Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Тема урока: Е.И. Носов «Белый гусь». Изображение подвига птицы, самопожертвования и преданности во имя спасения своих птенцов. Роль пейзажных зарисов...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Головне управління юстиції у Донецькій області надсилає вам методичні рекомендації на тему: „Види господарських договорів і відповідальність за поруш...полностью>>
'Документ'
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука «Гимназия №1 имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.В.Роман...полностью>>
'Программа дисциплины'
формирование представлений об особенностях изучения истории культуры, проблемах периодизации, выделения культурных эпох и типов культурно-историческог...полностью>>

Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані міністерством юстиції україни

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

31.01.2005 № 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р. за № 306/10586

579

Про затвердження Правил

охорони праці

в деревообробній промисловості

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 № 29,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці в деревообробній промисловості (далі — Правила), що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве», затверджені Мінліспапірпромом СРСР 22.02.85 та Держлісгоспом СРСР 28.02.85 (НАОП 3.0.00-1.01-85).

3. Управлінню організації державного нагляду в АПК, машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В. А.) подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Правила.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотри­манням їх вимог.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Правила до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. Державному підприємству «Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України, (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Правил;

вивчення Правил посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та деревопереробних підприємств під час їх чергового навчення та перевірки знань з питань охорони праці.

7. Відділу документального забезпечення та контролю (Дєньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома цент­ральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохорон­праці України.

8. Головному редактору журналу «Технополіс» (Спірін В.Ф.) опублікувати наказ в черго­вому номері журналу.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О. П

Голова Комітету С.СТОРЧАК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра Заступник Міністра України

промислової політики України з питань надзвичайних ситуацій

А.Г. ФЕДЯЄВ П. Ф. БОРИСОВ

В. о. Міністра Голова ЦК профспілки

охорони здоров'я України працівників лісових галузей України

В. В. ЗАГОРОДНІЙ В. Д. СІБІЛЬОВ

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

В. І. КРОТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

31.01.2005 № 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиціїУкраїни

16 березня 2005 р. за № 306/10586

ПРАВИЛА

охорони праці в деревообробній промисловості

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

Правила охорони праці в деревообробній промисловості (далі — Правила) поширюються на підприємства, установи й організації (далі — підприємства) незалежно від їх підпорядку­вання і форми власності та на фізичних осіб, які займаються оброблюванням деревини.

Правила регламентують безпечне виконання робіт та технологічних процесів в деревооб­робній промисловості.

Вимоги цих Правил є обов'язковими для роботодавців та працівників, які організовують та контролюють роботу з охорони праці на підприємствах деревообробної промисловості.

1.2. Терміни та визначення

При розробленні цих Правил вжито терміни та визначення основних понять в галузі охо­рони праці, прийняті в державному стандарті «Охорона праці. Терміни та визначення основ­них понять» (ДСТУ 2293-99).

2. Загальні вимоги

2.1. Вимоги до території підприємства, виробничих будівель і споруд

2.1.1. Територія підприємства і розташовані на ній будівлі мають відповідати вимогам Генеральних планів промислових підприємств, затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.80 № 213, із змінами (СНиП ІІ-89-80), Санітарних норм проектування промислових підприємств, затверджених МОЗ СРСР 03.12.90 № 143-12/1043-1 (ДНАОП 0.03-3.01-71), Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Мін'юсті України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - Правила пожежної безпеки), та цих Правил.

2.1.2. Територія підприємства (основні та допоміжні цехи, склади тощо) має бути упоряд­кована і утримуватись в чистоті. Сміття та відходи виробництва необхідно вивозити за межі підприємства або знищувати. При тимчасовому їх зберіганні необхідно запобігати забруд­ненню ними ґрунту, води, повітря.

2.1.3. Розташування виробничих і допоміжних будівель, споруд на території підприємства повинне відповідати технологічному процесу виробництва.

2.1.4. Територія промислових майданчиків має бути вирівняна і спланована так, щоб був забезпечений відвід стічних вод від будівель, майданчиків, проїздів та пішохідних доріжок до водостоків. На території підприємства в зоні з найменшим впливом виробничих шкідливостей необхідно упорядкувати озеленені майданчики для відпочинку працівників.

2.1.5. Перед в'їздом на територію підприємства необхідно розмістити інформацію (схему, план) про розташування виробничих підрозділів, доріг, пожежних гідрантів, водоймищ тощо.

2.1.6. На території підприємства мають бути влаштовані дороги із твердим покриттям (асфальт, бетон тощо) для руху транспорту, техніки і пішохідні доріжки. Дороги і пішохідні до­ріжки необхідно систематично очищувати від бруду та снігу, а в темну пору доби освітлювати.

2.1.7. Рух залізничних поїздів і окремих вагонів, а також автомобільного та інших видів транспорту на території підприємства повинен регулюватися дорожніми знаками і покажчи­ками відповідно до вимог державного стандарту «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування» (ДСТУ 4100-2002) та Правил дорожнього руху, затверджених поста­новою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (далі — Правила дорожнього руху). Швидкість руху транспорту на території підприємства не повинна перевищувати 10 км/год. на прямих ділянках дороги, 5 км/год. на поворотах і 2 км/год. у виробничих приміщеннях.

2.1.8. При перетині залізничних колій з пішохідними і автомобільними дорогами необхідно влаштувати переходи та переїзди через рейкові колії, обладнані попереджуваль­ними знаками, світловою та звуковою сигналізацією.

Виходи з приміщень, що розташовані поблизу від залізничної колії, мають бути паралельні колії. Якщо виходи розташовані в напрямку, перпендикулярному до залізничної колії, то перед виходом необхідно установлювати огороджувальні бар'єри довжиною не менше ніж 5 м в кожному напрямку від входу.

2.1.9. Для пішоходів на території підприємства потрібно обладнувати тротуари шири­ною 1,5 м. При пішохідному русі менше ніж 100 чоловік на годину в обох напрямках дозволяє­ться улаштовувати проходи шириною 1 м.

2.1.10. Під'їзні та внутрішні автомобільні дороги необхідно проектувати згідно з вимогами СНиП ІІ-89-80. Ширина автодоріг на території підприємства повинна визначатися в залеж­ності від типу транспорту і категорії дороги. Ширина проїзної частини повинна бути на 1 м більшою від ширини наявних на підприємстві транспортних засобів.

2.1.11. При проектуванні й експлуатації виробничого транспорту всіх видів необхідно передбачити заходи, спрямовані:

на захист житлових районів від шуму, який створюють транспортні засоби;

на усунення шкідливого впливу пилу, який виникає під час транспортування, навантаження та розвантаження лісоматеріалів;

на попередження забруднення повітряного простору, земельних угідь, водних басейнів і підземних вод;

на забезпечення вибухопожежобезпеки, а також безпеки проведення транспортних та вантажно-розвантажувальних робіт.

2.1.12. Пожежні водойми, траншеї, конденсаційні, каналізаційні та інші технічні колодязі, що влаштовуються з виробничою метою, мають бути огороджені або закриті міцними криш­ками, а в темну пору доби забезпечені освітленням. Огородження пожежної водойми не по­винне заважати заїзду пожежних автомобілів та доступу особового складу пожежної охорони.

2.1.13. Для зберігання різних матеріалів та вантажів на території підприємства необхідно передбачити спеціальні майданчики, стелажі і підставки. Складування повинне виключати падіння або обрушення матеріалів.

2.1.14. Не дозволяється складування матеріалів, будівництво різних приміщень, стоянка транспортних засобів в охоронній зоні високовольтної лінії без погодження з організацією, яка експлуатує лінію.

2.1.15. Резервуари, баки та інші ємності для зберігання паливних і мастильних матеріалів слід розташовувати на спеціально відведених місцях (ділянках) відповідно до вимог Правил пожежної безпеки.

2.1.16. Територію та майданчики для тимчасової стоянки автомобілів та інших транспорт­них засобів перед в'їздом на територію і виїздом з неї необхідно розташовувати осторонь від під'їзних доріг. Вони мають бути з твердим покриттям, здатним сприймати проектне наван­таження від вантажів.

2.1.17. Спосіб та місце прокладання проводів і кабелів на території підприємства необхідно здійснювати відповідно до вимог «Правил устройства електроустановок», затвер­джених Головтехуправлінням та Держенергонаглядом Міненерго СРСР 5 жовтня 1979 року, із змінами та доповненнями (далі —ПВЕ).

2.1.18. Газопостачання підприємства повинне відповідати вимогам Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 № 254, зареєстрованих у Мінюсті України 15.05.98 за № 318/2758 (ДНАОП 0.00-1.20-98).

2.1.19. Небезпечні зони на території промислових майданчиків підприємств, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях мають бути позначені знаками безпеки відповідно до державного стандарту «Кольори сигнальні та знаки безпеки» із змінами (ГОСТ 12.4.026-76) і обгороджені.

2.1.20. Об'ємно-планувальні, конструктивні рішення, а також санітарно-технічне облад­нання виробничих будівель і споруд мають відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.01-71, буді­вельних норм і правил «Виробничі будівлі», затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.09.88 № 196, із зміною (СНиП 2.09.02-85), «Складські будівлі», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 280 (СНиП 2.11.01-85), «Пожежна безпека об'єктів будів­ництва», затверджених наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88 (ДБН В.1.1-7-2002), «Природне і штучне освітлення», затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.06.79 № 100, із змінами (СНиП ІІ-4-79), та цих Правил.

2.1.21. Виробничі будівлі і споруди необхідно оглядати два рази на рік (навесні та восени) з метою визначення їх подальшої експлуатації відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 № 32/288, зареєстрованого у Мін'юсті України 06.07.98 за № 424/2864, із змінами і доповненнями.

2.1.22. Виробничі будівлі та споруди мають бути обладнані засобами пожежогасіння, сиг­нальними та аварійними пристроями відповідно до державних будівельних норм «Пожежна автоматика будинків і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247 (ДБН В.2.5-13-98), державних стандартів «Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні ви­ди. Розташування і обслуговування» із зміною (ГОСТ 12.4.009-83), «Вибухобезпека. Загальні вимоги» із зміною (ГОСТ 12.1.010-76).

2.1.23. Евакуаційні шляхи і виходи необхідно утримувати вільними, нічим не захаращувати і в разі виникнення пожеж та аварій забезпечувати безпеку під час евакуації людей, які пере­бувають у приміщеннях будівель і споруд. Кількість та розміри евакуаційних виходів з буді­вель і приміщень, їх конструктивні та планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимлення, протяжність шляхів евакуації, їх оздоблення мають відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85.

2.1.24. Підлоги у приміщеннях цехів мають бути рівними, мати тверде покриття з гладкою не слизькою поверхнею, зручною для очищення та ремонту, а також не бути джерелом утво­рення пилу. У приміщеннях з холодною підлогою місця постійного перебування працівників мають бути із теплоізолювальним покриттям.

2.1.25. Канали потоку деревної маси, люки колодязів, жолоба та траншеї у підлозі для конвеєрів, стоків мають бути закриті суцільними або ґратчастими настилами, кришками. Якщо, згідно з вимогами технологічного процесу, вони мають бути відкриті, їх необхідно обго­родити поручнями висотою 1,1 м і суцільними бортами висотою не менше 0,1 м від підлоги.

В цехах, де виконуються оздоблювальні роботи, не допускається улаштування каналів, які можуть стати місцем скупчення пилу або вибухонебезпечних газів.

2.1.26. У приміщеннях, де виконуються оздоблювальні роботи, підлога повинна бути во­логостійка та унеможливлювати іскроутворення під час транспортування деталей та виробів.

На ділянках, де застосовуються агресивні та отруйні речовини, підлога має бути стійкою до хімічних речовин.

2.1.27. Внутршні пoвepxнi стін у приміщеннях, де проводяться оздоблювальні роботи, необхідно облицьовувати на висоту не менше 2 м від підлоги вогнетривкими матеріалами, які від ударів та тертя по них не дають іскроутворення, а також легко чистяться від забруднень.

2.1.28. Вхідні двері виробничих приміщень, біля яких розташовані робочі місця, а також відкриті технологічні отвори опалюваних будівель i споруд, розташованих в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря для холодного періоду року — 15 °С i нижче, мають бути обладнані тамбурами або повітряно-тепловими завісами. Двepi тамбурів обладнують безпечними пристроями для самостійного закривання та фіксації у відкритому положенні.

2.1.29. Протипожежні перешкоди (стіни, перегородки, перекриття, протипожежні зони, двері, клапани та ін.) вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень повинні мати межу вогнетривкості відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002. Для ycix будівель та приміщень виробничого, складського призначення i лабораторій (у тому числі для зовнішніх виробничих i складських дільниць) повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з галузевими нормами технологічного проектування «Визначення категорії приміщень i будівель щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки», затвердженими наказом МВС СРСР 27.02.86 № ДТ-6141 -1 (ОНТП-24-86), а також клас зони згідно з ПВЕ, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення.

2.1.30. Транспортні та комунікаційні галереї i естакади повинні мати вільний від обладнання i комунікацій прохід шириною не менше 0,7 м.

2.1.31. Проїзди в цехах мають бути постійно вільними i позначеними на підлозі смугами, що відрізняються від кольору підлоги іншим забарвленням.

2.1.32. Мінімальна ширина проїзду під час перевезення деталей та виробів всередині ви­робничих приміщень повинна бути більше на 1,2 м від ширини транспортного засобу з вантажем, а під час перевезення рейковим транспортом — на 1,4 м. Ширина постійних проходів має бути не менше 1 м.

2.1.33. У виробничих та допоміжних приміщеннях паропроводи та iншi джерела виділення тепла (вище 40 °С), розташовані на висоті до 2 м від підлоги, мають бути термоізольовані вогнетривкими матеріалами.

2.1.34. У виробничих приміщеннях, де технологічний процес пов'язаний з використанням великої кількості води, міжповерхові перекриття повинні мати гідроізоляцію, а підлоги — стоки до каналізації.

2.1.35. Адмінстративні, санітарно-побутові приміщення (гардеробні, переддушові, душові, умивальні, убиральні, для куріння, обробки, зберігання та видачі спецодягу) та приміщення для сушіння, знепилення, знешкодження робочого одягу мають відповідати вимогам будівельних норм i правил «Адміністративні i побутові приміщення», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313 (СНиП 2.09.04-87).

2.1.36. Побутові приміщення вибухопожежонебезпечних виробництв мають бути розташовані в окремих будівлях або на першому пoвepci виробничого будинку, але не ближче 20 м від приміщення вибухопожежонебезпечних виробництв або poбіт.

2.1.37. У всix умивальнях має бути достатня кількість мила та чисті cyxi рушники або повітряно-теплові сушарки для рук. За необхідності працівникам мають видаватись для очи­щения рук змивальні, дезінфікуючі, пом'якшуючі шкіру засоби.

2.1.38. Приймати їжу дозволяється тільки в спеціально обладнаних приміщеннях: їдальнях, кімнатах відпочинку та приймання їжі, які необхідно обладнувати умивальниками, питною водою, нагрівачами для води, холодильниками та необхідними меблями.

2.1.39. У всix цехах i дільницях мають бути аптечки з медикаментами i перев'язувальним матеріалом для надання першої медичної допомоги.

2.2. Освітлення

2.2.1. Виробничі, побутові, допоміжні та iншi приміщення повинні мати штучне та природне освітлення відповідно до СНиП ІІ-4-79. Природне освітлення має бути максимально використане, світлові прорізи всередині та поза будівлями забороняється захаращувати виробами, матеріалами та іншими предметами. Для захисту робітників від прямих сонячних променів необхідно застосовувати штори, жалюзі тощо.

2.2.2. У темну пору доби або при поганій видимості (туман, дощ, снігопад) територія підприємства, місця руху людей i транспортних засобів, майданчиків стоянок, а також робочі місця мають бути забезпечені штучним освітленням відповідно до вимог СНиП ІІ-4-79, яке повинне бути виконане відповідно до ПВЕ та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, заре­єстрованих у Мін'юсті України 10.02.98 за № 93/2533 (ДНАОП 0.00-1.21-98).

2.2.3. Роботодавець повинен забезпечити проведення контролю освітленості не рідше одного разу на рік та після кожної групової заміни джерел освітлення. Вимірювання рівня освітленості повинне проводитись відповідно до вимог державного стандарту «Будівлі і спо­руди. Методи вимірювання освітленості» (ДСТУ Б.В.2.2-6-97).

2.2.4. Очищення від забруднення віконного скла і ліхтарів приміщень повинне здійснюва­тись у строки, передбачені СНиП ІІ-4-79:

при значному забрудненні — не менше чотирьох разів на рік;

при помірному забрудненні — не менше трьох разів на рік;

при незначному забрудненні — не менше двох разів на рік.

Очищення світильників та арматури повинне здійснюватися тільки після відключення напруги живильної мережі та їхнього охолодження. Під час очищення світильників необхідно перевіряти їх стан, зіпсовані вузли та деталі необхідно замінити. Для безпечного очищення необхідно використовувати спеціально призначені пересувні вишки, драбини тощо.

2.2.5. Локалізоване розташування світильників необхідно використовувати:

у приміщеннях, де знаходиться стаціонарне обладнання, яке затінює робочі місця (преси, запасні бункери тощо), а також позиційно розташовані верстати (форматно-обрізні, каліб­рувально-шліфувальні та ін.);

для освітлення робочих місць на механізованих та потокових лініях (формування стружкового килима, місця завантаження та зняття деталей і виробів на лініях фарбування та ін ), а також на місцях роботи з предметами великих розмірів;

для освітлення поверхні, на якій можливе виникнення відблисків (засклення, полірування та ін.);

у приміщеннях, де виконуються роботи з різними зоровими розрядами або де є допоміжні майданчики, не зайняті обладнанням і робочими місцями.

2.2.6. Для вибухопожежонебезпечних приміщень (відділення шліфування, виробництво деревного борошна, цехи де проводяться оздоблювальні роботи, та ін.) вибір світильників повинен проводитись відповідно до ПВЕ в залежності від класу вибухопожежонебезпеки, а також груп і категорій вибухонебезпечних сумішей.

Для освітлення пожежонебезпечних, вибухонебезпечних і запилених приміщень необхідно використовувати щілинні світильники.

2.2.7. Загальне освітлення території підприємства, складів сировини, складів пиломате­ріалів повинне здійснюватися дуговими, кварцовими, ксеноновими та іншими удосконале­ними світильниками для зовнішнього освітлення.

2.2.8. За наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека ураження електричним струмом посилюється підвищеною вологістю, незручним положенням працівника (каналіза­ційні колодязі, оглядові канави тощо), для живлення ручних світильників необхідно застосо­вувати напругу не вище 12 В відповідно до державного стандарту «Будівництво. Електробез­пека. Загальні вимоги» (ГОСТ 12.1.013-78). Переносні світильники мають бути обладнані захисними скляними ковпаками та арматурою для захисту від механічних пошкоджень.

2.2.9. В котельнях, підстанціях, цехах та інших приміщеннях, де не допускається припи­нення роботи у разі аварійного відключення освітлення, повинне улаштовуватись аварійне освітлення, яке живиться від незалежного джерела. Аварійне освітлення для виходу людей з приміщення повинне забезпечувати освітлення основних проходів, східців не менше 0,5 лк, а на відкритій території — 0,2 лк.

2.2.10. Ремонт і нагляд за справністю проводів, вимикачів ламп, запобіжників, рубильників та іншої апаратури необхідно здійснювати відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.

2.3. Вентиляція і опалення

2.3.1. Виробничі, допоміжні будівлі й приміщення мають бути обладнані природною і припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення відповідно до будівельних норм і правил «Опалення, вентиляція і кондиціонування», затверджених постановою Держкоммістобудування України від 28.12.94 № 106, із змінами (СНиП 2.04.05-91).

2.3.2. Експлуатація парових та водогрійних котлів, теплових мереж повинна здійснюва­тися відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51, із змінами (ДНАОП 0.00-1.08-94), Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.09.98 № 177, зареєст­рованих у Мін'юсті України 07.10.98 за № 636/3076 із змінами (ДНАОП 0.00-1.11-98).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила охорони праці в деревообробній промисловості 1 загальні положення

  Документ
  Правила охорони праці в деревообробній промисловості (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи й організації (далі - підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форми власності та на фізичних осіб, які займаються
 2. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості загальні положення

  Документ
  Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (далі - Правила) установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб'єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують
 3. Кабінету Міністрів України від 25. 03. 99 №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», керуючись закон

  Закон
  Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у системи каналізації Кіровського виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» в новій редакції
 4. Законодавчі та нормативні акти 3 охорони праці в україні загального призначення 4

  Закон
  Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 5. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

  Документ
  1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства), які здійснюють роботи з поліграфії, реконструюються, будуються чи проектуються, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Другие похожие документы..