Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
FIFO – принцип технической обработки или обслуживания конфликтных требований путём упорядочения процесса по принципу: «первым пришёл — первым обслуже...полностью>>
'Документ'
о выполнении министерством экономического развития Калужской области мероприятий областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в К...полностью>>
'Конкурс'
Цель: в игровой форме закрепить знания воспитанников по детской литературе; развивать интерес к чтению, память, речь, внимание; научить работать в ко...полностью>>
'Документ'
08 апреля 2011 года в Северо-Западном филиале РПА Минюста России состоится круглый стол на тему: «Альтернативные способы разрешения гражданско-правов...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» (спеціалізація: «геологія» І «геофізика»)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра геології родовищ корисних копалин

Укладач(і): доц.Курило М.В.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.040103 «Геологія»

(спеціалізація: «геологія» і «геофізика»)

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

_____________ Михайлов В.А.

Декан геологічного факультету

_____________ Вижва С.А..

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Укладач(і) кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Курило Михайло Васильович

Лектор(и): кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Курило Михайло Васильович

ВСТУП

Дисципліна «Безпека життєдіяльності» є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі у першому семестрі в обсязі 72 години, з них лекцій – 36 год., самостійна робота – 36 год.. Форма підсумкового контролю – залік.

Метою «Безпеки життєдіяльності» є ознайомлення студентів з загальними закономірностями виникнення і розвитку небезпек. Надзвичайних ситуацій, їх властивостями, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички для їх ліквідації і запобігання їм, захисту людей та навколишнього середовища.

Завданням «Безпеки життєдіяльності» є виявлення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя і середовища їх проживання від небезпек, а також розробка і реалізація відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту , та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Предметом вивчення є небезпеки і надзвичайні ситуації в системі «людина – навколишнє середовище», їх властивості, захист і ліквідація людей і навколишнього середовища. Курс забезпечує знання про людину, її фізіологічні і психологічні особливості медико-біологічні і соціальні проблеми здоров’я. висвітлюються основні джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва і побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Надається характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої до лікарської допомоги потерпілим, а у заключній частині приводяться дані про питання організації і управління безпекою життєдіяльності.

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» студент повинен:

 1. Знати:

 • основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

 • характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;

 • вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;

 • класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів;

 • методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

 • основні принципи колективної безпеки;

 • законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності.

 1. Вміти:

 • аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

 • визначати стратегію і принципи безпеки в умовах, де виникають джерела небезпеки, небезпечні і шкідливі фактори;

 • вміти запобігати надзвичайним ситуаціям і організовувати усунення їх негативних наслідків;

 • ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки;

 • вміти надати першу до лікарську допомогу потерпілому.

Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання спрямовані передусім на формування світогляду, вироблення ідеології поведінки, і забезпечує майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до майстерного виконання різної складності технологічних процесів. Завдяки цій дисципліні майбутній фахівець має опонувати філософію безпеки локальних екосоціосистем, знати як будується логічне дерево подій, визначати існуючі проблеми безпеки.

Для студентів спеціальностей геологія та геофізика на спеціальний розгляд виносяться наступні теми, що поглиблюють знання в системі «людина – навколишнє середовище»: «Раціональне використання та охорона земних надр», «Геологічне середовище та його стійкість до техногенного впливу», «Проблеми охорони навколишнього середовища у зв’язку з добуванням корисних копалин»,

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає базове місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр з геології», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, соціології, екології, економіки, менеджменту і тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» має світоглядно-професійний характер

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт протягом семестру, а також заліку в кінці семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами. Для отримання оцінки «зараховано» необхідно набрати не менше 60 балів. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка «не зараховано».

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за наступною формулою.

І семестр

Змістовний модуль І (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти, в %

30%

К1=0,30

30%

К2=0,30

40%

Кзалік=40%

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за І семестр (зваженої):

ПО=ЗМ1  К1 ЗМ2  К2 + КПМ  Кзалік

При простому розрахунку отримаємо:

Змістовний модуль І (ЗМ1)

Змістовний модуль 2 (ЗМ2)

Залік

Разом

(підсумкова оцінка)

Оцінка (бали)

30

30

40

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34

Форми поточного контролю. поточний контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання письмових і самостійних робіт – 5 балів.

Студент може отримати в кожному із змістовних модулів максимально 10 балів.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

І семестр

Модульна контрольна робота 1 – 30 балів

Усна відповідь – 5 балів

Письмова контрольна робота – 20 балів

Самостійна робота – 5 балів

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів

Усна відповідь – 5 балів

Письмова контрольна робота – 20 балів

Самостійна робота – 5 балів

Підсумковий контроль у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на залік – 40.

І семестр

Змістовний модуль 1: «Основи безпеки життєдіяльності в системі «людина – життєве середовище»

Максимальна кількість балів – 30

Термін – 2-а декада жовтня

Змістовний модуль 2: «Небезпеки життєдіяльності і засоби їх попередження».

Максимальна кількість балів – 30

Термін – 2-а декада грудня

Підсумковий контроль (залік)

Студент повинен засвоїти:

 • основні поняття і визначення в безпеці життєдіяльності;

 • загальні закономірності виникнення і розвитку небезпеки;

 • класифікацію джерел небезпек;

 • фізичні і психологічні властивості людини;

 • негативні фактори і їх вплив на здоров’я людини;

 • необхідні уміння і навички для запобіганню і ліквідації небезпек.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Кількість годин

№ лекції

Назва лекції

Лекції

самост. робота

Інші форми контролю (бали)

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1

Основи безпеки життєдіяльності в системі «людина – життєве середовище»

1.

Вступ, предмет, об’єкт, задачі, наукові засади, основні поняття і визначення.

2

2

2.

Класифікація джерел небезпеки.

2

2

3.

Діяльність людини.

2

2

4.

Середовище життєдіяльності

2

2

1

2

3

4

5

5.

Фізіологічні особливості організ-му людини.

2

2

6.

Психологічні особливості людини

2

2

7.

Негативні фактори і їх вплив на здоров’я людини

1

2

Модульна контрольна робота 1

1

Контрольна модульна робота 1

Основи безпеки життєдіяльності в системі «людина – життєве середовище»

30

Всього

14

14

Змістовний модуль 2

Небезпеки життєдіяльності і засоби їх попередження

8.

Іонізуюче випромінювання. Радіаційна безпека.

2

2

9.

Хімічні, біологічні і фізичні фактори небезпеки

2

2

10.

Природні небезпеки

4

2

11.

Небезпеки техногенного порядку

2

2

12.

Соціально-політичні небезпеки

2

2

13.

Комбіновані небезпеки

2

4

1

2

3

4

5

14.

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

2

2

15.

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

4

4

16.

Основні закони щодо безпеки життєдіяльності

1

2

Модульна контрольна робота 2

1

Контрольна модульна робота 2

Небезпеки життєдіяльності і засоби їх попередження

30

Всього

22

22

Всього за І семестр

36

36

Загальний обсяг 72 годин

у тому числі:

Лекцій – 36 годин

Самостійна робота – 36 годин

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Основи безпеки життєдіяльності в системі “людина – життєве середовище”.

Лекція 1. Вступ. Предмет, об’єкт, задачі, наукові засади, основні поняття і визначення в безпеці життєдіяльності – 2 год.

Безпека життєдіяльності зараз формується як наука, яка забезпечує єдиний, загальний підхід до розробки і реалізацій відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій. Основні поняття: життя, діяльність, життєдіяльність, безпека, небезпека.

Безпека життєдіяльності вивчає людину і її навколишнє середовище в системі ”людина – життєве середовище”. Життєве середовище складається з трьох компонентів – природного, соціально-політичного і техногенного середовищ.

Рекомендована література: [1, 4, 6]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Розглянути та проаналізувати генеалогічне дерево наук, що займаються вивченням питань безпеки життєдіяльності.

Рекомендована література: [3, 5]

Лекція 2. Класифікація джерел небезпеки – 2 год.

Небезпека для людини – це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей.

Джерелами небезпеки є природні процеси та явища, елементи техногенного середовища та людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. Всі небезпеки поділяються на чотири групи: природні, техногенні, соціально-політичні т комбіновані.

Рекомендована література: [7, 13, 21, 33]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). підготувати інформацію про небезпечні, шкідливі і вражаючі фактори.

Рекомендована література: [8, 11, 19, 24]

Лекція 3. Діяльність людини – 2 год.

Діяльність – це специфічний людський засіб ставлення людини до світу. Вона поєднує біологічну, соціальну та духовно-культурну сутність людини. Діяльність – це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби.

Типи діяльності: перетворювання, соціальна, духовно-пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, комунікативна, художньо-творча, споживча.

Рекомендована література: [2, 14, 26, 27, 30]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати основні гіпотези виникнення життя на землі. Які характерні ознаки діяльності людини.

Рекомендована література: [4, 15, 30]

Лекція 4. Середовище життєдіяльності – 2 год.

Природне середовище включає біосферу, атмосферу, літосферу і гідросферу.

Техносфера – це регіон біосфери в минулому, перетворений людиною з допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам. Ноосфера В.І.Вернадського – якісно новий стан біосфери.

Соціально-політичне середовище – це сфера соціальних і політичних стосунків людей у суспільстві.

Рекомендована література: [8, 13, 16, 21]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

Рекомендована література: [13, 21, 34]

Лекція 5. Фізіологічні особливості організму людини – 2 год.

Будова і властивості аналізаторів. Аналізатори – це сукупність взаємодіючих утворень переферічної і центральної нервової системи, які здійснюють сприймання та аналіз інформації про явища, що відбуваються як у навколишньому середовищі, так і всередині самого організму. Гомеостаз.

Основні види рецепторів. Психофізичний закон фізіології Вебера-Фехнера. Характеристик основних аналізаторів безпеки життєдіяльності. Обмін речовини і енергії в організмі.

Рекомендована література: [10, 26, 30, 32]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). дати визначення гомеостазу і яке значення його для безпеки людини.

Рекомендована література: [1, 3, 4]

Лекція 6. Психологічні особливості людини – 2 год.

Функції нервової системи людини. Умовні і безумовні рефлекси. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Властивості і і поведінка людини. Атрибути, риси і якості людини.

Рекомендована література: [4, 27, 32]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). проаналізувати роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

Рекомендована література: [5, 10, 21, 26, 32]

Лекція 7. Негативні фактори і їх вплив на здоров’я людини – 2 год.

Здоров’я людини залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування і їх цінності, соціально-економічних умов, стану медицини.

Здоров’ю людини загрожують:

а) негативні наслідки науково-технічної революції;

б) антропогенне забруднення природного середовища;

в) погіршення генетичного фонду популяції;

г) недостатнє забезпечення продуктами харчування;

д) нездоровий спосіб життя;

е) неефективність медичних профілактичних заходів;

ж) низька якість медичної допомоги.

Рекомендована література: [2, 3, 10, 21, 33]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати систему охорони здоров’я в Україні і назвати причини погіршення стану здоров’я населення України.

Рекомендована література: [10, 14, 30, 32]

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

 1. Навести графічні варіанти взаємного розташування зони перебування людини та небезпечної зони.

 2. Охарактеризувати системно-структурний підхід та системний аналіз у безпеці життєдіяльності.

 3. Визначити ризик кількості подій з небажаними наслідками до максимально можливої їх кількості за конкретний період часу.

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1

 1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.

 2. В чому полягає сутність безпеки життєдіяльності.

 3. Джерела небезпеки та їх класифікація.

 4. Система «людина – життєве середовище» та її компоненти.

 5. Характеристика окремих елементів життєвого середовища людини.

 6. Серйозність і ймовірність небезпеки.

 7. Якісний аналіз небезпек.

 8. Аналіз дерева небезпек.

 9. Біологічні та соціальні ознаки людини.

 10. Потреби і діяльність людини.

 11. Анатомо-фізіологічна структура людини.

 12. Будова і властивості аналізаторів.

 13. Психічна людина і безпека життєдіяльності.

 14. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

 15. Основні визначення здоров’я.

 16. Біологічна та соціальна сутність здоров’я.

 17. Характерні ознаки здоров’я.

 18. Вплив негативних факторів на здоров’я людини.

 19. Адоптація організму до зовнішніх факторів середовища.

 20. Загальний рівень здоров’я населення України.

Проблемні теми для обговорення.

 1. Людина і техносфера.

 2. Ідеї Вернадського про ноосферу.

 3. Ергономіка в системі безпеки життєдіяльності.

 4. Таємниця довголіття.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Небезпеки життєдіяльності і засоби їх попередження”.

Лекція 8. Іонізуюче випромінювання і радіаційна безпека – 2 год.

Основні характеристики іонізуючих випромінювань, умови утворення і їх властивості. Природні і штучні джерела іонізуючих випромінювань. Біологічна дія іонізуючого випромінювання і форми променевої хвороби. Радіаційна безпека і основні принципи захисту людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки.

Рекомендована література: [11, 24]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Дати оцінку сучасної радіаційної обстановки на Україні.

Рекомендована література: [8, 11, 24]

Лекція 9. Фізичні, хімічні і біологічні фактори небезпеки – 2 год.

Загальна характеристик електромагнітних полів і їх вплив на організм людини. Засоби і заходи захисту від електромагнітного випромінювання. Електричний струм і особливості впливу його на організм людини. Перша лікарська допомога при ураженні електричним струмом.

Загальна характеристика хімічних речовин і їх дія на організм людини (токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі, сенсибілізатори). Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин. Хімічна зброя.

Загальна характеристик біологічних об’єктів (отруйні рослини, тварини, патогенні організми) і їх вплив на організм людини, засоби захисту. Бактеріологічна зброя.

Характеристика психофізіологічних небезпек і факторів, які впливають на здоров’я людини і продуктивність праці.

Рекомендована література: [1, 2, 9, 18, 20]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Визначити вплив на організм людини шкідливих речовин.

Рекомендована література: [17, 20, 23]

Лекція10. Природні небезпеки – 4 год.

Класифікація природних небезпек за місцем локалізації. Літосферні стихійні лиха (виверження вулканів, землетруси, зсуви, селі); гідросферні (повені, снігові лавини, шторми); атмосферні (урагани, зливи, ожеледі, блискавки). Деякі рекомендації щодо правил поведінки в умовах природних небезпек. Сейсмічна шкала Ч.Ріхтера і шкала вітрів Ф.Бофорта. Смерчі і цунамі.

Рекомендована література: [4, 13]

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Характеристика найбільших руйнівних стихійних лих в історії людства.

Рекомендована література: [6, 8, 13]

Лекція 11. Небезпеки техногенного характеру – 2 год.

Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Аварії з викидом радіаційних речовин у навколишнє середовище, Чорнобильська трагедія.

Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і заходи зменшення їх наслідків.

Аварії на автомобільному, повітряному, залізничному і водному транспорті, заходи по зниженню ризику для життя і здоров’я людей.

Пожежі і вибухи, причини їх виникнення і наслідки.

Рекомендована література: [4, 19, 31]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Наслідки аварії на ЧАЕС.

Рекомендована література: [11, 24]

Лекція 12. Соціально-політичні небезпеки – 2 год.

Класифікація соціально-політичних конфліктів і причини їх виникнення. Війни. Тероризм і боротьба з ним.

Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення, злочинність і самозахист.

Соціальні небезпеки: алкоголізм і тютюнопаління.

Лекція 13. Комбіновані небезпеки – 2 год.

Природно-техногенні небезпеки - парниковий ефект, порушення озонового шару, кислотні опади, виникнення пустель.

Природно-соціальні небезпеки – епідемії, соціальні хвороби (туберкульоз, Боткіна), харчові інфекції і отруєння, захворювання, які передаються статевим шляхом. СНІД. Наркотики та наркоманія, їх класифікація і вплив на здоров’я людей.

Рекомендована література: [7 ,9, 31]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Соціальні хвороби, їх причини і наслідки.

Рекомендована література: [23, 28]

Лекція 14. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі – 2 год.

Забруднення атмосфери міст і міських приміщень, джерела і причини забруднення. Забруднення питної води. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст. Поради щодо мінімізації впливу цих видів забруднення на здоров’я людей.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4]

Завдання для самостійної роботи (2 год.). Фактори ризику життя в урбанізованому середовищі.

Рекомендована література: [34]

Лекція 15. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій – 4 год.

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки і рівні надзвичайних ситуацій. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру і реагування на них. Закон України “Про надзвичайний стан”. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

Призначення першої до лікарської допомоги та загальні принципи її надання при різних видах пошкоджень.

Рекомендована література: [3, 4, 22, 25]

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Дати визначення надзвичайного стану і його правових положень. Перша до лікарська допомога та загальні принципи її надання.

Рекомендована література: [22, 25, 31]

Лекція 16. Основні закони щодо безпеки життєдіяльності – 2 год.

Законодавство щодо безпеки життєдіяльності включає закони України «Про охорону здоров’я», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про охорону навколишнього середовища», «Про дорожній рух» та інші.

Рекомендована література: [17, 18, 20, 29, 32]

Завдання до самостійної роботи (2 год.). Дати характеристику організації та управління безпекою життєдіяльності.

Рекомендована література:[4. 24. 29]

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

 1. Привести схематизовану сейсмічну шкалу Ріхтера і ознаки близького землетрусу.

 2. Охарактеризувати екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.

 3. Визначити медичні аспекти можливих наслідків аварій та катастроф

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2

 1. Дія шуму і вібрації на організм людини.

 2. Основні характеристики іонізуючих випромінювань.

 3. Радіаційна безпека.

 4. Загальна характеристика електромагнітних полів і їх вплив на організм людини.

 5. Особливості впливу електричного струму на організм людини.

 6. Біологічні і хімічні фактори небезпеки.

 7. Психофізіологічні фактори небезпеки.

 8. Природні небезпеки.

 9. Небезпеки техногенного характеру.

 10. Війни і тероризм.

 11. Алкоголізм, тютюнокуріння і наркоманія.

 12. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

 13. Причини виникнення, класифікація та запобігання надзвичайних ситуацій.

 14. Організація життєзабезпечення в надзвичайних ситуаціях.

 15. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

 16. Надання першої до лікарської допомоги потерпілому.

 17. Правові основи безпеки життєдіяльності.

Проблемні питання для обговорення.

 1. Криміногенна обстановка в Україні.

 2. Злочинність – соціальна проблема сучасності.

Контрольні питання до заліку

 1. Джерела небезпеки та їх класифікація.

 2. Небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори.

 3. Небезпечні зони.

 4. Природнє, техногенне та соціальне середовище.

 5. Серйозність і ймовірність небезпек.

 6. Ризиковий баланс та оцінка ризику.

 7. Матриця оцінки ризику.

 8. Концепція допустимого ризику.

 9. Управління ризиком.

 10. Якісний аналіз небезпек, його різновиди.

 11. Потреби і діяльність людини.

 12. Рівновага в системі «Людина –життєве середовище».

 13. Анатомо-фізіологічна структура людини.

 14. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

 15. Біологічна та соціальна сутність здоров’я.

 16. Характерні ознаки здоров’я.

 17. Вплив негативних факторів на здоров’я людини.

 18. Значення якості харчових продуктів у життєдіяльності людини.

 19. Таємниця довголіття.

 20. Шум і вібрація і їх вплив на організм людини.

 21. Іонізуюче випромінювання і його види.

 22. Види променевих уражень і допустимі рівні опромінювання людини.

 23. Фактори електричного струму, що впливають на організм людини.

 24. Вплив на організм людини шкідливих речовин.

 25. Біологічні фактори небезпеки.

 26. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин.

 27. Отруйні тварини і рослини.

 28. Класифікація і загальна характеристика психофізіологічних факторів небезпек.

 29. Фізична і розумова діяльність людини.

 30. Характеристика природних небезпек.

 31. Правила поведінки людей при землетрусах, повенях, ураганах.

 32. Види аварій і їх характеристики.

 33. Хімічно-небезпечні виробництва.

 34. правила поведінки людей при аваріях на транспорті.

 35. Пожежі і вибухи, причини і наслідки цих аварій і катастроф.

 36. Соціально-політичні конфлікти. Війна як простий прояв політичного конфлікту.

 37. Тероризм, види терактів.

 38. Соціальні небезпеки: алкоголізм, наркоманія, тютюнокуріння і їх шкідливі наслідки.

 39. Соціальні хвороби, їх причини та наслідки. Шляхи профілактики цих захворювань.

 40. Фактори ризику при захворювання на рак.

 41. Урбанізація та її негативні наслідки.

 42. Джерела забруднення атмосфери міст.

 43. Людина та її здоров’я в урбанізованому середовищі.

 44. демографічні проблеми України.

 45. Надзвичайна ситуація, \\ ознаки, види, рівні.

 46. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

 47. Перша до лікарська допомога при конкретних видах травм та загальні принципи її надання.

 48. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.

 49. Правові основи безпеки життєдіяльності.

 50. Організаційна структура безпеки життєдіяльності.

Рекомендована література до курсу

Основна:

 1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник /под ред. проф.Э.А.Арустамова. – М.: Издательский дом «Дашков и К». 2000.

 2. Безопасность жизнедеятельности /под. общ. ред. С.В.Белова. –М.: Высшая школа, 1999.

 3. Безопасность жизнедеятельности /под. общ. ред. О.Н. Русака. –С.-Пб. ЛТА, 1996.

 4. Желібо Є.П., Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний. Безпека життєдіяльності. –Київ, Каровела, 2003.

 5. Заверуха Н.М. Безпека життєдіяльності. –Київ: Комерційний колледж, 1998.

 6. Коржик Б.М. теоретичні основи безпеки життєдіяльності. –Київ: ІСДО, 1995.

 7. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. –Київ, Знання, КОО, 1999.

 8. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. –Кіровоград, 1998.

 9. Навчальна программа нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти. Розробники В.В.Зацерний, В.Г.Мазур, В.М. Мостовой.

Додаткова:

 1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. –Киев, Здоровье, 1989.

 2. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. –Киев, Знание , 1989.

 3. 12. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини. –Житомир: Льонок, 1995.

 4. Білявський Г.О., Падун М.М.. Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. –Київ, Либідь, 1995.

 5. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія. –Київ: Здоров’я, 1994.

 6. Вернадский В.И. Биосфера и неосфера. –М.: Наука, 1989.

 7. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. –Львів, 1987.

 8. Губський А.І. Цивільна оборона. –Київ, 1995.

 9. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. –М.: Высшая школа, 1985.

 10. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях. –Київ: ІЗМО, 1996.

 11. Кобевник В.Ф. Охрана труда. –Киев, Вища школа, 1990.

 12. Кривошеин Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности. –М.: Недра, 2000.

 13. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Т.1,2, -Київ: 1998.

 14. Наркотики и яды, психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения. /Сост. В.И.Петрова, Т.И.Ревяко. –Минск, Литература, 1995.

 15. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні нормативи. –Київ: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

 16. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях /под ред. В.В.Тарасова. –М.: Изд-во МГУ, 1998.

 17. Пивоваров ю.П. Гигиена и экология человека. –М.: МУПК, 1999.

 18. Психология безопасности. /Сост. В.З.Шишков, В.И.Торадой. –Киев: НИНУОП, 1996.

 19. Стейниер Р., Эдельберг Э, Ингрем Д. Мир микробов. –М.: Мир, 1989.

 20. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності /В.А.Лущенков, Д.А.Бутко, О.В. Гранкін. –Київ: Техніка, 1995.

 21. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. –Київ, Здоров’я, 1995.

 22. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности или как вести себя в экстремальной ситуации. –М.: НПО «Образование», 1997.

 23. Шадинский В.К. Безопасность здоровья. –М.: Мир, 1992.

 24. Школа выживания: Обеспечение безопасности жизнедеятельности С.И.Самыгин, О.П.Самыгина –Р н Д, Феникс, 1996.

 25. Экология города /под ред. Ф.В.Стольберга –Киев: Знания, 2000.

 26. Экология и безопасность жизнедеятельности. /под ред. Л.А.Муравья –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „геологія" та „геофізика")

  Документ
  Дисципліна “Загальна геологія” є базовою нормативною дисципліною для спеціальностей „Геологія” та „геофізика”, що викладається на І курсі у 1-му та 2-ому семестрі в обсязі 252 годин, у тому числі лекцій – 70 годин, лабораторних робіт
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація гідрогеологія та геофізика

  Документ
  Дисципліна “Історична геологія з основами палеонтології” є базовою нормативною дисципліною, при підготовці фахівців за ОКР бакалавр геології, що викладається на ІІ курсі у І-му семестрі в обсязі 252 годин, в тому числі лекції - 72 год.
 3. Робоча навчальна програма для студентів напрямку 040103 «Геологія» спеціалізацій «Геологія» та «Геофізика»

  Документ
  Дисципліна "Фізика" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "Геофізика" та "Геологія", що читається в I та ІІ семестрі в обсязі 7 кредитів, в тому числі 123 годин аудиторних занять з них 88
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „гідрогеологія" та „геохімія")

  Документ
  Дисципліна “Загальна геологія” є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі у І-му та ІІ-ому семестрі в обсязі 252 годин. Форма підсумкового контролю – залік у І-ому семестрі та іспит у ІІ-ому.
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040 103 геологія, спеціалізації геологія, геохімія шифр І назва спеціальності (1)

  Документ
  Курс мінералогії для студентів геологічного факультету спеціальності 6.040103 – геологія покликаний грунтовно ознайомити студентів з основами мінералогії – науки про мінерали, їхній хімічний склад, будову, властивості, генезис і розподіл у природі.

Другие похожие документы..