Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мероприятие стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Воронежского государственного университета и технического университета города Хемниц (Ге...полностью>>
'Литература'
Аннотация издательства: В популярном военно-историческом очерке рассказывается о боевом пути 1-го гвардейского истребительного авиационного Минского ...полностью>>
'Документ'
Севастопольский национальный технический университет и Донецкий национальный технический университет с 16 по 20 мая 2011 года проводят в городе Севас...полностью>>
'Документ'
Предположим, что мировая экономика состоит только из двух стран, например США и Бразилии. Допустим, что каждая из них способна производить как пшениц...полностью>>

18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460 Наукові інтереси: Визначення особливостей економічного зростання та розвитку в умовах цивілізаційних змін, методологія соціальних наук

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

№6(108) 2010

ЗМІСТ

ВІД РЕДАКЦІЇ

До уваги читачів!

У цьому номері журналу надруковано наукові статті, в основі яких – доповіді вчених-економістів та практиків, що брали участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економіки 2009» (м. Київ, Національна академія управління, 11 грудня 2009 року).

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Благодєтєлєва-Вовк Світлана Леонідівна,

доцент кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету, кандидат економічних наук, доцент

18006, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460

Наукові інтереси:

Визначення особливостей економічного зростання та розвитку в умовах цивілізаційних змін, методологія соціальних наук

С.Л. Благодєтєлєва-Вовк

ВЕРБАЛЬНА МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

У статті описано недоліки моделі людини економічної, запропоновано засади моделі людини культурної.

Ключові слова: модель людини економічної, модель людини культурної, максимізація цільової функції, повнота буття.

Літ. 21.

С.Л. Благодетелева-Вовк

ВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В статье описаны недостатки модели человека экономического, предложены основы модели человека культурного.

Ключевые слова: модель человека экономического, модель человека культурного, максимизация целевой функции, полнота бытия.

S.L. Blagodeteleva-Vovk

VERBAL MODEL OF A CULTURAL HUMAN FOR APPLICATION IN ECONOMIC SCIENCE

The article describes the drawbacks of homo economicus model; grounds for the model of cultural human are offered.

Keywords: model of homo economicus; model of cultural human; objective function maximization; fullness of being.

Стаття надійшла до редакції 14.12.2009.

Гарбарчук Володимир Іванович,

керівник Закладу захисту інформації Інституту інформатики Університету "Політехніка Любельська", Польща, доктор технічних наук, професор, академік Української академії інформатики

20-618 Lublin, Poland, ul. Nadbystrzycka, 36b

Наукові інтереси:

Теоретична інформатика, теорія багатокритеріальної оптимізації, теоретичні проблеми штучного інтелекту, методологія і теорія захисту інформації

В.І. Гарбарчук

КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ

У статті розглянуто клас найскладніших малодосліджених інтелектуальних кібернетичних систем «держава», доведено, що дотримання методологічних і теоретичних засад кібернетики дозволяє запобігти принциповим помилкам в побудові структури системи управління державою.

Ключові слова: мета управління, складна система, кібернетика, інтелектуальна (розумна) система управління, ієрархічна структура, держава, система управління державою, рівні ієрархії.

Рис. 5. Літ. 19.

В.И. Гарбарчук

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ

В статье рассматривается класс наиболее сложных малоисследованных интелектуальных кибернетических систем «государство» и доказано, что учет методологических и теоретических принципов кибернетики позволяет предотвратить основные ошибки в построении структуры системы управления государством.

Ключевые слова: цель управления, сложная система, кибернетика, интеллектуальная (разумная) система управления, иерархическая структура, государство, система управления государством, уровни иерархии.

V.I. Harbarchuk

CYBERNETIC APPROACH TO MODELING OF STATE MANAGEMENT PROCESSES

The article considers the class of the most complex and least studied intellectual cybernetic systems which is "state", and it is proved that taking into account the methodological and theoretical principles of cybernetics allows preventing major mistakes while constructing the structure of state management.

Keywords: management objective; complex system; cybernetics; intelligent (smart) management system; hierarchical structure; state; state management system; levels of hierarchy.

Стаття надійшла до редакції 28.12.2009.

Князевич Анна Олександрівна,

старший викладач кафедри менеджменту Рівненської філії Європейського університету

33000, м. Рівне, вул. Київська, 64б

Наукові інтереси:

Управління інноваційним розвитком підприємств

А.О. Князевич

ІННОВАЦІЙНИЙ ЛАГ І ЙОГО РОЛЬ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті досліджено теоретичну сутність економічної категорії «інноваційний лаг», його роль в інноваційному процесі, визначено чинники і закономірності, які впливають на тривалість інноваційного лагу.

Ключові слова: новація, інновація, інноваційний лаг, інноваційний процес, механізм управління інноваційним розвитком.

Табл. 1. Рис. 1. Літ. 12.

А.А. Князевич

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАГ И ЕГО РОЛЬ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

В статье исследуется теоретическая сущность экономической категории «инновационный лаг», его роль в инновационном процессе, определяются факторы и закономерности, влияющие на продолжительность инновационного лага.

Ключевые слова: новация, инновация, инновационный лаг, инновационный процесс, механизм управления инновационным развитием.

A.A. Knіazevych

INNOVATION LAG AND ITS ROLE IN INNOVATION PROCESS

The article studies the theoretical essence of the economic category "the innovative lag" as well as its role in the innovation process; factors and regularities influencing the duration of innovative lag are determined.

Keywords: novation; innovation; innovation lag; innovation process; mechanism of innovative development management.

Стаття надійшла до редакції 25.12.2009.

Маслов Анатолій Олександрович,

докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а

Наукові інтереси:

Економічна теорія, економічна історія, історія економічних учень, інституціональні економіка, нова економіка, сучасні економічні теорії

А.О. Маслов

СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ І СВІТІ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

У статті викладено підходи до оцінки кризових явищ в економіці та сучасної світової фінансової і торговельно-промислової кризи з позицій інформаційної економічної теорії. Значну увагу приділено поглядам лідера нового кейнсіанства Дж. Стігліца у розробці нової економічної парадигми – інформаційної економіки.

Ключові слова: фінансова криза, нова економічна парадигма, постіндустріальне суспільство, інформаційна економічна теорія, інформаційна економіка у вузькому і широкому розумінні, нова економіка.

Літ. 18.

А.А. Маслов

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В УКРАИНЕ И МИРЕ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

В статье изложены подходы к оценке кризисных явлений в экономике и современного мирового финансового и торгово-промышленного кризиса с позиций информационной экономической теории. Значительное внимание уделено взглядам лидера нового кейнсианства Дж. Стиглица в разработке новой экономической парадигмы – информационной экономики.

Ключевые слова: финансовый кризис, новая экономическая парадигма, постиндустриальное общество, информационная экономическая теория, информационная экономика в узком и широком смысле, новая экономика.

А.О. Maslov

CURRENT ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE AND WORLD IN THE CONTEXT OF INFORMATION ECONOMIC THEORY

The article presents the approaches to estimation of crisis signs in the economy as well as of the current global financial, trade and industrial crises from the viewpoint of the information economic theory. Special attention is paid to the views of the New-Keynesians leader Joseph Stiglitz concerning the development of the new economic paradigm – information economy.

Keywords: financial crisis; new economic paradigm; postindustrial society; information economic theory; information economics in the narrow and broad sense; new economics.

Стаття надійшла до редакції 28.12.2009.

Мельник Леонід Григорович,

завідувач кафедри економіки Сумського державного університету, директор Інституту економіки розвитку Міністерства освіти й науки і Національної академії наук України, м. Суми, доктор економічних наук, професор

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Наукові інтереси:

Економіка розвитку, екологічна економіка, інформаційна економіка, економіка підприємства

Л.Г. Мельник

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье исследуются предпосылки самоорганизации открытых стационарных систем, формулируются основные законы функционирования и развития систем, анализируются факторы, определяющие скорость развития социально-экономических систем.

Ключевые слова: открытые стационарные системы, самоорганизация, энергия, информация, синергия, развитие.

Табл. 1. Лит. 11.

Л.Г. Мельник

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

У статті досліджено передумови самоорганізації відкритих стаціонарних систем, сформульовано основні закономірності функціонування і розвитку систем, проаналізовано чинники, які визначають темпи розвитку соціально-економічних систем.

Ключові слова: відкриті стаціонарні системи, самоорганізація, енергія, інформація, синергія, розвиток.

L.G. Melnyk

PATTERNS IN FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMIC SYSTEMS

The article studies the preconditions for self-organisation of the open stationary systems; major patterns in functioning and development of the systems are determined; factors influencing the pace of the socioeconomic systems development are analyzed.

Keywords: open stationary systems; self-organisation; energy; information; synergy; development.

Стаття надійшла до редакції 30.04.2010.

Резнікова Наталія Володимирівна,

науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

Наукові інтереси:

Економічний розвиток сучасної цивілізації

Іващенко Оксана Андріївна,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Державної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ, кандидат економічних наук

04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1

Наукові інтереси:

Розвиток міжнародної економіки

Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко

СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА КРИЗА ЯК ТРАНСФОРМАЦІЙНА ОЗНАКА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

У статті здійснено теоретичну інтерпретацію глобальної кризи сучасності в контексті світ-системного підходу. Досліджено рушійні сили трансформаційних зрушень у контексті «нової» хвилі глобалізаційної взаємодії.

Ключові слова: криза, Світ-Система, глобалізація, центр, периферія.

Літ. 31.

Н.В. Резникова, О.А. Иващенко

СОВРЕМЕННЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС КАК ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

В статье предлагается рассмотрение теоретической интерпретации зарождения и протекания глобального современного кризиса в контексте миро-системного подхода. Исследуются причины трансформационных сдвигов в русле «новой» волны глобализациннного взаимодействия.

Ключевые слова: кризис, Мир-Система, глобализация, центр, периферия.

N.V. Reznikova, O.A. Ivashchenko

CURRENT GLOBAL CRISIS AS A TRANSFORMATION SIGN OF CIVILIZATION CHANGES

The article suggests to consider the theoretical interpretation of origins and development of the current global crisis in the context of the world-system approach. Causes for transformation shifts in the context of the new wave of globalizational cooperation are studied.

Keyswords: crisis; World-System; globalization; centre; periphery.

Стаття надійшла до редакції 21.12.2009.

Ситник Йосиф Степанович,

доцент кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка", кандидат економічних наук, доцент

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

Наукові інтереси:

Ефективність управління, корпоративне управління, злиття і поглинання підприємств, розвиток малого підприємництва

Й.С. Ситник

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті запропоновано новий підхід до визначення ефективності управління підприємством на основі моделі оцінювання ефективності системи управління. Сформульовано основні засади побудови такої моделі, а також обґрунтовано принципові поняття критерію, системи показників і системи оцінювання ефективності системи управління. Доведено зацікавленість сторін у підвищенні ефективності системи управління у внутрішньому середовищі підприємства.

Ключові слова: ефективність, система управління, оцінювання, критерії ефективності.

Літ. 16.

Й.С. Сытник

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

В статье предложен новый подход к определению эффективности управления предприятием на основе модели оценивания эффективности системы управления. Сформулированы основные принципы построения такой модели, а также обоснованы принципиальные понятия критерия, системы показателей и системы оценивания эффективности системы управления. Доказана заинтересованность сторон в повышении эффективности системы управления во внутренней среде предприятия.

Ключевые слова: эффективность, система управления, оценка, критерии эффективности.

Y.S. Sytnyk

METHODICAL APPROACH TO EVALUATION OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES MANAGEMENT SYSTEM UNDER CONDITIONS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT

The article offers a new approach to determination of the enterprise management efficiency on the basis of the model for evaluation of the management system efficiency. Key principles for a such model construction are formulated, also, principal notions are grounded for the criteria, for the system of indices and evaluation system for the management system efficiency. Interest of parties in increasing the efficiency of the management system within the internal environment of an enterprise is demonstrated.

Keywords: efficiency; management system; evaluation; efficiency criteria.

Стаття надійшла до редакції 11.12.2009.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Азаренкова Галина Михайлівна,

заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків, завідувач кафедри фінансів Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наук, доцент

61204, м. Харків, пр-т Перемоги, 55

Наукові інтереси:

Управління фінансовими потоками економічних агентів

Іванова Марина Володимирівна,

начальник відділу розрахунків з банківських операцій філії ПУМБ в м. Харків

61106, м. Харків, вул. Артема, 25

Наукові інтереси:

Економічні процеси на фондовому ринку

Г.М. Азаренкова, М.В. Іванова

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ

У статті досліджено останні зміни на світових фондових ринках, включаючи зміни у складі країн-лідерів, проаналізовано основні показники ринків цінних паперів. Проведено аналіз тенденцій на ринках цінних паперів за групами країн за рівнем ВВП.

Ключові слова: фондовий ринок, інституціональна архітектоніка, капіталізація фондового ринку, капіталомісткість ВВП, лістингові компанії.

Рис. 11. Літ. 12.

Г.М. Азаренкова, М.В. Иванова

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

В статье исследованы последние изменения на мировых фондовых рынках, включая изменения в составе стран-лидеров, проанализированы основные показатели рынков ценных бумаг. Проведен анализ тенденций на рынках ценных бумаг по группам стран по уровню ВВП.

Ключевые слова: фондовый рынок, институциональная архитектоника, капитализация фондового рынка, капиталоемкость ВВП, листинговые компании.

G.M. Azarenkova, M.V. Ivanova

CURRENT TRENDS IN WORLD STOCK MARKETS DEVELOPMENT

The article studies the recent changes at the global stock markets, including changes within the leaders' list; key indices of the securities markets are analyzed. The analysis of trends at the securities markets by groups of countries with the certain level of GDP is carried out.

Keywords: stock market; institutional architectonics; stock market capitalization; capital intensity of the GDP; listing companies.

Стаття надійшла до редакції 29.12.2009.

Прощаликіна Аліна Миколаївна,

аспірант Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81

Наукові інтереси:

Економічне зростання, інноваційна модель розвитку, національні інноваційні системи, трансформаційна економіка

А.М. Прощаликіна

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ ІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

У статті проаналізовано сучасний стан формування національних інноваційних систем в країнах з трансформаційною економікою. Розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності цих країн та визначено напрямки її активізації.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний процес, національна інноваційна система, економічний розвиток, трансформаційна економіка.

Літ. 17.

А.Н. Прощаликина

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРАНАХ С ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ

В статье проанализировано современное состояние формирования национальных инновационных систем в странах с трансформационной экономикой. Рассмотрены основные проблемы развития инновационной деятельности этих стран и определены основные направления ее активизации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный процесс, национальная инновационная система, экономическое развитие, трансформационная экономика.

A.M. Proshchalykina

FORMATION OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS IN COUNTRIES WITH TRANSIT ECONOMIES

The article analyzes the current state of the national innovation systems formation in the countries with transit economies. Key problems in the development of the innovative activity of these countries are considered, and major directions of its activization are determined.

Keywords: innovative activity; innovation process; national innovation system; economic development; transit economy.

Стаття надійшла до редакції 18.12.2009.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коваль Петро Федорович,

завідувач кафедри туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, доцент

14000, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1

Наукові інтереси:

Управління інноваційним розвитком підприємств туристичної індустрії

Алєшугіна Наталія Олександрівна,

доцент кафедри туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління, кандидат економічних наук

14000, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1

Наукові інтереси:

Управління інноваційним розвитком підприємств туристичної індустрії

Андрєєва Ганна Петрівна,

викладач кафедри туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління

14000, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1

Наукові інтереси:

Управління інноваційним розвитком підприємств туристичної індустрії

П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва

РОЗВИТОК РОЗВАЖАЛЬНОГО СЕКТОРУ ТУРІНДУСТРІЇ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовано роль сектору розваг у загальному розвитку туристичної індустрії. Проаналізовано основні тенденції функціонування різних типів розважальних закладів у світі та Україні. Виявлено проблеми, що супроводжують розвиток сектору розваг, та запропоновано основні шляхи їх розв'язання в контексті зміцнення туристичного потенціалу України.

Ключові слова: туріндустрія, розважальний сектор, туристичний потенціал, музей.

Табл. 1. Літ. 10.

П.Ф. Коваль, Н.А. Алешугина, А.П. Андреева

РАЗВИТИЕ СЕКТОРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ ТУРИНДУСТРИИ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ

В статье обоснована роль сектора развлечений в общем развитии туристической индустрии. Проанализированы основные тенденции функционирования разных типов развлекательных заведений в мире и Украине. Выявлены проблемы, которые сопутствуют развитию сектора развлечений, предложены основные пути их преодоления в контексте укрепления туристического потенциала Украины.

Ключевые слова: туриндустрия, развлекательный сектор, туристический потенциал, музей.

P.F. Koval, N.O. Aleshugina, A.P. Andreeva

DEVELOPMENT OF AMUSEMENT SECTOR IN TOURISM INDUSTRY AS A MEANS OF STRENGTHENING TOURISM POTENTIAL OF UKRAINE

The article grounds the role of the amusement sector for the general development of the tourism industry. Key trends in functioning of various types of the amusement institutions in the world and in Ukraine are analyzed. Problems in the development of the amusement sector are revealed; major ways for overcoming them in the context of strengthening the tourism potential of Ukraine are offered.

Keywords: tourism industry; amusement sector; tourism potential; museum.

Стаття надійшла до редакції 11.12.2009.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабій Ірина Віталіївна,

аспірант Хмельницького національного університету

29000, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11

Наукові інтереси:

Економіка та управління підприємствами

І.В. Бабій

МЕТОДИ І МОДЕЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проведено аналіз існуючих методів і моделей реструктуризації промислових підприємств. Запропоновано структурно-логічну схему реструктуризації машинобудівних підприємств. Описано алгоритм заходів, необхідних для проведення реструктуризації підприємств.

Ключові слова: реструктуризація підприємства, стабілізація діяльності підприємства, модель реструктуризації, структурно-логічна схема реструктуризації підприємства.

Табл. 1. Рис. 2. Літ. 10.

И.В. Бабий

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье проведен анализ существующих методов и моделей реструктуризации промышленных предприятий. Предложена структурно-логическая схема реструктуризации машиностроительных предприятий. Описан алгоритм мероприятий, необходимых для проведения реструктуризации предприятий.

Ключевые слова: реструктуризация предприятия, стабилизация деятельности предприятия, модель реструктуризации, структурно-логическая схема реструктуризации предприятия.

I.V. Babiy

METHODS AND MODELS OF RESTRUCTURING AND STABILIZATION OF ENTERPRISE ACTIVITY

The article carries out the analysis of the existing methods and models of the industrial enterprises restructuring. Structural-logical scheme of the machine-building enterprises restructuring is offered. Algorythm of actions necessary for conducting the enterprise restructuring is described.

Keywords: enterprise restructuring; stabilization of enterprise activity; model of restructuring; structural-logical scheme of enterprise restructuring.

Стаття надійшла до редакції 11.12.2009.

Брінцева Олена Григорівна,

аспірант Київського національного університету ім. Т. Шевченка

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а

Наукові інтереси:

Кадровий консалтинг, оцінка ефективності управління персоналом підприємств, оцінка ефективності консалтингових проектів

О.Г. Брінцева

РІВНІ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

У статті визначено, що оцінка ефективності консалтингової діяльності проводиться на чотирьох рівнях: макро- (держава), мезо- (регіон), мікро- (консалтингова компанія) та нанорівні (консалтинговий проект). Запропоновано показники оцінки ефективності цього виду діяльності.

Ключові слова: рівні оцінки ефективності, консалтингова діяльність, показники оцінки ефективності, управління персоналом.

Форм. 2. Табл. 1. Літ. 11.

Е.Г. Бринцева

УРОВНИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

В статье определено, что оценка эффективности консалтинговой деятельности проводится на четырех уровнях: макро- (государство), мезо- (регион), микро- (консалтинговая компания) и наноуровне (консалтинговый проект). Предложены показатели оценки эффективности этого вида деятельности.

Ключевые слова: уровни оценки эффективности, консалтинговая деятельность, показатели оценки эффективности, управление персоналом.

O.G. Brintseva

LEVELS AND INDICES IN ESTIMATING THE EFFICIENCY OF CONSULTING ACTIVITY IN PERSONNEL MANAGEMENT

The article determines that estimation of the consulting activity efficiency is carried out on the four levels: macro- (state), mezo- (region), micro- (consulting company) and nanolevel (consulting project). Indices for the efficiency estimation of this type of activity are offered.

Keywords: levels of efficiency estimation; consulting activity; indices of efficiency estimation; personnel management.

Стаття надійшла до редакції 16.12.2009.

Галушко Ольга Сергіївна,

аспірант, асистент кафедри стратегії підприємств Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 52/1

Наукові інтереси:

Операційний менеджмент, управління ланцюгом створення цінності

О.С. Галушко

КАРТА ПОТОКУ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

У статті розглянуто особливості розробки карти потоку створення цінності як інструменту діагностики й оптимізації ціннісно-орієнтованої операційної системи. Запропоновано методику її формування та розкрито сутнісне наповнення основних кроків цієї методики.

Ключові слова: карта потоку створення цінності, ціннісно-орієнтована операційна система, процеси створення цінності, часові параметри процесів.

Форм. 4. Рис. 5. Літ. 11.

О.С. Галушко

КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ И МЕТОДИКА ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье рассмотрены особенности разработки карты создания ценности как инструмента диагностики и оптимизации ценностно-ориентированной операционной системы. Предложена методика её формирования и раскрыто сущностное наполнение основных шагов данной методики.

Ключевые слова: карта потока создания ценности, ценностно-ориентированная операционная система, процессы создания ценности, временные параметры процессов.

O.S. Galushko

VALUE STREAM MAP AND METHODICS OF MAPPING

The article considers the peculiarities of the value stream mapping as an instrument of diagnostics and optimization of the value-oriented operating system. Methodics of mapping is offered, and the essential contents of the key steps within this methodics is demonstrated.

Keywords: value stream map; value-oriented operating system; value-creating processes; time parameters of the processes.

Стаття надійшла до редакції 25.12.2009.

Євменькова Катерина Миколаївна,

аспірант, викладач кафедри економічної теорії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького

18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 81

Наукові інтереси:

Особливості функціонування ринку освітніх послуг в країнах з трансформаційною економікою

К.М. Євменькова

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИВАТНИХ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті досліджено особливості функціонування приватної вищої школи в Україні, визначено основні проблеми її розвитку та запропоновано заходи з підвищення якості підготовки фахівців у приватних вищих навчальних закладах.

Ключові слова: приватні вищі навчальні заклади, ринок освітніх послуг, якість освіти.

Літ. 10.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Зміст від редакції шановні жінки – автори І читачі журналу!

    Документ
    Вже більше 9 років автори-жінки підтримують журнал своїми науковими публікаціями: тільки в минулому 2009 році серед авторів наукових статей більше 60% – це Ви, жінки! І показник цей зростає з року в рік, що вказує на почесне місце

Другие похожие документы..