Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится "16" февраля 2010г. в 11-00 часов на заседании Диссертационного совета Д.002.002.07 при Учреждении Российской академии нау...полностью>>
'Кодекс'
1.1. Положение о едином налоге (далее - Положение) разработано на основе Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI (далее - Кодекс), Закона У...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Действие стандарта распространяется на структурные подразделения АлтГТУ, обеспечивающие организацию и проведение курсового проектирования, а также эк...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится « » 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д.212.081.01 при ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. Уль...полностью>>

Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

Київ 2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом «Правознавство»

УКЛАДАЧІ:

Олійник А.Ю. – професор кафедри загальнопраових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор;

Пустовіт Ж.М. – завідувач кафедри загальнопраових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Букач В.В. – доцент кафедри загальнопраових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Кудря В.О. – кандидат юридичних наук, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Федоренко В.Л. – заступник директора ННІЗДН НАВС, доктор юридичних наук, професор;

Бородін І.Л. – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.08.11 р.( протокол №1).

Рекомендовано до друку Методичної радою від «__»________20__, (протокол №__)

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Конституційне право є провідною галузю права національної системи права України, норми якої покликані охороняти права і свободи людини і громадянина. З цією метою вони засновують відповідний і суспільний устрій‚ який охоплюється категорією “Конституційний лад України”. Норми конституційного права визначають баланс співвідносин влади та свободи і, у зв’язку з цим, регулюють найбільш принципово важливі, суспільні відносини, які пов’язані з організацією основ конституційного ладу, взаємовідносинами між особою та державою, унітарним устроєм України, порядком формування і функціонуванням системи органів державної влади і місцевого самоврядування.

Водночас, конституційне право України є однією з галузевих теоретико-правових наук. Як галузева юридична наука конституційне право вивчає норми і конституційно-правові інститути, суспільні відносини, врегульовані ними, практику реалізації норм і інститутів конституційного права, аналізує закономірності їхнього розвитку тощо. З цією метою наука покликана визначати закономірності розвитку конституційного права‚ формулювати практичі поради з метою вдосконалення його системності та практики.

Конституційне право України є нормативною дисципліною, яка відноситься до блоку фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Названа дисципліна передбачає опанування методології дослідження сутності і змісту конституційно-правових явищ в цілому і зокрема, основ теорії конституції, конституційно-правового положення людини і громадянина, конституційно-правового регулювання територіальної організації держави, конституційно-правової основи організації і здійснення державної влади та організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

Конституційне право, як і будь-яка інша галузь права, складається із норм, принципів та інститутів. Джерелами конституційного права є: природне право і позитивне право. Джерела позитивного конституційного права систематизується за їх юридичною силою. До них відносяться: Конституція України, закони України, інші акти нормативного характеру, що містять конституційно-правові норми і приймаються Верховною Радою України або шляхом всеукраїнського референдуму; нормативні акти Президента України, що містять конституційно-правові норми; нормативні акти Кабінету Міністрів України, що містять конституційно-правові норми; Рішення Конституційного Суду України, в яких дається офіційне тлумачення Конституції та законів України; міжнародні договори, згоди на обов’язковість яких надано Верховою Радою України; акти органів місцевого самоврядування.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з провідної галузі національного права України, її норм та інститутів, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного процесу в Україні та впливу конституційного права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення Конституції України, конституційних законів та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі конституційного права України.

Вивчення дисципліни “Конституційне право України” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника , при якому він повинен:

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Конституційне право України» бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з конституційного права:

Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

 • володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини.

3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

З них

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модулів 1

36

18

8

8

2

16

2

1.

Тема 1. Конституцiйне право України – провiдна галузь нацiонального права України.

18

8

4

4

 

4

 

2.

Тема 2. Конституція України та її розвиток.

18

10

4

4

4

 

Змістовий модуль 2

36

18

10

6

2

16

2

3.

Тема 3. Конституційний лад i його закрiплення в Конституцiї України.

18

6

4

2

  

 8

 

4.

Тема 4. Основи правового статусу людини i громадянина. Громадянство України. Правове становище іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус біженців.

8

4

2

2

  

4

 

5.

Тема 5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини i громадянина.

10

8

4

2

 2 

4

 

Змістовий модуль 3

36

18

6

10

2

16

2

6.

Тема 6. Народне волевиявлення.

18

6

2

4

  

 8

 

7.

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

18

12

4

6

10

 

 

Змістовий модуль 4

36

18

8

8

2

10

2

8.

Тема 8. Конституційно-правовий статус Президента України.

10

4

2

2

  

 6

9.

Тема 9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні.

16

8

4

4

  

4

 

10.

Тема 10. Конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні.

10

6

2

2

 2 

 6

 

 

Змістовий модуль 5

36

18

6

10

2

22

2

11.

Тема 11. Територіальний устрій України.

18

6

2

4

  

 14

 

12.

Тема 12. Конституційні засади місцевого самоврядування.

18

12

4

6

 8

 

 

ВСЬОГО ПО ДИСЦИПЛІНІ:

180

90

38

42

10

80

10

 

Підсумковий контроль:

 

ЕКЗАМЕНСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

  Документ
  Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
 2. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «міжнародне право»

  Документ
  Сучасний розвиток міжнародних відносин характеризується новими підходами до вирішення глобальних проблем у світі, а міжнародне співтовариство стає більш консолідованим у розв'язанні проблем і визначенні співпраці держав.
 3. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Правознавство» затверджено та схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.08.
 4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «історія держави та права україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Історія держави та права України” затверджено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС від 30.
 5. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичні матеріали з дисципліни (3)

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультет ННІПП НАВС, протокол № 8 від 1 грудня2011 р.

Другие похожие документы..