товариство не видавало сертифiкати цiнних паперiв протягом звiтного перiоду 9 г)Товариство не випускало похiднi цiннi папери 12. Товариство не випускало борговi цiннi папери 29. Товариство не випускало цiльових облiгацiй

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Кримський содовий завод"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Кримський содовий завод"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

96002

3.1.5. Область, район

немає

3.1.6. Населений пункт

Красноперекопськ

3.1.7. Вулиця, будинок

Проектна, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя ААБ, № 408205

3.2.2. Дата державної реєстрації

03.08.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Красноперекопської мiської Ради Автономної Республiки Крим

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

219616467.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

219616467.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Клiринговий Дiм"

3.3.2. МФО банку

300647

3.3.3. Поточний рахунок

2600501098

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Клiринговий Дiм"

3.3.5. МФО банку

300647

3.3.6. Поточний рахунок

2600211098

3.4. Основні види діяльності

24.13.0

Виробництво iншої основної неорганiчної хiмiчної продукцiї

60.24.0

Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

51.55.0

Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

417.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

28.04.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

418.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

24.12.2015

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

419.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

27.01.2016

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

420.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

04.06.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

421.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

04.06.2015

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

422.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

16.07.2015

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

423.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

05.03.2015

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки

424.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

05.03.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

425.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

04.12.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

426.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

04.12.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

427.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

06.08.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

428.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

24.02.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

429.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

22.09.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

430.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

25.12.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки

431.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

01.02.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки

432.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

22.11.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

433.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

05.11.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки

434.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

29.09.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

435.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

19.10.2015

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки

436.11.43.24.13.0

18.08.2011

Держгiрпромнагляду по АР Крим i м. Севастополю

04.08.2016

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв".

Серiя АВ №592635

01.09.2011

Держаний комiтет України з питань контролю за наркотиками

12.08.2015

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Виробництво електричної енергiї

Серiя АГ №578498

02.09.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

10.12.2013

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

Серiя АГ №578499

02.09.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

26.09.2021

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дiяльнiсть митного брокера

Серiя АГ №594394

15.09.2011

Державна митна служба України

21.08.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

Серiя АВ № 591910

07.09.2011

Державна архiтектурно - будiвельна iнспекцiя України

25.08.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання

Серiя АВ № 377821

12.12.2007

Державний комiтет ядерного регулювання України

12.12.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Надання послуг, пов'язаних з охорони власностi та громадян

Серiя АВ № 597146

23.12.2011

Мiнiстерство внутрiшнiх справ України

19.11.2016

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Спецiальний дозвiл на користування надрами. Сиваське родовище

№ 2215

30.03.2000

Державний комiтет України по геологiї та використанню надр

30.03.2030

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Спецiальний дозвiл на користування надрами родовища "Сiльпром"

№ 5261

29.12.2010

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України.

29.12.2030

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на користування надрами Пiвнiчний вiдсiк озера Красне

№4028

19.01.2011

Мiнiстерство охорони навколишнього середовища України

19.01.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби

№БС150-01-0033944

13.10.2011

Український Державний центр радiочастот

22.08.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу широкосмугового радiодоступу

№ШПС-01-0033939

13.10.2011

Український Державний центр радiочастот

06.09.2016

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби

№БС30-01-0051731

22.12.2011

Український Державний центр радiочастот

24.11.2016

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби

№БС30-01-0033943

13.10.2011

Український Державний центр радiочастот

11.02.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу аналогового ультракороткохвильового радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби

№БС150-01-0033942

13.10.2011

Український Державний центр радiочастот

19.03.2014

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-53653

26.07.2011

Український Державний центр радiочастот

01.09.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-52820

01.04.2011

Український Державний центр радiочастот

01.05.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-52816

14.03.2011

Український Державний центр радiочастот

01.04.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-52818

01.04.2011

Український Державний центр радiочастот

01.05.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-52812

14.03.2011

Український Державний центр радiочастот

01.04.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-52814

14.03.2011

Український Державний центр радiочастот

01.04.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-55599

01.04.2011

Український Державний центр радiочастот

01.05.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-55596

01.04.2011

Український Державний центр радiочастот

01.05.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 

Дозвiл на експлуатацiю радiо подовжувача абонентської телефонної лiнiї

№43-05-52810

14.03.2011

Український Державний центр радiочастот

01.04.2012

Опис

Планується подовжити термiн дiї

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Титульний аркуш (1)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Титульний аркуш (2)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Титульний аркуш (3)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Титульний аркуш (4)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 5. Титульний аркуш (5)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 6. Титульний аркуш (6)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..