Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Пуско-наладка одного водосчетчика диаметром до 200 мм на объекте Заказчика в пределах МКАД с последующими гарантийными обязательствами в течение года ...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания и задания к выполнению контрольной работы для студентов всех форм обучения специальности 080502 «Экономика и управление на пред...полностью>>
'Курсовой проект'
По таблице 22 “Лабораторного практикума”, используя линейную плотность пряжи и длину волокна, из которого вырабатывается пряжа, определяем фактически...полностью>>
'Автореферат'
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (строи...полностью>>

Аналіз проекту закону україни

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2006 РІК»

МАКРОПОКАЗНИКИ

Прогнозний обсяг номінального ВВП, закладений до бюджетних розрахунків на 2006 рік, складає 512,5 млрд.гривень. Проти показника, врахованого при розробленні проекту бюджету на 2005 рік, прогнозний ВВП на наступний рік є більшим на 76,5 млрд.грн. або на 117,6 %.

Темп зростання реального ВВП на 2006 рік, згідно з пояснювальною запискою до проекту бюджету прогнозується на рівні 7,0 %.Водночас , Пояснювальна записка до проекту Державного бюджету України на 2006 рік не містить припущень щодо очікуваного розвитку економіки країни до кінця 2005 року. На думку експертів, такий прогноз потребує обґрунтування з боку Міністерства фінансів , оскільки вже у поточному році спостерігається значне уповільнення темпів економічного зростання порівняно з прогнозними на цей рік показниками. Так, темп росту реального ВВП за січень-серпень 2005 року склав 102,8 % (див. діаграму 1) при прогнозному річному показнику на рівні 8,0 %. Це дає підстави стверджувати, що загальне економічне зростання до кінця 2005 року складе 5,0 %1 і не перевищить (за оптимістичним прогнозом) 5,4 %2

Діаграма 1

Динаміка номінального та реального ВВП за 2003-2005 роки

Загальне уповільнення розвитку економіки у поточному році визначатиме темпи економічного зростання у наступному році. Враховуючи подальшу соціальну спрямованість бюджетної політики, пов’язану з підвищенням соціальних виплат із бюджету, можна припустити, що темпи зростання реального ВВП у 2006 році будуть нижчими, ніж 107,0 %, які прогнозуються Урядом.

Інші соціально-економічні показники, такі як зниження експорту, уповільнення притоку іноземних інвестицій в Україну, зростання інфляції (порівняно з 2004 роком), які спостерігаються у поточному році, також можуть вплинути на зменшення темпу росту реального ВВП, порівняно з тим, що прогнозується Урядом.

Частка перерозподілу доходів через зведений бюджет України у 2006 році прогнозується на рівні 29,2 %, тоді як у 2005 році 30,2 %. Однак, порівняно з минулими роками цей показник є значно вищим (див. діаграму 2).

Діаграма 2

Динаміка номінального ВВП та співвідношення доходів до ВВП (частки, що перерозподіляється через зведений бюджет України) за 2002-2006 роки

Довідково: слід відмітити деяку невідповідність даних, що відображені у пояснювальній записці до проекту Державного бюджету України на 2006 рік із даними Державного комітету статистики України та звітів Державного казначейства України про виконання Державного бюджету України за 2004 рік. Зокрема, невідповідність стосується фактичного обсягу номінального ВВП та обсягу доходів зведеного бюджету, що змінює показник частки ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України (26,5 % у пояснювальній записці).

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2006 РІК

ТА ГРАНИЧНИЙ РОЗМІР ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2006 РІК

Дефіцит Державного бюджету України на 2006 рік планується у обсязі 9 898,4 млн.гривень. Порівняно з плановими показниками державного бюджету на 2005 рік дефіцит є більшим на 2 845,2 млн.грн., або на 140,3 % (див. таблицю 1).

По відношенню до прогнозного обсягу ВВП на 2006 рік дефіцит державного бюджету складає 1,9 % ВВП. Зазначений показник є вищим, ніж було заплановано на 2005 рік, на 0,3 в.п. при прогнозному обсязі ВВП на 2005 рік у розмірі 436 млрд.гривень.

Таблиця 1

Порівняння показників фінансування дефіциту Державного бюджету України за 2004 – 2006 роки

млн.грн.

Показники

2004 рік (факт)

2005 рік (зі змінами)

2006 рік (проект)

Відхилення, +/-

2006 рік (проект)/
2005 рік (зі змінами)

2006 рік (проект)/
2004 рік (факт)

+/-

%

+/-

%

Дефіцит

10169,6

7053,3

9898,5

2845,2

140,3

-271,1

97,3

Випуск боргових зобов'язань

10316,1

9473,8

11579,0

2105,2

122,2

1262,9

112,2

Внутрнішні запозичення

4129,9

6243,7

4550,5

-1693,2

72,9

420,6

110,2

структура, %

40,0

65,9

39,3

-26,6

59,6

-0,7

98,2

Зовнішні запозичення

6186,3

3230,1

7028,5

3798,4

217,6

842,2

113,6

структура, %

60,0

34,1

60,7

26,6

178,0

0,7

101,2

Погашення боргових зобов'язань

-9205,6

-9405,8

-10094,0

-688,2

107,3

-888,4

109,7

внутрнішні

-3659,2

-3137,7

-4236,9

-1099,2

135,0

-577,7

115,8

структура, %

39,7

33,4

42,0

8,6

125,8

2,2

105,6

зовнішні

-5546,4

-6268,1

-5857,1

411,0

93,4

-310,7

105,6

структура, %

60,3

66,6

58,0

-8,6

87,1

-2,2

96,3

Надходження коштів від приватизації

9501,5

6985,3

8134,6

1149,3

116,5

-1366,9

85,6

Інше фінансування (у т.ч. фінансування за рахунок зміни в обсягах готівки, ЄКР, зміни обсягів депозитів і цінних паперів)

-442,5

 

278,9

278,9

 

721,4

-63,0

Слід відмітити позитивну тенденцію проекту бюджету на 2006 рік, яка склалася ще при внесенні змін до державного бюджету на 2005 рік, щодо джерел фінансування дефіциту. Проектом передбачаються значні надходження від приватизації державного майна, які мають скласти понад 8 млрд.гривень. Таким чином, на 90 % дефіцит бюджетних кошітв покриватиметься не за рахунок запозичень, а за рахунок приватизаційних надходжень. Це є свідченням дотримання положення Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік щодо визначення приватизаційних надходжень та запозичень взаємокомпенсуючими джерелами.

Надходження коштів від здійснення державних запозичень (зовнішніх і внутрішніх) заплановані в обсязі 11 579,0 млн.грн., що на 2 105,2 млн.грн. більше рівня 2005 року.

Левову частку цих надходжень (60,7 % у структурі запозичень) планується отримати за рахунок зовнішніх запозичень. Це майже удвічі більше показника 2005 року, але відповідає рівню аналогічного показника за результатами 2004 року (див. таблицю 1). Це означає, в 2006 році планується змінити акцент боргової політики щодо поступового заміщення державних внутрішніх запозичень зовнішніми. Пов’язано це із використанням більш ефективного інструменту здійснення зовнішніх запозичень – ОЗДП (або єврооблігацій).

Згідно з пояснювальною запискою до проекту державного бюджету зовнішні запозичення надходитимуть від:

 1. траншу Позики на політику розвитку Світового банку – 500 млн. доларів США;

 2. випуску ОЗДП – 500 млн. доларів США;

 3. Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Японського банку міжнародного співробітництва – 391,8 млн. доларів США.

За середньорічним курсом гривні до долара США 5,05 обсяг зазначених надходжень складе 7 028,5 млн.грн. (див. таблицю 1).

Внутрішні запозичення заплановані в обсязі 4 550,5 млн.грн за рахунок випуску ОВДП.

Діаграма 3

Структура надходжень на фінансування дефіциту

Державного бюджету України за 2004-2006 роки

Як видно з діаграми 3 у структурі всіх надходжень на фінансування бюджетного дефіциту найбільшу частку складають надходження від приватизації державного майна (41,3 %), зовнішні запозичення (35,7 %), внутрішні запозичення (23,1 %).

ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Проектом Державного бюджету України на 2006 рік передбачається граничний обсяг державного боргу (за орієнтовним курсом 5,05 грн. за дол.США) в обсязі 70 483,8 млн.грн. (див. таблицю 2).

Порівняно з 2005 роком граничний обсяг державного боргу до кінця 2006 року збільшиться на 2 136,7 млн.грн. або на 103,1 % за рахунок нових запозичень.

Таблиця 2

Граничний обсяг державного боргу за 2004-2006 роки

Показник

Грошова
одиниця

2004 рік (факт)

2005 рік (зі змінами)

2006 рік
(проект)

Відхилення, +/-

2005 рік (зі змінами)/

2005 рік (без змін)

2005 рік (зі змінами)/

2004 рік (факт)

Державний внутрішній борг

млн.грн.

14672,2

18256,8

18689,5

432,7

4017,3

 

млн.дол.США

1183,9

1133,9

1083,9

-50,0

-100,0

Державний зовнішній борг

млн.дол.США

8807,8

8317,1

9172,4

855,3

364,6

Разом

млн.грн.

14672,2

18256,8

18689,5

432,7

4017,3

Разом

млн.дол.США

9991,7

9451,0

10256,3

805,3

264,6

Разом у грн. (за курсом 5,3)

 

67628,2

68347,1

70483,8

2136,7

2855,6

% у ВВП

 

19,6

15,71

13,8

 

 
Похожие документы:

 1. Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»

  Закон
  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»
 2. Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

  Закон
  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
 3. Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» (1)

  Закон
  Не зважаючи на напрацювання робочої групи за участі Міністра фінансів України, Голови Комітету ВРУ з питань бюджету, представників АМУ, органів місцевого самоврядування, суттєвих змін у підходах до бюджетної політики так і не відбулося.
 4. Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» (2)

  Закон
  Не зважаючи на напрацювання робочої групи за участі Міністра фінансів України, Голови Комітету ВРУ з питань бюджету, представників АМУ, органів місцевого самоврядування, суттєвих змін у підходах до бюджетної політики так і не відбулося.
 5. Проект Закон України Про особливості провадження ріелторської діяльності

  Закон
  Цей Закон визначає правові засади здійснення ріелторської діяльності в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів ріелторських послуг, забезпечення належного рівня професійної

Другие похожие документы..