Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Информатизация ЮФУ нацелена на достижение изложенной в программе развития ЮФУ глобальной стратегической цели - создание национального университета ми...полностью>>
'Методические рекомендации'
Подготовка выпускной квалификационной работы является составной частью итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,...полностью>>
'Закон'
Одним з основних завдань вищих навчальних закладів України є поліпшення якості підготовки фахівців, що передбачає глибоке вивчення відповідних фахови...полностью>>
'Практикум'
1 Перевод В. Марковой. Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Том 119. —462 с. (Г. Лонгфелло. Песнь о Гайавате; Уолт Уитмен. Стихотворения и п...полностью>>

В. В. Молодиченко формування екологічної культури школярів навчально-методичний посібник

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

В.Д. МЕЛАШ, Л.Г. ВЕЛЬЧЕВА, В.В. МОЛОДИЧЕНКО

формування екологічної

культури школярів

навчально-методичний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Мелітополь

2010

УДК 371.033(075.8)

ББК 74.200.5я73

М47

Автори:

В.Д. Мелаш, к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького;

Л.Г. Вельчева, к.біол.н., доцент кафедри методики викладання

біології Мелітопольського державного педагогічного університету

ім. Богдана Хмельницького;

В.В. Молодиченко, проректор з наукової роботи Мелітопольського

державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, к.геол.н., доцент

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №1.4.18-Г-430 від 15.02.2008р.)

Рецензенти:

А.І.Павленко, доктор педагогічних наук, професор;

С.М.Танана, кандидат педагогічних наук, доцент;

О.П.Біленька, вчитель-методист

Мелаш В.Д., Вельчева Л.Г., Молодиченко В. В.

М 47 Формування екологічної культури школярів: навч. посіб. / В.Д. Мелаш,

Л.Г. Вельчева, В. В. Молодиченко. – Мелітополь: Вид-во „ Мелітополь” , 2010. – 148 с.

ISBN 978-9668428-36-4

В методичному посібнику надані програми факультативних курсів з екології для учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів, розроблений пакет дидактичних матеріалів для проведення занять з використанням різноманітних форм (екскурсії, подорожі, ділові ігри, бесіди тощо). Посібник враховує можливості регіонального компонента екологічної освіти школярів та формування їх екологічної культури.

Посібник призначений для вчителів природничих дисциплін гімназій, ліцеїв, класів з поглибленим вивченням природничих предметів, а також для вчителів загальноосвітніх закладів та позашкільних установ, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

УДК 371.033(075.8)

ББК 74.200.5я73

© Мелаш В.Д., Вельчева Л.Г., Молодиченко В. В.

ISBN 978-9668428-36-4 © ТОВ “Мелітополь”, 2010

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………

4

Розділ І. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ 5 – 12 КЛАСІВ…............................

6

1.1.

Програма факультативу “Рідний край” ................................................

6

1.2.

Програма факультативу “Екологія рослин” ........................................

11

1.3.

Програма факультативу “Екологія Приазовського краю”………...........

17

1.4.

Програма факультативу “Екологія людини” .......................................

23

1.5.

Програма факультативу “Глобальне екологічне мислення”…..........

30

1.6.

Програма факультативу „Екологічна культура” .................................

38

1.7.

Програма інтегрованого курсу “Природознавство та екологія людини в сучасному глобальному світі” .................................................

50

Розділ ІІ.  ПАКЕТ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ (5-12 КЛАСІВ)........................................

55

2.1.

Методика проведення екскурсії “Природа рідного краю восени” (балка с. Лежино Запорізької області ) ................................................

55

2.2.

Методика проведення екскурсії “Ознайомлення з джерелами забруднення своєї місцевості” (на прикладі дубової алеї с. Лежино Запорізької області ) ............................................................

64

2.3.

Методична розробка  заняття-подорожі  з  теми  “Різноманіття 

птахів Запорізької області. Охорона птахів”………………........……

71

2.4.

Методична розробка заняття-слідства з теми “Вплив куріння на організм людини та навколишнє середовище”...............................

77

2.5.

Методична розробка заняття-ділової гри з теми “Забруднення навколишнього середовища. Шкідливий вплив порушеного 

довкілля”..................................................................................................

88

2.6.

Методична розробка заняття майстерні “Екологічний менталітет”………………………………………………………...........

102

2.7.

Методика проведення етичної бесіди “Чи потрібні досліди над тваринами в навчальному процесі”.......................................................

106

Розділ ІІІ.   НАВЧАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖКА ЯК ЗАСІБ

 ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛИ..

112

3.1.

Характеристика навчальної екологічної стежки “Дивосвіт природи” Мелітопольського державного педагогічного університету…………………………………….....................……..................…....

115

3.2.

Методика організації дослідницької роботи на станції екологічної стежки “Антропогенний вплив на біогеоценози”…......................

117

3.3.

Методична розробка екскурсії  на  тему “Природа  рідного краю”………………………………………………..............…………..

129

Література ………………………………………………………...................

144

Вступ

Екологічна освіта на початку ІІІ тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку всього людства. Основним стратегічним напрямком розвитку екологічної освіти сьогодні є розробка наукових основ та навчально-методичного забезпечення неперервної екологічної освіти на базі Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, здобутків української та зарубіжної педагогічної практики.

Для реалізації цього стратегічного напрямку в Мелітопольському державному педагогічному університеті на кафедрі методики викладання біології працює декілька проблемних наукових студентських груп: “Безперервна екологічна освіта” і „Сучасні проблеми навколишнього середовища та екологічна освіта”. Керівниками цих наукових груп є кандидат педагогічних наук, доцент Мелаш В.Д., кандидат біологічних наук, доцент Вельчева Л.Г.

Спираючись на екологічну програму для початкової школи (автор доцент Мелаш В.Д.), яка є пропедевтичним курсом з екологічної освіти в середній школі і вже 12 років успішно працює в школах міста та районів Запорізької області, розроблено програми для факультативних курсів з екології для 5-12 класів:

 • для учнів 5, 6 класів “Рідний край”, автори: Антонець В.В., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 7 класів “Екологія рослин”, автори: Романенко Ю.М., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 8 класів “Екологія Приазовського краю”, автори: Терьохіна К.О., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 9 класів “Екологія людини”, автори: Рудченко Н.В., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 10 класів, “Глобальне екологічне мислення”, автори: Чередниченко І.О., Мелаш В.Д.;

 • для учнів 11-12 класів “Екологічна культура”, автори: Калініна О.Г., Мелаш В.Д.

У посібнику надається навчальна програма інтегрованого курсу “Природознавство і екологія людини в сучасному глобальному світі” для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, складена ст. викладачем кафедри початкової освіти Гузь В.В.

Для розроблених програм підготовлено пакет дидактичного забезпечення. Деякі методичні розробки надані в цьому посібнику:

 • екскурсії для учнів 5, 6, 7 класів, автори Важова Т.Г., Мелаш В.Д.;

 • заняття-подорож “Різноманіття птахів Запорізької області. Охорона птахів. Значення птахів у природі” для учнів 8 класу, автори Грінченко Т.М., Мелаш В.Д.;

 • заняття: гра-слідство “Вплив куріння на організм людини та довкілля” для учнів 9 класу, автори Тихонова О.В., Мелаш В.Д.;

 • заняття: ділова гра “Забруднення навколишнього середовища. Шкідливий вплив на довкілля” для 10 класу, автори Дмитрук Ж.В., Мелаш В.Д.;

 • заняття-майстерня “Екологічний менталітет”, автори Чередниченко І.О., Мелаш В.Д.;

 • заняття: етична бесіда “Чи потрібні досліди над тваринами в навчальному процесі?” для 11-12 класу, автори Вівчар Н.В., Мелаш В.Д..

Як показав моніторинг якості біологічної освіти 2005 року найскладнішим виявилося для учнів застосування теоретичних знань на практиці. Таким чином необхідно приділити приоритетну увагу формуванню практичних умінь та навичок в екологічній освіті учнів.

У зв’язку з цим, у формуванні екологічної грамотності культури значна увага повинна приділятися практичній роботі, великий простір для якої надають навчальні екологічні стежки як один з найбільш ефективних засобів повноцінного спілкування з природою.

Для формування екологічної культури школярів студентами наукової проблемної групи „Сучасний стан довкілля та екологічна освіта” Мелітопольського державного педагогічного університету в 2004 р. була створена навчальна екологічна стежка „Дивосвіт природи” на території агробіологічного комплексу (АБК) під керівництвом к.б.н. доцента Л.Г. Вельчевої. В організації та облаштуванні екологічної стежки, розробці пакету методичного забезпечення різноманітної роботи екологічного спрямування активну участь брали студенти наукової групи Шумбасова О.В., Васильчук І.П., Зуйкіна С.М.

РОЗДІЛ 1.

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ

  1. Навчальна програма факультативного курсу

Рідний край”

Пояснювальна записка

Факультативний курс екології рідного краю для учнів 5 та 6 класів був розроблений із врахуванням послідовності основних екологічних понять і закономірностей, які вивчаються в курсах біологічних та географічних предметів і передбачає формування в учнів системи знань та умінь, необхідних для майбутнього свідомого і господарського природокористування, збереження природного довкілля Батьківщини.

Мета і завдання курсу:

 • розширення теоретичних знань про структуру і функції екологічних систем; про їхні зміни під впливом діяльності людини; про необхідність раціонального використання природних ресурсів;

 • поглиблення знань з біології, географії, історії, народознавства, екології;

 • формування відповідального ставлення до природи, любові до рідного краю;

 • пробудження інтересу до проблем довкілля та готовності до активних дій з охорони природи рідного краю;

 • опанування практичних умінь і навичок природоохоронної діяльності.

  Провідна ідея курсу - вивчення екологічних (природних та штучних) систем рідного краю, ознайомлення учнів з основами екологічного права, з історією становлення місцевих біогеоценозів та найважливішими засадами народної екології з метою формування в них наукового світогляду та виховання екологічної культури.

Заняття факультативу “Рідний край” орієнтують школярів на емоційне сприйняття природи, формування в них духовних цінностей шляхом успадкування історичних екологічних надбань народу і мають значну практичну спрямованість. Проведення практичних занять дає можливість формувати ціннісне ставлення до природи, набувати досвід прийняття відповідальних рішень, що є важливими компонентами екологічної культури школярів.

Програма побудована з огляду на дотримання системності знань учнів, певної послідовності та наступності навчального матеріалу: виявлення зв’язків людини з природою, спостереження змін, що відбуваються під впливом діяльності людини, вивчення наукових засад розв’язання проблем довкілля.

Передбачається застосування активних форм навчання (екскурсій у природу, рольових ігор, практичних робіт та участі в природоохоронних заходах міста), що дозволяють стимулювати самостійну пізнавальну діяльність учнів, спрямовану на виявлення проблем у взаємодії людини з природою та пошук можливих шляхів позитивного їх вирішення.

Навчальна програма розрахована на 144 години. З них припадає:

на теоретичні заняття

на практичні заняття

на комбіновані заняття

на екскурсії

на природоохоронні заходи

- 2 години;

- 38 годин;

- 34 години;

- 42 години;

- 26 годин.

В результаті засвоєння програми факультативу “Рідний край”

учні повинні знати:

 • визначення “екології” як науки та об’єкти її вивчення;

 • цінність природи рідного краю як національного багатства;

 • екосистеми своєї місцевості;

 • основні положення екологічного права, екологічні права та обов’язки громадян, юридичну відповідальність за їх порушення;

 • народні традиції та прикмети щодо взаємозв’язків у природі;

 • фітотерапію як народний засіб збереження та відновлення здоров’я;

 • рослинний та тваринний світ рідного краю;

 • представників Червоної книги свого краю.

Учні повинні вміти:

 • чітко орієнтуватись в основних поняттях курсу;

 • розрізняти тварин та рослин своєї місцевості, охороняти їх;

 • виготовляти народний календар за зібраними особисто прикметами;

 • пропагувати екологічні знання (інсценувати екологічні казки, проводити класні години, вікторини, лекторії, вечори екологічного змісту);

 • збирати лікарські рослини, готувати настої та відвари з них та вміти їх правильно застосовувати; брати участь у природоохоронній роботі (очищати питну воду, звільняти природні куточки від сміття, виготовляти годівнички та гніздівлі для птахів, організовувати екологічні стежки тощо).

Програма факультативу “Рідний край”, навчально-тематичний план якого наведено нижче, включає всі аспекти змісту екологічної освіти: науково-пізнавальний, ціннісний, нормативний, практично-діяльнісний і допомагає школярам усвідомити існуючі екологічні проблеми та їх причинний характер, формує відповідальне ставлення до природного оточення, виховує почуття турботливого господаря, патріота своєї землі.

Орієнтовний тематичний план

Назва теми

Усього

Кількість годин

тео-

ретичні

комбі-

новані

прак-

тичні

екс-

курсії

природо- охоронні заходи

Вступ. Екологія як наука.

4 (2)

2

-

-

2

-

1

Основи екологічного права

26 (14)

-

12

8

4

2

2

Народна екологія

14 (7)

-

2

4

6

2

3

Колиска козацької слави

22 (12)

-

4

6

10

2

4

Екологічна стежина

76 (38)

-

16

20

20

20

Усього

144 (73)

2

38

36

42

26

Зміст програми

Вступ

Екологія – наука про взаємозв’язки між живими істотами та навколишнім середовищем, між людиною та природою. Розвиток екології як науки XXI століття: стан, перспективи.

Екскурсія. Виявлення екологічних взаємозв’язків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з курсу методика викладання математики в початкових класах до самостійної роботи студентів денної форми навчання

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації з курсу Методика викладання математики в початкових класах до самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальність “Початкове навчання”
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Хмельницького Магістратура "Затверджую"

  Документ
  Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Початкове навчання” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (на базі відповідної базової вищої освіти) / Укладачі: к.
 4. Історія педагогіки

  Документ
  В посібнику наведено короткий зміст лекцій, орієнтовані плани роботи та питання до самостійного вивчення. Кожне заняття включає теоретичний блок, контрольні та творчі питання, тестові завдання.
 5. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.

Другие похожие документы..