Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Л.Г.Русак – профессор кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, ...полностью>>
'Решение'
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф...полностью>>
'Доклад'
о достигнутых значениях показателей, используемых для мониторинга и оценки социально- экономического развития муниципального образования за 2010 год и...полностью>>
'Документ'
Анализ ассоциации костной массы у спортсменов с биохимическими и молекулярно-генетическими маркерами ремоделирования костной ткани. В.С. Оганов1), О....полностью>>

Догов I р №11КБ/ / /ЮР

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Договір № 11КБ/____/______-ЮР на розрахункове обслуговування за допомогою системи “Клієнт-банк” від _______________________ 201___ року

укладений між публічним акціонерним товариством “Фортуна-банк” - Банк

та _________________________________________________________________________________ - Клієнт

Д О Г О В I Р № 11КБ/____/_______/ЮР

на розрахункове обслуговування за допомогою системи “Клієнт-банк”

місто Київ (Україна) "______"___________________201___ р.

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України – Публічне акціонерне товариство “Фортуна-банк”, надалі за текстом - "Банк", реєстраційний № 282 в Державному реєстрі банків, в особі Начальника управління клієнтських рахунків ТОНКОВИЧА Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності №ДР01/07 від 24 листопада 2009 року,

та,

СТОРОНА 2: Юридична особа за законодавством України – ____________________________________________________, надалі за текстом - "Клієнт", в особі ________________________________________________________________________________, який діє на підставі __________________________ Клієнта, надалі за текстом разом – “Сторони”, а окремо – “Сторона”, уклали цей договір, надалі за текстом – “Договір”, про наступне:

Визначення термінів

Відповідальні особи – працівники Клієнта, які безпосередньо здійснюють оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів відповідно до вимог цього Договору , Інструкції та діють від імені Клієнта на підставі довіреності.

Електронний розрахунковий документ – документ на переказ грошей, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача, інформація в якому представлена у формі електронних відомостей, включаючи відповідні реквізити документа, в тому числі і електронний цифровий підпис. Електронний розрахунковий документ може бути сформований, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму чи на папері. Електронний розрахунковий документ оформлюється Клієнтом відповідно до Інструкції, має відповідати встановленій законодавством формі та повинен містити обов’язкові реквізити : дата і номер документа, назва, ідентифікаційні коди (номера) платника та отримувача, номера їх рахунків, назву та код банків платника та отримувача, суму цифрами, призначення платежу..

Електронний цифровий підпис – сукупність відомостей, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту Електронного розрахункового документа, що дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала.

Інструкція користувача Системою, або Інструкція – розроблена та впроваджена Банком сукупність правил, норм тощо, відповідно до яких здійснюється користування Системою.

Операційний день – позначений календарною датою інтервал часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов’язані з проведенням Електронних розрахункових документів через Систему за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на рахунках Клієнтів за тією ж самою датою.

Операційний час – час роботи Банку з клієнтами (у межах Операційного дня), особливість якого в тому, що всі розрахункові документи, прийняті Банком протягом цього часу, мають бути виконані (перевірені, передані в банк одержувача (платника), оформлені потрібними бухгалтерськими проводками за відповідними рахунками тощо) у той саме день. Тривалість операційного часу встановлюється Банком самостійно та зазначається його внутрішніми документами.

Система “Клієнт–Банк”, або Система – комплекс програмно-технічних засобів, за допомогою яких Банк здійснює віддалене розрахункове (в національній валюті) та інформаційне обслуговування Клієнта.

Уповноважені особи – посадові особи Клієнта, які мають право першого та другого підписів (згідно з картками із зразками підписів) Електронних розрахункових документів і доступу до Системи.

СТАТТЯ 1.

Предмет Договору

1.1. Банк встановлює на технічних засобах Клієнта Систему та забезпечує її подальше обслуговування та функціонування.

1.2. Клієнт здійснює користування Системою відповідно до Інструкції.

1.3. Система використовується для таких розрахункових документів: платіжних доручень, платіжних вимог-доручень (в тому числі з використанням платіжних карток - за наявності відповідного договору). Не дозволяється формування розрахункових документів в електронному вигляді на підставі розрахункових документів, що мають додатки (реєстр чеків, реєстр документів за акредитивом тощо), а також формування Клієнтом розрахункових документів в електронному вигляді на підставі платіжних вимог на примусове списання коштів. Такі платіжні вимоги надсилаються Клієнтом до Банку на паперових носіях у порядку, передбаченому чинними нормативними актами України.

1.4. Електронні розрахункові документи, відправлені в Банк за допомогою Системи розглядаються як такі, що мають однакову юридичну силу з паперовими розрахунковими документами.

1.5. Цей Договір не скасовує можливості використання паперових розрахункових документів, що надаються та опрацьовуються у встановленому законодавством порядку.

СТАТТЯ 2.

Умови та порядок здійснення операцій

2.1. Система діє шляхом встановлення програмного забезпечення АРМ “Клієнт-банк”, що дозволяє виконувати створення, шифрування та відправку до Банку розрахункових документів, а також приймання банківських виписок по рахункам Клієнта.

2.2. До початку впровадження Системи, Банк спільно з Клієнтом створюють та затверджують унікальний Електронний цифровий підпис Клієнта у Банку.

2.2.1. Створення, перегенерація та затвердження Електронного цифрового підпису Клієнта та передача програмного забезпечення АРМ “Клієнт-банк” виконується спільно з Уповноваженими та Відповідальними особами Клієнта.

2.2.2. Створення та перегенерація Електронного цифрового підпису Клієнта затверджується актом про прийняття, що підписується уповноваженими представниками Сторін (Додаток № 2).

2.3. Після підписання Договору Банк і Клієнт проводять технічне випробування Системи. В процесі такого технічного випробування допускається пересилка розрахункових документів, з поміткою у полі призначення платежу “ПРОБА”.

2.4. Після встановлення та технічного випробування Системи, навчання Відповідальних осіб Клієнта правилам експлуатації Системи, Сторони підписують Акт виконаних робіт в Системі “Клієнт-Банк”.

2.5. Увесь обмін інформацією проводиться через поштову скриньку в електронній системі, яку Банк відкриває Клієнту. Після успішного передавання Клієнту інформації, вона вилучається з поштової скриньки.

2.6. Банк приймає Електронні розрахункові документи, що надійшли від Клієнта у межах Операційного часу протягом відповідного Операційного дня. У разі надходження Електронних розрахункових документів після закінчення Операційного часу, Банк виконує їх наступного Операційного дня, якщо інше не передбачено Договором на розрахунково-касове обслуговування.

2.7. Якщо під час звірки, здійсненої на виконання п. 4.2.6. цього Договору виявлено розбіжності з Електронними розрахунковими документами, що надійшли до Банку, представник Клієнта повинен прибути до Банку не пізніше наступного дня для корекції невідповідностей.

2.8. Банк надає Клієнту можливість отримувати протягом Операційного дня:

2.8.1. поточні виписки по рахунку (рахункам);

2.8.2. підсумкові виписки по рахунку (рахункам);

2.8.3. реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих за допомогою Системи та проведених Банком;

2.8.4. інші повідомлення інформаційного характеру.

2.9. Клієнт відповідає за достовірність, правомірність та законність інформації, переданої за допомогою Системи.

2.10. Інші умови функціонування рахунків Клієнта, що не зазначені у цьому Договорі, регулюються окремими договорами та чинним законодавством України.

СТАТТЯ 3.

Вимоги щодо впровадження Системи

3.1. Для встановлення програмного забезпечення клієнтської частини Системи Клієнт забезпечую робоче місце наступним:

3.1.1. телефонною лінією, придатною для модемного зв’язку з Банком у Операційні дні;

3.1.2. телефонною лінією для голосового та/або факсимільного зв’язку з Банком;

3.1.3. ПЕОМ з мінімальною комплектацією: Pentium 200 MHг, 32 MБ RAM, CD–ROM, FDD 1,44 50 МБ вільного місця на жорсткому диску (HDD);

3.1.4. модемом (або факс-модемом) типу ZYXEL, US Robotiks, IDC, локалізовані під вітчизняні АТС;

3.1.5. двома новими дискетами, що придатні для зберігання ключів Електронного цифрового підпису;

3.1.6. встановленою операційною системою Windows 95 чи пізнішої версії.

СТАТТЯ 4.

Обов’язки та права Cторін

4.1. За цим Договором Банк зобов’язаний:

4.1.1. встановити на технічних засобах Клієнта та ввести в експлуатацію Систему протягом 3 (Три) Операційних днів з дати надання Клієнтом заяви, відповідної форми, про підключення до Системи “Клієнт-банк” (Додаток № 1);

4.1.2. одразу після встановлення Системи провести навчання Відповідальних осіб Клієнта правилам користування Системою;

4.1.3. не пізніше дня встановлення Системи передати Відповідальній особі Клієнта Інструкцію користувача Системою;

4.1.4. не пізніше дня введення Системи в експлуатацію розпочати відповідне обслуговування Клієнта;

4.1.5. приймати до виконання Електронні розрахункові документи, оформлені та надані Клієнтом відповідно до вимог чинного законодавства України;

4.1.6. здійснювати розрахункові операції у межах залишку коштів на поточному рахунку Клієнта на початок Операційного дня з урахуванням надходжень та видатків протягом Операційного дня. У разі, якщо між Банком та Клієнтом укладено відповідний договір, розрахункові операції на рахунку Клієнта проводити також в межах встановленого ліміту овердрафту;

4.1.7. за допомогою Системи, не рідше одного разу на день, надавати Клієнту інформацію про рух коштів (виписки) по його рахункам;

4.1.8. не пізніше ніж за 3 (Три) Операційні дні повідомити Клієнта про зміну кодів свого Електронного цифрового підпису;

4.1.9. з моменту отримання повідомлення Клієнта про несанкціонований доступ до коду його Електронного цифрового підпису або про проведення платежу неуповноваженою особою припинити виконання платежів з використанням Системи “Клієнт-банк” до зміни Клієнтом Електронного цифрового підпису та його письмового повідомлення про поновлення виконання платежів.

4.1.10. у разі заперечення Клієнтом правомірності проведених по його рахунках платежів надати в електронному вигляді документи, що обгрунтовують проведення таких платежів;

4.1.11. у разі зміни вимог до умов та порядку передачі інформації, не пізніше ніж за 10 (Десять) робочих днів до набрання чинності новими правилами, сповістити про це Клієнта;

4.2. За цим Договором Клієнт зобов’язаний:

4.2.1. забезпечити своє робоче місце необхідним технічним обладнанням згідно з умовами статті 3 цього Договору;

4.2.2. призначити Відповідальних осіб та надати Банку належно завірену копію документа про їх призначення;

4.2.3. своєчасно інформувати та забезпечити надання Банку копій документів про зміни у складі Уповноважених і Відповідальних осіб, що виключає можливість проведення платежів особами, які втратили на це право та зміни засобів захисту Системи;

4.2.4. зберігати технічні засоби, на яких встановлена Система, а також засоби захисту інформації (зокрема, магнітні диски з кодами Електронного цифрового підпису) у місцях, недосяжних для сторонніх осіб. У разі підозри на несанкціонований доступ до засобів захисту інформації (використання коду Електронного цифрового підпису), проведенні платежів неуповноваженою особою, припинити використання Системи та терміново довести це до відома Банку факсимільним зв’язком або письмово для здійснення позапланової заміни ключів, шифрування тощо;

4.2.5. надавати Банку Електронні розрахункові документи з метою проведення розрахункових операцій, оформлені відповідно до вимог діючих нормативних актів;

4.2.6. на підставі отриманої за допомогою Системи виписки з рахунку щоденно здійснювати звірку відповідності залишку коштів на рахунку на кінець Операційного дня із залишками коштів на початок Операційного дня з врахуванням оборотів за цей день та реквізитів проведених протягом цього дня платежів відповідно до наданих Банку Електронних розрахункових документів;

4.2.7. не пізніше 3 (Три) днів, після одержання виписок по рахунку, письмово повідомити Банк про суми платежів, що проведені по кредиту чи по дебету рахунку, правомірність здійснення яких оскаржується. В іншому разі здійснені відповідних операції вважаються підтвердженими;

4.2.8. при вирішенні питань про правомірність виконаних Банком на підставі Електронних розрахункових документів операцій по рахунку Клієнта надати спеціалістам Банку доступ до баз відомостей АРМ “Клієнт-банк”;

4.2.9. протягом 10 (Десять) робочих днів після повідомлення Банку, одержати нову версію програмного забезпечення АРМ “Клієнт-банк” та перейти на її експлуатацію. У разі невиконання цього зобов’язання, Клієнт не може пред’являти буть-які претензії за невиконання Банком умов цього Договору;

4.2.10. сплачувати Банку плату за послуги по розрахунковому обслуговуванню за допомогою Системи “Клієнт-банк” згідно з умовами статті 5 цього Договору та Тарифами;

4.2.11. не відчужувати, не надавати у користування, не тиражувати, не копіювати або іншим чином не передавати Систему третім особам без письмової згоди Банку, а також не вносити ніяких змін до програмних засобів, що надані Клієнту на виконання цього Договору.

4.3. Банк має право:

4.3.1. повертати без виконання Електронні розрахункові документи, що за формою та/або змістом не відповідають вимогам чинного законодавства;

4.3.2. контролювати виконання умов цього Договору Відповідальними особами Клієнта щодо умов експлуатації Системи;

4.3.3. здійснювати модернізацію Системи та /або впроваджувати її більш досконалі версії.

4.3.4. отримувати від Клієнта плату за послуги по розрахунковому обслуговуванню за допомогою Системи “Клієнт-банк” відповідно до Тарифів, згідно з умовами статті 5 цього Договору.

4.4. Клієнт має право:

4.4.1. інтегрувати АРМ “Клієнт-банк” з наявним у нього бухгалтерським програмним забезпеченням у порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

4.4.2. змінювати код свого Електронного цифрового підпису спільно з представником Банку відповідно до п.п. 2.2.1. –2.2.2. цього Договору.

СТАТТЯ 5.

Вартість послуг та умови їх оплати

5.1. Вартість робіт по встановленню Системи та її обслуговуванню, наданню інших послуг по розрахунковому обслуговування за допомогою Системи, надалі за текстом – “Послуги”, та періодичність оплати таких Послуг визначені цим Договором і тарифами, що діють на дату надання, здійснення відповідних Послуг, надалі за текстом – “Тарифи”. Клієнт під розпис ознайомлюється з базовими Тарифами та отримує перелік Тарифів, про що складається запис в Примітка до цього Договору.

5.2. Клієнт доручає Банку здійснювати з його рахунку договірне списання плати за надані Банком Послуги в розмірах, передбачених Тарифами. При цьому, списання здійснюється не пізніше дня, наступного за днем надання Банком Клієнту відповідної Послуги в порядку, передбаченому Тарифами.

5.3. Відповідним рішенням Банк має право ініціювати зміну Тарифів.

5.4. Про намір змінити Тарифи Банк повідомляє Клієнта не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів до дати їх впровадження шляхом розповсюдження таких змін одним із наступних засобів чи декількома (на вибір Банку): електронними засобами зв’язку; поштою; інформаційними повідомленнями в приміщенні Банку (дошка оголошень), або іншим узгодженим Сторонами засобом. Тарифи вважаються погодженими, якщо протягом строку, визначеного цим пунктом Договору, від Клієнта не надійшло відповідних заперечень щодо таких Тарифів.

5.4. Можливе встановлення Клієнту індивідуальної плати на окремі види Послуг, які відмінні від базових Тарифів, про що між Сторонами укладається окрема додаткова угода до цього Договору.

СТАТТЯ 6.

Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть передбачену діючим законодавством України відповідальність за невиконання або неналежне виконання лише тих зобов’язань, що на них покладені цим Договором.

6.2. У разі встановлення Системи без участі спеціаліста Банку, останній не несе відповідальності за цілісність та працездатність Системи.

6.3. Банк не несе відповідальності за швидкість відправлення та отримання інформації у разі неможливості телефонного з’єднання Клієнта з Банком з причин, що не залежать від Банку.

6.4. У разі прострочення терміну перерахування коштів, передбачених Тарифами (періодичність оплати Послуг) більш ніж на 10 (Десять) робочих днів Банк має право припинити обслуговування Клієнта (відключити його від Системи) без попереднього про це повідомлення.

6.5. Банк не несе відповідальності за невиконання Електронних розрахункових документів, відправлених в Банк за допомогою Системи у разі їх невідповідності вимогам чинного законодавства.

6.6. Банк не несе відповідальності за операції, що були проведені за допомогою Системи особами, що не є Уповноваженими, Відповідальними особами, за винятком випадків, коли Клієнт завчасно повідомив Банк про повноваження таких осіб, зокрема, на доступ до Системи.

6.7. Клієнт несе відповідальність за своєчасне повідомлення Банку про зміни у складі Уповноважених і Відповідальних осіб, своєчасне виявлення та повідомлення Банку про несанкціонований доступ до кодів або проведення платежів неуповноваженою

особою. При невиконанні Клієнтом цих вимог розрахункові документи, що оформлені належним чином та підписані Електронним цифровим підписом Клієнта, вважаються дійсними, та відповідальності за виконання таких операцій по рахунку Клієнта Банк не несе.

6.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у разі настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха і таке інше, надалі за текстом – “Форс-мажор”, але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою Стороною Форс-мажору і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з Форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання Форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більш ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6.9. Сторона, що понесла у зв’язку з Форс-мажорними обставинами збитки через невиконання та (або) призупинення іншою Стороною виконання своїх обов’язків згідно з Договором, має право вимагати та отримувати від неї, а також від компетентних органів та організацій, документального підтвердження вищевказаних подій.

СТАТТЯ 7.

Конфіденційність та порядок врегулювання спорів

7.1. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути через або в зв’язку з виконанням положень цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів.

7.2. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такий спір підлягає передачі на розгляд Господарського суду згідно з чинним законодавством України.

7.3. У разі, якщо під час виконання цього Договору Стороні стала відома інформація, що складає комерційну таємницю іншої Сторони, Сторона, якій стала відома ця інформація, зобов’язується не розголошувати її зміст.

7.4. У разі, якщо під час виконання цього Договору Клієнту стала відома інформація, що становить банківську таємницю, він зобов’язується не розголошувати її зміст.

СТАТТЯ 8.

Заключні положення

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання належним чином уповноваженими на те представниками Сторін та діє до моменту припинення дії (розірвання) Договору №______________________ банківського рахунку від _________________________200___ року, надалі за текстом – “Основний договір”, але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8.2. Всі неврегульовані цим Договором питання регулюються Основним договором.

8.3. Цей Договір може бути розірвано на вимогу однієї із Сторін, за умови попередження про це іншої Сторони в термін не пізніше ніж за 10 (Десять) Операційних днів до дати розірвання.

8.3.1. Крім того, Договір може бути розірвано у разі настання обставин, передбачених п. 6.4. цього Договору.

8.4. Всі додатки до Договору складаються в письмовій формі та є його невід’ємною складовою частиною.

8.5. Протягом терміну дії Договору взаємовідносини Сторін, в частині, що не врегульована, або не регламентована цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.6. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.7. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

8.8. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

СТАТТЯ 9.

Реквізити та підписи Сторін:

СТОРОНА 1.

БАНК

Публічне акціонерне товариство

Фортуна-банк”

Україна, 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-в

к/р 32008199001 в ГУ НБУ

по м. Києву та Київській області,

МФО 321024, код ЄДРПОУ 26254732

___________________ А.А. Тонкович

СТОРОНА 2.

КЛІЄНТ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Місцезнаходження:___________________________________________

Код ЄДРПОУ _____________________, п/р №____________________

в АТ “Фортуна-банк”, МФО 300904

________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Примітка:

Перелік базових Тарифів отримав.

З базовими Тарифами, що діють в Банку, на дату підписання цього Договору, ознайомлений

Клієнт ________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Від імені Банка Сторінка 4 з 4 Від імені Клієнта

_______________ А.А. Тонкович ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)Скачать документ

Похожие документы:

  1. Догов I р №11КБ/ / /ФП

    Документ
    СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України – Публічне акціонерне товариство “Фортуна-банк”, надалі за текстом - "Банк", реєстраційний № 282 в Державному реєстрі банків,

Другие похожие документы..